Autorisasjonsprøve i oversettelse

Autorisasjonsprøve i oversettelse

Formålet med autorisasjonsprøve i oversettelse (tidligere translatøreksamen) er å uteksaminere kompetente oversettere for oppdrag for næringsliv, offentlige myndigheter og privatpersoner.

Bestått eksamen er en forutsetning for å få bevilling som statsautorisert translatør.

Bevilling gis enten for språkretningen norsk til fremmedspråket eller fra fremmedspråket til norsk eller for begge språkretninger. Hva bevillingen omfatter, skal fremgå klart av bevillingsdokumentet og translatørstemplet.

Bevillingen forvaltes av Norges Handelshøyskole på delegasjon fra Kunnskapsdepartementet. Det påløper ingen eksamensgebyr for autorisasjonsprøven. Reisekostnader m.m. i forbindelse med skoleeksamen må dekkes av kandidaten selv.

Eksamen er todelt: hjemmeeksamen og skoleeksamen. Hjemmeeksamen må bestås før skoleeksamen kan avlegges.

 • Eksamenstilbud for språkene

  Eksamenstilbud for språkene

  Det gis årlige tilbud for språkkombinasjonene:

  • norsk-engelsk
  • norsk-fransk
  • norsk-spansk
  • norsk-tysk

  (og vice versa for alle kombinasjonene over)

  Andre språk tilbys etter rulleringsplan.

  Høst 2018/ Vår 2019

  Hjemmeeksamen høsten 2018 og skoleeksamen våren 2019

  • italiensk
  • kinesisk
  • persisk
  • ungarsk

  Høst 2019/ Vår 2020

  Hjemmeeksamen høsten 2019 og skoleeksamen våren 2020

  • arabisk
  • nygresk
  • polsk
  • portugisisk
  • russisk

  Høst 2020/ Vår 2021

  Hjemmeeksamen høsten 2020 og skoleeksamen våren 2021

  • bosnisk/kroatisk/serbisk
  • estisk
  • litauisk
  • tyrkisk

  Autorisasjonsprøven kan kun tilbys i de språk der det er mulig å skaffe tilstrekkelig antall kvalifiserte sensorer.

  Interesse for andre språk må meldes skriftlig til koordinator Bjørnulf Hinderaker. Vedtatt rulleringsplan kan unntaksvis utvides.

 • Søknad

  Søknad

  Opptakskrav
  Minimum 180 studiepoeng, som tilsvarer tre-års dokumentert høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå i Norge. Se NOKUTs reglement for ytterligere informasjon om utenlandsk kompetanse dersom du er i tvil. 

  Dokumentasjonskrav:

  Vitnemål må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk og tydelig vise antall oppnådde ECTS (studiepoeng). Dersom dette ikke fremkommer av vitnemålet kreves NOKUT-godkjenning for utenlandsk utdanning.

  Hver gang man søker, må man laste opp dokumentasjon.

  Søknad om opptak til autorisasjonsprøven

  • Søknadsweb åpner medio juni hvert år

  Søknadsfrist

  • 1. september for autorisasjonsprøve høst 2018/vår 2019.
  • Nb! Fra og med autorisasjonsprøve høst 2019/vår 2020 endres søknadsfrist i Søknadsweb til  1. august.

  Juridisk Oversettelse:

  Merk at NHH Executive høsten 2018/vår 2019 tilbyr nettstudie i juridisk oversettelse. Dette er et kurs som kan være til god hjelp for den juridiske biten av autorisasjonsprøven. Link: (JurDist).

  Gangen i opptaket
  Resultat av opptaket publiseres på Søknadsweb i løpet av september. Du vil bli bedt om å takke ja eller nei til tilbudet (på Søknadsweb) innen kort tid.

  Hjemmeeksamen kunngjøres per e-post i løpet av oktober. Se Eksamensdatoer for mer informasjon.

  Vi minner om at det er ditt ansvar som kandidat:

  • å informere oss om endringer i din e-post eller gateadresse
  • å holde deg fortløpende orientert om informasjon som legges ut på websidene

  Ved spørsmål kontakt translatoreksamen@nhh.no

 • Eksamensdatoer

  Eksamensdatoer

   

  Autorisasjonsprøve 2018:

  1. HJEMMEEKSAMEN:

  Eksamensoppgaven(e) og praktiske opplysninger vil bli sendt ut om formiddagen kl. 09.00 onsdag 10. oktober 2018 til e-postadressen som kandidaten har oppgitt i   Søknadsweb.  

