Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for MBA i strategisk ledelse.

Executive MBA i strategisk ledelse er et helhetlig program over to år på deltid som henvender seg til ledere i offentlige og private virksomheter med strategisk fokus og erfaring. Gjennomført studium gir rett til den offentlig godkjente graden MBA- Master of Business Administration.

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Studiet skal gi deg kunnskap om strategisk ledelse i et bredt perspektiv. Utgangspunktet er at virksomheter befinner seg i en konkurransesituasjon og at det derfor er viktig med en helhetlig forståelse for å møte utfordringer og muligheter. Enda viktigere er det å belyse forhold som hjelper virksomheten utvikle og mobilisere ressurser på måter som gir varige konkurransefortrinn.
  I studiet integreres teori og praktisk anvendelse, samtidig som du arbeider med aktuelle problemstillinger fra egen virksomhet. Målet er å gi aktuell og relevant kompetanse på et høyt faglig nivå. I tillegg er det et mål å bygge et nettverk for læring også utenom samlingene. Gruppen er liten og nøye sammensatt for tilrettelegging av bidrag fra den enkeltes bakgrunn og erfaring. Dette nettverket er en viktig læringsfaktor både i løpet av studiet og etterpå.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Studiet skal gi kandidatene en bred kompetanseplattform for å arbeide som ledere, spesialister, eller rådgivere i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Kandidatene skal etter fullført studium ha følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  • Kandidatene har avansert kunnskap om økonomi og forretningsforståelse og spesialisert kunnskap om strategi og ledelse samt betydningen dette har for virksomhetens verdiskaping.
  • Kandidatene har en forståelse av hvordan strategi og ledelsesfaget har utviklet seg over tid samt inngående kunnskap om vitenskapelige metoder og tilnærminger som ligger til grunn for strategi og ledelsesfagene.
  • Kandidatene kan selv oppdatere seg og ta i bruk ny forskningsbasert kunnskap om strategi og ledelse i sitt videre yrkesaktive liv.

  Ferdigheter

  • Kandidatene kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.
  • Kandidatene kan anvende forskningsbaserte strategi og ledelsesteorier og verktøy i praktisk og teoretisk problemløsning innenfor ulike virksomheter.
  • Kandidatene kan gjennomføre selvstendige strategi og ledelsesprosjekter i tråd med gjeldende faglige og etiske normer.

  Generell kompetanse

  • Kandidatene har en god forståelse av hvordan strategi og ledelsesfagene kan anvendes på nye problemstillinger.
  • Kandidatene har en global og bærekraftig tilnærming til strategi og kan reflektere rundt etiske problemstillinger i egen virksomhet.
  • Kandidatene kan diskutere og presentere faglige problemstillinger og analyser både med spesialister og med allmennheten.
 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Det avholdes fire eksamener i løpet av studiet, en i hvert semester. Eksamensform kan variere, og kunngjøres i forkant av hvert kull.

  Les mer i Forskrift om studiene for etter- og videreutdanning ved Norges Handelshøyskole, NHH

 • Modul 1: Eksterne rammebetingelser

  Modul 1: Eksterne rammebetingelser

  Den første modulen behandler ulike sider ved virksomheters konkurranseomgivelser. Først beskrives utviklingstrekk i det internasjonale konkurransebildet og det presenteres modeller for internasjonal økonomi og handel.  Deretter gjennomgås modeller for analyse av konkurransesituasjonen i ulike bransjer. 

  Forholdet mellom samarbeid og konkurranse (verdiskaping og verdikapring) står sentralt, og temaet belyses både bra et bedriftsøkonomisk og et samfunnsøkonomisk perspektiv.

  Dernest behandles politiske og kulturelle rammebetingelser, blant annet den økende betydning som den politiske dagsorden og de politiske prosessene har på bedrifters handlefrihet og resultater.  

  Modulens tredje samling er lagt utenlands.Temaer som bl.a. blir diskutert på denne samlingen er geopolitik i Europa, bærekraftige forretningsmodeller og grønn energi, identifisering av nye markedsmuligheter og nye forretningsmodeller.

  Finansielle markeder blir behandlet spesielt.

 • Modul 2 Bedriftens ressurser

  Modul 2 Bedriftens ressurser

  Modul to dreier seg om hvordan den enkelte virksomhet kan identifisere, utvikle og utnytte særegne ressurser og kapasiteter som vil kunne gi varig konkurransekraft.

  Det presenteres modeller for å analysere, effektivisere og organisere verdiskapningsprosesser i virksomheter. Disse viser hvordan varig konkurransekraft kan bygges med utgangspunkt i virksomhetens strategiske ressurser så som kompetanse, organisasjonskultur, merkevarebygging, m.m.

  Til slutt i modulen sammenstilles kunnskap om konkurranseomgivelsene og virksomhetens forutsetninger i en diskusjon av strategiske valg.

 • Modul 3: Strukturell iverksetting

  Modul 3: Strukturell iverksetting

  Den tredje modulen omhandler hvordan forretningsområder og konsern kan utvikles til å bli effektive redskap for å iverksette strategier under stadige skiftende arbeidsbetingelser.  

  Modulen starter med iverksetting og styring, og det legges spesielt vekt på hvordan økonomisk styring er en del av strategiarbeidet.  Deretter følger en samling som omhandler konsern og konsernutvikling. Tema som berøres er blant annet oppkjøp,  "outsourcing", konsernutvikling, samt eierskapets rolle.

  I denne modulen ligger også en utenlandssamling hvor tema som organisering av globale foretak, globale strategier og allianser, samt internasjonal ledelse står sentralt.

  Modulen avsluttes med en samling hvor innovasjon og bedriftsutvikling er hovedtema.

 • Modul 4: Ledelse

  Modul 4: Ledelse

  Den siste modulen omhandler den enkelte leders nære arbeidssituasjon og viktige utfordringer som strategiske ledere må forholde seg til. 

  Det presenteres ulike perspektiver på ledelse, blant annet ved å vise hvilke kognitive prosesser som har betydning for hvordan en leder fanger opp og tar inn over seg kritiske signaler fra omverdenen. Ledelse og motivering av selvstendige og høyt kompetente medarbeidere tematiseres.

  Det legges også vekt på hvordan ledere kan fremme strategiske mål ved å håndtere konflikter og forhandlinger på konstruktive måter, og ved å beherske intern og ekstern kommunikasjon.

  Omstilling og endringsprosesser er også tema i denne modulen.