Autorisasjonsprøve i oversettelse

Autorisasjonsprøve i oversettelse

Formålet med autorisasjonsprøve i oversettelse (tidligere translatøreksamen) er å uteksaminere kompetente oversettere for oppdrag for næringsliv, offentlige myndigheter og privatpersoner.

Bestått eksamen er en forutsetning for å få bevilling som statsautorisert translatør.

Det kan også gis godkjenning av utenlandsk autorisasjon etter søknad.

Bevilling gis enten for språkretningen norsk til fremmedspråket eller fra fremmedspråket til norsk eller for begge språkretninger. Hva bevillingen omfatter, skal fremgå klart av bevillingsdokumentet og translatørstemplet.

Bevillingen forvaltes av Norges Handelshøyskole på delegasjon fra Kunnskapsdepartementet. Det påløper ingen eksamensgebyr for autorisasjonsprøven. Reisekostnader m.m. i forbindelse med skoleeksamen må dekkes av kandidaten selv.

Eksamen er todelt: hjemmeeksamen og skoleeksamen. Hjemmeeksamen må bestås før skoleeksamen kan avlegges.

For kandidater som ønsker å fordype seg i juridisk oversettelse, tilbys det et nettbasert kurs på masternivå med totalt 15 studiepoeng (JurDist). Språkkombinasjonene som tilbys er norsk til engelsk, spansk og tysk. 

Hjemmeeksamen og skoleeksamen:

Høst 2023 tilbys ordinær hjemmeeksamen. Skoleeksamen avholdes våren 2024.

Se ytterligere informasjon om skoleeksamen under fanen «Eksamensdatoer» nedenfor.

 • Eksamenstilbud for språkene

  Eksamenstilbud for språkene

  Det gis årlige tilbud for språkkombinasjonene:

  • norsk-engelsk
  • norsk-fransk
  • norsk-spansk
  • norsk-tysk

  (og vice versa for alle kombinasjonene over)

   

  Språk som tilbys etter rulleringsplan:

  Høst 2023/ Vår 2024

  Hjemmeeksamen høsten 2023 og skoleeksamen våren 2024

  • Bulgarsk
  • Finsk
  • Islandsk
  • Persisk
  • Ungarsk

  Høst 2024 / Vår 2025

  Hjemmeeksamen høsten 2024 og skoleeksamen våren 2025

  • Polsk
  • Russisk
  • Somali
  • Tyrkisk
  • Urdu

  Høst 2025 / Vår 2026

  Hjemmeeksamen høsten 2025 og skoleeksamen våren 2026

  • Bosnisk/kroatisk/serbisk
  • Kvensk
  • Portugisisk
  • Samisk
  • Thai

  Autorisasjonsprøven kan kun avholdes i de språk der det er mulig å skaffe tilstrekkelig antall kvalifiserte sensorer.

  Interesse for andre språk må meldes skriftlig til translatoreksamen@nhh.no. Vedtatt rulleringsplan kan unntaksvis utvides.

 • Utenlandsk translatørautorisasjon

  Utenlandsk translatørautorisasjon

  Godkjenning av utenlandsk translatørautorisasjon etter søknad – jf. forskrift om bevilling som statsautorisert translatør og yrkeskvalifikasjonsloven

  I tillegg til bevilling etter bestått autorisasjonseksamen ved NHH, kan bevilling også gis på grunnlag av tilsvarende kompetanse fra utlandet, jf. Forskrift om bevilling som statsautorisert translatør, § 2: sammenholdt med yrkeskvalifikasjonsloven.

  Yrkeskvalifikasjonsloven trådte i kraft 01.01.18. Loven forutsetter at det skal finnes ansvarlig myndighet til å utstede eller motta kvalifikasjonsbevis og andre dokumenter eller opplysninger, og til å motta søknader og treffe beslutninger. Ansvarlig myndighet for slike søknader er NHH ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon v/Styringsutvalget for autorisasjonsprøven i oversettelse (SAP).

