Om NII

Om NII

Det er Center for Service Innovation (CSI) som står bak Norsk Innovasjonsindeks (NII).

I en rekke internasjonale rangeringer av nasjoners innovasjonsdyktighet/-evne ligger Norge langt etter våre naboland Sverige, Danmark og Finnland. Det generelle bildet er lav skår og negativ utvikling. Det kan hende at dette bildet er riktig. Men det kan også hende at det er galt. Det kan være en kombinasjon. Et argument for at bildet ikke er riktig er hvordan man måler innovasjonsevne. En analyse av de mest kjente målingene gir klare indikasjoner på at dette kan gjøres bedre.

NII Forskningsmodell

Ved Center for Service Innovation (CSI) ved NHH har forskere siden 2014 arbeidet med problematikken og utviklet en helt ny tilnærming basert på to premisser:

  1. Nasjoner er ikke innovative. Bedrifter er.
  2. Eksperter er ikke de beste dommerne av innovasjoner. Kundene er.

Uti fra dette har man bygget opp et mål som tar utgangspunkt i ”bottom up”: eksisterende kunders opplevelser og erfaringer med bedriftenes innovasjoner over tid.

Kundene tilhører tre segmenter: unge i etableringsfasen/utdanningsfasen livet, kaos i livet med familie og gjeld, og fått livet tilbake hvor barna har flyttet ut. Tilnærmingen gjør det mulig å aggregere opp fra segmentene til virksomheten og fra virksomheter i samme bransje til bransjenivå. Til slutt kan man aggregere fra bransjer til nasjonalt nivå som en indeks som utvikler seg over tid.

Med Norsk Innovasjonsindeks (NII) skal ledere få et bedre styringsverktøy for å se effekter av sine innovasjoner, bransjer kan arbeide for rammebetingelser som styrker innovasjonsopplevelsene, og politikere kan få et bedre mål på effekter av ulike policybeslutninger for bedrifter og bransjer.

DETTE MÅLER NII

Opplevd innovasjonsevne (I): er et subjektivt mål på hvordan kundene opplever en endring i bedriftens markedstilbud. Uansett hva bedriften har gjort, må det være slik at kundene klarer kognitivt å registrere det. Hvorvidt endringen er positiv eller negativ i kundenes øyne, avdekker vi gjennom fortegnet (+ eller -) på korrelasjonskoeffisienten.

Relativ attraktivitet (RA): er et mål på hvor attraktiv kundene opplever bedriften i forhold til andre reelle alternativer. Tanken er at kundene er nyttemaksimerende og vil i effektive markeder med lave eller ingen byttekostnader, velge den bedriften som best imøtekommer deres preferanser og ønsker. Opplevd innovasjonsevne er en viktig variabel i denne vurderingen.

Kundelojalitet (L): er et mål på antatt (ikke faktisk) atferd og består av klassiske mål på lojalitet. Kundelojalitet er med andre ord en proksy-variable for atferd og dermed kobler forskningsmodellens variabler til økonomi gjennom kundens kjøp, gjenkjøp eller tilgang på nye kunder gjennom anbefalinger og vareprat. Relativ attraktivitet er en viktig faktor for kundelojalitet.

CSI

© 2017 CSI/NHH

Norsk Innovasjonsindeks

  • Norsk innovasjonsindeks er kundenes rangering av innovasjonsevnen til norske bedrifter.
  • 5800 kunder har deltatt i undersøkelsen, som ble gjennomført i fjerde kvartal 2016.
  • 58 selskaper fordelt på 19 bransjer (inndelingen følger SSBs bransjeoversikt) har blitt vurdert av rundt 100 av sine egne kunder.
  • Skalaen går til 100,0 og gjennomsnittsscoren for bedriftene som har blitt vurdert er 54,5 poeng som er en nokså moderat score
  • Indeksen er utviklet av Center for Service Innovation (CSI) ved NHH, ved NHH-professor Tor Wallin Andreassen, BI-professor Line Lervik-Olsen og postdoktor ved NHH Seidali Kurtmollaiev.
  • Respondentene er delt inn i tre kategorier: ”Ung, fri og frank”, ”Kaos i livet” og ”Livet tilbake”, som representerer henholdsvis unge voksne, barnefamilier og voksne der barn har flyttet ut.