Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og fagmoduler for EMBA med spesialisering i økonomisk styring og ledelse.

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Spesialiseringen er et unikt tverrfaglig studium som gir en aktuell og fremtidsrettet lederutdanning. Gjennom bruk av problembasert læring skal studiet gi kunnskap om hvordan vi kan analysere og forstå verdiskapingen i virksomheter, og gjennom beslutninger, styring og ledelse bidra til å økt bærekraftig verdiskaping.

  Studiet skal gi studentene

  • forskningsbasert kunnskap innen et bredt spekter av strategi, økonomi og ledelsesfag, med vekt på viktige utviklingstrekk innen bærekraft, teknologi og internasjonalisering.  
  • gode analytiske ferdigheter innenfor områder som strategiske analyse, lønnsomhetsanalyse, regnskapsanalyse, investeringsanalyse, verdsettelse, m.m.
  • oppdatert kunnskap om hvordan ulike styringsverktøy kan brukes strategisk for å øke virksomhetens verdiskaping, sett i lys av nye teknologiske muligheter og utfordringer.
  • ferdigheter i å anvende teorier og verktøy, ved å arbeide med faktiske problemstillinger i virksomheter
  • Metodekunnskap og ferdigheter for å igangsette og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt
  • muligheter til å bygge nettverk for læring og utvikling, både i og utenfor undervisningssituasjonen
 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidatene skal etter fullført studium ha oppnådd følgende samlede læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  Kandidaten har

  • inngående kunnskap om sentrale tema innen fagområdene strategi, innovasjon, markedsføring, ledelse, organisering, regnskap, finans og samfunnsøkonomi (mikro- og makroøkonomi)
  • spesialisert innsikt i økonomistyring og hvordan ulike økonomistyringsverktøy kan bidra til utvikling av og iverksetting av strategier og planer, herunder å forholde seg aktivt til den risikoen som tas og å utnytte mulighetene som informasjonssystemer gir
  • kunnskap om hvordan teknologi, innovasjon og globalisering kan påvirkes i mindre nystartede organisasjoner og større etablerte virksomheter
  • kunnskap om hvordan målsetninger om etisk adferd og bærekraftig utvikling kan inngå som en naturlig del av strategiske og økonomiske analyser, samt virksomhetens styringssystem (herunder risikostyring)

   Ferdigheter

  Kandidaten kan  

  • bruke avanserte metoder for å analysere lønnsomheten til produkter, kunder, forretnings­modeller, avdelinger og virksomheter
  • analysere virksomheters komparative fortrinn, og hvordan disse kan utvikles og styrkes
  • bruke avanserte analyseverktøy for å ta bedre beslutninger, herunder analyser av kostnader, kundelønnsomhet, strategiske alternativer, regnskaper, prosjekter, finansielle investeringer og verdien av bedrifter
  • anvende sine kunnskaper om ledelse i aktuelle ledelsessituasjoner (for eksempel ledelse av team, endringer og forhandlinger i ulike kulturelle settinger)
  • forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.
  • utrede ulike problemstillinger i forsknings- og konsulentprosjekter, ved bruk av anerkjente kvantitative og ikke-kvantitative metoder

  Generell kompetanse

  Kandidaten

  • har en god forståelse av grunnleggende mekanismer og verktøy, slik at kunnskapen og ferdighetene også kan anvendes på nye problemstillinger i en digital tid
  • kan reflektere rundt etiske problemstillinger og bærekraft i egen virksomhet.
  • kan formidle omfattende selvstendig arbeid skriftlig med et språk som er naturlig innenfor fagområdet
  • kan diskutere faglige problemstillinger og analyser med spesialister og med allmennheten
  • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser
 • Vurdering

  Vurdering

  Studentene blir vurdert både individuelt og i grupper i løpet av studiet.

  • Individuell hjemmeeksamen (karakter A–F): På slutten av hvert semester har studentene en individuell hjemmeeksamen der de testes i teoriene og temaene som dekkes i hver fagmodul.
  • Selvstendig arbeid (karakter A-F): Studentene skal i studiet skrive et selvstendig skriftlig arbeid på 30 studiepoeng, som skal vise forståelse, refleksjon og modning. Studentene har tilgang til faglig veiledning gjennom studiet.

  EMBA masteroppgave (Capstone Project)

  I studiet inngår et selvstendig skriftlig arbeid på 30 studiepoeng. Det selvstendige arbeidet skal vise forståelse, refleksjon og modning og skrives med faglig veiledning. Masteroppgaven er et større avsluttende arbeid som kan ta utgangspunkt i tema fra alle moduler. Den skal fungere som et integrerende element og som trening i å anvende kunnskap fra studiet i forsknings- og konsulentprosjekter. Det er naturlig å trekke inn problemstillinger fra studentenes arbeidssteder eller fra andre virksomheter som studentene fatter interesse for.

  Arbeidet med det masteroppgaven påbegynnes i Modul 3.

  Individuelt refleksjonsnotat til masteroppgave (Capstone Project)

  Som del av masteroppgaven skal hver student utforme et individuelt refleksjonsnotat som leveres sammen med masteroppgaven. Refleksjonsnotatet skal omhandle den læringen studenten har hatt i løpet av studiet generelt og i løpet av masteroppgaven spesielt.

