Nemnd for studentsaker

Nemnd for studentsaker

Nemnd for studentsaker er eit lovpålagt organ som behandlar klager på enkeltvedtak.

Nemnd for studentsaker ved NHH vert leia av ein ekstern person med dommerkompetanse og handsamar følgjande saker:

 • Klager over enkeltvedtak
 • Klager over avslag på søknad om opptak til studiar eller kurs, med unntak av opptak som vert gjort nasjonalt
 • Saker om forfalsking av dokumentasjon i samband med opptak
 • Klager over formelle feil ved eksamen
 • Mistanke om fusk
 • Saker om annullering av eksamen eller prøver og utestenging eller bortvising
 • Klager over underkjenning av avhandling, prøveførelesing og forsvar av offentleg disputas.
 • Saker om tvungen avslutning av doktorgradsutdanning 
 • Klager over ikkje godkjent doktorgradsavhandling
 • Andre klagesaker som gjelder studentene som ikke er enkeltvedtak.

Alle klager, med unntak av fuskesaker, vert handsama av studieseksjonane ved NHH som førsteinstans og nemnda som klageinstans. Klagenemndas vedtak i disse sakene kan ikke påklagast. I fuskesaker vil nemnda vere førsteinstans og Felles klagenemnd (nasjonalt organ) være klageinstans.

Reglement for klagenemnda ved NHH (PDF 154 kb)

Medlemmer

 • Professor Asbjørn Strandbakken, UiB (leiar)
  (personleg varamedlem: Professor Bjørnar Borvik, UiB)  
 • Førsteamanuensis Jørgen Haug
  (personleg varamedlem: Professor Jonas Andersson)
 • Førsteamanuensis Beate Sandvei 
  (personleg varamedlem: Førsteamanuensis Linda Orvedal
 • Kristiane Morewood Thoen (studentrepresentant til 31.12.2024) 
  (personleg varamedlem: Kjersti Haaland)
 • Knut Visdal (studentrepresentant til 31.07.2024
  (personleg varamedlem: Kristian Hope)

utvalssekretær

Møteplan vår 2024

 • 08.02.2024

 • 11.03.2024

 • 23.04.2024

 • 06.05.2024

 • 11.06.2024

 • 11.07.2024

Aktuelle lovar og regler