Roller og ansvar i kvalitetsarbeidet

Roller og ansvar i kvalitetsarbeidet

Roller, ansvar og mandat i det systematiske kvalitetsarbeidet ved NHH.

Styre og Utvalg

 • NHHs STYRE

  NHHs STYRE

  NHHs styre er høyskolens øverste styringsorgan. Styret har en ekstern styreleder, og rektor er sekretær for styret. 

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET 

  Styret har det overordnede ansvaret for at NHH driver et systematiske kvalitetsarbeid, og at dette er i henhold til krav og retningslinjer gitt av nasjonalt lovverk, NOKUT og internasjonale akkrediteringsorganer. Styret har et spesifikt ansvar i forbindelse med akkreditering, reakkreditering og nedleggelse av gradsgivende studieprogram. 

 • UTDANNINGSUTVALGET

  UTDANNINGSUTVALGET

  Utdanningsutvalget er et rådgivende utvalg for prorektor for utdanning, og består av de undervisningsansvarlige ved instituttene, programlederne for fulltidsstudiene på bachelor- og masternivå, studentrepresentanter fra både Kjernestyret og Studentutvalget ved NHH, seksjonslederne i Studieadministrativ avdeling og andre representanter oppnevnt av leder.

   

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Utvalget skal gi innspill og råd i strategiske og utdanningspolitiske saker knyttet til bachelor- og masterprogrammene. 

  Mandat for Utdanningsutvalget

 • UTVALG FOR FORSKNING OG FORSKERUTDANNING

  UTVALG FOR FORSKNING OG FORSKERUTDANNING

  Utvalg for forskning og forskerutdanning er et rådgivende utvalg for prorektor for forskning, og består av én representant fra hvert institutt, avdelingsleder for Forskningsadministrativ avdeling og to ph.d.-studenter.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Utvalget skal blant annet gi råd om forskerutdanningen, inkludert kvalitetstiltak, og bidra til at den til enhver tid er faglig og pedagogisk best mulig tilpasset nåværende og framtidige behov i forskning og samfunnet for øvrig. 

  Mandat for Utvalg for forskning og forskerutdanning (FFU)

 • NHHS ADVISORY BOARD

  NHHS ADVISORY BOARD

  NHH Advisory Board er et internasjonalt sammensatt, rådgivende organ for NHHs ledelse, og består av ledere fra næringslivet, offentlige institusjoner og akademia.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  NHH Advisory Board skal bidra med eksterne perspektiver på NHH og gi råd til rektor og rektors ledergruppe om strategiske problemstillinger for å sikre NHHs posisjon som en ledende internasjonal handelshøyskole.

 • Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)

  Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)

  NHHs Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) inngår i Kompetanseforum Vestland som er et samarbeidsorgan for kompetansearbeid i regionen.
  Kompetanseforum Vestland består av representanter fra Universitet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole, Fagskolen Vestland, Vestland fylkeskommune (leder), NHO, LO, KS, NAV og Helse Vest.

 • NHHE FAGRÅD

  NHHE FAGRÅD

  NHHE Fagråd er et rådgivende utvalg for rektor.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Fagrådet skal bidra til at studietilbudene ved NHHE holder et høyt faglig nivå og sikre at de tilfredsstiller relevante lover, forskrifter, retningslinjer og krav gitt av KD, NOKUT og internasjonale akkrediteringsorganer.

  Mandat for NHHE Fagråd

 • LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU)

  LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU)

  Læringsmiljøutvalget er et rådgivende organ for NHHs styre når det gjelder studentenes fysiske og psykiske læringsmiljø, helse, trygghet og velferd. 

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Læringsmiljøutvalget skal bidra til at bestemmelsen i uhl § 4-3 om læringsmiljøet blir fulgt, og sikre studentenes medvirkning i prosesser som berører læringsmiljøet. 

 • REFERANSEGRUPPER BACHELOR OG MASTER

  REFERANSEGRUPPER BACHELOR OG MASTER

  Programlederne for fulltidsstudiene på bachelor- og masternivå har hver sin referansegruppe. Sammensetningen er beskrevet i de respektive mandatene.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Referransegruppene er rådgivende organ for programlederne.

 • RÅDGIVENDE ORGAN FOR MRR

  RÅDGIVENDE ORGAN FOR MRR

  Organet er et rådgivende organ for programleder MRR, og består av ett medlem fra ledelsen i hvert av revisjonsfirmaene BDO, Deloitte, EY, KPMG og PwC. NHH er representert ved instituttleder for Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap og programleder MRR.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Organet skal bidra til at NHH når sitt mål om et attraktivt MRR-studium av høy faglig kvalitet som gir relevant kompetanse for utdanningen av statsautoriserte revisorer.

