Metode for masterutredningen

STR402A Metode for masterutredningen

Vår 2022

 • Innhold

  Formålet med dette kurset er å utvikle metodiske ferdigheter som kreves for å skrive en masteroppgave. Studentene lærer å formulere forskningsspørsmål, gjøre kritisk bruk av litteratur og teori, samt hvordan å samle og analysere data gjennom kvalitative og kvantitative metoder. Kurset består av en rekke oppgaver hvor formålet er å introdusere studentene til de ulike trinnene i forskningsprosessen.

  • Introduksjon til forskningsprosessen
  • Valg av tema og design
  • Litteraturgjennomgang, kritikk og analyse
  • Begreper, variabler, og teorier
  • Modellbygging
  • Alternative metoder
  • Innsamling av data
  • Analyse av data og tolkning av resultater
  • Skriveprosessen
  • Etiske problemstillinger

 • Læringsutbytte

  Kunnskaper - kandidaten

  • er i stand til å formulere et forskningsspørsmål
  • har avansert kunnskap om forskningsdesign i samfunnsfag
  • har grundig kunnskap om kravene til en masteroppgave

   

  Ferdigheter - kandidaten ...

  • kan analysere og behandle kritisk ulike informasjonskilde som er relevante for masteroppgaven
  • kan bruke relevante forskningsstrategier i ulike metodologiske tilnærminger
  • er kjent med å analysere kvalitative og kvantitative data

   

  Generell kompetanse - Kandidaten ...

  • kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre et masteroppgaveprosjekt
  • kan kommunisere en plan for sitt masteroppgaveprosjekt
  • er i stand til å evaluere etiske problemstillinger i hvert trinn av forskningsprosessen

 • Undervisningsopplegg

  Kurset består av en kombinasjon av forelesninger, oppgaver og studentpresentasjoner.

  Det legges opp til fysiske forelesninger, men alle forelesninger vil bli filmet.

 • Overlapping med andre emner

  STR402A tilsvarer STR405 og studentene vil ikke få uttelling for begge kursene.

 • Krav til kursgodkjenning

  Studentene må gjennomføre alle krav (innleveringer og presentasjon i grupper av 2-3 studenter) for å levere prosjektbeskrivelsen (term-paper) og for å ta den skriftlige eksamen.

 • Vurderingsordning

  Prosjektbeskrivelse (60%): Gruppeoppgave (2-3 personer).

  Eksamen: Fire (4) timers individuell skriftlig skoleeksamen (40%). 

  Gjentak:

  Prosjektbeskrivelse - studenter som ønsker å gjenta prosjektbeskrivelsen må levere nye innleveringer (se krav til kursgodkjenning).

  Eksamen - kan gjentas uten ny kursgodkjenning. Kursgodkjenning i STR405 gjelder for gjentak av den skriftlige eksamen i STR402A (engelsk versjon av kurset).

  Språk: 

  Eksamensoppgaven gis på norsk og eksamensbesvarelse kan skrives på norsk eller engelsk i vårsemesteret.

  Eksamensoppgaven gis på engelsk og eksamensbesvarelse kan skrives på norsk eller engelsk i høstsemesteret.

  Prosjektbeskrivelse (term-paper) må leveres på engelsk høstsemester.

 • Karakterskala

  A - F

 • Litteratur

  Saunders, M., Thornhill, P., and Lewis, A (2016). Research Methods for Business Students, 7th ed. Pearson: UK.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Kurset undervises på norsk om våren og engelsk om høsten
Semester

Vår og høst. Tilbys våren 2022.

Kurset undervises på norsk om våren og engelsk om høsten.

Kursansvarlig

Professor Karen Modesta Olsen (engelsk høst), Institutt for Strategi og ledelse

Førsteamanuensis Alexander Madsen Sandvik (norsk vår), Institutt for strategi og ledelse.