Karakterbeskrivelser for masteroppgaver

Karakterbeskrivelser for masteroppgaver

Våren 2015 tok NHH i bruk mer utfyllende karakterbeskrivelser for masteroppgaver.

Beskrivelsene er anbefalt av UHR-Økonomi og administrasjon (UHR-ØA).

Karakteren er, som tidligere, kriteriebasert og det foreligger ingen forhåndsdefinert karakterfordeling som skal oppnås. De nye karakterbeskrivelsene har gitt en bredere og mindre topptung karakterfordeling.

Karakterbeskrivelser

A - Fremragende

Generelt: En fremragende prestasjon som klart utmerker seg på et nasjonalt nivå

 • Har svært god innsikt i fagområdets vitenskapelige teori og metode og viser kunnskap på et svært høyt nivå. Målene med oppgaven er klart definerte og lette å forstå.
 • Kan velge mellom og bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid og behersker de metodene som er anvendt på en overbevisende måte.
 • Arbeidet fremstår som nyskapende og er arbeidsmessig meget omfattende.
 • Kan på en fremragende måte analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.
 • Har på en fremragende måte gjennomført et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • Viser svært gode evner til kritisk refleksjon, og kan skille tydelig mellom eget og andres bidrag.
 • Formidler et omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer svært godt. Oppgavens form, struktur og språk er på et svært høyt nivå.

B - Meget god

Generelt: En meget god prestasjon som klart skiller seg ut.

 • Har meget god innsikt i fagområdets vitenskapelige teori og metode og viser kunnskap på et meget høyt nivå. Målene med oppgaven er klart definerte og lette å forstå.
 • Kan velge mellom og bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid og behersker de metodene som er anvendt på en meget god måte.
 • Arbeidet fremstår som nyskapende og er arbeidsmessig omfattende.
 • Kan på en meget god måte analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.
 • Har på en meget god måte gjennomført et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • Viser meget gode evner til kritisk refleksjon, og kan skille tydelig mellom eget og andres bidrag.
 • Formidler et omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer meget godt. Oppgavens form, struktur og språk er på et meget høyt nivå.

C - God

Generelt: En generelt god prestasjon.

 • Har god innsikt i fagområdets vitenskapelige teori og metode og viser kunnskap på et godt nivå. Målene med oppgaven er i hovedsak godt definerte.
 • Har valgt relevante og riktige metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid og behersker de metodene som er anvendt på en god måte.
 • Arbeidet fremstår som godt og oppgaven er arbeidsmessig av normalt omfang.
 • Kan på en god måte analysere ulike informasjonskilder og kan på en selvstendig og kompetent måte anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.
 • Har gjennomført et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • Viser evner til kritisk refleksjon, og kan skille godt mellom eget og andres bidrag.
 • Behersker fagområdets uttrykksformer godt. Oppgavens form, struktur og språk er på et godt nivå.

D - Nokså god

Generelt: En klart akseptabel prestasjon.

 • Har nokså god innsikt i fagområdets vitenskapelige teori og metode og viser kunnskap på et akseptabelt nivå. Målene med oppgaven er uklart definerte.
 • Har valgt relevante og riktige metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid og behersker de metodene som er anvendt på en akseptabel måte.
 • Oppgaven virker arbeidsmessig noe beskjeden.
 • Kan til en viss grad analysere ulike informasjonskilder selvstendig, men er avhengig av relativt tett oppfølging for å strukturere og formulere faglige resonnementer.
 • Har gjennomført et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning, men med tydelig potensiale for forbedring. Arbeidet er i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • Viser evner til kritisk refleksjon, men har vansker med å skille godt mellom eget og andres bidrag.
 • Behersker fagområdets uttrykksformer på en akseptabel måte. Oppgavens form, struktur og språk er på et akseptabelt nivå.

E - Tilstrekkelig

Generelt: En prestasjon som er akseptabel ved at den tilfredsstiller minimumskravene.

 • Har tilstrekkelig innsikt i fagområdets vitenskapelige teori og metode. Målene med oppgaven er beskrevet, men virker uklare.
 • Har valgt relevante og riktige metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid og behersker de metodene som er anvendt på en måte som tilfredsstiller minimumskravene.
 • Oppgaven virker arbeidsmessig relativt beskjeden og fragmentarisk.
 • Kan til en viss grad analysere ulike informasjonskilder selvstendig, men er avhengig av relativt tett oppfølging for å formulere faglige resonnementer.
 • Har vært klart avhengig av veiledning for å gjennomføre et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt. Arbeidet er i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • Viser tilstrekkelig evne til kritisk refleksjon, men har ikke på noen god måte utnyttet forskningsmiljøets kompetanse.
 • Kan stort sett bruke fagområdets uttrykksformer, men oppgavens form, struktur og språk har merkbare mangler.

F - Ikke bestått

Generelt: En prestasjon som ikke tilfredsstiller minimums-kravene.

 • Har ikke tilstrekkelig innsikt i fagområdets vitenskapelige teori og metode. Målene med oppgaven er uklart beskrevet, eller er ikke beskrevet.
 • Har manglende kompetanse innen fagområdets metoder, og mangler tekniske ferdigheter på de metoder som anvendes.
 • Oppgaven er arbeidsmessig beskjeden og fragmentarisk.
 • Kandidaten bruker ikke informasjonskilder som finnes, og har ikke forstått eller villet anvende råd og veiledning.
 • Viser ikke tilstrekkelig evne til kritisk refleksjon, og har ikke på noen god måte utnyttet forskningsmiljøets kompetanse.
 • Fremstillingen viser vesentlige mangler med hensyn på form, struktur og språk.