  Mandat for rådgivende organ for MRR.

   

 • REFERANSEGRUPPER PROFILENE

  REFERANSEGRUPPER PROFILENE

  Profilkoordinatorene i MØA har hver sin referansegruppe. Den består av et utvalg representanter fra bredden i fagmiljøet ved NHH, minst én student og minst én representant fra arbeidslivet. 

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Referansegruppene er rådgivende organ for profilkoordinatorene.

 • AoL-KOMITEEN

  AoL-KOMITEEN

  AoL-komiteen koordinerer arbeidet med å etablere gode AoL-system for alle gradsgivende studieprogram. Komiteen ledes av prorektor for utdanning, og består av programledere, direktør NHHE og AoL-koordinator.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  AoL-systemene tester studentens oppnåelse av læringsutbytte på programnivå.

  Mandat for AoL-komiteen

 • ANSETTELSESUTVALGET

  ANSETTELSESUTVALGET

  Ansettelsesutvalget fatter vedtak om tilsetting i vitenskapelige stillinger. Utvalget ledes av prorektor for fagressurser, og består av instituttlederne, én representant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, én representant for de tillitsvalgte og to studentrepresentanter. 

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Utvalget skal blant annet sikre de vitenskapeliges faglige og utdanningsfaglige (UH-pedagogiske og didaktiske) kompetanse.

 • PEDAGOGISK AKADEMI

  PEDAGOGISK AKADEMI

  Det pedagogiske akademiet består av NHHs meritterte undervisere og er en del av læringsinfrastrukturen ved NHH.  

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Det pedagogiske akademiet skal bidra til et godt læringsmiljø og kollegial undervisningskultur, gjennom å delta i det pedagogiske utviklingsarbeidet. 

  Mandat for Pedagogisk akademi

Personrolle

 • REKTOR

  REKTOR

  Rektor er høyskolens øverste faglige og administrative leder.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Rektor har det overordnede ansvaret for kvaliteten og kvalitetsarbeidet i utdanningene. Det operative ansvaret for bachelor- og masterprogrammene på fulltid er delegert til prorektor for utdanning, for ph.d.-programmet til prorektor for forskning, og for etter- og videreutdanningene til direktør NHHE. 

 • PROREKTOR FOR UTDANNING

  PROREKTOR FOR UTDANNING

  Prorektor for utdanning inngår i rektors ledergruppe, er øverste leder for Studieadministrativ avdeling, leder av Utdanningsutvalget og faglig ansvarlig for bachelor- og masterprogrammene på fulltid.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Prorektor har den faglige og administrative beslutningsmyndigheten for bachelor- og masterprogrammene på fulltid, og det overordnede ansvaret for programkvaliteten. 

  Mandat for prorektor for utdanning

 • PROREKTOR FOR FORSKNING

  PROREKTOR FOR FORSKNING

  Prorektor for forskning inngår i rektors ledergruppe, er øverste leder for Forskningsadministrativ avdeling, leder av Utvalg for forskning og forskerutdanning, og programleder for ph.d.-programmet.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Prorektor har den faglige og administrative beslutningsmyndigheten for ph.d.-programmet, og det overordnede ansvar for programkvaliteten.

  Mandat for prorektor for forskning

 • PROGRAMLEDER FOR BACHELOR- OG MASTERPROGRAMMENE PÅ FULLTID

  PROGRAMLEDER FOR BACHELOR- OG MASTERPROGRAMMENE PÅ FULLTID

  Programleder er studieprogrammets faglige leder og koordinator, har en egen referansegruppe, er med i programledermøtene og medlem av Utdanningsutvalget. 

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Programlederne har ansvar for at de respektive programmene holder et høyt faglig nivå, og at de tilfredsstiller relevante lover, forskrifter, retningslinjer og krav gitt av KD, NOKUT og internasjonale akkrediteringsorganer, og at bestemmelsene nedfelt i NHHs kvalitetssystem blir etterfulgt.   

  Mandat for programleder BØA

  Mandat for programleder BEDS

  Mandat for programleder MØA

  Mandat for programleder MRR

 • DIREKTØR NHHE

  DIREKTØR NHHE

  Direktør NHHE er øverste faglige leder for NHHs etter- og videreutdanningstilbud, NHH Executive (NHHE).

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Direktør NHHE har ansvar for at etter- og videreutdanningene holder et høyt faglig nivå, og at de tilfredsstiller relevante lover, forskrifter, retningslinjer og krav gitt av KD, NOKUT og internasjonale akkrediteringsorganer, og at bestemmelser nedfelt i NHHs kvalitetssystem blir etterfulgt. 

