Metode for masterutredningen

STR402A Metode for masterutredningen

Høst 2024

 • Innhold

  Formålet med dette emnet er å utvikle metodiske ferdigheter som kreves for å skrive en masteroppgave. Studentene lærer å formulere forskningsspørsmål, gjøre kritisk bruk av litteratur og teori, samt hvordan å samle og analysere data gjennom kvalitative og kvantitative metoder. Emnet består av en rekke oppgaver hvor formålet er å introdusere studentene til de ulike trinnene i forskningsprosessen.

  Temaer

  • Introduksjon til forskningsprosessen
  • Valg av tema og design
  • Litteraturgjennomgang, kritikk og analyse
  • Begreper, variabler, og teorier
  • Modellbygging
  • Alternative metoder
  • Innsamling av data
  • Analyse av data og tolkning av resultater
  • Skriveprosessen
  • Etiske problemstillinger

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Kandidaten:

  • er i stand til å formulere et forskningsspørsmål
  • har avansert kunnskap om forskningsdesign i samfunnsfag
  • har grundig kunnskap om kravene til en masteroppgave

  Ferdigheter

  Kandidaten:

  • kan analysere og behandle kritisk ulike informasjonskilder som er relevante for masteroppgaven
  • kan bruke relevante forskningsstrategier i ulike metodologiske tilnærminger
  • er kjent med å analysere kvalitative og kvantitative data

  Generell kompetanse

  Kandidaten:

  • kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre et masteroppgaveprosjekt
  • kan kommunisere en plan for sitt masteroppgaveprosjekt
  • er i stand til å evaluere etiske problemstillinger i hvert trinn av forskningsprosessen

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger, oppgaver og studentpresentasjoner. 

 • Overlapping med andre emner

  STR402A tilsvarer STR405 og studentene vil ikke få uttelling for begge emnene.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Studentene må gjennomføre alle krav (innleveringsoppgaver og presentasjon i grupper av 2-3 studenter) for å levere prosjektbeskrivelsen (term-paper) og for å ta den skriftlige eksamen.

 • Vurderingsordning

  Prosjektbeskrivelse (60%): Gruppeoppgave (2-3 personer). Studentene skal jobbe med prosjektet  i grupper gjennom hele semesteret.

  Eksamen: Fire (4) timers individuell skriftlig skoleeksamen, digital (40%). 

  Gjentak:

  Prosjektbeskrivelse: studenter som ønsker å gjenta prosjektbeskrivelsen må levere nye oppgaver (arbeidskrav).

  Eksamen: kan gjentas uten ny obligatorisk aktivitet (arbeidskrav).

  Språk: 

  Eksamensoppgaven gis på norsk og eksamensbesvarelse kan skrives på norsk eller engelsk i vårsemesteret.

  Eksamensoppgaven gis på engelsk og eksamensbesvarelse må skrives på engelsk i høstsemesteret.

  Prosjektbeskrivelse (term-paper) må leveres på engelsk høstsemester.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Litteratur

  Saunders, M. N. K., Lewis, P, and Thornhill, A. (2023). Research Methods for Business Students, 9th ed. Pearson: UK.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Én tospråklig ordbok (kategori 1) 

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/ 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Emnet undervises på norsk om våren og engelsk om høsten.
Semester

Vår og høst. Vår. Tilbys høsten 2024.

Emnet undervises på norsk om våren og engelsk om høsten.

Emneansvarlig

Høst:

Postdoktor Vidya Oruganti, Institutt for strategi og ledelse