Dette bør du vita før du går inn i eksamenslokalet

Av Sigbjørn Råsberg

8. mai 2017 08:51

(oppdatert: 8. mai 2017 09:41)

Dette bør du vita før du går inn i eksamenslokalet

Kvart år oppstår det saker på NHH med personar som blir tekne i juks på både obligatoriske innleveringar, heimeeksamenar og skuleeksamenar.

Juks på eksamen blir regulert av universitets- og høyskoleloven (uhl.). Paragrafane 4-8 og 4-9 slår fast at både forsøk på juks, forsetteleg juks og grovt aktlaust juks kan føra til annullering av eksamen og utestenging i opp til eitt år. Reglane om utestenging gjeld òg for medverking.

Reaksjonen på juks eller forsøk på juks skal vurderast konkret. Som hovudregel vert den aktuelle eksamenen annullert. Vidare vert det som ein klar hovudregel reagert med eitt eller to semester utestenging frå alle utdanningsinstitusjonar i Noreg.

Om studentombodet

Studentombodet er uavhengig resten av NHH og skal utelukkande ta vare på studentane sine interesser. Ombodet kan hjelpa deg i saker som gjeld studiesituasjonen. Typisk kan dette vera viss du er mistenkt for juks, har blitt nekta utviding av studieretten etc. Ombodet har teieplikt både internt og eksternt. Møte med studentombudet kan avtalast på e-post eller telefon.

Som student ved NHH har du stadfesta at du har sett deg inn i dei føringane som gjeld for eksamenar og anna som knyter seg til studiet ved NHH. Det er her verdt å merkja seg at du òg har eit sjølvstendig ansvar for å halda deg oppdatert på eventuelle endringar. I all hovudsak er det tre sett med reglar som er aktuelle:

Det er særs viktig å kjenne til det gjeldande reglementet. Illustrasjonsfoto "Know the rules"
Det er særs viktig å kjenne til det gjeldande reglementet.

Her blir det mellom anna regulert kva kalkulatorarar som kan nyttast, korleis sekkar, ytterklede, mobiltelefonar, lommebøker etc. skal oppbevarast under eksamen, korleis kjelder på heimeeksamenar skal førast med meir.

Som det er gjort greie for over er konsekvensane av å byta føringane i NHH sitt til ei kvar tid gjeldande reglement potensielt store. Eg oppmodar difor alle til å ta ein ekstra gjennomgang av særleg eksamensforskrifta kapittel 4 og 5, i tillegg kapittel 4 og 5 i det utfyllande reglementet.

Når du som student skal ta ein eksamen vert det stilt strenge krav til forkunnskapar utover det reint faglege. Dette kom mellom anna til uttrykk i ei sak frå 2012 der ein jusstudent på UiB vart teken med eit notat på pulten sin i eksamenslokalet. Studenten meinte dette var gløymd att på pulten og aldri var meint for å tilrøva seg eit ulovleg hjelpemiddel under eksamen. Studenten vart likevel utestengd frå UiB i eitt semester i tillegg til at eksamenen vart annullert. Saka hamna til slutt i Høgsterett, Rt. 2015 s. 995, som la til grunn studenten si forklaring om at notatet hamna på pulten som ein følgje av ei forgløyming. Høgsterett konkluderte likevel samrøystes med at det var tale om juks og at studenten hadde handla grovt aktlaust. Vedtaket om annullering og utestenging i eitt semester vart slik oppretthalde.

Eit sentralt moment i dommen frå Høgsterett var at det i forarbeida til lova ved fleire tilfelle er understreka at det vert stilt strenge krav til studentars aktsemd i eksamenssituasjonen. Kort forklart inneberer dette at di viktigaste oppgåve når du går inn i eksamenslokalet er å sørgja for å ikkje ha med deg noko, eller på annan måte opptre på ein måte, som er i strid med eksamensreglementet.

Krava til deg som student er slik særs strenge, og det same er reaksjonane viss du skulle bryta med gjeldande reglement. Ta difor ein ekstra kikk på reglementet kvelden før du har din neste eksamen og kjenn etter i lommene dine før du går inn i eksamenslokalet og sørg for at du ikkje har noko liggjande på eller nær pulten som ikkje skal vera der.

Lukke til på eksamen!

Sigbjørn Råsberg var studentombod ved NHH frå 2016 til juni 2020.

Les også: Forhindra frå å ta eksamen?

Tilbake til studentombud