 • Modul 1: Strategisk lønnsomhetsanalyse og kundeorientering

  Modul 1: Strategisk lønnsomhetsanalyse og kundeorientering

  I denne modulen fokuserer vi på produkt- og kundelønnsomhet. Modulen starter med en moderne forståelse av virksomheters kostnadsstruktur og hvordan denne påvirkes av ny teknologi. Vi ser så på hvordan denne forståelsen kan brukes i beslutningssituasjoner for ulike formål. Det legges særlig vekt på beslutninger av strategisk karakter, f.eks. hvilke produkter og kundesegmenter vi skal orientere oss mot og hvilken forretningsmodell vi bør velge for virksomheten. Teknisk sett ser vi på aktivitetsbasert kalkulasjon og styring, potensielt resultat, kundelønnsomhet og segmentanalyser. Beregning av kapitalkostnader (rente og avskrivninger) er en viktig del av analysene, og vi diskuterer hvordan avkastningskravet bør fastsettes. En annen sentral del er hvordan virksomheter kan utnytte kundedata i ulike beslutninger.  I modulen introduseres også tema som markedsføring, digitale innovasjoner og ledelse.

 • Modul 2: Strategi, styring og regnskap

  Modul 2: Strategi, styring og regnskap

  I modul 2 flytter vi fokus fra produkter og kunder til organisatoriske enheter. Her diskuterer og integrerer vi strategisk analyser, finansielle analyser og bærekraftige forretningsmodeller. Modulen starter med en gjennomgang av sentrale strategiske analyseverktøy, med vekt på analyser av konkurransearenaen og strategiske ressurser. Finansielle analyser er en viktig input til de strategiske analysene. Vi tar utgangspunkt i en ekstern analytikers perspektiv, og nøkkeltallsanalyser kombineres med innsikt i regnskaps­prinsipper. I det strategiske arbeidet er det naturlig å vurdere hva som er etisk forsvarlig og hvordan bærekraftige forretningsmodeller kan utvikles. Fokuset flyttes deretter mot bruk av ikke-finansielle nøkkeltall (inklusive bærekraftsrapportering) og dynamiske styringssystemer, som diskuteres opp mot mer tradisjonell budsjettering. Vi ser videre på hvordan organisering og styring henger sammen og vurderer om risikostyring kan være en integrert del av styringssystemet til organisasjonen.

 • Modul 3: Innovasjon og endring

  Modul 3: Innovasjon og endring

  I modul 3 ser vi på innovasjon og endring fra et strategisk, et ledelsesmessig, et teknologisk og et økonomisk perspektiv. Vi starter med å se på endring fra et strategisk og ledelsesmessig perspektiv. Her ser vi på digital transformasjon og hvordan endringer håndteres og implementeres (endringsledelse). Vi ser også på hvordan HR funksjonen kan og bør tilpasse seg slike endringer. Under et studieopphold ved Bocconi Universitetet (Milano) lærer vi mer om hvordan differensierings­strategier kan utvikles og implementeres. På Bocconi diskuterer vi også hvordan ramme­betingelser, næringsstruktur og bedriftskultur varierer mellom land. Tilbake i Norge diskuterer vi videre hvordan teknologisk innovasjon gir muligheter for nye forretningsmodeller. Endringer kan innebære større investeringer, og vi lærer i denne modulen også om hvordan vi kan vurdere lønnsomheten av investeringer når gevinsten kommer langt frem i tid. Underveis i modulen lærer studentene om kvantitative og kvalitative metoder for forskning og konsulentarbeid, for å gi dem et godt grunnlag for arbeidet med masteroppgaven. Samlet sett skal modulen gi forståelse av hvordan virksomheter kan utvikle, vurdere, finansiere og lede nye prosjekter som innebærer endring og innovasjon.

 • Modul 4: Finans og ledelse

  Modul 4: Finans og ledelse

  I modul 4 starter vi med å se på hvordan virksomheter kan finansieres og hvilke finansielle instrumenter som kan brukes for å redusere risikoen i en virksomhet. Denne dele inkludere også hvordan vi kan evaluere finansielle plasseringer i ulike aktivalklasser inklusive vurderinger av ikke-børsnoterte selskaper. Deretter kombinerer vi kunnskap fra tidligere moduler for å verdsette en bedrift. Dette krever både strategiske og økonomiske analyser, sett opp mot utviklingsmulighetene fremover. Oppkjøp og fusjoner skaper nye utfordringer med hensyn til styring og ledelse, og vi diskuterer hvordan virksomheter kan organiseres i ansvarssentre og hvordan interne markeder med internprising og økonomiske insentiver for den enkelte kan brukes i en organisasjon. Vi diskuterer videre organisasjonskultur og ledelse, og hvordan forhandlinger gjennomføres.  Våre diskusjoner om styring og ledelse i denne modulen knyttes også opp mot det vi har lært om disse temaene i tidligere moduler for å skape helhetlige styringssystemer som kan bidra til å øke bærekraftig verdiskaping i virksomheter. Modul 4 avsluttes med et studieopphold i Asia, hvor vi lærer mer om hvordan virksomheter kan ekspandere på tvers av landegrenser og hvilke utfordringer det gir for styring og ledelse. Studentene jobber underveis i modulen med masteroppgaven.

 • EMBA masteroppgave (Capstone Project)

  EMBA masteroppgave (Capstone Project)

  Den siste delen av studiet er fokuserer på det selvstendige arbeidet (masteroppgaven). Arbeidet stater i fjerde modul med at studentene gruppers og arbeider med å velge tema for oppgaven. Dette integreres med metodeundervisning og en gradvis presisering av problemstillingen for oppgaven. Det er utarbeidet felles retningslinjer for masteroppgaven for alle spesialiseringer.

  Skrivingen av masteroppgaven kombineres med to samlinger. På disse samlingene diskuteres fremdriften i prosjektene, integrerende aspekter og det gis faglige oppdateringer, bla. av den makroøkonomiske situasjonen.