Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og fagmoduler for EMBA med spesialisering i økonomisk styring og ledelse.

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Spesialiseringen er et unikt tverrfaglig studium som gir en aktuell og fremtidsrettet lederutdanning. Gjennom bruk av problembasert læring skal studiet gi kunnskap om hvordan vi kan analysere og forstå verdiskapingen i virksomheter, og gjennom beslutninger, styring og ledelse bidra til å økt bærekraftig verdiskaping.

   

   

  Spesialiseringen skal gi studentene

   

  • forskningsbasert kunnskap om økonomistyring, ledelse, organisering, finans, regnskap, markedsføring, strategi, internasjonal økonomi, innovasjon, digitalisering, etikk m.m.
  • gode analytiske ferdigheter innenfor områder som strategiske analyse, lønnsomhetsanalyse, regnskapsanalyse, investeringsanalyse, verdsettelse, m.m.
  • oppdatert kunnskap om hvordan ulike styringsverktøy kan brukes strategisk for å øke virksomhetens verdiskaping, sett i lys av nye teknologiske muligheter og utfordringer.
  • ferdigheter i å anvende teorier og verktøy, ved å arbeide med faktiske problemstillinger i virksomheter.
  • muligheter til å bygge nettverk for læring og utvikling, både i og utenfor undervisningssituasjonen.
 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidatene skal etter fullført studium ha oppnådd følgende samlede læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  Kandidaten har

  • inngående kunnskap om sentrale tema innen fagområdene strategi, ledelse, organisering, markedsføring, operasjonsanalyse, regnskap, finans og samfunnsøkonomi (mikro- og makroøkonomi)
  • spesialisert innsikt i økonomistyring og hvordan ulike økonomistyringsverktøy kan bidra til utvikling av og iverksetting av strategier og planer, herunder å forholde seg aktivt til den risikoen som tas og å utnytte mulighetene som informasjonssystemer gir
  • bred innsikt i hvilke muligheter og utfordringer som ledere i organisasjoner møter på operasjonelt og strategisk nivå, herunder hvordan samfunnet og organisasjonene påvirkes av konjunkturelle, demografiske, etiske, miljømessige, sosiale og teknologiske endringer og risikofaktorer
  • kunnskap om hvordan virksomheter kan utnytte ny teknologi, i form av digitalisering og nye forretningsmodeller
  • kunnskap om hvordan ledere kan respondere på og styre endringer
  • kunnskap om hvordan kreativitet, innovasjon og kunnskapsoverføringer kan påvirkes i mindre nystartede organisasjoner og større etablerte virksomheter
  • kunnskap om hvordan målsetninger om etisk adferd og bærekraftig utvikling kan inngå som en naturlig del av strategiske og økonomiske analyser, samt virksomhetens styringssystem (herunder risikostyring)
  • forståelse for hvordan globale forhold og trender i etablerte og fremvoksende økonomier, samt kulturelle forskjeller mellom land, påvirker organisasjoner og den måten de styres og ledes på

   Ferdigheter

  Kandidaten kan  

  • bruke avanserte metoder for å analysere lønnsomheten til produkter, kunder, forretnings­modeller, avdelinger og virksomheter
  • analysere virksomheters komparative fortrinn, og hvordan disse kan utvikles og styrkes
  • bruke avanserte analyseverktøy for å ta bedre beslutninger, herunder analyser av kostnader, kundelønnsomhet, strategiske alternativer, regnskaper, prosjekter, finansielle investeringer og verdien av bedrifter
  • bruke aktuelle økonomiske styringsverktøy for få andre i organisasjonen til å bidra til å øke verdiskapingen (for eksempel målstyring, nøkkeltall, internprising, budsjettering, prognoser, scenarier og insentiver)
  • anvende sine kunnskaper om ledelse i aktuelle ledelsessituasjoner (for eksempel ledelse av team, endringer og forhandlinger i ulike kulturelle settinger)
  • forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.
  • utrede ulike problemstillinger i forsknings- og konsulentprosjekter, ved bruk av anerkjente kvantitative og ikke-kvantitative metoder

  Generell kompetanse

  Kandidaten

  • har en god forståelse av grunnleggende mekanismer og verktøy, slik at kunnskapen og ferdighetene også kan anvendes på nye problemstillinger i en digital tid
  • kan reflektere rundt etiske problemstillinger og bærekraft i egen virksomhet.
  • kan formidle omfattende selvstendig arbeid skriftlig med et språk som er naturlig innenfor fagområdet
  • kan diskutere faglige problemstillinger og analyser med spesialister og med allmennheten
  • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser
 • Vurdering

  Vurdering

  Studentene blir vurdert både individuelt og i grupper i løpet av studiet. Gruppearbeidet foregår i forbindelse med arbeidskrav underveis og i masteroppgaven, mens individuell vurdering blir gitt for individuelle hjemmeeksamener.

