Vitnemål og karakterutskrift

Vitnemål og karakterutskrift

Når du har oppnådd ein grad ved NHH får du eit vitnemål, digitalt eller på papir. Karakterutskrifter kan du enkelt hente ut frå Vitnemålsportalen.

Vitnemålsportalen

I Vitnemålsportalen kan du sjølv hente ut resultat frå utdanninga di og dele desse med studiestader, potensielle arbeidsgjevarar og andre relevante partar digitalt. Tenesta kan nyttast både av noverande og tidlegare studenter med norsk personnummer.

Resultat frå og med hausten 2005 er fullstendige. Tidlegare resultat er i nokre tilfelle ufullstendige og kan diverre ikkje oppdaterast. Du kan då kontakte eksamen@nhh.no 

Les mer om Vitnemålsportalen (ekstern lenke).

Treng du likevel ei signert karakterutskrift på papir må denne tingast på Studentweb. Du kan velje språk samt korleis du vil ha emna gruppert. Handsamingstida er inntil ei veke.

Logg på Vitnemålsportalen

Vitnemål

Informasjon om vitnemål for studentar med oppstart hausten 2018 og seinare, er regulert av Forskrift om fulltidsstudiene § 7-1 Vitnemål (ekstern lenkje). Meir detaljert informasjon vil kome på nettsidene snarleg.

Resultat både frå utveksling og innpassa emne vil kome med i resultata når graden er fullført.

Du må sjølv rydde i utdanningsplanen din. Har du problem kan du kontakte Servicesenteret eller sende oss ein e-post. Har du tatt fleire emne enn du kan få med i graden, må du sjølv rydde eller ta kontakt. Om ikkje, gjer me ei prioritering.

Du mister studieretten når NHH registrerer graden som fullført, og du vil difor ikkje kunne gå opp til fleire eksamenar i graden. Unnteken er MRR-studentar som kan søkje om privatist/poststudierett.

NHH registrerer graden som fullført etter at klagefristen er passert for studiet ditt, og etter eventuelle klager er ferdig handsama. Vitnemåla er vanlegvis klare i september/oktober, og februar/mars.

Dersom vitnemålet ditt har kome bort kan du tinga eit duplikat av vitnemålsvedlegga dine. Du må sende oss ein e-post, og handsamingstid er inntil 3 veker. Nye reglar for duplikat vil kome.

Studentar med oppstart frå og med hausten 2018

Ulike regler gjelder for studenter med oppstart før og etter hausten 2018.

Henta frå Forskrift om fulltidsstudiene:

 § 7-1.Vitnemål

Vitnemål for oppnådd grad utstedes når kravene i aktuell studieplan er oppfylt. Det enkelte vitnemål utstedes bare én gang. Ved tap av vitnemål kan NHH, etter søknad, utstede duplikat.

NHH kan holde tilbake vitnemål til student som i forbindelse med kontroll ikke har lagt frem originaldokumentene som lå til grunn for opptak eller for utstedelse av vitnemålet.

Følgjande regler gjeld for studentar med oppstart før hausten 2018.

 • BØA - Oppstart før 2018

  BØA - Oppstart før 2018

  Vitnemåla vert som standard ikkje lenger utskrivne. Alle som melder overgang til masterstudiet, melder frå at dei sluttar på studiet eller melder om opphald vil få registrert fullført grad og kan dele desse resultata med ein potensiell arbeidsgjevar via vitnemålsportalen.

  Treng du eit vitnemål på papir må dette tingast. Sakshandsaming er inntil tre veker.

  Tinge vitnemål på papir

 • MØA - oppstart før 2018 haust

  MØA - oppstart før 2018 haust

  Du må sjekke at namnet ditt og heimstaden din er korrekt registrert i Studentweb i god tid før vitnemålet skal skrivast ut. Vitnemål på master blir sendt rekommandert til adressa du har registrert i Studentweb som din heimstad.

  Hugs at vitnemålet er eit verdipapir som du må ta godt vare på, det vert berre skrive ut ein gong.

  Vitnemålet er på norsk, men det ligg ved eit Diploma Supplement med karakterar på engelsk.

  Me skriv ut vitnemålet for master når du har 120 studiepoeng med riktig emnekombinasjon, og klagefristen for alle karakterar er passert. Du kan sei frå deg klageretten ved å sende ein e-post.

  Har du enno studierett og ønskjer å halde tilbake vitnemålet må du sende ein e-post om det.

 • MRR - oppstart før 2018

  MRR - oppstart før 2018

  Du må sjekke at namnet ditt og heimstaden din er korrekt registrert i Studentweb i god tid før vitnemålet skal skrivast ut. Vitnemål på master blir sendt rekommandert til adressa du har registrert i Studentweb som din heimstad.

  Hugs at vitnemålet er eit verdipapir som du må ta godt vare på, det vert berre skrive ut ein gong.

  Vitnemålet er på norsk, men det ligg ved eit Diploma Supplement med karakterar på engelsk.

  Graden reknast som ferdig når du har 120 studiepoeng med riktig emnekombinasjon, og klagefristen for alle karakterar er passert. Du kan seie frå deg klageretten ved å sende ein e-post.

  Har du enno studierett og ønskjer å halde tilbake vitnemålet for å forbetre karakterar må du sende ein e-post om det.

  MRR-studentar som må forbetre eitt eller fleire resultat for å tilfredsstille kravet til Finanstilsynet, kan søke om privatiststatus etter at vitnemålet er utskrive. Du kan då be om ei oppdatert karakterutskrift når du har forbetra resultat.