Roller og ansvar i kvalitetsarbeidet

Roller og ansvar i kvalitetsarbeidet

Roller, ansvar og mandat i det systematiske kvalitetsarbeidet ved NHH.

Styre og Utvalg

 • NHHs STYRE

  NHHs STYRE

  NHHs styre er høyskolens øverste styringsorgan. Styret har en ekstern styreleder, og rektor er sekretær for styret. 

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET 

  Styret har det overordnede ansvaret for at NHH driver et systematiske kvalitetsarbeid, og at det er i henhold til krav og retningslinjer gitt av nasjonalt lovverk, NOKUT og internasjonale akkrediteringsorganer. Styret har et spesifikt ansvar i forbindelse med akkreditering, reakkreditering og nedleggelse av gradsgivende studieprogram. 

 • UTDANNINGSUTVALGET

  UTDANNINGSUTVALGET

  Utdanningsutvalget er et rådgivende utvalg for prorektor for utdanning, og består av programlederne for fulltidsstudiene, de undervisningsansvarlige, representanter fra Studieadministrative avdeling og studenter.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Utvalget skal gi innspill og råd i strategiske og utdanningspolitiske saker knyttet til fulltidsstudiene.  

  Mandat for Utdanningsutvalget

 • UTVALG FOR FORSKNING OG FORSKERUTDANNING

  UTVALG FOR FORSKNING OG FORSKERUTDANNING

  Utvalg for forskning og forskerutdanning er et rådgivende utvalg for prorektor for forskning, og består av én representant fra hvert institutt, avdelingsleder for Forskningsadministrativ avdeling og to ph.d.-kandidater.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Utvalget skal blant annet gi råd om forskerutdanningen, inkludert kvalitetstiltak, og bidra til at den til enhver tid er faglig og pedagogisk best mulig tilpasset nåværende og framtidige behov i forskning og samfunnet for øvrig, 

  Mandat for Utvalg for forskning og forskerutdanning (FFU)

 • NHHS ADVISORY BOARD

  NHHS ADVISORY BOARD

  NHH Advisory Board er et rådgivende organ for NHHs ledelse, og består av toppledere fra næringslivet, offentlige institusjoner og akademia.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  NHH Advisory Board skal bidra med eksterne perspektiver på NHH og gi råd til styret og toppledergruppen om strategiske problemstillinger for å sikre NHHs posisjon som en ledende internasjonal handelshøyskole. 

 • Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)

  Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)

  NHHs Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) inngår i Kompetanseforum Vestland som er et samarbeidsorgan for kompetansearbeid i regionen.
  Kompetanseforum Vestland består av representanter fra Universitet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole, Fagskolen i Hordaland, Vestland fylkeskommune (leder), NHO, LO, KS, NAV og Helse Vest.

 • NHHE STRATEGIC BOARD

  NHHE STRATEGIC BOARD

  NHHE Strategic Board  er et rådgivende organ for direktør NHHE

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  NHHE Strategic Board skal bidra til at NHHE til enhver tid har en programportefølje som er relevant og attraktiv, og som bidrar til at NHH når sine strategiske målsettinge

  Mandat NHHE Strategic Board

 • NHHE FAGRÅD

  NHHE FAGRÅD

  NHHE Fagråd er et rådgivende utvalg for rektor.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Fagrådet skal bidra til at studietilbudene ved NHHE holder et høyt faglig nivå og sikre at de tilfredsstiller relevante lover, forskrifter, retningslinjer og krav gitt av KD, NOKUT og internasjonale akkrediteringsorganer.

  Mandat for NHHE Fagråd

 • LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU)

  LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU)

  Læringsmiljøutvalget er et rådgivende organ for NHHs styre når det gjelder studentenes fysiske og psykiske læringsmiljø, helse, trygghet og velferd. 

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Læringsmiljøutvalget skal bidra til at bestemmelsen i uhl § 4-3 om læringsmiljøet blir fulgt, og sikre studentenes medvirkning i prosesser som berører læringsmiljøet. 
  særskilte behov.

 • INSTITUTTENE

  INSTITUTTENE

  Den faglige virksomheten ved NHH organiseres i institutter. Instituttene er ansvarlige for undervisning, forskning, formidling, faglig utviklingsarbeid og annen faglig virksomhet på bestemte fagområder. 

