Tillatte hjelpemidler ved eksamen

Tillatte hjelpemidler ved eksamen

Foreleser skal i god tid før eksamen informere på Canvas om hva som er tillatte hjelpemidler under eksamen. Disse vil også være listet opp på eksamensoppgavens forside.

Du kan ikke regne med at NHH har hjelpemidler til utlån under eksamen, eller ekstra batterier/penner. Kom forberedt!

Tillatte hjelpemidler på skoleeksamen bør oppgis i emnebeskrivelsen.

Generelt om hjelpemidler

 • Hjelpemidlene vil bli kontrollert før eksamen.
 • Kandidater som møter etter at eksamen har startet, må levere sine hjelpemidler til kontroll ved ankomst i eksamenslokalet.
 • Ulovlige hjelpemidler, eller hjelpemidler som ikke er innarbeidet etter gjeldende regler, vil bli beslaglagt, og vil ikke bli levert tilbake før eksamenstiden er passert. Kandidaten vil ikke få utlevert hjelpemidler under eksamen til erstatning for de beslaglagte. I tillegg kan andre sanksjoner gjennomføres.
 • Tillatte hjelpemidler skal være innbundet. Kopier kan ikke benyttes, med mindre noe annet er oppgitt under de spesifikke hjelpemidlene for de enkelte kurs. Det skal ikke ligge løse bilag i noen av hjelpemidlene.
 • Det er ikke tillatt å låne hjelpemidler av andre kandidater under eksamen.
 • Ved digital gjennomføring av skriftlig skoleeksamen skal kandidaten ha med én egen bærbar datamaskin (PC eller MAC) med ladekabel. Hybrid-PC (f.eks. Surface) kan kun benyttes dersom den har fullverdig versjon av Windows (ikke RT). Nettbrett kan ikke benyttes.
 • Trådløst utstyr er ikke tillatt under eksamen.
 • Ordbok

  Ordbok

  • Elektroniske ordbøker tillates ikke.
  • Økonomiske eller juridiske ordbøker tillates ikke.
  • For eksamen i språkfag og rettslære kan egne regler gjelde - se emnebeskrivelsen.
  • Én tospråklig ordbok kan benyttes med mindre annet er angitt i emnebeskrivelsen.
  • Det er ikke tillatt med henvisning i ordbøker.
 • Kalkulator

  Kalkulator

  Det skal fremgå av emnebeskrivelsen dersom kalkulator er tillatt hjelpemiddel. 

  Dersom kalkulator er tillatt som hjelpemiddel, kan alle kalkulatorer uten mulighet for trådløs kommunikasjon benyttes.

  Kalkulatorens minne skal tømmes før eksamen og kandidaten må selv kunne vise at minnet er tomt. Klarer ikke kandidaten dette, kan ikke kalkulatoren benyttes under eksamen.

  Minnekort er ikke tillatt, og må være fjernet fra kalkulatoren før eksamenens oppstart.

  Brukerhåndbøker for kalkulator er ikke tillatt hjelpemiddel.

 • Innarbeidelser og henvisninger

  Innarbeidelser og henvisninger

  Hvis det i et emne tillattes skriftlige hjelpemidler ved gjennomføring av vurdering, skal det være klart angitt i emnebeskrivelsen. Der må både det aktuelle hjelpemiddelet, og hvilken kategori det inngår i, angis.

  Skriftlige hjelpemidler som benyttes på eksamen må være merket med kandidatens navn.

  Fra våren 2023 deler NHH skriftlige hjelpemidler inn i tre ulike kategorier basert på hvor stor grad av bearbeidelse som er tillatt.

  I - ingen bearbeidelse (eksempelvis ordbøker)

  II - bearbeidelse i henhold til fastsatt regelverk

  III - alle skriftlige hjelpemidler og all bearbeidelse tillatt

  Kategori I

  I denne kategorien er det ikke tillatt med noen form for inn- eller bearbeidelse. Eksemplaret skal være like "rent" som da det ble anskaffet.

  I denne kategorien inngår eksempelvis ordbøker.

  Elektroniske ordbøker tillates ikke.

  Kategori II

  I denne kategorien inngår typisk lovsamlinger, samt særtrykk av lover og forskrifter, hvor det er tillatt med bearbeidelse som fastsatt her:

  • Henvisninger til andre tillatte hjelpemidler.
  • Henvisninger til publiserte rettsavgjørelser.
  • Det er tillatt å understreke ord og hele deler av setninger, eller bruke tekstmarkør, og det er tillatt å bruke flere farger. Det er tillatt å sette vannrette og loddrette streker i margen. Det er ikke tillatt å merke enkelte bokstaver i teksen, slik at det dannes ord.
  • Det er tillatt å korrigere feil i innarbeidede henvisninger i tillatte hjelpemidler med korrekturlakk. Det er ikke tillatt å fjerne trykt tekst i et medbrakt hjelpemiddel.
  • Indeksmerker (flagg e.l.) er tillatt. Disse kan kun angi navn eller forkotelse av navn på lov, årstall, nummer eller kapitteloverskrifter nøyaktig slik de fremkommer på siden som indekseres. Navn på matematiske formler er også tillatt.

  Henvisninger bør angis på følgende måte:

  • Henvisninger til lover og forskrifter skal kun inneholde tittel og/eller dato (eventuelt nummer) kapittel, paragraf og/eller ledd, punktum, nummer eller litra. Det er tillatt å henvise til flere kilder i samme henvisning, for eksempel flere paragrafer
  • Henvisninger til publiserte rettsavgjørelser skal skje på følgende form: RG eller RT-(år)-(side) eller på den form som benyttes av Lovdata
  • Vanlige forkrtelser som sktl., asl, og lignende kan brukes. En henvisning kan f.eks. lyde: strl.ikrl. § 25, opph. v.l 25/2-72 nr. 3
  • Henvisninger kan kun innledes med følgende ord: opphevet (opph.), endret (endr.), se, jevnfør (jf./jfr.), konferer (cfr./kfr.) eller sammenlign (sml.)
  • Det er ikke tillatt å nummerere de enkelte ledd i en paragraf og punktum i ledd i fortløpende rekkefølge

  Elektroniske hjelpemidler inngår IKKE i denne kategorien.

  Kategori III

  I denne kategorien er alt av skriftlige hjelpemidler og all bearbeidelse av disse tillatt.

  Elektroniske hjelpemidler inngår IKKE i denne kategorien.

Denne teksten er hentet fra utfyllende bestemmelser:

Utfyllende bestemmelser