FØREHANDSGODKJENNING AV BACHELORKURS PÅ UTVEKSLING

FØREHANDSGODKJENNING AV BACHELORKURS PÅ UTVEKSLING

Dette skjemaet skal berre nyttast av bachelorstudentar.

 1. Alle studentar skal søka om førehandsgodkjenning.
 2. Kurs som du fullfører ved ein utanlandsk lærestad i samband med eit utvekslingsopphald, vil verta innpassa som valfrie eller obligatoriske kurs i bachelorstudiet. Fulltidsbelasting i eit semester tilsvarar 30 studiepoeng. Hugs at det er talet på studiepoeng, ikkje talet på kurs du tek, som tel.
 3. Du finn ei oversikt over tidligare godkjente kurs på Canvas («International opportunities at NHH»).
  • Du må søka sjølv om kursa du tek, er på lista.
  • Hugs å sjekka at kursa du tek, inneheld like mange studiepoeng som dei på lista.
  • Hugs å sjekka at dei kursa du vil ta, faktisk vert tilbydde ved vertsskulen medan du er der. Nokre av kursa i lista kan vera nedlagde eller ikkje gå i det semesteret du skal på utveksling.
 4. Det er ikkje mogeleg å søka om førehandsgodkjenning av nye obligatoriske kurs.
 5. Studentar kan ikkje ta obligatoriske kurs på utveksling i 6. semester.
 6. Sakshandsamingstida er om lag tre veker.
 7. Du kan senda inn skjemaet fleire gonger, til dømes ved endringar.

Førehandsgodkjenning - bachelor-skjema

Utvekslingssemester: VÅR 2022

Søknad om førehandsgodkjenning av kurs

Last opp kursSKILDRING som vedlegg dersom det ikkje er tilgjengeleg via ei lenke

Eg stadfestar at eg er kjent med vilkår for førehandsgodkjenning av kurs på utveksling:*
Eg stadfestar at eg er kjent med kor mange ECTS/credits/units eg må ta på utveksling for at eg skal få 30 studiepoeng innpassa i NHH-graden min:*