  Innleveringsfrist kl. 14.00 mandag 15. oktober 2018.

  Merk! Utleverings- og innleveringstidspunkt er det samme uavhengig av om man har meldt seg opp til en eller to prøver. 

  2. SKOLEEKSAMEN:

  • prøve 1, fra norsk til fremmedspråket: 25. april 2019 fra kl. 09.00-16.00
  • prøve 2, fra fremmedspråket til norsk: 26. april 2019 fra kl. 09.00-16.00

  NB! Merk at datoene for eksamen foreløbig er tentative og kan endres dersom noe uforutsett dukker opp.

 • Hjemmeeksamen

  Hjemmeeksamen

  Omfang
  Hjemmeeksamen består av 2 deler:

  • Del 1: en allmennspråklig tekst som kandidaten skal oversette
  • Del 2: en refleksjonstekst i tilknytning til oversettelsen pluss en referanseliste som kandidaten skal skrive

  Både oversettelsen og refleksjonsteksten må være bestått.

  Vurdering av besvarelsene til hjemmeeksamen
  a) Oversettelsen tester kandidatens evne til å

  • utføre oversettelsen i tråd med oversettelsesoppdraget
  • formidle et budskap

  b) Refleksjonsteksten tester kandidatens evne til å

  • beskrive og begrunne valg truffet i oversettelsesprosessen
  • innhente og vurdere relevant informasjon (kompetanse i informasjonssøk)

  c) Feiltyper som fører til «ikke bestått»:

  Vesentlige feil
  Forekomst av denne type feil fører til «ikke bestått»:

  • manglende oppfølging av oversettelsesoppdraget (translation brief)
  • feiltolking av kildetekstens budskap
  • utelatelse av hele setninger (inkl. markering i kildeteksten for utelatelser)
   eller vesentlige betydningsbærende elementer i setninger
  • valg av feil ord (med meningsvridning som følge)
  • grovt brudd på sjangerkonvensjoner
  • ukritisk kildebruk

  Øvrige feil
  Gjentatt forekomst av denne type feil fører til «ikke bestått»:

  • alternative oversettelsesforslag
  • mindre brudd på sjangerkonvensjoner
  • feil i allment ordforråd og terminologi (ikke av sentral betydning for tekstens forståelse)
  • feil i idiomatikk og stilistikk
  • feil i morfologi og syntaks
  • feil i ortografi og tegnsetting
  • gjentatte slurvefeil

  Praktiske opplysninger ved hjemmeeksamen

  a) Oversettelsen

  • oversettelsesoppdraget (translation brief) gir opplysninger om formål og målgruppen
  • sjangerkonvensjoner i målspråket skal som regel følges
  • hovedstrukturen (avsnittsinndelingen) fra kildeteksten skal som regel beholdes

  b) Veiledning for skriving av refleksjonstekst

  Hjemmeeksamen består av:

  • en oversettelse fra kildespråk til målspråk (del 1)
  • en refleksjonstekst i tilknytning til oversettelsen med en referanseliste over de kilder du har konsultert i arbeidet med oversettelsen (del 2).

  Hjemmeeksamen ledsages av et oversettelsesoppdrag; oppdraget setter rammen for den videre fremgangsmåte (strategi) ved oversettelsen. Det er nettopp strategivalgene refleksjonsteksten skal dreie seg om.

  Oversettelsen og refleksjonen vurderes separat og begge må være bestått for at du skal være oppmeldt automatisk til skoleeksamen i påfølgende vårsemester.

  I Formelle krav til refleksjonsteksten

  a) Interne krav til refleksjonsteksten:

  • beskrive og begrunne valg som er truffet i oversettelsesprosessen. Når det er relevant, skal dette skje med henvisning til relevant informasjon som dokumenterer kompetanse i informasjonssøk.

  b) Eksterne krav til refleksjonsteksten:

  • språkvalg: refleksjonsteksten skal skrives på samme målspråk som oversettelsen, dvs. på fremmedspråket X til prøve 1 og på norsk til prøve 2.
  • struktur (oppbygning): teksten skal skrives som sammenhengende tekst (se nedenfor pkt. II).
  • lengde: minimum 1500 ord og maksimum 2000 ord. I tillegg kommer referanselisten der du har ført opp de kilder (bøker og/eller elektroniske kilder) som du har konsultert (se nedenfor pkt. III).

