Studieplan for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Gjelder for studenter som påbegynte studiet fra og med høsten 2015.

 • Siviløkonomutdanningen ved NHH

  Den femårige siviløkonomutdanningen ved NHH er organisert etter en 3+2-modell. Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er første del av denne utdanningen.

 • Studiets struktur

  Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er et treårig studium som totalt teller 180 studiepoeng, hvorav 135 studiepoeng dekkes av obligatoriske emne og 45 studiepoeng av valgfrie. Studiet er strukturert med 4 emner à 7,5 studiepoeng per semester.

 • Læringsutbytte

  En kandidat skal etter fullført bachelor i økonomi og administrasjon ha oppnådd følgende læringsutbytte:

  Kunnskap:

  Kandidaten

  • har bred kunnskap innenfor det økonomiske og det administrative fagområdet, herunder

   • hvordan virksomheter finansieres, hvordan investeringer vurderes, hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og hvordan regnskap utarbeides og analyseres
   • hvordan strategier utvikles og iverksettes, hvordan virksomheter organiseres, forbedres og ledes, og hvordan produkter og tjenester markedsføres og posisjoneres
   • hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg, og hvordan resultatene av disse valgene påvirkes av økonomisk politikk og internasjonale rammebetingelser
   • hvordan virksomheter utøver sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte slik at de ivaretar sine interesser og sitt samfunnsansvar, og samtidig fremmer FNs bærekraftsmål
  • har relevante metodekunnskaper i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelige metoder
  • kjenner til forsknings og utviklingsarbeid innenfor det økonomiske og det administrative fagområdet
  • kjenner til digitalisering, nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor fagområdet

  Ferdigheter:

  Kandidaten

  • kan innhente og analysere relevant informasjon for å belyse økonomiske og administrative problemstillinger
  • kan bruke økonomisk teori, relevante metoder og digitale verktøy til å utføre egne analyser av praktiske problemstillinger og treffe beslutninger basert på disse
  • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
  • kan kombinere ansvarlighet og bærekraftshensyn i virksomheters forretningsmodeller og praksis

  Generell kompetanse:

  Kandidaten

  • kan oppdatere sin kunnskap innenfor det økonomiske og det administrative fagområdet
  • er i stand til å bedømme samfunnsmessige virkninger av organisasjoners beslutninger, og til å handle i samsvar med juridiske, miljømessige og etiske standarder
  • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe
  • kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig
  • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

 • Valgfrie emner

  Studentene skal i løpet av studiet ta seks av de valgfrie emnene.

  De ulike fagmiljøene tilbyr et bredt utvalg av valgfrie emner, se

  https://www.nhh.no/studier/bachelor-i-okonomi-og-administrasjon/emneoversikt-bachelor/ (copy url) for en oversikt.

  Studenter som reiser på utveksling tar normalt fire av seks valgfrie emner utenfor NHH.

  Kravet om å ta minst to språkemner er nå fjernet for alle som fullfører graden våren 2024 eller senere».

 • Internasjonale muligheter

  Studentene i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon vil kunne søke om utvekslingsopphold i enten fjerde eller sjette semester av studiet.

 • Muligheter for innpass av eksterne emner i studiet

  Fritak i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon skal innvilges dersom studenten har bestått utdanning som samsvarer med emner ved NHH både med tanke på omfang, innhold og nivå.

  Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve. Kravet om tilstrekkelig omfang må uansett være tilfredsstilt.

  Frist for å søke fritak er 1. september.

 • Forkurs

  NHH tilbyr et forkurs i matematikk. Forkurset er ment som et oppfriskningskurs (går ikke utover det som inngår i matematikkravet som stilles til opptak).

  Forkurset er frivillige. Det arrangeres ikke eksamen, og deltagelse gir ikke uttelling i form av studiepoeng.

 • Fullført bachelor - hva nå?

  Studentene som fullfører bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved NHH vil være garantert direkte overgang til masterstudiet i økonomi og administrasjon ved NHH. Bachelorstudiet danner også et godt grunnlag for videre studier ved andre institusjoner nasjonalt eller internasjonalt.

  Det er også mulig å ha inntil to års opphold mellom bachelor- og masterstudiet. En står dermed overfor tre ulike muligheter etter fullført bachelorstudium:

  1. Avslutte studiene ved NHH med en bachelorgrad.

  2. Direkte overgang til masterstudiet.

  3. Opphold mellom bachelor- og masterdelen av studiet.

 • Informasjon for privatister

  NHH tilbyr et begrenset antall emner det er mulig å ta som privatist på bachelorgradsnivå. Søknader om privatiststatus vil bli individuelt vurdert og det forutsettes at søkerne oppfyller ordinære opptaksvilkår for bachelorstudiet.

 • Opptaksinformasjon

  Opptak foretas kun til høstsemesteret. Søknadsfrist til bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (den femårige siviløkonomutdanningen) er:
  - 1. mars for søkere med utenlandsk utdanning og for søkere som søker på særskilte vilkår.
  - 15. april for alle andre søkere.

  Søknad sendes via Samordna Opptak.