Klagenemnda

Klagenemnda

Klagenemnda er eit lovpålagt organ som behandlar klager på enkeltvedtak.

Klagenemnda ved NHH vert leia av ein ekstern person med dommerkompetanse og handsamar følgjande saker:

 • Klager over enkeltvedtak
 • Klager over avslag på søknad om opptak til studiar eller kurs, med unntak av opptak som vert gjort nasjonalt
 • Saker om forfalsking av dokumentasjon i samband med opptak
 • Klager over formelle feil ved eksamen
 • Mistanke om fusk
 • Saker om annullering av eksamen eller prøver og utestenging eller bortvising
 • Klager over underkjenning av avhandling, prøveførelesing og forsvar av offentleg disputas.
 • Saker om tvungen avslutning av doktorgradsutdanning 
 • Klager over ikkje godkjent doktorgradsavhandling
 • Andre klagesaker som gjelder studentene som ikke er enkeltvedtak.

Alle klager, med unntak av fuskesaker, vert handsama av studieseksjonane ved NHH som førsteinstans og nemnda som klageinstans. Klagenemndas vedtak i disse sakene kan ikke påklagast. I fuskesaker vil nemnda vere førsteinstans og Felles klagenemnd (nasjonalt organ) være klageinstans.

Reglement for klagenemnda ved NHH (PDF 154 kb)

Medlemmer

 • Professor Asbjørn Strandbakken, UiB (leiar)
  (personleg varamedlem: Professor Bjørnar Borvik, UiB)  
 • Professor Øystein Gjerde
  (personleg varamedlem: Førsteamanuensis Jørgen Haug)
 • Førsteamanuensis Beate Sandvei 
  (personleg varamedlem: Førsteamanuensis Linda Orvedal
 • Mina Johnsen Linnestad (studentrepresentant til 31.12.2023) 
  (personleg varamedlem: Malene Kristine Meidell Alsaker)
 • Knut Visdal (studentrepresentant til 31.07.2024
  (personleg varamedlem: Kristian Hope)

utvalssekretær

Møteplan hausten 2023

 • 24. august
 • 20. september
 • 23. oktober
 • 23. november
 • 18. desember
 •  
 •  

Aktuelle lovar og regler