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Instituttene er ansvarlig for utvikling, planlegging og gjennomføring av undervisning, og har derved videre ansvar for det faglige innholdet i emnene inkludert oppfølging av emneevalueringer. 

 • REFERANSEGRUPPER FULLTIDSSTUDIENE

  REFERANSEGRUPPER FULLTIDSSTUDIENE

  Programlederne for fulltidsstudiene på bachelor- og masternivå har hver sin referansegruppe. Referansegruppene er rådgivende organ for programlederne. Sammensetningen er beskrevet i de respektive mandatene. 

 • REFERANSEGRUPPER PROFILENE

  REFERANSEGRUPPER PROFILENE

  Profilkoordinatorene på MØA har hver sin referansegruppe. Referansegruppene er rådgivende organ for profilkoordinatorene, og består av et utvalg representanter fra bredden i fagmiljøet ved NHH, minst én student og minst én representant fra arbeidsmarkedet.  

 • ANSETTELSESUTVALGET

  ANSETTELSESUTVALGET

  Ansettelsesutvalget fatter vedtak om tilsetting i vitenskapelige stillinger. Utvalget ledes av prorektor for fagressurser, og består av instituttlederne, én representant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, én representant for de tillitsvalgte og to studentrepresentanter. 

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Utvalget skal blant annet sikre de vitenskapeliges faglige og utdanningsfaglige (UH-pedagogiske og didaktiske) kompetanse.

 • PEDAGOGISK AKADEMI

  PEDAGOGISK AKADEMI

  Det pedagogiske akademiet består av NHHs meritterte undervisere og er en del av læringsinfrastrukturen ved NHH.  

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Det skal bidra til et godt læringsmiljø og kollegial undervisningskultur, gjennom å delta i det pedagogiske utviklingsarbeidet. 

Personrolle

 • REKTOR

  REKTOR

  Rektor er høyskolens øverste faglige og administrative leder.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Rektor har det overordnede ansvaret for kvaliteten og kvalitetsarbeidet i utdanningene. Det operative ansvaret for fulltidsstudiene er delegert til prorektor for utdanning, for ph.d.-studiene til prorektor for forskning, og for etter- og videreutdanningene til direktør NHHE.  

 • PROREKTOR FOR UTDANNING

  PROREKTOR FOR UTDANNING

  Prorektor for utdanning er rektors stedfortreder, inngår i rektors ledergruppe, er øverste leder for Studieadministrativ avdeling, leder av Utdanningsutvalget og faglig ansvarlig for fulltidsstudiene. 

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Prorektor har den faglige og administrative beslutningsmyndigheten for fulltidsstudiene, og det overordnede ansvaret for programkvaliteten.  

  Mandat for prorektor for utdanning

 • PROREKTOR FOR FORSKNING

  PROREKTOR FOR FORSKNING

  Prorektor for forskning inngår i rektors ledergruppe, er øverste leder for Forskningsadministrativ avdeling, leder av Utvalg for forskning og forskerutdanning, og programleder for ph.d.-utdanningen.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Prorektor har den faglige og administrative beslutningsmyndigheten for forskerutdanningen, og det overordnede ansvar for programkvaliteten

  Mandat for prorektor for forskning

 • PROGRAMLEDER

  PROGRAMLEDER

  Programleder er studieprogrammets faglige leder og koordinator, har en egen referansegruppe, er med i programledermøtene og medlem av Utdanningsutvalget. 

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Programlederne har ansvar for at de respektive programmene holder et høyt faglig nivå, og at de tilfredsstiller relevante lover, forskrifter, retningslinjer og krav gitt av KD, NOKUT og internasjonale akkrediteringsorganer, og at bestemmelsene nedfelt i NHHs kvalitetssystem blir etterfulgt.   

  Mandat for programleder BØA

  Mandat for programleder MØA

  Mandat for programleder MRR

 • DIREKTØR NHHE

  DIREKTØR NHHE

  Direktør NHHE er øverste faglige leder for NHHs etter- og videreutdanningstilbud, NHH Executive (NHHE).

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Direktør NHHE har ansvar for at etter- og videreutdanningene holder et høyt faglig nivå, og at de tilfredsstiller relevante lover, forskrifter, retningslinjer og krav gitt av KD, NOKUT og internasjonale akkrediteringsorganer, og at bestemmelser nedfelt i NHHs kvalitetssystem blir etterfulgt. 

