Teknisk beskrivelse

Teknisk beskrivelse

Forskningsmodellen til Norsk innovasjonsindeks.

NII som merkenavn består av tre målinger:

  • kommersielle innovasjoner, som tilsvarer målingen av Opplevd innovasjonsevne.
  • sosiale innovasjoner, som avdekker innovasjoner innen samfunns- og miljøaspektet.
  • digitale innovasjoner, som avdekker innovasjoner innen kundefrontområdet.

I våre årlige målinger rapporterer vi, sammen med Bekk Consulting, på disse tre rangeringene.

Som strategiverktøy gir NII innsikt i de dynamiske prosessene ved endringer i verdiskapingen. For å fange opp denne dynamikken har NII-teamet tatt flere innovative skritt fremover fra logikken bak kvalitet-/kundetilfredshetsindeksene som for eksempel Norsk kundebarometer (NKB).

  1. Stadig mer forskning tyder på at det er urealistisk at kundene skal utvikle klare oppfatninger om alle eksisterende og nye elementer i et selskaps produktportefølje. Sett fra kundens ståsted, er innovasjon på produkt- og attributtnivå simpelthen en metode for å løse kundenes problemer, realisere verdien og redefinere relasjoner på en ny måte og i en gitt kontekst. Derfor fanger NII opp kundenes reaksjoner på endringer i verdiskapingen knyttet til innovasjon på produkt- og attributtnivå, nemlig kundeverdi (value proposition), verdirealisering (leveransen), relasjonserfaring (kundepleie) og interaksjonsrom (rommet hvor tjenesten utspilles).
  2. Lansering av innovasjoner skaper kognitiv og emosjonell respons som kan være kortvarig, men likevel ha en dyp innvirkning på kundenes overbevisninger, holdninger og assosiasjoner. I mange tilfeller synes ikke effekten av innovasjonen før lenge etter lanseringen. For å fange opp slike effekter over tid samles NII-data inn rullerende gjennom hele året, noe som gjør det mulig med både års- og kvartalssammenligninger og til og med kvasieksperimentelle studier.
  3. Selv om det er kunden som skal felle dom over innovasjonen, anerkjenner NII det faktum at innovasjonene lanseres av bedrifter. For å fange opp bedriftenes faktiske lanseringer gjennomfører NII-teamet hvert år også en kvalitativ studie der markedsdirektørene i bedriftene på rangeringslisten presenterer de konkrete endringene de har gjort det siste året. I tillegg får kundene som deltar i den viktigste kvantitative studien, mulighet til å skrive hva de mener om bedriftenes aktiviteter i et tekstfelt. Dette gjør det mulig å foreta en direkte sammenligning av ledernes og kundenes syn på innovasjon med utgangspunkt i aktørenes egne tanker og ord.

NII-teamet bruker et profesjonelt byrå (per 2021 Norstat) til å samle inn over 23 000 svar fra kundene til rundt 90 bedrifter i 20 bransjer. Målebegrepene og måleverdiene er teoretisk utledet og validert gjennom en rekke forprøver.

NII Conceptual model. Illustrasjon

BEDRIFTSUTVALG

Det er ikke gjennomførbart for NII å dekke alle eksisterende bedrifter. Ved utvelgelse av bedriftene anvender NII følgende kriterier:

1) bedriftene må være fra de bransjene som i følge SSB representerer den største utgiftsandelen for husholdningene, som til sammen står for minst 70 prosent av alt forbruket i husholdningene, og

2) bedriftene må dekke minst 70 prosent av de respektive markedene i hver av de utvalgte bransjene.

RESPONDENTUTVALG

NII bruker et nasjonalt representativt utvalg av den norske befolkningen i aldersgruppen 15 år og over. Norstat rekrutterer respondenter fra sitt eget, nasjonalt representative webpanel.

Webpanelet er så stort at det er mulig å lage flere representative utvalg ut fra kjønn, alder og bosted. Panelets årlige utskiftning er under 15 prosent, og rekruttering pågår kontinuerlig for å opprettholde eller øke antall deltakere.

Det er ikke mulig å melde seg på panelet selv – rekrutteringsprosessen er basert på tilfeldig utvalg og starter vanligvis med en telefon eller et møte ansikt til ansikt.

Deltakelsen er basert på et poengbasert insentivsystem (opptjente poeng kan veksles inn i gavekort eller i gaver til veldedige formål). Panelmedlemmene intervjues regelmessig om sin motivasjon, panelets relevans og antallet og størrelsen på undersøkelsene, for å holde oversikt over årsaker til deltakelse og utmelding.

Når den årlige NII bygges, bruker teamet kvartalsdata. I starten av kvartalsundersøkelsen bes tilfeldig utvalgte panelmedlemmer om å velge fra en liste de bedriftene de har brukt regelmessig i løpet av de siste seks månedene.

Alle respondentene fyller så ut spørreundersøkelsen for inntil tre bedrifter tilfeldig utvalgt blant dem respondenten har valgt ut.

Teamet rekrutterer om lag 300 respondenter per bedrift. Dette er bedriftskvotene, som fylles ved en tilfeldig trekning fra det nasjonalt representative utvalget av respondenter i løpet av et kalenderår.

RANGERING

Rangeringen er basert på faktorpoeng som beregnes ved hjelp av en strukturell ligningsmodell. Dette gir et mer presist anslag enn et vektet gjennomsnitt av observerte variabler. Faktorpoengene for hvert datapunkt blir deretter trukket ut, normalisert og brukt til å beregne gjennomsnittspoeng for begrepene på en skala fra 0 til 100.

INTERVJUER

I tillegg til storskala datainnsamling fra kundene gjennomfører NII-teamet hvert år intervjuer med markedsdirektørene i bedriftene i NII-utvalget (på telefon ved årets begynnelse).

Markedsdirektørene besvarer spørsmål om ulike innovasjoner bedriftene deres har lansert i løpet av det siste året.

Strukturen i intervjuveiledningen gjenspeiler de ulike aspektene ved verdiskapingen: innovasjon i kundeverdi (value proposition), verdirealisering, relasjonserfaring og interaksjonsrom.

Disse dataene kategoriseres og sammenlignes med dataene fra kunder ved hjelp av dataassisterte og manuelle analysemetoder.