nhh internship abroad programme

nhh internship abroad programme

Gjennom dette programmet får NHH-studentar tilbod om internships av høg kvalitet i utlandet.

Kva er NHH Internship Abroad Programme?

Dette er eit program kor NHH inngår samarbeid med arbeidsgjevarar for å gi NHH-studentar bedre mogelegheiter til å få internasjonal arbeidserfaring i løpet av studia.

Dersom du skal på utveksling til Japan og Brasil så kan du kombinere dette med internships som gjev studiepoeng. Denne ordninga er forvalta og finansiert av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) og blir støtta av Innovasjon Norge.

Samstundes fortsetjer vi samarbeidet med eksisterande partnarar.

internship hos DNB

DNB tilbyr internship for ein eller to NHH-studentar på DNB sitt kontor i London sommaren 2019.

  • Søknadsfrist: 10 februar 2019

Les meir om internshipet og søk her.

Internship hos Innovasjon Norge

Ønskjer du deg eit internship på eit av utekontora til Innovasjon Norge høsten 2019? Nå kan du ta internship i Innovasjon Norge som del av kursa INTERN-A-B og INTERN-A-M og integrere det i graden din.

  • Søknadsfrist: 17 februar 2017

Les meir om internshipet (pdf 125,4 Kb)

Last ned mal for Cover letter (Word 25 Kb)

OECD internship

The OECD Internship Winter Round (for Internships starting between January and June 2019) is now open in the framework of the Internship Agreement between NHH and the OECD.

The OECD Internship Programme has been designed to bring highly qualified and motivated students with diverse backgrounds into the Organisation to work on projects linked to the Strategic Orientations of the Secretary-General. Successful candidates gain exposure to high-level policy-making and research, and have an unparalleled opportunity to improve their analytical skills in a truly international environment. Read more about the programme (pdf 1,6 Mb)

  • Application deadline: 27 September

Please send your application to the International Career Center at NHH: icc@nhh.no by 27 September. Use “Application OECD,your name and the expected graduation date” in the title
Read more about information on requirements and how to apply (pdf 1,4 Kb).

Internship på utveksling

Nå kan du kombinere eit utvekslingsopphald i Japan eller Brasil med eit internship i utvalgte bedrifter og organisasjonar. Du får relevant internasjonal arbeidserfaring som er etterpurt av arbeidsgjevarar. Internshipet gjev studiepoeng og vil inngå i NHH-graden din.

Brasil og Japan er to av Norges prioriterte samarbeidsland og viktige handelspartnarar. Mange norske bedrifter og organisasjonar er etablerte i Brasil og Japan. Gjennom NHH-programmet Internship Abroad har du som NHH-student mogelegheit til å ha eit internship medan du er på utveksling i Tokyo eller São Paulo.

Fagleg innhAld

Felles for internship i begge land er at NHH tildel 7,5 studiepoeng for internshipet. Det inneber ein kort førebuande workshop på NHH før du reiser, og ein rapport i etterkant. Ein veiledar frå NHH vil følgje deg opp i forkant, undervegs og i arbeidet med rapporten. Interkulturell kommunikasjon er felles tema for alle internship. I tillegg vil internship i Brasil ha berekratig utvikling og berekraftige forretningsmodellar som tema. Fleire av internshipa i Japan har fokus på markedsanalyse og markedsføring. Karakteren gis som bestått/ikkje bestått.

I tillegg til internshipet tek du emner tilsvarande 22,5 studiepoeng ved vertsuniversitetet, slik at du oppnår normal studieprogresjon på 30 studiepoeng totalt.

 

Internship i Brasil: berekraftige forretningsmodellar

Tema for internship-programmet i Brasil er berekraftig utvikling og berekraftige forretningsmodellar.

Utvekslingspartner: FGV EAESP i São Paulo.

Kven kan søkje? Masterstudentar, utreise haust eller vår.