  • Individuell hjemmeeksamen (karakter A–F): På slutten av hvert semester har studentene en individuell hjemmeeksamen der de testes i teoriene og temaene som dekkes i hver fagmodul.
  • Selvstendig arbeid (karakter A-F): Studentene skal i studiet skrive et selvstendig skriftlig arbeid på 30 studiepoeng, som skal vise forståelse, refleksjon og modning. Studentene har tilgang til faglig veiledning gjennom studiet.

  EMBA masteroppgave (Capstone Project)

  I studiet inngår et selvstendig skriftlig arbeid på 30 studiepoeng. Det selvstendige arbeidet skal vise forståelse, refleksjon og modning og skrives med faglig veiledning. Det er et større avsluttende arbeid som kan ta utgangspunkt i tema fra alle moduler. Den skal fungere som et integrerende element og som trening i å anvende kunnskap fra studiet i forsknings- og konsulentprosjekter. Det er naturlig å trekke inn problemstillinger fra studentenes arbeidssteder eller fra andre virksomheter som studentene fatter interesse for.

  Arbeidet med det selvstendige arbeidet påbegynnes i Modul 4 og fullføres i Modul 5. Studentene deles inn i grupper på inntil fire studenter. Det skriftlige arbeidet forventes å være på 60-80 sider.

  Individuelt refleksjonsnotat til masteroppgave (Capstone Project)

  Som del av masteroppgaven skal hver student utforme et individuelt refleksjonsnotat som leveres sammen med masteroppgaven. Refleksjonsnotatet skal omhandle den læringen studenten har hatt i løpet av studiet generelt og i løpet av masteroppgaven spesielt.

 • Fagmodul 1: Strategisk lønnsomhetsanalyse og kundeorientering

  Fagmodul 1: Strategisk lønnsomhetsanalyse og kundeorientering

  I denne modulen fokuserer vi på produkt- og kundelønnsomhet. Modulen starter med en moderne forståelse av virksomheters kostnadsstruktur og hvordan denne påvirkes av ny teknologi. Vi ser så på hvordan denne forståelsen kan brukes i beslutningssituasjoner for ulike formål. Det legges særlig vekt på beslutninger av strategisk karakter, f.eks. hvilke produkter og kundesegmenter vi skal orientere oss mot og hvilken forretningsmodell vi bør velge for virksomheten. Teknisk sett ser vi på aktivitetsbasert kalkulasjon og styring, potensielt resultat, kundelønnsomhet og segmentanalyser. Beregning av kapitalkostnader (rente og avskrivninger) er en viktig del av analysene, og vi diskuterer hvordan avkastningskravet bør fastsettes. En annen sentral del er hvordan virksomheter kan utnytte kundedata i ulike beslutninger.  I modulen introduseres også tema som markedsføring, digitale innovasjoner og ledelse.

 • Fagmodul 2: Strategi, styring og regnskap

  Fagmodul 2: Strategi, styring og regnskap

  I modul 2 flytter vi fokus fra produkter og kunder til organisatoriske enheter. Her diskuterer og integrerer vi strategisk analyser, finansielle analyser og bærekraftige forretningsmodeller. Modulen starter med en gjennomgang av sentrale strategiske analyseverktøy, med vekt på analyser av konkurransearenaen og strategiske ressurser. Finansielle analyser er en viktig input til de strategiske analysene. Vi tar utgangspunkt i en ekstern analytikers perspektiv, og nøkkeltallsanalyser kombineres med innsikt i regnskaps­prinsipper. I det strategiske arbeidet er det naturlig å vurdere hva som er etisk forsvarlig og hvordan bærekraftige forretningsmodeller kan utvikles. Fokuset flyttes deretter mot bruk av ikke-finansielle nøkkeltall og dynamiske styringssystemer, som diskuteres opp mot mer tradisjonell budsjettering. Vi ser videre på hvordan organisering og styring henger sammen og vurderer om risikostyring kan være en integrert del av styringssystemet til organisasjonen.

