Forskrift for autorisasjonsprøve for å bli statsautorisert translatør (translatøreksamen) ved Norges Handelshøyskole

Forskrift for autorisasjonsprøve for å bli statsautorisert translatør (translatøreksamen) ved Norges Handelshøyskole

Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 16. juni 1999. Endret av Styret 15. desember 2010, 24. april 2012 og 17. april 2015 med hjemmel i lov av 1. april 2005 om universiteter og høgskoler § 3-9 og 3-10. NB! Gjør oppmerksom på at det fra 1. juni 2020 vil komme ny forskrift.

NB! Gjør oppmerksom på at det får 1. juni 2020 vil komme ny forskrift. Den nye forskriften kan leses her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-12-1983

Bestemmelsene i Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, gjelder så langt disse passer.

§ 1. Virkeområde

Forskriften gjelder for dem som går opp til autorisasjonsprøven for å bli statsautorisert translatør (translatøreksamen) ved Norges Handelshøyskole.

§ 2. Definisjoner

Kandidat
Person som har fått adgang til å fremstille seg for autorisasjonsprøven.

Prøve 1
Oversettelsesretning: Fra norsk til fremmedspråket.

Prøve 2
Oversettelsesretning: Fra fremmedspråket til norsk.

Faste språk
Eksamensspråkene engelsk, fransk, spansk og tysk.           

Andre språk
Eksamensspråk fastsatt i vedtatt rulleringsplan.

Autorisasjonsprøve
Prøving av kandidatens oversetterkompetanse. Autorisasjonsprøven består av to deler:  a)  hjemmeeksamen og b)  skoleeksamen.

§ 3. Vilkår for adgang til og gjennomføring av autorisasjonsprøven

1. Adgang til autorisasjonsprøven gis ved at kandidaten har:       
i.  minimum 3-årig dokumentert høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå.

ii. meldt seg opp til autorisasjonsprøven innen fastsatt frist, jfr. § 4.

2. Gjennomføring av autorisasjonsprøven forutsetter at det er mulig å skaffe kvalifiserte sensorer.

§ 4 Oppmelding

 • Kandidaten melder seg opp til autorisasjonsprøven via elektronisk oppmeldingsskjema.
 • Kandidaten kan melde seg opp til prøve 1 og prøve 2 under ett, eller til bare én av prøvene.
 • Frist for oppmelding til autorisasjonsprøven er 1. august.

§ 5 Hjemmeeksamen – Omfang, vurderingsformer og gyldighet

 • Hjemmeeksamen består av to deler:
  • Del 1: Oversettelse av en allmennspråklig tekst
  • Del 2: Refleksjonstekst i tilknytning til oversettelsen
 • Karakterene som benyttes for hjemmeeksamen er bestått/ikke bestått. Begge deler av hjemmeeksamen må være bestått før det gis adgang til å gå opp til skriftlig skoleeksamen.
 • Bestått hjemmeeksamen har kun gyldighet for skoleeksamen i direkte påfølgende vårsemester og mister sin gyldighet hvis kandidaten ikke møter opp.
 • Prøve 1 og prøve 2 vurderes separat.

Utfyllende bestemmelser til eksamensforskriftens § 5

§ 6 Skoleeksamen – Omfang og vurderingsformer

 • Skoleeksamen består av oversettelse av tre fagspråklige tekster: én økonomisk-administrativ, én juridisk, én teknisk. Under prøve 1 kan begge målformene forekomme.
 • Karakterene som benyttes for skoleeksamen er bestått/ikke bestått. Hver av de tre oversettelsene må være bestått.
 • Prøve 1 og prøve 2 vurderes separat.

Utfyllende bestemmelser til eksamensforskriftens § 6

§ 7 Eksamensforsøk – Trekk fra eksamen

En kandidat kan ikke gå opp til samme prøve (prøve 1 eller prøve 2) i samme språk mer enn tre ganger.

En kandidat som ønsker å trekke seg fra hjemmeeksamenen, må gjøre det skriftlig tre uker før elektronisk utlevering av hjemmeeksamensoppgaven. Trekk etter denne fristen gjelder som eksamensforsøk.

§ 8 Fullført og bestått autorisasjonsprøve

Autorisasjonsprøven regnes som fullført når både hjemmeeksamen og skoleeksamen i samme oversettelsesretning er bestått. Bestått eksamen fører til autorisasjon.

