Methodology for Master Thesis

STR402A Methodology for Master Thesis

 • Innhold

  Formålet med dette kurset er å utvikle metodiske ferdigheter som kreves for å skrive en masteroppgave. Studentene lærer å formulere forskningsspørsmål, gjøre kritisk bruk av litteratur og teori, samt hvordan å samle og analysere data gjennom kvalitative og kvantitative metoder. Kurset består av en rekke oppgaver hvor formålet er å introdusere studentene til de ulike trinnene i forskningsprosessen.

  • Introduksjon til forskningsprosessen
  • Valg av tema og design
  • Litteraturgjennomgang, kritikk og analyse
  • Begreper, variabler, og teorier
  • Modellbygging
  • Alternative metoder
  • Innsamling av data
  • Analyse av data og tolkning av resultater
  • Skriveprosessen
  • Etiske problemstillinger

 • Læringsutbytte

  Kunnskaper - kandidaten

  • er i stand til å formulere et forskningsspørsmål
  • har avansert kunnskap om forskningsdesign i samfunnsfag
  • har grundig kunnskap om kravene til en masteroppgave

   

  Ferdigheter - kandidaten ...

  • kan analysere og behandle kritisk ulike informasjonskilde som er relevante for masteroppgaven
  • kan bruke relevante forskningsstrategier i ulike metodologiske tilnærminger
  • er kjent med å analysere kvalitative og kvantitative data

   

  Generell kompetanse - Kandidaten ...

  • kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre et masteroppgaveprosjekt
  • kan kommunisere en plan for sitt masteroppgaveprosjekt
  • er i stand til å evaluere etiske problemstillinger i hvert trinn av forskningsprosessen

 • Undervisningsopplegg

  Kurset består av en kombinasjon av forelesninger, oppgaver og studentpresentasjoner.

 • Overlapping med andre emner

  STR402A tilsvarer STR405 og studentene vil ikke få uttelling for begge kursene.

 • Krav til kursgodkjenning

  Studentene må gjennomføre alle krav (innleveringer og presentasjon i grupper av 2-3 studenter) for å levere prosjektbeskrivelsen (term-paper) og for å ta den skriftlige eksamen.

 • Vurderingsform

  Prosjektbeskrivelse (60%): Gruppeoppgave (2-3 personer).

  Eksamen: 3 timers skriftlig eksamen (40%)

  Gjentak av vurderingsform:

  Prosjekt beskrivelse - studenter som ønsker å gjenta prosjekt beskrivelsen må levere nye innleveringer (se krav til kursgodkjenning).

  Eksamen - kan gjentas uten ny kursgodkjenning. Kursgodkjenning i STR405 gjelder for gjentak av den skriftlige eksamen i STR402A (engelsk versjon av kurset).

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Semester

  Kurset undervises på norsk om våren og engelsk om høsten. Tilbys høsten 2018 (engelsk).

 • Litteratur

  Saunders, M., Thornhill, P., and Lewis, A (2016). Research Methods for Business Students, 7th ed. Pearson: UK.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Kurset undervises på norsk om våren og engelsk om høsten
Semester
Vår, Høst

Kursansvarlig

Professor Karen Modesta Olsen (English Autumn)

Professor Marcus Selart (Norwegian Spring)