 • Fagmodul 3: Innovasjon, endring og finans

  Fagmodul 3: Innovasjon, endring og finans

  I modul 3 ser vi på innovasjon og investeringer fra et strategisk, et ledelsesmessig, et teknologisk og et økonomisk perspektiv. Vi starter med å se på hvordan ytre forhold, som internasjonal økonomi og konjunkturelle forhold, kan skape endringsbehov og muligheter for innovasjon. Innovasjon og investeringer innebærer ofte endringer og vi får en grundig innføring i rollen til toppledelsen og mellomledere i endringsprosesser. Under et studieopphold ved Bocconi Universitetet (Milano) lærer vi mer om hvordan differensierings­strategier kan utvikles og implementeres. På Bocconi diskuterer vi også hvordan ramme­betingelser, næringsstruktur og bedriftskultur varierer mellom land. Tilbake i Norge diskuterer vi videre hvordan verdikjeder kan optimeres og hvilke muligheter teknologisk innovasjon gir for nye forretningsmodeller. Endringer kan innebære større investeringer, og vi lærer i denne modulen også om hvordan vi kan vurdere lønnsomheten av investeringer når gevinsten kommer langt frem i tid. Avslutningsvis i modulen ser vi på hvordan virksomheter kan finansieres og hvilke finansielle instrumenter som kan brukes for å redusere risikoen. Samlet sett skal modulen gi forståelse av hvordan virksomheter kan utvikle, vurdere, finansiere og lede nye prosjekter som innebærer endring og innovasjon.

 • Fagmodul 4: Verdsettelse og ledelse

  Fagmodul 4: Verdsettelse og ledelse

  I modul 4 kombinerer vi kunnskap fra tidligere moduler for å verdsette en bedrift. Dette krever både strategiske og økonomiske analyser, sett opp mot utviklingsmulighetene fremover. Oppkjøp og fusjoner skaper nye utfordringer med hensyn til styring og ledelse, og vi diskuterer hvordan virksomheter kan organiseres i ansvarssentre og hvordan interne markeder med internprising og økonomiske insentiver for den enkelte kan brukes i en organisasjon. Vi diskuterer videre organisasjonskultur og ledelse, og hvordan forhandlinger gjennomføres.  Våre diskusjoner om styring og ledelse i denne modulen knyttes også opp mot det vi har lært om disse temaene i tidligere moduler for å skape helhetlige styringssystemer som kan bidra til å øke bærekraftig verdiskaping i virksomheter. Modul 4 avsluttes med et studieopphold i Asia, hvor vi lærer mer om hvordan virksomheter kan ekspandere på tvers av landegrenser og hvilke utfordringer det gir for styring og ledelse.

 • Fagmodul 5: Integrasjon og masteroppgave/Capstone Project

  Fagmodul 5: Integrasjon og masteroppgave/Capstone Project

  I den avsluttende modulen fortsetter vi integrasjonen av den faglige innsikten fra de fire forutgående modulene. Dette gjør vi blant annet med et større bedriftsspill over to dager, som inkluderer alt fra strategi og investeringsanalyser til markedsføring, optimering av verdikjede, etikk og ledelsesutfordringer. Etterpå lærer vi mer om team og teamledelse, som kan relateres direkte til erfaringene under bedriftsspillet. Det kommer også en avsluttende forelesning om ledelse – hvor vi diskuterer konflikter og destruktiv ledelse. Som et integrerende element, vurderer vi hvordan ulike styringsverktøy og -mekanismer kan virke sammen i såkalte styringspakker. Vi får flere innspill til hvordan ny teknologi og digitalisering gir nye muligheter og utfordringer for bedrifter. Og til slutt får vi en siste statusrapport for det makroøkonomiske bildet i verden. En viktig del av den avsluttende modulen er en større masteroppgave, som gir muligheter for å integrere kunnskap fra de ulike modulene og å anvende kunnskapen på en praktisk problemstilling i en virksomhet.