Krav til søkjar: Det er ein fordel om du kan portugisisk eller spansk, men det er ikkje eit absolutt krav. Du må ta eit intensivt portugisiskkurs ved FGV EAESP i byrjinga av semesteret. Hvis du søkjer utveksling til Brasil søkjer du automatisk om internship også.

Organisasjonar:

  • Galvani er eid av norske Yara. Du vil bli del av teamet som jobber med corporate communication og bærekraftig utvikling ved Yaras kontor i Sao Paulo. Du jobber deltid gjennom hele semesteret, parallelt med studiene på FGV EAESP. Internship hos Galvani er tilgjengelig i høst- og vårsemesteret.
  • Gastromotiva er en sosial entreprenør i Rio de Janeiro som jobber mot fattigdom og sosial ekskludering gjennom «sosial gastronomi». Du tar kurs ved FGV EAESP i Sao Paulo i første halvdel av semesteret, og jobber fulltid i Rio i andre halvdel av semesteret. Internship hos Gastromotiva er tilgjengelig i vårsemesteret.
  • Mattheis Borg ligger utenfor Rio de Janeiro og er del av norske Mustad Group, verdens største produsent av blant annet hestesko. Du tar kurs ved FGV EAESP i Sao Paulo i første halvdel av semesteret, og jobber fulltid i andre halvdel av semesteret. Arbeidsoppgavene vil være relatert til markedsføring. Internship hos Mattheis Borg er tilgjengelig i vårsemesteret.
  • Sjømatrådet er en del av Team Norway i Rio de Janeiro. Som intern hos Sjømatrådet vil du få innsikt i sjømatindustrien og brasiliansk næringsliv. Oppgavene vil være knyttet til blant annet markedsanalyser. Du tar kurs ved FGV EAESP i Sao Paulo i første halvdel av semesteret, og jobber fulltid i andre halvdel av semesteret. Internship hos Sjømatrådet er tilgjengelig i vårsemesteret.

Internship i Japan: interkulturell kommunikasjon

Tema for internship-programmet i Japan er interkulturell kommunikasjon. Oppgåvene hos arbeidsgjevar i Tokoy er innanfor det økonomiske fagfeltet, som til dømes marknadsanalyse.

Utvekslingspartnarar: Keio University, Faculty of Economics og Rikkyo University i Tokyo.

Kven kan søkje? Masterstudentar (kun haustsemesteret) og bachelorstudentar.

Krav til søkjar: Det er ein fordel om du kan japansk, men det er ikkje eit absolutt krav. Søkjarar som kan noko japansk blir prioritert.

Organisasjoner:

  • Sjømatrådet er ein del av «Team Norway» med base på den norske ambassaden i Tokyo. Bli kjent med sjømatindustrien og Asia gjennom blant anna marknadsanalysar. Du vil få ein fagleg mentor på NHH innen marknadsanalyse.
  • Laerdal Medical i Tokyo er ein internasjonal leverandør innen opplærings- og behandlingsutstyr for livreddande førstehjelp.
  • I tillegg gjev vi tilbod om eit internship i eit japansk eller amerikansk selskap i Tokyo via ein samarbeidsorganisasjon.

Du har 4-6 vekers fulltids internship før semesteret tek til ved vertsuniversitetet. Haustsemesteret byrjar i midten av september. Vårsemesteret byrjar i april.

Søknadsprosess - japan og brasil

Du søkjer utveksling som vanleg (innan 1. februar for masterstudentar; innan 1. juni for bachelorstudentar). Relevant språkkunnskap bør dokumenterast. Motivasjonsbrevet bør rettast mot arbeidsgjevar, og må være på engelsk. Hvis du er interessert i fleire av arbeidsgjevarane, må du skrive eit motivasjonsbrev til kvar ein av dei. Få fram kvifor du ønskjer å jobbe for dei. Arbeidsgjevarane kan be om ein samtale med aktuelle kandidatar før den endelege utvelgjinga.