Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og fagmoduler for MBA i strategisk ledelse.

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  MBA i strategisk ledelse er et unikt tverrfaglig studium som gir en aktuell og fremtidsrettet lederutdanning.

  Studiet skal gi studentene

  • ulike perspektiver på fagområder innenfor strategi, økonomi, innovasjon og ledelse, som kan bidra til bedre beslutninger og utvikling av egen virksomhet. I studiet integreres teori og praktisk anvendelse, samtidig som deltakerne arbeider med aktuelle problemstillinger fra egen virksomhet.
  • aktuell forskningsbasert kunnskap om strategisk ledelse i et bredt perspektiv. Mange virksomheter befinner seg i en stadig skiftende og gjerne internasjonal konkurransesituasjon, og det derfor er nødvendig med en helhetlig forståelse for å møte utfordringer og skape og utnytte muligheter.
  • evnen til å belyse forhold som hjelper virksomheter til å utvikle og mobilisere ressurser på en måte som gir varige konkurransefortrinn. 
  • mulighet til å bygge nettverk for læring og videreutvikling både i og utenfor undervisningssituasjonen.
 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidatene skal etter fullført studium ha følgende samlede læringsutbytte definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  Kandidaten har

  • avansert kunnskap om hvordan strategi og ledelsesfaget har utviklet seg over tid samt god kunnskap om vitenskapelige metoder og tilnærminger som ligger til grunn for strategi og ledelsesfagene.
  • avansert kunnskap om strategisk analyse av virksomheter og de omgivelser og markeder disse opererer i, også ut fra et bærekraftperspektiv.
  • inngående kunnskap om økonomi og forretningsforståelse og spesialisert kunnskap om strategi og ledelse samt betydningen dette har for virksomhetens verdiskaping.
  • inngående kunnskap om hvordan strategi og ledelsesfagene kan anvendes på nye problemstillinger.

  Ferdigheter

  Kandidaten kan

  • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.
  • anvende forskningsbaserte strategi- og ledelsesteorier og verktøy i praktisk og teoretisk problemløsning innenfor ulike virksomheter.
  • gjennomføre selvstendige strategi- og ledelsesprosjekter i tråd med gjeldende faglige og etiske normer.

  Generell kompetanse

  Kandidaten kan

  • oppdatere seg og ta i bruk ny forskningsbasert kunnskap om strategi og ledelse i videre yrkeskarriere.
  • utøve en global og bærekraftig tilnærming til strategi og reflektere rundt etiske problemstillinger i egen virksomhet.
   diskutere og presentere faglige problemstillinger og analyser både med spesialister og med allmennheten.
  • formidle omfattende selvstendig arbeid skriftlig og muntlig med et språk som er naturlig innenfor fagområdet.
 • Vurdering

  Vurdering

  Studentene blir vurdert på følgende måte:  

  Individuell hjemmeeksamen

  På slutten av hvert semester har studentene en individuell hjemmeeksamen der de testes i oppnåelse av læringsutbyttet for den aktuelle fagmodulen.

  Masteravhandling

  I studiet inngår et selvstendig, skriftlig arbeid på 30 studiepoeng (masteravhandling), som skal vise forståelse, refleksjon og modning. Studentene har tilgang til faglig veiledning i skriving av masteravhandlingen.

  Masteravhandlingen utgjøres av fire prosjektoppgaver a 7,5 stp, en i hver fagmodul. Studentene deles i grupper på fire deltakere for hver prosjektoppgave. Gruppeinndelingen kan variere i de ulike fagmodulene.

  I hver prosjektoppgave vil det bli gitt en problemstilling med en definert faglig innfallsvinkel. Denne kan knyttes til en bransje/virksomhet som er representert i gruppen. Studentene skal foreta en analyse der de anvender de kunnskaper og ferdigheter de har tilegnet seg om temaene belyst i fagmodulen.

  Et utkast av prosjektoppgaven skal fagfellevurderes av fire andre studenter utenfor gruppen. Innspillene fra fagfellevurderingen blir så integrert i prosjektoppgaven før prosjektoppgaven levers inn for faglig vurdering.

