Praktisk informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader for EMBA med spesialisering i økonomisk styring og ledelse.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad, eller
  • Cand. mag-grad, eller
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller
  • Utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

  I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner vurderes som helt eller delvis likeverdig med eventuelle mangler i utdanningsløpene nevnt overfor.

  I tillegg kreves minst tre år relevant yrkespraksis.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studieavgiften inkluderer undervisning, litteratur, lunsj og pausebevertning.

  Andre kostnader

  • Overnatting og middager vil utgjøre kr 2 400 til 3 000  pr samling (ikke obligatorisk)
  • Studietur Europa er stipulert til kr 15 000
  • Studietur Asia er stipulert til kr 35 000

  Semesteravgift til studentsamskipnaden er kr. 700 per semester inkl. en frivilling støtte til NHH Aid på kr. 50. Dersom du ikke ønsker å bidra til NHH Aid, kan denne trekkes fra. (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader)

  Vi tar forbehold om endringer av stipulert priser.

 • Obligatorisk deltakelse

  Obligatorisk deltakelse

  For å sikre kontinuitet i læringsprosessen er det obligatorisk frammøte til studiesamlingene og på studieturer. Dette sikrer at alle deltakere får samme innsikt de sentrale problemstillinger og utfordringer som reises i læringssituasjonene.

  Erfaringsdeling og nettverksbygging er en viktig del av læringen i studieløpet. Det er derfor en forventning at studentene aktivt deltar i undervisningen og deler av sine erfaringer.

  En mangfoldig deltakergruppe med ulik bakgrunn og komplementerende ferdigheter og erfaringer åpner for ulike perspektiver, og gir muligheter for læring på tvers av bransjer og fag.

 • Omfang og varighet

  Omfang og varighet

  Studiet er lagt opp som et sammenhengende deltidsstudium med fire moduler. Studiet strekker seg over to år, med 17 fysiske studiesamlinger og 7 digitale møter. I studiet inngår en masteroppgave på 30 studiepoeng som skrives med faglig veiledning.

  Undervisningen foregår i hovedsak på intensive fysiske studiesamlinger, som vanligvis strekker seg over tre dager. På de digitale møtene vil studentene jobbe med løsning av case, veiledning og få faglig påfyll. Studiet har to studieturer til samarbeidende utenlandske studiesteder. Studieturene har en varighet på tre til fem dager.

  Hovedvekten av undervisningen foregår i Oslo-området, men enkelte samlinger blir lagt til NHH i Bergen.

 • Finansiering

  Finansiering

  Studiekontrakten inngås med deg og ikke din arbeidsgiver selv om arbeidsgiver betaler for studiet.
  Studiet er godkjent for tildeling av støtte fra Statens lånekasse for utdanning etter reglene for deltidsutdanning og vil kunne inngå som delfinansiering av studiet.

  Se Lånekassens forskrifter

 • Fakturering

  Fakturering

  Studieavgift blir fakturert i forkant av hvert semester. Første faktura sendes etter studiets første samling.

  Faktura blir sendt direkte til deg som student, på din registrerte e-postadresse. Dersom arbeidsgiver skal betale for studiet må du selv avklare med arbeidsgiver hvordan dette skal gjøres.

  Ved behov for individuell tilpasset betalingsplan vennligst ta kontakt med etterutdanning@nhh.no