  Mandat for direktør NHHE

 • INSTITUTTLEDER

  INSTITUTTLEDER

  Instituttleder er instituttets øverste faglige og administrative leder, og er leder av Instituttstyret.  

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Instituttleder har det øverste ansvaret for at emnene instituttet har ansvar for å levere, er relevante og holder et høyt faglig nivå, og at tilhørende undervisning holder et høyt faglig og pedagogisk nivå. Videre har instituttleder ansvar for å følge opp evalueringer og sørge for at nødvendige endringer blir gjennomført. Oppfølgingen av dette er normalt delegert til undervisningsansvarlig.  

 • UNDERVISNINGSANSVARLIG

  UNDERVISNINGSANSVARLIG

  Hvert institutt har en undervisningsansvarlig som inngår i instituttledelsen og er medlem av Utdanningsutvalget. 

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Undervisningsansvarlige skal legge til rette for planlegging, gjennomføring og evaluering av de emnene instituttet har ansvaret for. 

  Mandat for undervisningsansvarlig

 • EMNEANSVARLIG

  EMNEANSVARLIG

  Hvert emne har en emneansvarlig.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Emneansvarlig har ansvar for innholdet og kvaliteten i emnet, herunder evaluering og kontinuerlig forbedring. Emneansvarlige har videre ansvar for å planlegge og gjennomføre undervisning og vurdering på en god og pedagogisk måte. 

  Mandat for emneansvarlig

 • PROFILKOORDINATOR

  PROFILKOORDINATOR

  Alle hovedprofilene i masterstudiet i økonomi og administrasjon (MØA) har en egen koordinator.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Profilkoordinator har ansvar for sammensetningen av profilens emneportefølje, og profilens faglige helhet, indre sammenheng og progresjon. 

  Mandat for profilkoordinator

   

 • PH.D-ANSVARLIG

  PH.D-ANSVARLIG

  Hvert institutt har en ph.d.-ansvarlig som inngår i instituttets ledelse.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Ph.d.-ansvarlig har faglig ansvar for å følge opp ph.d.-kandidatene ved instituttet, for sammensetningen av instituttets emneportefølje (ph.d.) og for spesialiseringens faglige helhet.

 • PH.D-KANDIDAT

  PH.D-KANDIDAT

  Ph.d.-kandidatene er representert i Utvalg for forskning og forskerutdanning

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Ph.d.-kandidatene forventes å rapportere årlig om egen framdrift m.m. til prorektor for forskning og til instituttene, og å delta aktivitet i ulike undersøkelser. 

 • STUDENT

  STUDENT

  Studentene er representert i NHHs styre, Utdanningsutvalget, referansegruppene og i ulike arbeidsgrupper. 

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Studentene forventes å delta i interne og nasjonale undersøkelser og evalueringer, gi løpende tilbakemelding om utdanningskvaliteten, og være representert i ulike fora dere utdanningskvalitetsrelaterte problemstillinger belyses og drøftes. 

Andre Fora

 • FAGLIG LEDERGUPPE

  FAGLIG LEDERGUPPE

  Faglig ledergruppe består av rektors ledergruppe og instituttlederne.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  I faglig ledergruppe tar høyskolens ledelse opp saker/temaer som er av strategisk, faglig, drifts- og budsjettmessig karakter. 

 • REKTORKAFFE

  REKTORKAFFE

  Rektoratet har jevnlig møter med representanter fra Kjernestyret (studentforeningens styre) og studentmedlemmene i NHHs styre. 

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Ved rektorkaffen utveksler man generell informasjon og diskuterer saker som studentene er opptatt av, samt saker som rektoratet ønsker å ta opp med studentene.

 • PROGRAMLEDERMØTER

  PROGRAMLEDERMØTER

  Programledermøtene er regelmessige møter mellom prorektor for utdanning, programlederne og representanter fra Seksjon for utdanningskvalitet.

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  I programledermøtene diskuteres saker som er relevant for fulltidsstudiene på bachelor og masternivå. 

 • ALLMØTER

  ALLMØTER

  Allmøte for alle ansatte ved NHH

  ANSVAR I KVALITETSARBEIDET

  Høyskolens ledelse inviterer jevnlig alle ansatte for å informere om pågående saker av bred allmenn interesse, samt nyheter fra sist styremøte.