Kursgodkjenning, trekkfrist og eksamensforsøk

Kursgodkjenning, trekkfrist og eksamensforsøk

I nokre kurs er kursgodkjenning ein føresetnad for at du skal få ta eksamen. Trekkfristen er siste frist for å trekkje seg frå vurdering utan at det skal telje som forsøk på eksamen.

Kursgodkjenning

Du kan berre oppnå kursgodkjenning i det semesteret det er undervisning i kurset.

Eventuelle krav til kursgodkjenning som vilkår for vurdering skal være klart angitt i kursbeskrivelsen.

En student som ikkje får kursgodkjenning på angitt måte, har ikkje anledning til å gjennomføre vurdering i kurset.

Om ikkje anna går fram av kursbeskrivinga, vil ei kursgodkjenning vere gyldig fram til det vert publisert endringar i krava til kursgodkjenning, jf. § 4-5 i Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH.

Dersom du manglar kursgodkjenning, vil du miste retten til å ta eksamen. Du vil då få e-post frå oss. Du kan svare på denne e-posten dersom du meiner det har skjedd ein feil.

Du kan lese meir om kursgodkjenning i § 4-2 i forskrifta.

Trekkfrist

Trekkfristen vert utrekna slik:

  • Ved heimeeksamen som einaste vurderingsform: Tre veker før dato for innlevering.
  • Ved andre skriftlege arbeid som einaste vurdering: Tre veker før dato for innlevering.
  • Ved skriftleg skuleeksamen som einaste vurdering: Tre veker før dato for eksamen.
  • Ved kurs med fleire delvurderingar eller løpande vurdering: tre veker før første dato for innlevering som inngår i vurderinga. Denne datoen gjeld også viss studenten sjølv kan velja kva for eit arbeid som skal danna grunnlag for karakter.
  • Viss første delvurdering i eit kurs tek til tidlegare enn tre veker etter fristen for oppmelding, vil trekkfristen tidlegast vere 1. september for haustsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Du kan lese meir om trekkfristar i § 4-6 i forskrifta.

Eksamensforsøk

Du må ha studierett for å kunne melde deg opp til vurdering.

Du bruker eit forsøk:

  • når du leverer ein besvarelse.
  • dersom du let vere å møte til eksamen, og ikkje har gyldig fråvær.
  • dersom du let vere å levere ein eksamensdel, og ikkje har gyldig fråvær.
  • dersom du ikkje har trekt deg frå ei vurdering innan trekkfristen.

Eksamensforsøket gjeld heile kurset. Har du i eit semester møtt på den eine vurderingsdelen, men ikkje den andre, har du likevel brukt eit forsøk på begge. 

Den beste karakteren vil stå som resultat på vitnemålet eller karakterutskrifta, også der du får dårligare karakter etter gjentak av eksamen. Får du same karakter på det andre forsøket ditt, viser det første resultatet.

Tek du eit kurs på nytt må du lese i kursbeskrivelsen om det er endringar i pensum eller vurderingsform. Du vil bli testa etter det pensumet som sist er undervist, og det kan skje endringar i innhald, pensum, vurderingsform og obligatoriske arbeidskrav. I kursbeskrivelsen kan du òg sjå i kva semester kurset har undervisning.

Du kan lese meir om eksamensforsøk i § 4-8 i forskrifta.

KOR MANGE FORSØK HAR EG?

BACHELOR og master i økonomi og administrasjon

Bachelorstudentar, og studentar på master i økonomi og administrasjon har to forsøk på kvar eksamen. Dersom du gjennomfører vurdering for delar av eit kurs, gjeld dette som eksamensforsøk på heile kurset.

Vi tilbyr skriftlege skuleeksamenar på bachelornivå kvart semester, medan munnleg eksamen og heimeeksamenen kun vert tilbode i det semesteret det er undervisning i kurset.

På masternivå vert vurdering berre tilbode det semesteret det er undervisning i kurset.

Du kan lese meir om semester for vurdering i § 4-5 i forskrifta

MASTER i rekneskap og revisjon

Studentar på master i rekneskap og revisjon, har tre forsøk på eksamen. Treng du å forbetre resultat etter at graden er fullført, for å tilfredsstilla kravet til Finanstilsynet, må du søkje om poststudierett. Når resultatet er forbetra kan du tinge ny karakterutskrift.

EKSTRA EKSAMENSFORSØK

Du kan søkje om eit ekstra eksamensforsøk. Søknadar om ekstra eksamensforsøk vil berre kunne bli godkjent dersom du ikkje har bestått eksamen.

Søknaden vert handsama av Seksjon for eksamen. Eventuel dokumentasjon sender du direkte til e-postadressa vår. Sender du frå din NHH-adresse er sendinga kryptert.