Generativ KI i undervisning og vurdering ved NHH

Generativ KI i undervisning og vurdering ved NHH

Retningslinjer for bruk av generativ kunstig intelligens for ansatte og studenter.

Endelig versjon etter diskusjoner i Programledermøte, Utdanningsutvalget, Rektors ledergruppe og Felles ledergruppe, desember 2023.

Generative KI-systemer, spesielt de som er basert på store språkmodeller, har nylig blitt kraftigere og mer tilgjengelige, og bruken av dem har blitt mer utbredt. ChatGPT (fra OpenAI) er ett eksempel, men generativ KI blir også i økende grad inkorporert i eksisterende programvare. Denne utviklingen gir oss nye muligheter og utfordringer. Ved NHH ønsker vi å utforske hva teknologien kan gjøre og lære hvordan vi kan bruke den i våre studieprogrammer. Samtidig ønsker vi at studentene våre skal ha de nødvendige ferdighetene til å forstå de juridiske og etiske implikasjonene av de nye teknologiene.

Som et utgangspunkt vil vi gjerne understreke:

  1. At vår hovedprioritet er å sikre at studentene oppfyller læringsutbyttet til emnet/programmet
  2. At vi krever at oppgaver inneholder studentenes egne originale arbeider
  3. At generativ KI potensielt er nyttig i mange av fagfeltene som undervises ved NHH, og også kan forbedre læringsprosessen til studentene
  4. At det er behov for å opplyse om når (og tidvis hvordan) generativ KI er blitt brukt
  5. At KI-programvare skal være like tilgjengelig for alle studenter, for å sikre rettferdig evaluering
  6. At måten KI-programvare brukes på, skal ta hensyn til etiske og juridiske problemstillinger

Når det gjelder både undervisning og forskning, påvirkes de forskjellige fagområdene og studieretningene forskjellig av bruken av generativ KI. Følgelig vil det ikke være formåstjenlig å ha et generelt, overordnet NHH KI-reglement, som gjelder for alle emner og alle typer oppgaver og vurderinger. Selv om vi gir noen anbefalinger, er det opp til hver emneansvarlig å klart informere studentene om hva den spesifikke reguleringen for deres kurs er, både generelt og i forbindelse med spesifikke oppgaver. Noen oppgaver kan eksplisitt be studentene om å jobbe med KI-verktøy og analysere og evaluere det genererte innholdet, andre kan spesifisere at KI-verktøy ikke skal brukes i det hele tatt, eller bare brukes på bestemte måter. Kravene skal være klart angitt i forbindelse med alle oppgaver.

Anbefalinger for ansatte

Sørg for at læringsaktivitetene gjør det mulig for studentene å nå læringsmålene for emnet, og at bruken deres av generativ KI ikke hindrer din evne til å vurdere dette. Vurder alternative måter å vurdere studentarbeid på som sikrer at du kan bekrefte at læringsmålene er oppfylt (for eksempel muntlige eksamener, skoleeksamener eller presentasjoner).

Gi klare og entydige regler om tillatt bruk av KI generelt, samt for spesifikke oppgaver. Disse reglene skal være lett tilgjengelige i Canvas, i et dokument merket "Generativ KI - retningslinjer - [Kurskode]". En nyttig måte å implementere dette på kan være et skjema som lister opp alle oppgaver, frister og reglene som gjelder for hver enkelt oppgave, samt hvordan oppgavene er relatert til læringsutbyttet for emnet.

Fremhev forventningen om at oppgavene skal inneholde studentenes originale arbeid, og at det skal komme klart frem om generativ KI er brukt eller ikke. Studentene kan også gi en "generativ KI-uttalelse" i begynnelsen av hver oppgave, der de bekrefter at de kjenner reglene for den spesifikke oppgaven og presenterer hvordan/hvorvidt generativ KI har blitt brukt. Dette kan enten være en "standard" tekst for hver oppgave, eller en mer "reflekterende" note.

Når KI er tillatt, sørg for at studentene er klar over de vitenskapelige begrensningene, de etiske hensynene og de juridiske forskriftene angående slike modeller, relatert både til inndata og utdata.

For den emneansvarlige og andre interne eller eksterne sensorer, er det ikke tillatt å dele studentenes arbeid med eksterne KI-verktøy (for eksempel i forbindelse med karakterfastsettelse/vurdering), med mindre dette er løsninger som garanterer at de juridiske hensynene (som anonymitet og personvern) er oppfylt.

Anbefalinger for studenter

Generativ KI er et kraftig verktøy som kan være svært nyttig i en læringsprosess. Imidlertid bør generativ KI brukes på en ansvarlig, lovlig og etisk forsvarlig måte.

Generativ KI kan gi deg feilaktig eller falsk informasjon. Den kan gi deg tekst som du ikke har lov til å bruke, og det kan føre til problemer med plagiering. Den kan også gi en ubalansert, uvitenskapelig eller ufullstendig analyse. Forhold deg kritisk til KI-verktøyene, og husk at du er ansvarlig for alt du leverer inn til NHH, men også alt du mater inn i KI-verktøyene.

For å unngå problemer: Sørg for at du kjenner til og følger de spesifikke reglene for bruk av generativ KI for oppgaven eller oppgaven i spørsmålet.

For spesifikke emner finner du disse i Canvas-skjemaet "Generative KI regulations - [course code]".

For masteroppgaver er det et spesifikt sett med regler 

Hvis du er i tvil, spør emneansvarlig eller veilederen din.

Retningslinjene er oversatt til norsk fra den engelskspråklige originalversjonen ved bruk av Sikt KI-chat (GPT-4, Temp: 0.7), og deretter kvalitetssikret og justert av ansatte ved NHH.