Klagenemnda

Klagenemnda

Klagenemnda er eit lovpålagt organ som behandlar klager på enkeltvedtak.

Klagenemnda ved NHH vert leia av ein ekstern person med dommerkompetanse og handsamar følgjande saker:

 • Klager over enkeltvedtak
 • Klager over avslag på søknad om opptak til studiar eller kurs, med unntak av opptak som vert gjort nasjonalt
 • Saker om forfalsking av dokumentasjon i samband med opptak
 • Klager over formelle feil ved eksamen
 • Mistanke om fusk
 • Saker om annullering av eksamen eller prøver og utestenging eller bortvising
 • Klager over underkjenning av avhandling, prøveførelesing og forsvar av offentleg disputas.
 • Saker om tvungen avslutning av doktorgradsutdanning 
 • Klager over ikkje godkjent doktorgradsavhandling
 • Andre klagesaker som gjelder studentene som ikke er enkeltvedtak.

Alle klager, med unntak av fuskesaker, vert handsama av studieseksjonane ved NHH som førsteinstans og nemnda som klageinstans. Klagenemndas vedtak i disse sakene kan ikke påklagast. I fuskesaker vil nemnda vere førsteinstans og Felles klagenemnd (nasjonalt organ) være klageinstans.

Reglement for klagenemnda ved NHH (PDF 154 kb)

Medlemmer

 • Professor Asbjørn Strandbakken, UiB (leiar)
  (personleg varamedlem: Professor Bjørnar Borvik, UiB)  
 • Førsteamanuensis Jørgen Haug
  (personleg varamedlem: Professor Jonas Andersson)
 • Førsteamanuensis Beate Sandvei 
  (personleg varamedlem: Førsteamanuensis Linda Orvedal
 • Kristiane Morewood Thoen (studentrepresentant til 31.12.2024) 
  (personleg varamedlem: Kjersti Haaland)
 • Knut Visdal (studentrepresentant til 31.07.2024
  (personleg varamedlem: Kristian Hope)

utvalssekretær

Møteplan vår 2024

 • 08.02.2024

 • 11.03.2024

 • 23.04.2024

 • 06.05.2024

 • 11.06.2024

 • 11.07.2024

Aktuelle lovar og regler