Adgangsbegrensa emne bachelor

Adgangsbegrensa emne bachelor

Nokre emne i bachelorstudiet er adgangsbegrensa og har derfor ein tidlegare frist enn andre emne.

Adgangsbegrensa emne hausten 2020

Det er ingen emne i bachelorstudiet som er adgangsbegrensa hausten 2020.  

Første forelesing

Det er ingen emne i bachelorstudiet som er adgangsbegrensa hausten 2020.

Slik søker du

  1. Logg deg inn i SøknadsWeb.
  2. Vel Adgangsbegrensede emnerAdgangsbegrensede emner bachelor.
  3. Dersom der er fleire adgangsbegrensa emne, kan du velje inntil tre emne å søke på, og du må prioritere mellom emna. Du kan få tildelt plass i maksimalt to av emna du søker på.

Vi oppmodar deg om å søke opptak tidleg, slik at det vert mest mogeleg tid til å sakshandsame søknadane.  

Kontinuasjonseksamen?

Dersom du ønsker å melde deg til kontinuasjonseksamen i eit adgangsbegrensa emne, skal du ikkje følge oppskrifta over. Send i staden ein e-post til opptak@nhh.no der du opplyser om kva eksamen du ønsker å ta om igjen så melder vi deg opp.

Svar på søknaden

Du får svar på søknaden fredag 23. august kl. 16. Dersom emnet har oppstart seint i semesteret, vil du få svar i god tid før oppmeldingsfristen 1. september (haust)/1. februar (vår). Svar på søknaden kjem på e-post.

Obligatorisk oppmøte

Dersom du vert tildelt plass i emnet, eller er på venteliste og har fått melding om å møte til første forelesing, MÅ du møte opp, elles mistar du plassen. Tidspunktet for første forelesing vert publisert samtidig med resten av studietilbodet for semesteret, normalt på same tid som søknaden opnar. Dersom du legg reiser eller liknande til studiestartperioden før tidspunktet for første forelesing er publisert, er det på eigen risiko.

Seksjon for opptak vil undervisnings- og vurderingsmelde alle som har fått plass i emnet og møtt til første forelesing.  

Dersom du har fått plass på venteliste, får du beskjed på e-post dersom du skal møte til første forelesing. Du finn ventelistenummeret ditt i e-posten. Ver venleg å ikkje møte opp med mindre du har fått melding om det!

Kven får tildelt plass?

Det er to grupper med søkarar til adgangsbegrensa emne på bachelor:

  • Ordinære bachelorstudentar
  • Studentar på utvekslingsopphald på bachelor ved NHH

Plassane vert delt likt mellom dei to studentgruppene. Dersom det ikkje er nok studentar til å fylle opp plassane i ei gruppe, går plassane til studentar frå den andre gruppa.

Dersom det er fleire søkarar enn plassar i ei av gruppene, gjeld følgande:

  • Ordinære bachelorstudentar: studentane vert rangert etter talet på studiepoeng dei har avlagt på bachelor
  • Studentar på utvekslingsopphald ved NHH : det vert trekt lodd mellom studentane.