Roller og ansvar i kvalitetsarbeidet

Roller og ansvar i kvalitetsarbeidet

Roller, ansvar og mandat i det systematiske kvalitetsarbeidet ved NHH.

Styre og Utvalg

 • NHH Styre

  NHH Styre

  Styret er NHHs øverste styringsorgan. Styret har ekstern
  styreleder utpekt av Kunnskapsdepartementet. Rektor er
  sekretær for styre. 

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET: 

  Styret har det overordnede ansvaret for utforming og oppfølging av
  høyskolens strategi, ressursdisponering og resultatrapportering, også
  innenfor kvalitetsarbeidet. Styret vedtar opprettelse og nedleggelse
  av nye gradsgivende studieprogram, og har videre det overordnede
  ansvaret for at NHH driver systematiske kvalitetsarbeid. Styret
  behandler årlig høyskolens Årsrapport, Tilsettingsutvalgets
  årsrapport og årsmelding fra LMU

 • UTDANNINGSUTVALGET

  UTDANNINGSUTVALGET

   Utdanningsutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg
  for institusjonsledelsen og prorektor for utdanning i saker som
  gjelder utdanningsstrategiske og utdanningspolitiske saker
  knyttet til bachelor- og masterutdanningene på fulltid.
  Prorektor for utdanning leder utvalget, som har representanter
  fra instituttene, administrasjonen og studentene.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Utvalget skal bl.a. gi råd om kvalitetsforbedring av utdanningsfeltet,
  gi innspill til framtidige satsninger innenfor studie- og
  utdanningstilbud og ta initiativ og inspirere til utviklingsarbeid på
  bakgrunn av styrets strategiske føringer.

  Mandat for Utdanningsutvalget

 • UTVALG FOR FORSKNING, FORMIDLING OG FORSKERUTDANNING

  UTVALG FOR FORSKNING, FORMIDLING OG FORSKERUTDANNING

  FFF er et rådgivende utvalg for Prorektor for forskning i
  forhold eller saker av forskningspolitisk/-strategisk karakter, og
  for forhold knyttet til doktorgradsutdanningen og
  kvalitetssikringen av denne

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Utvalget skal bl.a gi råd om forskerutdanningen, inkludert
  kvalitetstiltak og bidra til at den til enhver tid er faglig og
  pedagogisk best mulig tilpasset nåværende og framtidige behov i
  forskning og samfunnet for øvrig.

  Mandat for FFF

 • NHHS ADVISORY BOARD

  NHHS ADVISORY BOARD

  Rådgivende organ for høyskolens ledelse. Organet har et
  internasjonalt fokus

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Organet rådgir høyskolens ledelse på områder som strategi og
  utvikling, og skal slik hjelpe høyskolen å nå målene sine.

 • NHHE Strategic Board

  NHHE Strategic Board

  NHHE Strategic Board (SB) er et rådgivende utvalg for direktør NHHE i saker som gjelder den strategiske og markedsmessige utviklingen av NHHs tilbud av etter- og videreutdanning. SB skal gi råd i forhold til at NHHE til enhver tid har en relevant og attraktiv programportefølje som bidrar til NHHs strategiske målsettinger, samt leverer kommersielle resultater.

  Mandat NHHE Strategic Board

 • NHHE fagråd

  NHHE fagråd

  NHHE fagråd (Fagrådet) er et rådgivende faglig utvalg som skal gi råd til rektor NHH og direktør NHHE i saker som omhandler faglig innhold i studietilbudene, herunder kvalitetsforbedring og -utvikling. Fagrådet skal bidra til å sikre at alle NHHE sine kurs og programmer holder høyt faglig nivå. Fagrådets arbeid skal baseres på relevante NOKUT-krav og retningslinjer for å bidra til at NHHEs studier tilfredsstiller disse

  Mandat for NHHE fagråd

 • LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU)

  LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU)

  Læringsmiljøutvalgets arbeid er regulert i Lov om universiteter
  og høyskoler § 4-3. Utvalget er et rådgivende organ for styret
  mht. studentenes læringsmiljø, og er direkte underlagt styret.
  Utvalget rapporterer årlig til styret.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Utvalget skal bidra til å forbedre studentvelferden, det fysiske og
  psykososiale læringsmiljøet og til å tilrettelegge for studenter med
  særskilte behov.

