Forhindra frå å ta eksamen?

24. april 2017 14:26

(oppdatert: 24. april 2017 15:03)

Som student på bachelornivå har du to eksamensforsøk, medan du som masterstudent kan gå opp til eksamen i same emne inntil tre gonger.

Forhindra frå å ta eksamen?

Mai nærmar seg med stormskritt og med det òg høgsesongen for eksamenar.

Kvart semester vert det gjennomført om lag 250 eksamenar av ulik art på NHH. Kombinert med over 3 000 ambisiøse studentar ligg det i korta at ikkje alle planlagde eksamenar vert gjennomførte.

Om studentombodet

Studentombodet er uavhengig resten av NHH og skal utelukkande ta vare på studentane sine interesser. Ombodet kan hjelpa deg i saker som gjeld studiesituasjonen. Typisk kan dette vera viss du er mistenkt for juks, har blitt nekta utviding av studieretten etc. Ombodet har teieplikt både internt og eksternt. Møte med studentombudet kan avtalast på e-post eller telefon.

Som student på bachelor- og masternivå (BØA og MØA) har du som utgangspunkt to eksamensforsøk, medan du som student på MRR kan gå opp til eksamen i same emne inntil tre gonger. Utover dette må du ha særskild løyve for å gå opp til eksamen. Studieforskrifta som gjeld for NHH slår fast at det i «særlige tilfeller» kan innvilgast ekstra forsøk, men dette må det altså søkjast særskild om til Studieadministrativ avdeling.

Ein student som har oppnådd karakter i faget vil etter NHH sitt reglement ikkje få fleire eksamensforsøk når dei ordinære forsøka er brukt opp. Studentar som har brukt opp alle eksamensforsøka utan å ha oppnådd stå-karakter mistar i utgangspunktet studieretten. Følgjene av å bruka opp eksamensforsøka er slik potensielt store!

For å sikra at sjukdom og endra planar ikkje påverkar moglegheita til å fortsetja på studiet eller ta oppatt ein eksamen er det difor viktig å vera klar over kva formelle prosedyrar som må følgjast viss du vert forhindra å møta til eksamen eller på anna grunnlag ikkje planlegg å møta til ein eksamen.

Planlagt fråvær

Viss du i god tid i forkant av eksamen har bestemt deg for å ikkje møta til ein eller fleire eksamenar som du er meldt opp til bør du aktivt melda deg av eksamen. Viss ikkje vil manglande oppmøte telja som eit forsøk. Avmelding skjer på Studentweb og fristen er tre veker før eksamen. Det er ikkje noko krav om grunngjeving, sjukemelding eller likande. Det avgjerande er at du er innanfor tre-vekers-fristen.

Sjukdom og uføresette hendingar

Det er ikkje alltid mogleg å føresjå kva hindringar som oppstår i samband med eksamen. Du kan verta sjuk, forhindra som følgje av ekstremvêr eller andre ekstraordinære situasjonar utanfor din kontroll som du ikkje kunne føresjå. For denne typen tilfelle opnar eksamensforskrifta for at manglande oppmøte ikkje tel som eit eksamensforsøk. Vilkåret er likevel at det vert lagt fram dokumentasjon på tilhøvet som hindra deg. Slik dokumentasjon må fremjast for NHH seinast neste yrkedag etter at evalueringa er over.

For sjukdom vil fråvær måtte dokumenterast med legeattest. Det er då viktig at attesten er tilstrekkeleg presis når det kjem til at sjukdommen var av ein slik art at han hindra deg frå å kunne ta eksamen.

Viss du har starta eksamen og vert sjuk undervegs gjeld same krav til dokumentasjon. Ta kontakt med Studieadministrativ avdeling så rask som mogleg viss du er usikker på kva dokumentasjon som er tilstrekkeleg.

Permisjon

Nokre studentar opplever etter å ha fått studieplass at det oppstår hindringar av ein meir langvarig karakter som gjer at dei ikkje kan følgja normal studieprogresjon. Dette vil typisk kunne vera alvorleg psykisk eller fysisk sjukdom, fødsel, militærteneste ol.

Studieretten i utgangspunktet lik normert tid for det aktuelle studie. Det vil seia tre og to år for bachelor- og masterstudiet, men eitt år for det eittåringe masterstudiet i rekneskap og revisjon. I tillegg kjem moglegheita for automatisk overgang til eitt års fullføringstid, der du har moglegheit til å ta og ta oppatt eksamenar så lengje det er i samsvar med utdanningsplanen og du har att eksamensforsøk.

Viss du er vekke frå studiet utan permisjon vil denne tida telja inn på studieretten. Det kan slik få følgjer for deg dersom du vert forseinka utan å ha fått permisjon eller tilpassa studielaup, sjølv om du eigentleg hadde oppfylt krava til permisjon eller tilpassing. Det er difor avgjerande at du søkjer når du ser behovet, ikkje etterpå når dette har materialisert seg i oppbrukt studierett.

Vidare kan anna misleghald føra til at NHH avsluttar studieretten. Dette er regulert i studieforskrifta § 2-9, som regulerer følgjande sju tilfelle:

  • Semesterregistrering og betaling av semesteravgift skjer ikkje innan fristen
  • Normert studierett og fullføringstid er brukt opp
  • Etterslep på 60 studiepoeng eller meir ved utløpet av eit semester
  • Brot på avtale om individuelt tilpassa studielaup
  • Ikkje legg fram originaldokumenta som ligg til grunn for opptak eller vitnemål ved kontroll
  • Utestenging som følgje av juks, forsøk på juks eller medverking til juks

Ved forventa langvarig hindring vil det difor vera lurt å søkja om permisjon. Dette er regulert i studieforskrifta § 3-4. Studentar som får barn undervegs i studiet har rett på foreldrepermisjon under svangerskapet og til omsorg for barnet. Særeige for foreldrepermisjon er at studenten som er i permisjon framleis har studierett og slik kan ta eksamenar. For andre permisjonsgrunnlag er ikkje dette mogleg. Slike andre permisjonsgrunnlag kan vera:

  • Avtening av fyrstegongsteneste
  • «særlig tunge verv» i studentforeining eller andre offentlege verv
  • Sjukdom
  • Andre tilhøve som er utanfor din kontroll

Permisjon på desse grunnlaga kan likevel maksimalt vara i åtte semester. Unntaket er offentlege verv som folkevald eller foreldrepermisjon.

Lukke til på studiet!

Sigbjørn Råsberg var studentombod ved NHH frå 2016 til juni 2020.

Les også: NHHs studentombod: Kva er godt nok for deg?

Tilbake til Studentombod