  Saksbehandlingstiden begynner når SAP har fått all nødvendig dokumentasjon. Søknad oversendes translatoreksamen@nhh.no og må inneholde: Søknadsbrev, kopi av utenlandsk autorisasjon og dokumentasjon av nivå og omfang av utenlandsk avlagt autorisasjonsprøve. Disse dokumentene skal være oversatt av en annen autorisert translatør enn søkeren, eller søkerens oversettelse skal være bekreftet av en annen autorisert translatør. Ytterligere dokumentasjon kan bli påkrevd. Norsk må inngå i språkparet.

 • Søknad

  Søknad

  Søknadsweb åpner for søknader til autorisasjonsprøven i oversettelse høst 2024/vår 2025 i månedskiftet juni/juli 2024.

  For å søke kan man følge denne lenken: Søknadsweb (fsweb.no)

   

  Søknadsfrist

  • Søknadsfrist høst 2024/vår 2025 er 1. august 2024. 

  Svært viktig å overholde søknadsfristen da vi ikke aksepterer søknader som kommer inn i etterkant.

  Opptakskrav
  Minimum 180 studiepoeng, som tilsvarer tre-års dokumentert høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå i Norge. Har du utdanning fra utlandet? Se Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (Hk-dir.) sine nettsider for ytterligere informasjon om utenlandsk utdanning.

  Gangen i opptaket
  Resultat av opptaket publiseres på Søknadsweb.

  Du vil bli bedt om å takke ja eller nei til tilbudet (på Søknadsweb) innen en gitt frist.

  Se Eksamensdatoer for mer informasjon.

   

  Dokumentasjonskrav:

  Vitnemål må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk og tydelig vise antall oppnådde ECTS (studiepoeng). Dersom dette ikke fremkommer av vitnemålet, kreves godkjenning av høyere utdanning fra NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (Hk-dir.). Hk-dir. tok fra 1. januar 2023 over ansvaret for godkjenningsordningene av utenlandsk utdanning som tidligere ble forvaltet av NOKUT. Du kan lese mer på Hk-dir. sine nettsider.

  Hver gang man søker, må man laste opp dokumentasjon.

  Dokumentasjonskontroll av vitnemål og attester

  For å sikre at ingen begynner å studere ved NHH på falsk grunnlag, tar vi stikkprøver av innsendte kopier av vitnemål og attester i forbindelse med opptaket. Dersom du plukkes ut til å være med i kontrollen, kontakter vi deg på epost. Forfalskning av dokumentasjon rammes av Straffeloven paragraf 361 og paragraf 362, og blir politianmeldt.

  Viser også til uhl. § 4-7 (1) a) som hjemler annullering av eksamen hvis kandidaten har gjort nytte av falskt vitnemål eller annen form for uredelig opptreden for å skaffe seg adgang til å gå opp til eksamen.

  Søknad om opptak til autorisasjonsprøven

  • Søknadsweb åpner i månedskiftet juni/juli 2024 for søknader til å avlegge autorisasjonsprøven høst 2024/vår 2025.

  Søknadsfrist

  • Søknadsfrist høst 2024/vår 2025 er 1. august 2024.

  Vi minner om at det er ditt ansvar som kandidat:

  • å informere oss om endringer i din e-post eller gateadresse
  • å holde deg fortløpende orientert om informasjon som legges ut på websidene

  Ved spørsmål kontakt translatoreksamen@nhh.no

 • Eksamensdatoer

  Eksamensdatoer

   

  Autorisasjonsprøve 2023:

  1. HJEMMEEKSAMEN:

  Prøve 1 (Fra norsk til fremmedspråk):

  Eksamensoppgaven og praktiske opplysninger vil bli sendt ut:

  Torsdag 19. oktober 2023 kl. 09.00.  

  Innleveringsfrist: Mandag 23. oktober 2023 kl. 14.00. 

   

  Prøve 2 (Fra fremmedspråk til norsk):

  Eksamensoppgaven og praktiske opplysninger vil bli sendt ut:

  Torsdag 26. oktober 2023 kl. 09.00.  

