Forskrift for autorisasjonsprøve for å bli statsautorisert translatør (translatøreksamen) ved Norges Handelshøyskole

Forskrift for autorisasjonsprøve for å bli statsautorisert translatør (translatøreksamen) ved Norges Handelshøyskole

Fastsatt av styret ved Norges Handelshøyskole 17. juni 2021 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-9, § 3-10 og § 8-2.

§ 1. Virkeområde

(1) Forskriften gjelder for dem som går opp til autorisasjonsprøven ved Norges Handelshøyskole for å bli statsautorisert translatør (translatøreksamen).

(2) For gjennomføringen av autorisasjonsprøven gjelder i tillegg bestemmelsene i forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, særlig kapittel fire og fem, så langt de passer.

 

§ 2. Vilkår for adgang til og gjennomføring av autorisasjonsprøven

(1) Adgang til autorisasjonsprøven gis ved at kandidaten har minimum 180 studiepoeng, som tilsvarer tre års dokumentert høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå i Norge, og har søkt om adgang til autorisasjonsprøven innen fastsatt og publisert frist, jf. § 3.

(2) Gjennomføring av autorisasjonsprøven forutsetter at det er mulig å skaffe kvalifiserte sensorer.

 

§ 3. Autorisasjonsprøve i oversettelse

(1) Autorisasjonsprøven regnes som fullført når både hjemmeeksamen og skoleeksamen i samme oversettelsesretning er bestått. Oversettelsesretning fra norsk til fremmedspråk omtales som prøve 1 og oversettelsesretning fra fremmedspråk til norsk omtales som prøve 2.

(2) Kandidaten må søke om adgang til autorisasjonsprøven via elektronisk søknadsskjema innen fastsatt og publisert frist.

(3) Kandidaten kan søke om adgang til både prøve 1 (fra norsk til fremmedspråk) og prøve 2 (fra fremmedspråk til norsk), eller til bare én av de to prøvene.

(4) Når kandidaten har fullført og bestått autorisasjonsprøven, utsteder Norges Handelshøyskole bevilling som statsautorisert translatør.

 

§ 4. Hjemmeeksamen – Omfang, vurderingsformer og gyldighet

(1) Hjemmeeksamen består av to deler: oversettelse av en allmennspråklig tekst (del 1) og en refleksjonstekst i tilknytning til oversettelsen (del 2). Karakterene som benyttes for hjemmeeksamen, er bestått/ikke bestått. Begge deler av hjemmeeksamen må være bestått før det gis adgang til å gå opp til skriftlig skoleeksamen, se også tredje ledd.

(2) Prøve 1 (fra norsk til fremmedspråk) og prøve 2 (fra fremmedspråk til norsk) vurderes separat. Under prøve 1 (fra norsk til fremmedspråk) kan begge målformene i norsk forekomme.

(3) Bestått hjemmeeksamen har gyldighet frem til og med det første semesteret skoleeksamen gjennomføres. Har kandidaten da gyldig forfall, utvides perioden den tidligere beståtte hjemmeeksamen er gyldig med inntil fire påfølgende semestre. 

 

§ 5. Skoleeksamen – Omfang og vurderingsformer

(1) Gjennomføring av skoleeksamen forutsetter at hjemmeeksamen er bestått og gyldig, jf. § 4, første og tredje ledd.

(2) Skoleeksamen består av oversettelse av tre fagspråklige tekster: én økonomisk-administrativ, én juridisk, én teknisk. Karakterene som benyttes for skoleeksamen, er bestått/ikke bestått. Bestått resultat forutsetter at alle tre oversettelsene må være bestått.

(3) Prøve 1 (fra norsk til fremmedspråk) og prøve 2 (fra fremmedspråk til norsk) vurderes separat. Under prøve 1 (fra norsk til fremmedspråk) kan begge målformene i norsk forekomme.

 

§ 6. Eksamensforsøk – Trekk fra eksamen

(1) En kandidat kan ikke gå opp til samme prøve (prøve 1 eller prøve 2) i samme språk mer enn tre ganger.

(2) En kandidat som ønsker å trekke seg fra autorisasjonsprøven i oversettelse, må gjøre det skriftlig senest tre uker før elektronisk utlevering av hjemmeeksamensoppgaven. Trekk etter denne fristen gjelder som eksamensforsøk.

 

§ 7. Fullmakt til å gi utfyllende bestemmelser

(1) Styret for institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon kan fastsette utfyllende bestemmelser til denne forskriften.