  På slutten av studiet settes de fire prosjektoppgavene sammen til ett dokument, som sammen med et individuelt innledningskapittel/refleksjonsnotat utgjør studentens individuelle masteravhandling.

  Masteravhandlingen presenteres og forsvares muntlig. Masteravhandlingen presenteres gruppevis, hvor hver student har ansvaret for presentasjon av et kapittel fra egen masteravhandling. 

 • Fagmodul 1: Det store bildet - konkurranse og økonomisk vekst

  Fagmodul 1: Det store bildet - konkurranse og økonomisk vekst

  Den første fagmodulen behandler ulike sider ved virksomheters konkurranseomgivelser. Først beskrives utviklingstrekk i det internasjonale konkurransebildet og det presenteres modeller for internasjonal økonomi og handel.  Deretter gjennomgås modeller for analyse av konkurransesituasjonen i ulike bransjer. 

  Forholdet mellom samarbeid og konkurranse (verdiskaping og verdikapring) står sentralt, og temaet belyses både bra et bedriftsøkonomisk og et samfunnsøkonomisk perspektiv.

  Dernest behandles politiske og kulturelle rammebetingelser, blant annet den økende betydning som den politiske dagsorden og de politiske prosessene har på bedrifters handlefrihet og resultater.  

  Fagmodulens tredje samling er lagt utenlands. Temaer som bl.a. blir diskutert på denne samlingen er geopolitik i Europa, bærekraftige forretningsmodeller og grønn energi, identifisering av nye markedsmuligheter og nye forretningsmodeller.

  Finansielle markeder blir behandlet spesielt.

 • Fagmodul 2: Kunde, bruker og produktmarkedforståelse

  Fagmodul 2: Kunde, bruker og produktmarkedforståelse

  Fagmodul to dreier seg om hvordan den enkelte virksomhet kan identifisere, utvikle og utnytte særegne ressurser og kapasiteter som vil kunne gi varig konkurransekraft.

  Det presenteres modeller for å analysere, effektivisere og organisere verdiskapningsprosesser i virksomheter. Disse viser hvordan varig konkurransekraft kan bygges med utgangspunkt i virksomhetens strategiske ressurser så som kompetanse, organisasjonskultur, merkevarebygging, m.m.

  Til slutt i fagmodulen sammenstilles kunnskap om konkurranseomgivelsene og virksomhetens forutsetninger i en diskusjon av strategiske valg.

 • Fagmodul 3: Kilder til konkurransefortrinn

  Fagmodul 3: Kilder til konkurransefortrinn

  Den tredje fagmodulen omhandler hvordan forretningsområder og konsern kan utvikles til å bli effektive redskap for å iverksette strategier under stadige skiftende arbeidsbetingelser.  

  Fagmodulen starter med iverksetting og styring, og det legges spesielt vekt på hvordan økonomisk styring er en del av strategiarbeidet.  Deretter følger en samling som omhandler konsern og konsernutvikling. Tema som berøres er blant annet oppkjøp,  "outsourcing", konsernutvikling, samt eierskapets rolle.

  I denne fagmodulen ligger også en utenlandssamling hvor tema som organisering av globale foretak, globale strategier og allianser, samt internasjonal ledelse står sentralt.

  Fagmodulen avsluttes med en samling hvor innovasjon og bedriftsutvikling er hovedtema.

 • Fagmodul 4: Det integrerte bildet i strategisk ledelse

  Fagmodul 4: Det integrerte bildet i strategisk ledelse

  Den siste fagmodulen omhandler den enkelte leders nære arbeidssituasjon og viktige utfordringer som strategiske ledere må forholde seg til. 

  Det presenteres ulike perspektiver på ledelse, blant annet ved å vise hvilke kognitive prosesser som har betydning for hvordan en leder fanger opp og tar inn over seg kritiske signaler fra omverdenen. Ledelse og motivering av selvstendige og høyt kompetente medarbeidere tematiseres.

  Det legges også vekt på hvordan ledere kan fremme strategiske mål ved å håndtere konflikter og forhandlinger på konstruktive måter, og ved å beherske intern og ekstern kommunikasjon.

  Omstilling og endringsprosesser er også tema i denne fagmodulen.