  Innleveringsfrist: Mandag 30. oktober 2023 kl. 14.00

   

  2. SKOLEEKSAMEN:

  Prøve 1 (Fra norsk til fremmedspråk):

  Skoleeksamen gjennomføres på NHH i Bergen:

  Onsdag 24. april 2024 kl. 09.00-16.00 

   

  Prøve 2 (Fra fremmedspråk til norsk):

  Skoleeksamen gjennomføres på NHH i Bergen:

  Torsdag 25. april 2024 kl. 09.00-16.00 

   

   

 • Hjemmeeksamen

  Hjemmeeksamen

  Omfang
  Hjemmeeksamen består av 2 deler:

  • Del 1: en allmennspråklig tekst som kandidaten skal oversette
  • Del 2: en refleksjonstekst i tilknytning til oversettelsen pluss en referanseliste som kandidaten skal skrive

  Oversettelsen og refleksjonen vurderes separat og begge må være bestått for at du skal være oppmeldt automatisk til skoleeksamen i påfølgende vårsemester.

  Vurdering av besvarelsene til hjemmeeksamen
  a) Oversettelsen tester kandidatens evne til å

  • utføre oversettelsen i tråd med oversettelsesoppdraget
  • formidle et budskap

  b) Refleksjonsteksten tester kandidatens evne til å

  • beskrive og begrunne valg truffet i oversettelsesprosessen
  • innhente og vurdere relevant informasjon (kompetanse i informasjonssøk)

  c) Det er utarbeidet vurderingsmatriser for sensur av hjemmeeksamen.

  Praktiske opplysninger ved hjemmeeksamen

  a) Oversettelsen

  • oversettelsesoppdraget (translation brief) gir opplysninger om formål og målgruppen
  • sjangerkonvensjoner i målspråket skal som regel følges
  • hovedstrukturen (avsnittsinndelingen) fra kildeteksten skal som regel beholdes
  • det er ikke tillatt med programvare for oversettelsesverktøy, CAT, for eksempel Trados.

  b) Veiledning for skriving av refleksjonsteksten

  Hjemmeeksamen ledsages av et oversettelsesoppdrag; oppdraget setter rammen for den videre fremgangsmåte (strategi) ved oversettelsen. Det er nettopp strategivalgene refleksjonsteksten skal dreie seg om.

  I refleksjonsteksten skal du vise:

  • kritisk innsikt og selvstendig tenkning
  • at du har orientert deg om emnet gjennom omfattende og relevant lesning
  • at du kan uttrykke deg klart og presist når du argumenterer 
  • at du kan redegjøre for vesentlige utfordringer ved oversettelsen
  • at dine valg i oversettelsesprosessen er relatert til strategi og oversettelsesoppdrag
  • at du kan vurdere relevante aspekter ved kildeteksten, f.eks. forfatterens intensjon, mottaker og publiseringssted
  • at du har vurdert mottaker i måltekstkulturen i forhold til bakgrunnskunnskap, kulturelle aspekter osv.
  • god og riktig språkføring.

  I Formelle krav til refleksjonsteksten

  Lengde på refleksjonsteksten skal være minimum 1500 ord og maksimum 2000 ord.

  a) Interne krav til refleksjonsteksten:

  • beskrive og begrunne valg som er truffet i oversettelsesprosessen. Når det er relevant, skal dette skje med henvisning til relevant informasjon som dokumenterer kompetanse i informasjonssøk.

  b) Eksterne krav til refleksjonsteksten:

  Brudd på ett eller flere av disse kravene fører alltid til ikke bestått eksamen.

  • språkvalg: refleksjonsteksten skal skrives på samme målspråk som oversettelsen, dvs. på fremmedspråket X til prøve 1 og på norsk til prøve 2.
  • struktur (oppbygning): teksten skal skrives som sammenhengende tekst (se nedenfor pkt. II).
  • referanseliste der du har ført opp de kilder (bøker og/eller elektroniske kilder) som du har konsultert (se nedenfor pkt. III).

  II Struktur
  Det forventes at refleksjonsteksten består av følgende avsnitt:  

  a) Innledning  
  b) Hoveddel, som inneholder selve refleksjonen om utvalgte problemtyper  
  c) Avslutning  
  d) Referanseliste

  Avsnittene kan du inndele videre med mellomoverskrifter.  
  a) Innledning
  I innledningen skisserer du hva du vil ta opp i hoveddelen. Innledningen består av en kort presentasjon av oppdraget og en kort presentasjon av teksten med f.eks. klargjøring av sjanger, hvor teksten opprinnelig er publisert, eventuelle spesielle stilistiske trekk ved teksten osv.