  II Struktur
  Det forventes at refleksjonsteksten består av følgende avsnitt:  

  a) Innledning  
  b) Hoveddel, som inneholder selve refleksjonen om utvalgte problemtyper  
  c) Avslutning  
  d) Referanseliste

  Avsnittene kan du inndele videre med mellomoverskrifter.  
  a) Innledning
  I innledningen skisserer hva du vil ta opp i hoveddelen. Innledningen består av en kort presentasjon av oppdraget og en kort presentasjon av teksten med f.eks. klargjøring av sjanger, hvor teksten opprinnelig er publisert, eventuelle spesielle stilistiske trekk ved teksten osv.

  Du presenterer utfordringer ved teksten, f.eks. terminologi, eksplisitte og implisitte referanser til kulturelle fenomen osv.

   b) Hoveddel
  Det vil være en fordel om hoveddelen har en systematisk inndeling, f.eks. om terminologi, kulturelle utfordringer, forventet bakgrunnskunnskap hos mottaker, metaforer, syntaks mv. – gjerne med mellomoverskrifter. Bruk derfor ikke en fremgangsmåte som behandler avsnitt for avsnitt.

  For hver problemtype presenterer du eventuelle andre oversettelsesmuligheter og argumenterer hvorfor du ikke valgte disse. Vis her at du kan argumentere profesjonelt og systematisk. Følgelig: ikke baser deg på «jeg synes» e.l.

  Selve argumentasjonen skriver du som en fortløpende tekst, altså ikke i stikkordsform.

  Merk at du skal kommentere spesielle trekk, ikke det som er opplagt.

  Kommentarene går mer spesielt ut på at du skal vise:

  • kritisk innsikt og selvstendig tenkning
  • at du har orientert deg om emnet gjennom omfattende og relevant lesning
  • at kan uttrykke deg klart og presist når du argumenterer 
  • at du kan redegjøre for vesentlige utfordringer ved oversettelsen
  • at dine valg i oversettelsesprosessen er relatert til strategi og oversettelsesoppdrag
  • at du kan vurdere relevante aspekter ved kildeteksten, f.eks. forfatterens intensjon, mottaker og publiseringssted
  • at du har vurdert mottaker i måltekstkulturen i forhold til bakgrunnskunnskap, kulturelle aspekter osv.
  • god og riktig språkføring.

   c) Avslutning
  Avslutningen inneholder en kort oppsummering av hva du kom frem til i hoveddelen. Du bør ikke ta opp nye momenter her, og det bør fremkomme tydelig at drøftelsene er avsluttet.

   III Referanseliste 
  Referanselisten skal vise at valg av kilder (= oppslagsverk, ordbøker, nettsider etc.) er relevant og kvalitetssikret. Kildene setter du opp etter gjeldende standard (se f.eks. http://sokogskriv.no/). Referanselisten skal kun inneholde de kilder du har vist til under drøftelsen.

  WISEflow-Brukerguide til studenter 

   Instruks for vurdering av hjemme- og skoleeksamen

   

 • Skoleeksamen

  Skoleeksamen

  Omfang av skoleeksamen og tekstenes kilde
  Skoleeksamen består av følgende tre fagtekster:

  • økonomisk-administrativ tekst
   primærkilder: fagartikler i tidsskrifter, økonomiske rapporter o.l
  • juridisk tekst
   primærkilder: lovtekster, domsavsigelser, avtaletekster, juridiske kommentarer o.l.
  • teknisk tekst
   primærkilder: tekniske fagtidsskrifter, dokumentasjon, bruksanvisninger o.l.

  Med ‘fagtekst’ menes her tekster skrevet av (1) fagperson/-instans til annen fagperson/-instans innenfor samme fagdomene ELLER (2) fagperson/-instans til interesserte lekpersoner/fremtidige fagpersoner.

