Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Foreleser skal informere om tillatte hjelpemidler under eksamen på itslearning i god tid før eksamen. De vil også være listet opp på eksamensoppgavens forside.

 

Sidene er under endring. Noe info er midlertidig utdatert grunnet ny forskrift. Les forskriften for oppdatert informasjon, og kontakt oss ved spørsmål.

Hjelpemidler er personlige og kan ikke deles med medstudenter etter at eksamen er i gang.

I eksamenslokalet skal du ikke ta med deg annet enn lovlige hjelpemidler til pulten. Hjelpemidlene vil bli gjenstand for kontroll. Dersom det oppdages ulovlige hjelpemidler før eksamen er i gang, vil disse bli beslaglagt og ikke tilbakelevert før eksamen er ferdig. Du vil ikke få erstatning for de beslaglagte hjelpemidler. Videre kan tilgang på ulovlige hjelpemidler eller deling av hjelpemidler være gjenstand for fusk. Du kan lese mer om lovlige og ulovlige hjelpemidler i forskrift om eksamen og i utfyllende bestemmelser til eksamensforskriften.

Er du usikker på om hjelpemiddelet er tillatt må du kontakte emneansvarlig i god tid før eksamensdagen.

Du kan ikke regne med at NHH har hjelpemidler til utlån under eksamen, eller ekstra batterier/penner. Kom forberedt!

Tillatte hjelpemidler skal være innbundet. Kopier tillates ikke, med mindre det er spesifikt opplyst om i det enkelte emne. Ingen løse bilag skal ligge i noen av hjelpemidlene.

LOVSAMLINGER, SÆRTRYKK o.l.

Du har lov til å henvise til andre tillatte hjelpemidler, samt understreke/markere som angitt nedenfor.

Du har lov å streke under ord, hele eller deler av setninger, og du kan bruke fargemarkører i flere farger. Det er ikke tillatt å merke enkelte bokstaver i teksten, slik at det dannes ord. Du har lov til å sette loddrette eller vannrette streker i margen.

Henvisninger skal angis på følgende måte:

Henvisninger til lover og forskrifter skal kun inneholde tittel og/eller dato (evt. nr), kapittel, paragraf og/eller ledd, punktum, nummer eller litra. Det er tillatt å henvise til flere kilder eller paragrafer i samme henvisning.

Vanlige forkortelser som sktl., asl., og lignende kan brukes. En henvisning kan eksempelvis lyde: strl.ikrl. §25, opph.v.l. 25/2-72 nr. 3. 

Henvisninger kan kun innledes med følgende ord: opphevet (opph.), endret (endr.), se, jevnfør (jf./jfr.), konferer (cfr./kfr.) eller sammenlign (sml.).

Du kan nummerere de enkelte ledd i en paragraf og punktum i ledd i fortløpende rekkefølge. 

Du har lov til å korrigere feil i innarbeidede henvisninger med korrekturlakk, men et er ikke tillatt å fjerne trykt tekst.

Indeksmerker (flagg e.l.) er tillatt i lovsamlingen. Disse kan kun angi navn eller forkortelse av navn på lov, årstall, nummer eller kapitteloverskrifter nøyaktig slik de fremkommer på siden som indekseres.

Andre innarbeidelser enn nevnt over er ikke tillatt under eksamen og vil regnes som forsøk på fusk.

ORDBOK

Du kan ta med én tospråklig ordbok ved alle eksamener med mindre noe annet er angitt for den spesifikke eksamen. Økonomiske eller juridiske ordbøker tillates ikke. Det er egne regler for språkfag- og rettslære valgfag - se mer informasjon i den enkelte emnebeskrivelse. Ingen henvisninger er tillatt i ordbøker. Elektroniske ordbøker tillates ikke.

KALKULATOR

Du kan ta med maks to kalkulatorer dersom det er tillatt hjelpemiddel under eksamen.

Kalkulatorens minne skal tømmes før eksamen og den skal ikke på noe som helst tidspunkt inneholde ren tekst under eksamen. Du må selv kunne vise at kalkulatorens minne er tomt. Om du ikke klarer det, vil kalkulatoren ikke kunne benyttes under eksamen. Minnekort og brukerhåndbøker/manualer er ikke tillatt og skal være fjernet fra kalkulatoren før eksamensstart.

For bachelorstudenter:

Casio fx-CG 10/20

Casio fx 9750/9860

Casio cfx 9850/9950

Texas Instruments 83

Texas Instruments 84

Alle varianter av disse kalkulatorene er tillatt /G, GB,GC, Plus, Silver edition og lignende)

For masterstudenter:

Alle kalkulatorer er tillatt.