  Du presenterer utfordringer ved teksten, f.eks. terminologi, eksplisitte og implisitte referanser til kulturelle fenomen osv.

   b) Hoveddel
  Det vil være en fordel om hoveddelen har en systematisk inndeling, f.eks. om terminologi, kulturelle utfordringer, forventet bakgrunnskunnskap hos mottaker, metaforer, syntaks mv. – gjerne med mellomoverskrifter. Bruk derfor ikke en fremgangsmåte som behandler avsnitt for avsnitt.

  For hver problemtype presenterer du eventuelle andre oversettelsesmuligheter og argumenterer hvorfor du ikke valgte disse. Vis her at du kan argumentere profesjonelt og systematisk. Følgelig: ikke baser deg på «jeg synes» e.l.

  Selve argumentasjonen skriver du som en fortløpende tekst, altså ikke i stikkordsform.

  Merk at du skal kommentere spesielle trekk, ikke det som er opplagt.

   c) Avslutning
  Avslutningen inneholder en kort oppsummering av hva du kom frem til i hoveddelen. Du bør ikke ta opp nye momenter her, og det bør fremkomme tydelig at drøftelsene er avsluttet.

   III Referanseliste 
  Referanselisten skal vise at valg av kilder (= oppslagsverk, ordbøker, nettsider etc.) er relevant og kvalitetssikret. Kildene setter du opp etter gjeldende standard (se f.eks. http://sokogskriv.no/). Referanselisten skal kun inneholde de kilder du har vist til under drøftelsen.

  Sensorinstruks 

   Instruks for vurdering av hjemme- og skoleeksamen

   

 • Skoleeksamen

  Skoleeksamen

  Omfang av skoleeksamen og tekstenes kilde
  Skoleeksamen består av følgende tre fagtekster:

  • økonomisk-administrativ tekst
   primærkilder: fagartikler i tidsskrifter, økonomiske rapporter o.l
  • juridisk tekst
   primærkilder: lovtekster, domsavsigelser, avtaletekster, juridiske kommentarer o.l.
  • teknisk tekst
   primærkilder: tekniske fagtidsskrifter, dokumentasjon, bruksanvisninger o.l.

  Med ‘fagtekst’ menes her tekster

  (1)skrevet av fagperson/-instans til annen fagperson/-instans innenfor samme fagdomene ELLER

  (2) skrevet av fagperson/-instans til interesserte lekpersoner/fremtidige fagpersoner ELLER

  (3) som kjennetegnes av tilsvarende faglighetsgrad.

  Faglighetsgraden fremkommer blant annet ved bruk av fagterminologien og teksttypens karakteristiske syntaktiske trekk i tillegg til tekstens kilde. Merk at også andre kilder kan forekomme som oppfyller kravene til fagtekst (1-3). 

  Litteraturliste

  For kandidater i samtlige språk som skal opp til skoleeksamen i autorisasjonsprøven: se lenken til norsk litteraturliste her.

  Vurdering av besvarelsene til skoleeksamen
  a) Oversettelsen tester kandidatens

  • evne til å utføre oversettelsen i tråd med oversettelsesoppdraget
  • evne til å formidle et budskap
  • evne til å innhente og vurdere relevant informasjon (kompetanse i informasjonssøk)
  • grunnleggende kunnskap om og innsikt i fagdomenets terminologi og begrepssystem
  • beherskelse av sjangerkonvensjoner

  Hver av de tre fagtekstene må være bestått.

  b) Det er utarbeidet en vurderingsmatrise for sensur av skoleeksamen.