  Vurdering av besvarelsene til skoleeksamen
  a) Oversettelsen tester kandidatens

  • evne til å utføre oversettelsen i tråd med oversettelsesoppdraget
  • evne til å formidle et budskap
  • evne til å innhente og vurdere relevant informasjon (kompetanse i informasjonssøk)
  • grunnleggende kunnskap om og innsikt i fagdomenets terminologi og begrepssystem
  • beherskelse av sjangerkonvensjoner

  b) Feiltyper som fører til «ikke bestått»:

  Vesentlige feil
  Forekomst av denne type feil fører til «ikke bestått»:

  • manglende oppfølging av oversettelsesoppdraget (translation brief)
  • feiltolking av kildetekstens budskap
  • utelatelse av markering i kildeteksten for utelatelser
  • utelatelse av hele setninger (inkl. markering i kildeteksten for utelatelser eller vesentlige betydningsbærende elementer i teksten)
  • valg av feil ord/term (med meningsvridning som følge)
  • grovt brudd på sjangerkonvensjoner

  Øvrige feil
  Gjentatt forekomst av denne type feil fører til «ikke bestått»:

  • alternative oversettelsesforslag
  • mindre brudd på sjangerkonvensjoner
  • feil i allment ordforråd og terminologi (ikke av sentral betydning for tekstens forståelse)
  • feil i idiomatikk og stilistikk
  • feil i morfologi og syntaks
  • feil i ortografi og tegnsetting
  • gjentatte slurvefeil

   Hver av de tre fagtekstene må være bestått.

  Praktiske opplysninger ifm skoleeksamen

  • egen bærbar PC forutsettes medbrakt inkl. nødvendige kabler. OBS! NHH yter ikke teknisk assistanse under eksamen
  • bruk av alle typer oppslagsverk inklusive internett er tillatt
  • kandidater vil knyttes opp mot trådløs nett på Norges Handelshøyskole (passord begrenset til eksamensdato deles ut ved oppmøte)
  • bruk av programvare for oversettelsesverktøy (CAT), f.eks. Trados e.l., er forbudt
  • all bruk av elektronisk kommunikasjon er forbudt
  • emnestikkord for teknisk tekst opplyses ikke lenger pga ny ordning med internett-tilgang
  • sensorveiledning for skoleeksamen
 • Kurstilbud

  Kurstilbud

  • Språkovergripende helgekurs (i forkant av hjemmeeksamen) for oppmeldte kandidater. Kurset for 2018 arrangeres i Bergen fredag 28. september fra kl.17:00 til 20:00 og lørdag 29. september fra kl.10:00 til 15:00. Kursavgift kr 1.500,-. Link til påmelding vil sendes til kandidater etter opptak, medio september.
  • Årlig veiledningstjeneste i vårsemesteret for kandidater oppmeldt til skoleeksamen.
   • For vårsemesteret 2018 tilbys veiledningstjeneste i tidsrommet 1. februar frem til 18. mars.
   • For kandidater i samtlige språk som skal opp til skoleeksamen i autorisasjonsprøven våren 2018: se lenken til norsk litteraturliste her
  • Nettstudie i juridisk oversettelse (JurDist).
 • Reglement

 • Tidligere eksamensoppgaver

  Tidligere eksamensoppgaver

  For tidligere eksamensoppgaver i andre relevante språk vennligst ta kontakt med translatoreksamen@nhh.no.

 • Utenlandsk translatørautorisasjon

  Utenlandsk translatørautorisasjon

  Godkjenning av utenlandsk translatørautorisasjon etter søknad – jf. forskrift om bevilling som statsautorisert translatør og yrkeskvalifikasjonsloven

  I tillegg til bevilling etter bestått autorisasjonseksamen ved NHH, kan bevilling også gis på grunnlag av tilsvarende kompetanse fra utlandet, jf. Forskrift om bevilling som statsautorisert translatør, § 2: sammenholdt med yrkeskvalifikasjonsloven.

  Yrkeskvalifikasjonsloven trådte i kraft 01.01.18. Loven forutsetter at det skal finnes ansvarlig myndighet til å utstede eller motta kvalifikasjonsbevis og andre dokumenter eller opplysninger, og til å motta søknader og treffe beslutninger. Ansvarlig myndighet for slike søknader er NHH ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon v/Styringsutvalget for autorisasjonsprøven i oversettelse (SAP).

  Saksbehandlingstiden begynner når SAP har fått all nødvendig dokumentasjon. Søknad oversendes Bjornulf.Hinderaker@nhh.no og må inneholde: Søknadsbrev, kopi av utenlandsk autorisasjon og dokumentasjon av nivå og omfang av utenlandsk avlagt autorisasjonsprøve. Ytterligere dokumentasjon kan bli påkrevd. Norsk må inngå i språkparet.