Adgangsbegrensa emne bachelor

Adgangsbegrensa emne bachelor

Nokre emne i bachelorstudiet er adgangsbegrensa og har derfor ein tidlegare frist enn andre emne.

Søknadsfrist

Måndag 18. januar

Søk opptak i Søknadsweb

Adgangsbegrensa emne våren 2021

Følgande emne er adgangsbegrensa:

Tilbod om plass og oppstart

Grunna koronasituasjonen er det ikkje obligatorisk fysisk oppmøte til første førelesing i adgangsbegrensa emne våren 2021.

 • Du får svar på søknaden på e-post fredag 22. januar. 
 • Dersom du får tilbod om plass, men ikkje ønsker plassen, må du takke nei i Søknadsweb innan utgangen av søndag 24. januar. Då frigjer du plassen til ein student på venteliste.
 • Dersom du ikkje takkar nei innan fristen, vert du undervisings- og vurderingsmeldt i emnet i løpet av mandag 25. januar. Du vil få tilgang til emnet i Canvas 26. januar så lenge kurshaldaren har aktivert emnet. 
 • Følg aktivt med på Canvas i løpet av neste veke for å få med deg praktisk informasjon frå kurshaldar. 
 • Dei adgangsbegrensa emna har oppstart i veke 4. Du finn nøyaktig timeplan for emna på nettsidene.

Slik søker du

Dersom du ønsker å ta emnet for første gong:
 1. Logg deg inn i SøknadsWeb. 
 2. Vel Adgangsbegrensede emner - Adgangsbegrensede emner bachelor.
 3. Du kan velje inntil tre emne å søke på, og du må prioritere mellom emna. Du kan få tildelt plass i maksimalt to av emna du søker på. Du må oppgi kor mange emne du ønsker å få tilbod på. Skriv "7,5" dersom du ønsker tilbod på eitt emne; skriv "15" dersom du ønsker tilbod på to emne.
 4. Du må gi beskjed i merknadsfeltet dersom du:
 • har tatt eksamenar for første gong haustsemesteret 2020 som du manglar sensur på per 18. januar (hugs å skrive kva eksamenar dette gjeld)
 • har vore på utveksling på bachelornivå haustsemesteret 2020 og studiepoenga ikkje er registrert per 18. januar
Du er sjølv ansvarleg for å gi beskjed i merknadsfeltet dersom du høyrer til ein eller fleire av desse gruppene!
Vi oppmodar deg om å søke opptak så snart søkeportalen opnar, slik at det vert mest mogeleg tid til å sakshandsame søknadane.

Kontinuasjonseksamen?

Dersom du ønsker å melde deg til kontinuasjonseksamen i eit adgangsbegrensa emne, skal du ikkje følge oppskrifta over. Send i staden ein e-post til opptak@nhh.no der du opplyser om kva eksamen du ønsker å ta om igjen så melder vi deg opp.

Svar på søknaden

Du får svar på søknaden fredag 22. januar kl. 16. Dersom emnet har oppstart seint i semesteret, vil du få svar i god tid før oppmeldingsfristen 1. september (haust)/1. februar (vår). Svar på søknaden kjem på e-post.

Kven får tildelt plass?

Det er to grupper med søkarar til adgangsbegrensa emne på bachelor:

 • Ordinære bachelorstudentar
 • Studentar på utvekslingsopphald på bachelor ved NHH

Plassane vert delt likt mellom dei to studentgruppene. Dersom det ikkje er nok studentar til å fylle opp plassane i ei gruppe, går plassane til studentar frå den andre gruppa.

Dersom det er fleire søkarar enn plassar i ei av gruppene, gjeld følgande:

 • Ordinære bachelorstudentar: studentane vert rangert etter talet på studiepoeng dei har avlagt på bachelor
 • Studentar på utvekslingsopphald ved NHH : det vert trekt lodd mellom studentane.