Adgangsbegrensa emne bachelor

Adgangsbegrensa emne bachelor

Nokre emne i bachelorstudiet er adgangsbegrensa og har derfor ein tidlegare frist enn andre emne.

Vårsemesteret 2022

Det er ingen emne på bachelor som er adgangsbegrensa vårsemesteret 2022.

Tilbod om plass og oppstart

Grunna koronasituasjonen er det ikkje obligatorisk fysisk oppmøte til første førelesing i adgangsbegrensa emne våren 2021.

 • Du får svar på søknaden på e-post fredag 22. januar. 
 • Dersom du får tilbod om plass, men ikkje ønsker plassen, må du takke nei i Søknadsweb innan utgangen av søndag 24. januar. Då frigjer du plassen til ein student på venteliste.
 • Dersom du ikkje takkar nei innan fristen, vert du undervisings- og vurderingsmeldt i emnet i løpet av måndag 25. januar. Du vil få tilgang til emnet i Canvas 26. januar så lenge kurshaldaren har aktivert emnet. 
 • Følg aktivt med på Canvas i løpet av neste veke for å få med deg praktisk informasjon frå kurshaldar. 
 • Dei adgangsbegrensa emna har oppstart i veke 4. Du finn nøyaktig timeplan for emna på nettsidene.

Slik søker du

Dersom du ønsker å ta emnet for første gong:
 1. Logg deg inn i SøknadsWeb. 
 2. Vel Adgangsbegrensede emner - Adgangsbegrensede emner bachelor.
 3. Du kan velje inntil tre emne å søke på, og du må prioritere mellom emna. Du kan få tildelt plass i maksimalt to av emna du søker på. Du må skrive kor mange emne du ønsker å få tilbod på. Skriv "7,5" dersom du ønsker tilbod på eitt emne; skriv "15" dersom du ønsker tilbod på to emne.
 4. Du må gi beskjed i merknadsfeltet dersom du:
 • har tatt eksamenar for første gong haustsemesteret 2020 som du manglar sensur på per 18. januar (hugs å skrive kva eksamenar dette gjeld)
 • har vore på utveksling på bachelornivå haustsemesteret 2020 og studiepoenga ikkje er registrert per 18. januar
Du er sjølv ansvarleg for å gi beskjed i merknadsfeltet dersom du høyrer til ein eller fleire av desse gruppene!
Vi oppmodar deg om å søke opptak så snart søkeportalen opnar, slik at det vert mest mogeleg tid til å sakshandsame søknadane.

Kontinuasjonseksamen?

Dersom du ønsker å melde deg til kontinuasjonseksamen i eit adgangsbegrensa emne, skal du ikkje følge oppskrifta over. Send i staden ein e-post til opptak@nhh.no der du opplyser om kva eksamen du ønsker å ta om igjen så melder vi deg opp.

Svar på søknaden

Du får svar på søknaden fredag 22. januar kl. 16. Dersom emnet har oppstart seint i semesteret, vil du få svar i god tid før oppmeldingsfristen 1. september (haust)/1. februar (vår). Svar på søknaden kjem på e-post.

Kven får tildelt plass?

Det er to grupper med søkarar til adgangsbegrensa emne på bachelor:

 • Ordinære bachelorstudentar
 • Studentar på utvekslingsopphald på bachelor ved NHH

Plassane vert delt likt mellom dei to studentgruppene. Dersom det ikkje er nok studentar til å fylle opp plassane i ei gruppe, går plassane til studentar frå den andre gruppa.

Dersom det er fleire søkarar enn plassar i ei av gruppene, gjeld følgande:

 • Ordinære bachelorstudentar: studentane vert rangert etter talet på studiepoeng dei har avlagt på bachelor
 • Studentar på utvekslingsopphald ved NHH : det vert trekt lodd mellom studentane.