  Mandat for direktør NHHE

 • INSTITUTTLEDER

  INSTITUTTLEDER

  Instituttleder er instituttets øverste faglige og administrative leder, og er leder av Instituttstyret.  

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Instituttleder er øverste ansvarlige for planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning og vurdering i de emnene instituttet leverer. Videre har instituttleder ansvar for å følge opp evalueringene og sørge for at nødvendige endringer blir gjennomført.   

 • UNDERVISNINGSANSVARLIG

  UNDERVISNINGSANSVARLIG

  Hvert institutt har en undervisningsansvarlig som inngår i instituttledelsen og er medlem av Utdanningsutvalget. 

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Undervisningsansvarlige skal legge til rette for planlegging, gjennomføring og evaluering av de emnene instituttet har ansvaret for. 

  Mandat for undervisningsansvarlig

 • EMNEANSVARLIG

  EMNEANSVARLIG

  Hvert emne har en emneansvarlig.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Emneansvarlig har ansvar for innholdet og kvaliteten i emnet, herunder evaluering og kontinuerlig forbedring. Emneansvarlige har videre ansvar for å planlegge og gjennomføre undervisning og vurdering på en god og pedagogisk måte. 

  Mandat for emneansvarlig

 • PROFILKOORDINATOR

  PROFILKOORDINATOR

  Alle profilene i MØA har en egen koordinator.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Profilkoordinator har ansvar for sammensetningen av profilens emneportefølje, samt profilens faglige helhet, indre sammenheng og progresjon.

  Mandat for profilkoordinator

   

 • PH.D-KOORDINATOR

  PH.D-KOORDINATOR

  Hvert institutt har en ph.d.-koordinator som inngår i instituttets ledelse.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Ph.d.-koordinator har faglig ansvar for å følge opp ph.d.-studentene ved instituttet, for sammensetningen av instituttets emneportefølje på ph.d.-nivå og for spesialiseringens faglige helhet.

 • PH.D-STUDENTER

  PH.D-STUDENTER

  Ph.d.-studentene er representert i Utvalg for forskning og forskerutdanning

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Ph.d.-studentene forventes å rapportere årlig om egen framdrift m.m. til prorektor for forskning og til instituttene, og å delta aktivitet i ulike undersøkelser. 

 • STUDENT BACHELOR OG MASTER

  STUDENT BACHELOR OG MASTER

  Studentene er representert i NHHs styre, Læringsmiljøutvalget, Utdanningsutvalget,  referansegruppene og i ulike arbeidsgrupper. 

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Studentene forventes å delta i interne og nasjonale undersøkelser og evalueringer, gi løpende tilbakemelding om utdanningskvaliteten, og være representert i ulike fora dere utdanningskvalitetsrelaterte problemstillinger belyses og drøftes. 

Andre Fora

 • REKTORS LEDERGRUPPE

  REKTORS LEDERGRUPPE

  Rektors ledergruppe er øverste ledergruppe ved NHH, og består av rektor, prorektorene, direktør for organisasjon og virksomhetsstyring og direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt.

   
 • FAGLIG LEDERGUPPE

  FAGLIG LEDERGUPPE

  Faglig ledergruppe består av rektors ledergruppe, direktør NHHE, avdelingsleder for Forskningsadministrativ avdeling og instituttlederne.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  I faglig ledergruppe tar høyskolens ledelse opp saker/temaer som er av strategisk, faglig, drifts- og budsjettmessig karakter. 

 • REKTORKAFFE

  REKTORKAFFE

  Rektoratet har jevnlig møter med representanter fra Kjernestyret (studentforeningens styre) og studentmedlemmene i NHHs styre. 

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Ved rektorkaffen utveksler man generell informasjon og diskuterer saker som studentene er opptatt av, samt saker som rektoratet ønsker å ta opp med studentene.

 • PROGRAMLEDERMØTER

  PROGRAMLEDERMØTER

  Programledermøtene er regelmessige møter mellom prorektor for utdanning, programlederne for bachelor- og masterprogrammene på fulltid og representanter fra Seksjon for utdanningskvalitet.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  I programledermøtene diskuteres saker som er relevant for fulltidsstudiene på bachelor og masternivå. 

 • ALLMØTER

  ALLMØTER

  Allmøte for alle ansatte ved NHH

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Høyskolens ledelse inviterer jevnlig alle ansatte for å informere om pågående saker av bred allmenn interesse, samt nyheter fra styremøtene.