Søk på dobbelgradprogrammet

Søk på dobbelgradprogrammet

!

Søknadsfrist 1. november

Les opptakskriteria nedanfor nøye. Aktuelle kandidatar vil få invitasjon til intervju i slutten av november. Du vil få beskjed om du har kome inn i slutten av januar. Somme skular krev ein ekstra intervjurunde i ettertid.

 • Kven kan søka?

  Kven kan søka?

  • Masterstudentar ved NHH i fyrste semester, uansett hovudprofil
  • Masterstudentar som byrjar i vårsemesteret og MRR-studentar kan dessverre ikkje søka til dobbelgradprogrammet
  • Masterstudentar kan maksimalt ha eitt emne med bestått/ikkje bestått i fyrste semester. Dette må vera eit obligatorisk emne som berre går i haustsemesteret. 
  • Bachelorstudentar ved NHH på siste året som ikkje skal ha opphald mellom bachelor og master
  • Studentar som har gyldig opphald mellom bachelor- og mastergraden kan ikkje søkja opptak til dobbelgrad
  • Du må ha minimum snitt på C for å koma inn i programmet. Somme skular krev høgare snitt
  • Du må innfri språkkrava (sjå nedanfor) 
  • Du kan ikkje søka på både CEMS og dobbelgradprogrammet samstundes. Dersom du allereie har kome inn på CEMS-programmet, vil du ikkje verta vurdert for dobbelgradprogrammet

  Merk at du ikkje kan søka deg til ein skule i land du har statsborgarskap i. Kontakt dobbelgradkoordinatoren for spørsmål om dette

 • Søknadsdokument

  Søknadsdokument

  Du må lasta opp fylgjande dokument i Søknadsweb før søknadsfristen: 

  • Offisiell karakterutskrift frå bachelorstudiet, dersom du ikkje tok graden ved NHH 
  • Motivasjonsbrev, på engelsk. Motivasjonsbrevet må vera på maks éi side, og må innehalda din akademisk og personleg motivasjon for å søka på dobbelgradprogrammet. Skriv gjerne kva skule du ynskjer å gå på og kvifor 
  • CV, på engelsk 
 • Språkkrav

  Språkkrav

  Det er ikkje lenger eit krav å ha dokumentasjon på gode engelskkunnskapar for å søka på dobbelgradprogrammet, men somme universitet vil kreva slik dokumentasjon i samband med registrering/søknadsprosess. Det er ditt ansvar å dokumentera engelskkunnskapane dine. Dette kan du stadfesta blant anna ved å ha:

  • engelsk som morsmål
  • ferdig bachelorgrad, der heile graden var tatt på engelsk 
  • gyldig TOEFL/IELTS-test. Testane er gyldige i maks to kalenderår

  Sjå gjerne på universitetet sine nettsider for konkrete krav. 

 • Korleis søker du?

  Korleis søker du?

  • Søk i Søknadsweb mellom 5. oktober og 1. november med alle nødvendige dokument (sjå nedanfor) 
  • Aktuelle kandidatar vil få invitasjon til intervju i slutten av november. Du vil få beskjed om du har kome inn i slutten av januar. Somme skular krev ein ekstra intervjurunde i ettertid

  SØKNADSWEB

 • Utvalskriteria

  Utvalskriteria

  Me vel kandidatar basert på fylgjande kriteria: 

  • Godt karaktersnitt, minimum C. Me vurderer bachelorkarakterar dersom du er bachelorstudent, og karakterar frå haustsemesteret viss du er masterstudent 
  • Studieprogresjon, 30 ECTS per semester frå NHH
  • Motivasjon, akademisk og personleg, for dobbelgradsprogrammet generelt og skulen/studieprogram spesifikt 
  • Personleg dugleik 
  • Språkkunnskapar 

  Dersom to studentar med tilnærma karaktersnitt konkurrerer om same plass, vil kandidaten med høgast score på dei øvrige kriteria verta prioritert.