  Praktiske opplysninger ifb. skoleeksamen

  • Dere må ta med eget utstyr til eksamen. For viktig informasjon vedrørende teknisk utstyr og hjelpemidler se punkt 2.6 Teknisk utstyr og hjelpemidler under utfyllende bestemmelser i Forskrift for Autorisasjonsprøven. OBS! NHH yter ikke teknisk assistanse på utstyr under eksamen.
  • bruk av alle typer oppslagsverk inklusive internett er tillatt
  • kandidater vil knyttes opp mot trådløst nett på Norges Handelshøyskole (passord begrenset til eksamensdato deles ut ved oppmøte)
  • bruk av programvare for oversettelsesverktøy (CAT), f.eks. Trados e.l., er forbudt
  • all bruk av elektronisk kommunikasjon er forbudt

  Instruks for vurdering av hjemme- og skoleeksamen

 • Kurstilbud

  Kurstilbud

  • Språkovergripende helgekurs (i forkant av hjemmeeksamen) for oppmeldte kandidater. Lørdag 28. september 2024. Dersom kurs gjennomføres, vil link til påmelding bli sendt til kandidater etter opptak, primo september. Pris på kurset: kr. 1000,-
  • Årlig veiledningstjeneste i vårsemesteret for kandidater oppmeldt til skoleeksamen. Veiledningstjenesten består i individuell tilbakemelding på innlevert tidligere oppgave til skoleeksamen.
   • For kandidater som består hjemmeeksamen høsten 2023, tilbys veiledningstjeneste tentativt fra midten av februar til starten av mars 2024.
   • Link til påmelding vil sendes til kandidater etter bestått hjemmeeksamen, medio februar 2024. Pris på veiledning: kr. 2000,-
  • For kandidater som ønsker å fordype seg i juridisk oversettelse, tilbys det et nettbasert kurs på masternivå med totalt 15 studiepoeng (JurDist). Språkkombinasjonene som tilbys er norsk til engelsk, spansk og tysk. 
 • Reglement

 • Tidligere eksamensoppgaver

  Tidligere eksamensoppgaver

  For tidligere eksamensoppgaver i andre relevante språk vennligst ta kontakt med translatoreksamen@nhh.no.

 • Q&A

  Q&A

  Ofte stilte spørsmål vedrørende autorisasjonsprøven i oversettelse:

  • Hvor avholdes skoleeksamen i autorisasjonsprøven i oversettelse?
   • Autorisasjonsprøven i oversettelse avholdes i NHHs lokaler, Helleveien 30, 5045 Bergen.
  • Kan eksamen avlegges andre steder enn ved NHH i Bergen?   
   • Nei, translatøreksamen kan bare avlegges ved NHH i Bergen
  • Må man semesterregistrere seg og betale semesteravgift for å gå opp til hjemmeeksamen / skoleeksamen?
   • Nei, kandidatene til Autorisasjonsprøven trenger ikke å semesterregistrere seg, eller betale semesteravgift, og kan se bort fra eventuelle varsler om dette på StudentWeb.
  • Hvordan melde min interesse for andre språk enn de som står i rulleringsplanen?
  • Hvor høy er beståttprosenten?
   • Beståttprosenten er i gjennomsnitt ca. 20 %.
  • Hva er årsaken til den lave beståttprosenten?
   • En årsak til at beståttprosenten er lav er manglende fagspråklig utdanning i Norge. Det finnes for tiden ikke noe studium som fører helt frem til eksamen. Deltakelse på translatørkursene har vist seg å ha en positiv effekt.
  • Hvordan kan jeg forberede meg til autorisasjonsprøven i oversettelse?
   • Det anbefales regelmessig lesing av aviser, fagtidsskrifter, fagbøker og annen faglig relevant litteratur på norsk og fremmedspråket. Se litteraturlisten.

    Kritisk bruk av kildesøk på internett bør også inngå som ledd i forberedelsen.

    Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon tilbyr jevnlig språkovergripende helgekurs (i forkant av hjemmeeksamen) for oppmeldte kandidater. Les mer om dette på våre nettsider under fanen "kurstilbud".

  • Finnes det krav for å melde seg til autorisasjonsprøven i oversettelse?
   • Det kreves 180 ECTS (studiepoeng). Det tilsvarer tre års dokumentert høyere utdanning (universitets-/høyskoleutdanning) i Norge eller i utlandet.