Vitnemål og karakterutskrift

Vitnemål og karakterutskrift

Når du har oppnådd ein grad ved NHH får du eit vitnemål, digitalt eller på papir. Karakterutskrifter kan du enkelt hente ut frå Vitnemålsportalen.

Karakterutskrift frå Vitnemålsportalen

Vitnemålsportalen er ei digital teneste der du sjølv kan hente ut resultat frå utdanninga di og dele desse med studiestader, potensielle arbeidsgjevarar og andre relevante partar digitalt. Mottaker kan verifisere at innhaldet er korrekt. Tenesta kan nyttast både av noverande og tidlegare studenter, så framt du har norsk personnummer.

Det er berre du som kan logge deg på og få opp resultata dine. Ein mottakar får berre sjå resultata dine viss du har gitt tilgang til dette. Du kan sjølv velje kva for resultat du ønskjer å dele. Vitnemålsportalen genererer ei lenke som du enkelt kan sende til mottakar. Du kan sjølv bestemme kva språk resultata skal visast på og kor lenge lenka skal vere aktiv.  Les mer om Vitnemålsportalen (ekstern lenke). 

Treng du likevel ei signert karakterutskrift på papir må denne tingast på Studentweb. Du kan velje språk samt korleis du vil ha emna gruppert. Handsamingstida er inntil ei veke.

Resultat frå og med hausten 2005 er fullstendige. Tidlegare resultat er i nokre tilfelle ufullstendige og kan diverre ikkje oppdaterast.

Logg på Vitnemålsportalen

Vitnemål

Du mister studieretten når NHH registrerer graden som fullført, og du vil difor ikkje kunne gå opp til fleire eksamenar i graden.

Resultat både frå utveksling og innpassa emne vil kome med i resultata når graden er fullført. Du må kontakte oss per e-post hvis du har tatt fleire emne enn du kan inkludere i graden, og treng å utelate visse emne. Hvis ikkje me får e-post, gjer me ei prioritering.

NHH registrerer graden som fullført etter at klagefristen er passert for studiet ditt, og etter eventuelle klager er ferdig handsama. Vitnemåla er vanlegvis klare i september/oktober, og februar/mars.

Viss vitnemålet ditt har kome bort kan du tinga eit duplikat av vitnemålsvedlegga dine. Du må sende oss ein e-post, og handsamingstid er inntil 3 veker.

 

 • Bachelor i økonomi og administrasjon

  Bachelor i økonomi og administrasjon

  Vitnemåla vert som standard ikkje lenger utskrivne. Alle som melder overgang til masterstudiet, melder frå at dei sluttar på studiet eller melder om opphald vil få registrert fullført grad og kan dele desse resultata med ein potensiell arbeidsgjevar via vitnemålsportalen.

  Treng du eit vitnemål på papir må dette tingast. Sakshandsaming er inntil tre veker.

  Tinge vitnemål på papir

 • Master i økonomi og administrasjon

  Master i økonomi og administrasjon

  Du må sjekke at namnet ditt og heimstaden din er korrekt registrert i Studentweb i god tid før vitnemålet skal skrivast ut. Vitnemål på master blir sendt rekommandert til adressa du har registrert i Studentweb som din heimstad.

  Hugs at vitnemålet er eit verdipapir som du må ta godt vare på, det vert berre skrive ut ein gong.

  Vitnemålet er på norsk, men det ligg ved eit Diploma Supplement med karakterar på engelsk.

  Me skriv ut vitnemålet for master når du har 120 studiepoeng med riktig emnekombinasjon, og klagefristen for alle karakterar er passert. Du kan sei frå deg klageretten ved å sende ein e-post.

  Har du enno studierett og ønskjer å halde tilbake vitnemålet må du sende ein e-post om det.

 • Master i rekneskap og revisjon

  Master i rekneskap og revisjon

  Du må sjekke at namnet ditt og heimstaden din er korrekt registrert i Studentweb i god tid før vitnemålet skal skrivast ut. Vitnemål på master blir sendt rekommandert til adressa du har registrert i Studentweb som din heimstad.

  Hugs at vitnemålet er eit verdipapir som du må ta godt vare på, det vert berre skrive ut ein gong.

  Vitnemålet er på norsk, men det ligg ved eit Diploma Supplement med karakterar på engelsk.

  Graden reknast som ferdig når du har 120 studiepoeng med riktig emnekombinasjon, og klagefristen for alle karakterar er passert. Du kan seie frå deg klageretten ved å sende ein e-post.

  Har du enno studierett og ønskjer å halde tilbake vitnemålet for å forbetre karakterar må du sende ein e-post om det.

  MRR-studentar som må forbeitre eitt eller fleire resultat for å tilfredsstille kravet til Finanstilsynet, kan søke om privatiststatus etter at vitnemålet er utskriven. Du kan då be om ein oppdatert karakterutskrift når du har forbetra resultat.