Vurderingskriterier for masteroppgaver

Vurderingskriterier for masteroppgaver

Fra og med høsten 2023 er det innført en matrise med konkrete vurderingskriterier som hjelpemiddel for karaktersetting i Masterprogrammet i økonomi og administrasjon.

 Vurderingskriteriene omfatter både et sett med kriterier for å vurdere masteroppgaven, og kriterier for å vurdere studentenes selvstendighet under veiledning. Kriteriene ble vedtatt våren 2023, og implementert fra og med høsten 2023. Kriteriene er et veiledende verktøy til bruk for sensorer i arbeidet med å sette karakter masteroppgaver ved NHH.

Nedenfor lister vi opp både masteroppgavekriteriene og kriteriene for vurdering av selvstendighet. Dere bør lese grundig gjennom disse kriteriene når dere starter arbeidet med masteroppgaven, og også gå tilbake til kriteriene underveis i prosessen.

 • Vurderingskriterier for masteroppgaven

  Vurderingskriterier for masteroppgaven

  Vurderingskriteriene dekker hele arbeidsprosessen med masteroppgave, fra formulering av tema og problemstilling, via valg av relevant teori og metode, til gjennomføring av analyse og konkludering. I tillegg omfatter kriteriene krav til selve rapportskrivingen og kildebruk. Nedenfor er overordnede læringsmål for arbeidet med masteroppgaven uthevet i fet skrift, mens vurderingskriteriene er gitt som kulepunkt under hvert læringsmål.

  Identifisere en problemstilling som skal løses innenfor en gitt kontekst

  Studentene kan

  • Identifisere et problem/forskningsspørsmål som kan bidra til ny kunnskap, og beskrive dette klart og konsist, slik at det er lett å forstå.
  • Ved å trekke på ulike informasjonskilder, gi en kortfattet, presis og kritisk oversikt over eksisterende litteratur og beskrive bakgrunn og motivasjon.

  Velge og anvende relevant teori og metode

  Studentene kan

  • Demonstrere kjennskap til akademiske teorier og metoder, og utvise god vurderingsevne ved valg av og motivasjon for passende teori og metode.
  • Beskrive forskningsmetode og -design klart og objektivt, inklusive data og annet materiale, dersom det er relevant.
  • Anvende teori og metode korrekt og overbevisende i analysen.

  Trekke relevante konklusjoner og reflektere kritisk omkring bruk av teori og metode.

  Studentene kan

  • Trekke adekvate konklusjoner og vise evne til å fremheve sine hovedfunn, bidrag og implikasjoner.
  • Reflektere kritisk over sentrale forutsetninger for og begrensninger ved analysen.

  Produsere skriftlige rapporter som dokumenterer forskning og utredning i henhold til gjeldende akademiske standarder.

  Studentene kan

  • Argumentere overbevisende og skrive tekst som er lett å følge, med bruk av fagspesifikk terminologi, og med få språklige feil.
  • Følge gjeldende normer for forskningsetikk; bruke en godkjent referansestil korrekt; anerkjenne andres arbeid.
 • Kriterier for vurdering av selvstendighet

  Kriterier for vurdering av selvstendighet

  Som beskrevet i Karakterbeskrivelser for masteroppgaver, skal masteroppgaven vise kandidatenes evne til å «gjennomfør[e] et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning […]». For å vurdere i hvilken grad studentene utviser en slik selvstendighet under veiledning i arbeidet med masteroppgaven, er følgende tema inkludert:

  Selvstendighet under veiledning, når det gjelder:

  • Utvikling av problemstilling
  • Gjennomgang av eksisterende litteratur
  • Utvikling av forskningsdesign, inkludert data og materiale som masteroppgaven bygger på
  • Gjennomføring av analysen
  • Konkludering

  Vær oppmerksom på at selvstendighet ikke betyr at dere bør unngå å møte veilederen deres. Tvert imot er veiledning en obligatorisk del av arbeidet og noe vi oppfordrer dere sterkt til å benytte dere av. Selvstendighet under veiledning er en vurdering av i hvilken grad studenter evner å utvikle eget prosjekt og utnytte veiledningen de mottar på en konstruktiv måte.

 • Endelig karakter

  Endelig karakter

  Disse vurderingskriteriene er verktøy til bruk for sensorer som skal karaktersette masteroppgaver ved NHH. Det er viktig å merke seg at den endelige karakteren ikke er et vektet snitt av skåren på et sett kriterier. Den endelige karakteren er basert på en helhetlig vurdering av alle elementer, inkludert læringsmålene og kriteriene, så vel som grad av selvstendighet under veiledning.

   

  Vær oppmerksom på at karakteren, altså A – F, er basert på de kvalitative beskrivelsene som finnes i Karakterbeskrivelser for masteroppgaver. Disse viser hvordan den samlede prestasjonen vurderes på ulike nivå, fra fremragende (A) til ikke bestått (F).