 • INSTITUTTENE

  INSTITUTTENE

  NHH har seks institutter som alle er involvert i både forskning,
  formidling og undervisning. Instituttene ledes av en valgt
  instituttleder og et valgt instituttstyre.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Instituttene er ansvarlig for utvikling, planlegging og gjennomføring
  av undervisningen. De driver nyskapning på utdanningsområdet
  innen sitt fagfelt ved å utvikle nye emner. Instituttene har videre
  ansvar for det faglige innholdet i emnene, inkludert oppfølging av
  emneevalueringer.

 • TILSETTINGSUTVALGET

  TILSETTINGSUTVALGET

  Tilsettingsutvalget fatter vedtak om tilsetting i undervisningsog
  forskerstillinger. Utvalget ledes av viserektor for
  fagressurser.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Utvalget skal blant annet sikre de vitenskapeliges faglige og
  utdanningsfaglige (UH-pedagogiske og didaktiske) kompetanse

Personrolle

 • REKTOR

  REKTOR

  Rektor er høyskolens øverste faglige og administrative leder og
  er sekretær for styret.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Rektor har det overordnede ansvaret for kvaliteten og
  kvalitetsarbeidet i utdanningene. Ansvaret er delegert til prorektor
  for utdanning og prorektor for forskning.

 • PROREKTOR FOR UTDANNING

  PROREKTOR FOR UTDANNING

  Prorektor for utdanning er øverste leder for studieadministrativ
  avdeling og faglig ansvarlig for bachelor- og
  masterprogrammene. Han/hun inngår i rektors ledergruppe og
  er rektors stedfortreder.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Prorektor har den faglige og administrative beslutningsmyndigheten
  for bachelor- og masterutdanningene på fulltid. Det ligger i
  prorektors fullmakt å fastsette innholdet i studieplanene, herunder
  opprette, endre og legge ned profiler og emner i eksisterende
  studieprogram. Han/hun leder Utdanningsutvalget

  Mandat prorektor for utdanning

 • PROREKTOR FOR FORSKNING

  PROREKTOR FOR FORSKNING

  Prorektor for forskning er øverste leder for
  forskningsadministrativ avdeling og faglig ansvarlig for
  forskerutdanningen. Han/hun inngår i rektors ledergruppe.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Prorektor har den faglige og administrative beslutningsmyndigheten
  for forskerutdanningen. Han/hun leder Utvalg for forskning,
  formidling og forskerutdanningen (FFF). Prorektor har det
  overordnede ansvar for kvalitetsarbeidet i forskerutdanningen

  Mandat for prorektor for forskning

 • PROGRAMLEDER

  PROGRAMLEDER

  Programleder er studieprogrammets faglige leder og
  koordinator. På doktorgradsprogrammet blir programlederrollen ivaretatt av Prorektor for forskning. Etter- og videreutdanningsprogrammene har programdirektører/ansvarlig som ivaretar denne rollen.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Programleder har en utøvende rolle i kvalitetsarbeidet, og skal blant
  annet følge opp evalueringer og resultater som genereres av
  kvalitetsarbeidet på programnivå. På bachelor og masterstudiene etterspør programleder emner fra instituttene og godkjenner det samlede emnetilbudet som skal inngå i sitt studieprogram.

  Instruks programleder BØA

  Instruks programleder MØA

  Instruks programleder MRR

  Instruks programleder Executive

 • DIREKTØR NHHE

  DIREKTØR NHHE

  Direktør NHHE er øverste leder for NHH Executive. Direktør NHHE har den faglige og administrative beslutningsmyndigheten for etter- og videreutdanningen, med mindre beslutningen ligger hos rektor eller styret selv. Direktør NHHE har det ansvar for kvalitetsarbeidet i etter- og videreutdanningen. Direktør leder NHHE Strategic Board og er sekretær for NHHE fagråd.

  Mandat direktør NHHE

 • INSTITUTTLEDER

  INSTITUTTLEDER

  Instituttleder er instituttets øverste leder og er valgt for en
  periode på 4 år.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Som leder for instituttet er instituttleder ansvarlig for planlegging,
  gjennomføring og evaluering av undervisning og vurdering. Det er
  instituttleder som har ansvar for at nødvendige endringer blir gjort
  på bakgrunn av kursevalueringene.

 • UNDERVISNINGSANSVARLIG

  UNDERVISNINGSANSVARLIG

  Hvert institutt har en undervisningsansvarlig. Personen inngår i
  instituttledelsen og er medlem av det sentrale
  Utdanningsutvalget.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Undervisningsansvarlig skal blant annet koordinere instituttets
  fagressurser slik at instituttets emnetilbud reflekterer fagområdet og
  er i samsvar med læringsutbyttet til relevant program/profil.
  Undervisningsansvarlig skal videre legge til rette for planlegging,
  gjennomføring og evaluering av instituttets emnetilbud.