For fullført autorisasjonsprøve utferdiges det et bevillingsbrev fra Norges Handelshøyskole.

§ 9 Fullmakt til å gi utfyllende bestemmelser

Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon kan fastsette utfyllende bestemmelser til denne forskriften.

§ 10 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 01.07.2015.

Utfyllende bestemmelser til Forskrift for autorisasjonsprøven for å bli statsautorisert translatør (translatøreksamen) – sist oppdatert 17. april 2015

1. Utfyllende bestemmelser til § 5 hjemmeeksamen

1.1 Eksamensvarighet og tidspunkt for hjemmeeksamen

Oppgaven til hjemmeeksamen kunngjøres onsdag formiddag med innleveringsfrist påfølgende mandag.

1.2 Omfang av hjemmeeksamen

 • Del 1: Den allmennspråklige teksten som skal oversettes, er på mellom 500 og 600 ord.
 • Del 2: Refleksjonsteksten som skal skrives i tilknytning til oversettelsen, skal være på (minimum 1500 – maksimum 2000 ord, ekskl. referanseliste). Den skal skrives på det samme språket som oversettelsen.

Refleksjonsteksten skal ha referanseliste.

1.3 Kandidatnummer

Kandidaten skal bruke det tildelte kandidatnummeret. Dette nummeret skal brukes også ved eventuell anmodning om begrunnelse for sensurvedtaket og eventuell klagebehandling.

1.4 Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke alle typer oppslagsverk, trykte og elektroniske medier samt internett, under forutsetning av at alle kilder oppgis i referanselisten til refleksjonsteksten. Brudd på dette kravet betraktes som forsøk på fusk.

1.5 Innlevering

 • Eksamensbesvarelsen, som består av oversettelsen, refleksjonsteksten og referanselisten i ett dokument, skal innleveres elektronisk etter nærmere angitt veiledning fra seksjon for timeplanlegging og eksamen.
 • Besvarelsen skal være merket med kandidatnummer, språkkombinasjon, dato, og være fortløpende paginert. •Filnavnet på besvarelsen skal bestå av oversettelsesretning pluss kandidatnummer, eksempelvis «norsk til fransk-601024.doc»

2. Utfyllende bestemmelser til § 6 skoleeksamen

2.1 Omfang av skoleeksamen

Teksten med økonomisk-administrativt fagspråk er på 300 – 350 ord.
Teksten med juridisk fagspråk er på 300 – 350 ord.
Teksten med teknisk fagspråk er på 300 – 350 ord.

2.2 Eksamensvarighet og tidspunkt

Skoleeksamen varer 7 timer og arrangeres vanligvis i slutten av april eller mai. Prøve 1 og prøve 2 holdes over to påfølgende dager.

2.3 Starttidspunkt for eksamen

Eksamen begynner kl. 09.00 med mindre annet tidspunkt er kunngjort.

2.4 Kandidatnummer

Kandidaten skal legitimere seg og kvittere på en liste ved fremmøte i eksamenslokalet. På kvitteringslisten er det angitt kandidatnummeret som skal brukes på eksamensbesvarelsen. Kandidatnummeret skal også brukes ved eventuell anmodning om begrunnelse for sensurvedtaket og en eventuell klagebehandling.

2.5 Innlevering

 • Eksamensbesvarelsen skal innleveres elektronisk.
 • Besvarelsen leveres etter nærmere angitt veiledning fra seksjon for eksamen.
 • Besvarelsen skal være merket med kandidatnummer, språkkombinasjon, dato, og være fortløpende paginert.
 • Filnavnet på besvarelsen skal bestå av oversettelsesretning pluss kandidatnummer, eksempelvis «norsk til fransk-601024.doc»

2.6 Teknisk utstyr og hjelpemidler

 • Eksamensbesvarelsen skrives på kandidatens egen maskin.
 • Det er tillatt

           a) å bruke alle typer oppslagsverk, elektroniske medier samt internett

            b) å bruke to skjermenheter under skoleeksamen

            c) å benytte eksternt tastatur og mus, så lenge dette utstyret er kablet 

 • Det er ikke tillatt

          a) å kommunisere med andre under eksamen, ved f.eks. bruk av epost, chat, mobiltelefon, o.l.

          b) å ha klokker (verken analoge eller digitale) og mobiltelefoner tilgjengelige under skoleeksamen

Brudd på denne bestemmelsen betraktes som fusk/forsøk på fusk.