Konjunkturanalyse og makropolitikk

FIE403 Konjunkturanalyse og makropolitikk

Vår 2024

 • Innhold

  Dette emnet gir en innføring i utvalgte deler av økonomisk teori, kvantitative metoder og empiriske forhold som grunnlag for å analysere konjunktursykler. Det fokuseres spesielt på pengepolitikk og samspillet mellom konjunktursykler og finansmarkeder. Det legges vekt på å diskutere dagsaktuelle problemstillinger i norsk og internasjonal økonomi.

  • Dekomponering av makroøkonomiske tidsserier (spesielt bruttonasjonalprodukt og industriproduksjon) i trendvekst og konjunktursyklus.
  • Kvantitativ analyse av makroøkonomiske tidsserier: sesongjustering og estimering av trend.
  • Ledende indikatorer og konjunkturprognoser.
  • Pengepolitikk og rentefastsettelse.
  • Koordinering av pengepolitikk og finanspolitikk.
  • Samspillet mellom finansmarkeder og makroøkonomiske forhold.
  • Boligmarkeder og makroøkonomien.
  • Arbeidsmarkeder og konjunktursyklus.
  • Konjunkturutsikter for norsk og internasjonal økonomi.
  • Produktivitetsvekst og økonomisk utvikling.

 • Læringsutbytte

  Ved emnets avslutning, kan studentene:

  Kunnskap

  • Analysere konjuntursykler og sammenhenger mellom makroøkonomien og finansielle markeder.
  • Diskutere hvordan konjunturbildet og økonomisk politikk henger sammen, og hvordan det påvirker økonomien og finansielle markeder.
  • Tolke indikatorer av konjunktursykler og makroøkonomisk utvikling.

  Ferdigheter

  • Analysere konjunktursykler og kronologi.
  • Gjenomføre en kvantitativ analyse av konjuntursykler, inklusiv dekomponering av tidserier i trend, syklus, sesongkomponenter, og prediskjon av fremtidig utvikling.
  • Bruke modellene for å analysere effekten av økonomisk politikk (penge- og finans-politikk) og makroøkonomiske og finansielle sjokk på renter og økonomien.
  • Evaluere konjunkturutsiktene og utviklingen fremover.

  Generell kompetanse

  • Analysere økonomisk politikk og konjunktursykler.
  • Produsere en prognose av viktige makroøkonomiske og finansielle indikatorer.

 • Undervisningsopplegg

  Emnet består av plenumsforelesninger, gjesteforelesninger og gruppeoppgaver.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Grunnlegende kunnskap om makroøkoonomi, finans og empiriske metoder fra bachelor nivå.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  • Obligatorisk oppgave (godkjent/ikke godkjent).
  • Deltakelse i  den månedlige "Store Konjunkturanalyse Konkurranse" (DSKAK).

  Både den obligatoriske oppgaven og DSKAK konkurransen skal utføres i grupper på 2-3 studenter.

  Arbeidskrav fra tidligere er gyldig.

 • Vurderingsordning

  4 timers digital skoleeksamen.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Dataverktøy

  Standard data verktøy (excel, etc.) 

 • Litteratur

  Emnelitteratur består av artikler, forskningsrapporter, pengepolitisk rapport, Nasjonalbudsjettet, etc.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Kalkulator

  Én tospråklig ordbok (kategori 1)

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk og engelsk. Norsk våren 2024.
Semester

Vår og høst. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Professor Gernot Doppelhofer, Institutt for samfunnsøkonomi (hovedemneansvarlig)

Associate Professor II Birger Vikøren, Institutt for samfunnsøkonomi