Retningslinjer for bruk av KI-verktøy i forbindelse med masteroppgaven

Retningslinjer for bruk av KI-verktøy i forbindelse med masteroppgaven

Disse retningslinjene gjelder for alle masteroppgaver på NHH fra og med vårsemesteret 2024, og er ment å gi hjelp og støtte i hvordan verktøy basert på generativ KI kan brukes på en sikker og god måte i arbeidet med masteroppgaven.

 • Innledning og avgrensning

  Innledning og avgrensning

  Med generativ KI mener vi systemer basert på «Store språkmodeller» som kan brukes til å generere tekst, bilder, data, grafikk, kode, etc. «Vanlig» programvare som benytter KI f.eks. til korrektur, grammatikksjekk, oversettelse, etc. inngår i utgangspunktet ikke i denne definisjonen. Men det er åpenbart gråsoner, og skillelinjene blir mindre klare etter hvert som KI-baserte hjelpemidler i økende grad inkluderes i standard programvare.  Det er derfor ikke mulig å sette et klart skille mellom hva som omfattes og hva som ikke omfattes av disse retningslinjene. Men hovedprinsippet om at brukeren (studenten) er ansvarlig for alt innhold i masteroppgaven, vil uansett gjelde for alle varianter av slike hjelpemidler.

  NHH tilbyr tilgang til Sikt KI-chat, som leveres av SIKT – Kunnskapssektorens tjenesteleverandørSikt-KI-chat anses som en «sikker» chatbot, ved at personvernhensyn er ivaretatt og at data ikke deles med andre. Dersom KI-basert verktøy brukes som hjelpemiddel i arbeidet med oppgaven, anbefales det å bruke denne. Nærmere informasjon om Sikt KI-chat og om sikkerhetsspørsmål knyttet til bruk av slike verktøy mer generelt finnes på NHH-Servicedesk sine sider.

 • Retningslinjer for studenter

  Retningslinjer for studenter

  Retningslinjer for studenter

  I arbeidet med masteroppgaven må dere være spesielt oppmerksomme på følgende retningslinjer:

  1. Grunnleggende regel – studentene har ansvar for alt som inngår i oppgaven. 
   Dere er selv ansvarlige for alt som inngår i masteroppgaven; det gjelder tekst, data, grafikk, illustrasjoner, kode, analyser, etc. KI-genert tekst skal ikke brukes direkte, og dersom KI-verktøy benyttes i arbeidet med oppgaven, er det fremdeles dere som er ansvarlige for alt innlevert materiale.
  2. KI som verktøy – tillatt bruk av KI-baserte hjelpemidler i arbeidet med masteroppgaven.
   KI-verktøy kan være til hjelp i ulike deler av arbeidet med masteroppgaven, som f.eks. til å generere ideer, strukturere innhold, organisere data, etc. Det er tillatt å bruke slike verktøy som en hjelp i arbeidet, men det må understrekes at dette kun er et hjelpemiddel – det er dere selv som er ansvarlige for å vurdere hvordan verktøy og resultater kan brukes på en forsvarlig og god måte, og for å sikre tilstrekkelig grad av kritisk refleksjon i alle faser av arbeidet.
  3. Etikk og personvern.
   Bruk av KI-verktøy må alltid gjøres på en etisk forsvarlig måte og i samsvar med forskningsetiske retningslinjer. Konfidensiell informasjon og personopplysninger må aldri deles med KI-verktøy. Det gjelder både egne opplysninger og personopplysninger som f.eks. er samlet inn i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven. Se NHH Servicedesk for en oversikt over ulike typer av personopplysninger og bruk av KI-verktøy. Merk at selv for Sikt KI-chat, som regnes som en «sikker» chatbot, er det klare begrensninger på hva slags informasjon som bør deles.
  4. Begrensninger og farer ved å stole på KI-generert innhold.
   Generativ KI kan gi feil eller falsk informasjon, inneholde tekst fra kilder som ikke kan inkluderes uten referanse og som derved kan lede til plagiat, og/eller gi ubalanserte, ikke-faglige eller ufullstendige analyser. Det er alltid brukeren som er ansvarlig for at alt som skrives er korrekt og i tråd med forskningsetiske normer.  Vær spesielt oppmerksom på faren for å inkludere tekst som kommer fra andre kilder og som derved vil regnes som plagiat uten skikkelige kildehenvisninger.
  5. Erklæring og referanser ved bruk av KI-verktøy.
   Dersom KI-verktøy er benyttet i arbeidet med oppgaven, må dette gå klart frem av oppgaven. Slik informasjon skal bestå av to deler:
   1. En erklæring om bruk av KI-verktøy i arbeidet med oppgaven. Denne kan plasseres i tilknytning til referanselisten (se malene for masteroppgaver), og ha følgende innhold:

  KI-verktøy som har vært brukt i arbeidet med denne masteroppgaven:

  Navn (og versjon) av KI-verktøyet: f.eks. ChatGPT, 3.5 (eller 4.0). (Skriv «Ingen» dersom KI-verktøy ikke har vært brukt.)

  Formålet med bruken av verktøyet: f.eks. brukt til å organisere data, data-analyse, ide-generering, etc.

  Hvis flere verktøy har vært brukt, listes alle på samme måte. (Er dere i tvil om hvilke verktøy som skal tas med, er det bedre å ta med litt for mye enn for lite.)  

  Listen etterfølges av følgende tekst: 

  [Jeg/vi] er klar over at [jeg/vi] er ansvarlig for alt innhold i denne masteroppgaven, inkludert de deler der KI-verktøy er benyttet.  [Jeg/vi] har ansvar for at oppgaven følger etiske regler for personvern og publisering.

   

  Kildehenvisning ved bruk av KI-generert innhold (men merk begrensningene gitt under punkt 1 over).  Flere referansestiler har nå inkludert maler for henvisning til KI-genert innhold.  Biblioteket gir nærmere anbefalinger for hvordan man refererer til KI-generert innhold ved bruk av referansestilen APA, se dette dokumentet for detaljer. Kort oppsummert, kan det gjøres slik:

   

  I teksten

  I referanselisten

  Regel

  (Firma, år)

  Firma (år). Tittel på programvare (versjon) [Forklaring], lenke.

  Eksempel

  (Sikt, 2023)

  Sikt (2023). Sikt KI-chat (versjon GPT-4) [Stor språkmodell], https://ki-chat.sikt.no/

  1. Veileders rolle og ansvar.
    Veileder kan være en god hjelp for studentene i vurdering av tillatt og god bruk av KI-baserte verktøy, og det anbefales sterkt å diskutere slike spørsmål med veileder. Det er imidlertid studentenes ansvar å følge disse retningslinjene; veileder kan gi råd, men kan ikke ta ansvar for at retningslinjene overholdes.  
 • Avsluttende kommentar

  Avsluttende kommentar

  Husk at masteroppgaven først og fremst skal være en mulighet til å anvende innsikt og kunnskap dere har tilegnet dere i løpet av studiet på en konkret problemstilling. KI-verktøy, brukt på en fornuftig og ansvarlig måte i tråd med disse retningslinjene, kan i beste fall være en hjelp i dette arbeidet, men det kan aldri erstatte den kunnskapen og innsikten dere selv har. Det er nettopp evnen til å anvende denne kunnskapen dere skal vise gjennom masteroppgaven og som dere blir vurdert på.