  Mandat undervisningsansvarlig

 • KURSANSVARLIG

  KURSANSVARLIG

  Hvert kurs har en kursansvarlig som oppnevnes av
  instituttledelsen.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Kursansvarlig har ansvar for å planlegge, gjennomføre, vurdere og
  evaluere kurset. Kursansvarlig har videre et selvstendig ansvar for
  videreutvikling av kurset.

  Mandat kursansvarlig

 • PROFILKOORDINATOR

  PROFILKOORDINATOR

  Alle hovedprofilene i masterstudiet i økonomi og
  administrasjon (MØA) har en koordinator. Profilkoordinator
  utnevnes av programleder for MØA i samråd med prorektor for
  utdanning.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Profilkoordinator har ansvar for sammensetningen av profilens
  kursportefølje, og profilens faglige helhet, indre sammenheng og
  progresjon.

  Mandat profilkoordinator

   

 • PH.D-ANSVARLIG

  PH.D-ANSVARLIG

  Hvert institutt har en ph.d.-ansvarlig som inngår i instituttets
  ledelse.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Ph.d-ansvarlig har faglig ansvar for å følge opp ph.d.-kandidatene
  ved instituttet. Ph.d.-ansvarlig har ansvar for sammensetningen av
  instituttets kursportefølje og spesialiseringens faglige helhet.

 • PH.D-KANDIDAT

  PH.D-KANDIDAT

  Den enkelte ph.d-kandidat forventes å årlig rapportere om sin fremdrift m.m. til prorektor for forskning og til instituttene, og å delta
  aktivt i undersøkelser som sendes ut. Ved representasjon deltar ph.d-kandidatene gjennom deltakelse i FFF.

 • STUDENT

  STUDENT

  Den enkelte student forventes å delta aktivt i evaluering ved å gi løpende tilbakemelding til kursansvarlig, undervisere og
  referansegruppene for sine kurs, og å delta i referansegrupper, spørreundersøkelser, møter med mer. Studentene forventes også å melde
  fra til studenttillitsvalgte, instituttledelse, programledelse eller rektorat om de opplever at evalueringer ikke blir gjennomført eller fulgt
  opp i henhold til NHHs krav.
  Ved representasjon tar studentene også del i kvalitetsarbeidet gjennom deltakelse i høyskolens styre samt ulike råd og utvalg.

Andre Fora

 • INSTITUTTLEDERFORUM

  INSTITUTTLEDERFORUM

  Rektors ledergruppe og instituttlederne

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  4-5 møter i semesteret hvor høyskolens ledelse tar opp saker/tema
  med instituttlederne som er av strategisk, faglig, drifts- og
  budsjettmessig karakter. Enkeltsaker diskuteres også ved behov.

 • UTVIDET LEDERGRUPPE

  UTVIDET LEDERGRUPPE

  Rektors ledergruppe, instituttledere, administrative ledere og to
  representanter fra NHHS (leder og fagpolitisk ansvarlig

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  4-5 møter i semesteret hvor høyskolens ledelse tar opp saker/tema
  som er relevant for både faglig og administrativ ledelse, samt
  studenter. Møtene er i hovedsak fremad skuende med hensyn til
  saksbehandling og sakstilfang og vil i særlig grad dreie seg om saker
  av strategisk karakter

 • REKTORKAFFE

  REKTORKAFFE

  Rektoratet har jevnlig møter med representanter fra
  Kjernestyret (studentforeningens styre) og studentmedlemmene
  i NHHs styre.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Ved rektorkaffen utveksler man generell informasjon og diskuterer
  saker som studentene er opptatt av, samt saker som rektoratet ønsker
  å ta opp med studentene

 • PROGRAMLEDERMØTER

  PROGRAMLEDERMØTER

  Møteplass mellom prorektor for utdanning og programledere

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Møtene har en koordinerende funksjon og skal sikre enhetlig faglig
  ledelse som jobber mot felles mål.

 • ALLMØTER

  ALLMØTER

  Felles allmøter for alle som jobber på NHH

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  3-4 møter i semesteret hvor høyskolens ledelse inviterer hele NHHs
  stab for å informere om pågående saker av bred almen interesse
  samt ferske nyheter fra sist styremøte etc. (allmøtene legges ofte rett
  i etterkant av styremøte). En tar sikte på at allmøtene skal ha en
  «kulturbyggende» effekt på organisasjonen. Allmøtene foregår på
  engelsk.