Strategisk ledelse forbereder deg på fremtiden

Anita Meidell
IKKE BARE FAG: – Over tid opplever mange en betydelig personlig utvikling i måten de tenker og leverer på i arbeidslivet. Studiet representerer dermed en dannelsesreise med langvarig verdi, sier Anita Meidell, programdirektør for EMBA med spesialisering i strategisk ledelse ved NHH Executive. Foto: Ove Sjøstrøm
Av Ove Sjøstrøm (tekst og foto)

2. oktober 2023 15:40

Strategisk ledelse forbereder deg på fremtiden

Evnen til strategisk analyse, kritisk refleksjon, samarbeid og lederskap trenes kontinuerlig når du tar en Executive MBA med spesialisering i strategisk ledelse. Nytt kull er i gang i slutten av januar 2024.

I en verden preget av hyppige endringer blir strategisk ledelse stadig viktigere.

– Gjennom dette studiet får deltakerne perspektiver og verktøy til å analysere trender, utvikle strategi og lede organisasjoner inn i fremtiden, sier Anita Meidell, programdirektør for EMBA med spesialisering i strategisk ledelse ved NHH Executive.

– Hva er strategisk ledelse?

– Kort fortalt handler strategisk ledelse om å forstå dagens utfordringer og forberede seg på morgendagens muligheter.

NHH har løpende opptak frem til studiestart i januar 2023

Forstå samfunnstrendene

Det toårige studieløpet på deltid starter med et fugleperspektiv på de store linjene i samfunnsutviklingen. Deltakerne lærer å identifisere og analysere makrotrender innenfor områder som teknologi, demografi, klima og geopolitikk. Slike trender påvirker rammebetingelsene for virksomheter i alle bransjer.

– Dagens ledere må ha en helhetlig forståelse av lokale, nasjonale og globale omgivelser for å kunne ta gode beslutninger, sier Meidell som legger til:

– Ved å forstå de underliggende drivkreftene i samfunnet, kan ledere bedre forutse hvordan disse vil påvirke egen bransje og virksomhet.

Fra et fugleperspektiv går studiet mer i dybden på utforming av strategi. Deltakerne lærer å analysere en virksomhets posisjon i markedet, og identifisere muligheter og trusler i omgivelsene. Basert på dette kan de utvikle en fremtidsrettet strategi.

– Strategisk ledelse handler om å skape varige konkurransefortrinn og resultater. Gjennom konkrete case og praktiske oppgaver får deltakerne trening i å anvende verktøy for strategisk analyse og veivalg, sier Meidell.

Gjennomføre endringer

Å implementere en ny strategi, krever ofte omfattende endringer i en organisasjon. Studiet gir derfor kunnskap om drivkrefter, prosesser og ledelse av endringer.

– Strategi handler om å mobilisere mennesker og ressurser for å nå mål. Deltakerne lærer å kommunisere en retning, motivere ansatte og håndtere motstand på en konstruktiv måte.

Gjennom hele studiet vektlegges sammenhengen mellom teori og praktisk anvendelse.

– Vi integrerer teori og praksis, samtidig som deltakerne arbeider med aktuelle problemstillinger fra egen virksomhet, forklarer Meidell.

Dette gjøres gjennom casestudier, diskusjoner, gruppearbeid og oppgaver. Deltakerne får også skrive en masteroppgave om et selvvalgt tema med relevans for egen jobb.

Tverrfaglige perspektiver

Et annet sentralt element er erfaringsdeling mellom deltakere fra ulike bransjer og sektorer.

– Dette åpner for ulike perspektiver og læring på tvers av bransjer. Dette er en nyttig og kraftfull måte å lære på, sier Meidell.

Selv om målene varierer, er mange av ledelsesutfordringene de samme. Det tverrfaglige perspektivet bidrar til ny innsikt og forståelse som deltakerne kan ta med seg tilbake til egen organisasjon.

I løpet av studiet knyttes det tette bånd mellom deltakerne og det bygges nye nettverk.

– Å studere sammen over tid, skaper tillit og forståelse som danner grunnlag for faglige diskusjoner og erfaringsdeling på et dypere nivå. Dette gir et godt fundament for videre kontakt og samarbeid.

Undervisningsform tilpasset travle ledere

Studiet er lagt opp for å passe inn i en travel hverdag for ledere. Undervisningen foregår gjennom fire samlinger per semester på NHH i Oslo og Bergen.

Deltakerne får tett oppfølging av programleder og forelesere. Samlingene varer tre-fire intensive dager, noe som minimerer fravær fra jobben. I tillegg til samlingene foregår læringen gjennom gruppearbeid og selvstudier mellom samlingene.

– Alt i alt er studiet lagt opp på en måte som lar deltakerne kombinere krevende jobber med faglig påfyll og personlig utvikling, sier Meidell.

I løpet av studiet reiser studentene på to utenlandsturer for å få perspektiver utenfra. Det gir innsikt i hvordan strategisk ledelse utøves i andre land og kulturer.

– Erfaringene fra studieturene tas med tilbake til klasserommet og beriker diskusjonene. Den internasjonale erfaringen er derfor et viktig element for å utvide deltakernes personlige horisont.

Masteroppgave om relevant tema

I løpet av studiet skriver deltakerne masteroppgave om et selvvalgt tema med relevans for egen jobb og bransje. Det gir anledning til faglig fordypning i en problemstilling med stor praktisk nytteverdi.

– Gjennom masteroppgaven får deltakerne trening i akademisk skriving, bruk av teori og strukturert refleksjon rundt komplekse problemstillinger. Prosessen gir dypere forståelse for et tema som opptar deltakeren.

EMBA-studiet handler ikke bare om faglig påfyll.

– Over tid opplever mange en betydelig personlig utvikling i måten de tenker og leverer på i arbeidslivet. Studiet representerer dermed en dannelsesreise med langvarig verdi, sier Meidell.

Mer om Executive MBA med spesialisering i strategisk ledelse