 

§ 8. Ikrafttredelse

(1) Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2021.

(2) Fra samme dato oppheves forskrift 12. desember 2019 nr. 1983 om autorisasjonsprøven ved Norges Handelshøyskole for å bli statsautorisert translatør (translatøreksamen).

 

Utfyllende bestemmelser til Forskrift for autorisasjonsprøven for å bli statsautorisert translatør (translatøreksamen) – sist oppdatert 19. november 2020.

1. Utfyllende bestemmelser til § 4 hjemmeeksamen
1.1 Eksamensvarighet og tidspunkt for hjemmeeksamen
Prøve 1 og prøve 2 avholdes separat.

Oppgavene til hjemmeeksamen kunngjøres i to separate, påfølgende uker:

Prøve 1: Oppgaven kunngjøres torsdag i første uke, med innleveringsfrist påfølgende mandag.

Prøve 2: Oppgaven kunngjøres torsdag i andre uke, med innleveringsfrist påfølgende mandag.

1.2 Omfang av hjemmeeksamen 

Del 1: Den allmennspråklige teksten som skal oversettes, er på mellom 500 og 600 ord.

Del 2: Refleksjonsteksten som skal skrives i tilknytning til oversettelsen, skal være på minimum 1500 – maksimum 2000 ord, ekskl. referanseliste. Den skal skrives på det samme språket som oversettelsen. Refleksjonsteksten skal ha referanseliste.

1.3 Kandidatnummer

Kandidaten skal bruke det tildelte kandidatnummeret. Dette nummeret skal brukes også ved eventuell anmodning om begrunnelse for sensurvedtaket og eventuell klagebehandling.

1.4 Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke alle typer oppslagsverk, trykte og elektroniske medier samt internett, under forutsetning av at alle kilder oppgis i referanselisten til refleksjonsteksten.

Samarbeid er ikke tillatt.

Det er ikke tillatt med programvare for oversettelsesverktøy, CAT, for eksempel Trados.

Brudd på disse bestemmelsene betraktes som fusk/forsøk på fusk.

1.5 Innlevering

Eksamensbesvarelsen, som består av oversettelsen, refleksjonsteksten og referanselisten i ett dokument, skal innleveres elektronisk i NHHs digitale eksamenssystem etter nærmere angitt veiledning, som blir gitt i forkant av og i forbindelse med eksamen.

2. Utfyllende bestemmelser til § 5 skoleeksamen

2.1 Omfang av skoleeksamen
Teksten med økonomisk-administrativt fagspråk er på 300 – 350 ord.
Teksten med juridisk fagspråk er på 300 – 350 ord.
Teksten med teknisk fagspråk er på 300 – 350 ord.

2.2 Eksamensvarighet og tidspunkt
Skoleeksamen varer 7 timer og arrangeres vanligvis i månedsskiftet april/mai. Prøve 1 og prøve 2 holdes over to påfølgende dager.

2.3 Starttidspunkt for eksamen
Eksamen begynner kl. 09.00 med mindre annet tidspunkt er kunngjort.

2.4 Kandidatnummer
Kandidaten skal legitimere seg og kvittere på en liste ved fremmøte i eksamenslokalet. På kvitteringslisten er det angitt kandidatnummeret som skal brukes på eksamensbesvarelsen.
Kandidatnummeret skal også brukes ved eventuell anmodning om begrunnelse for sensurvedtaket og en eventuell klagebehandling.

2.5  Innlevering

Eksamensbesvarelsen skal innleveres elektronisk i NHHs digitale eksamenssystem iht. veiledning, som blir gitt i forkant av og i forbindelse med eksamen.

2.6 Teknisk utstyr og hjelpemidler

Eksamensbesvarelsen skrives på kandidatens egen bærbare laptop.

Det er tillatt å benytte:

           a) alle typer oppslagsverk, elektroniske medier samt internett

            b) en ekstra skjermenhet under skoleeksamen i tillegg til egen bærbar laptop

            c) eksternt tastatur og mus, så lenge dette utstyret er kablet 

Det er ikke tillatt å:

           a) kommunisere med andre under eksamen, ved f.eks. bruk av e-post, chat, mobiltelefon, o.l.

           b) ha klokker (verken analoge eller digitale) og mobiltelefoner tilgjengelige under skoleeksamen

          c) bruke programvare for oversettelsesverktøy, CAT, for eksempel Trados.

Brudd på disse bestemmelsene betraktes som fusk/forsøk på fusk.