Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for MBA i økonomisk styring og ledelse.

Executive MBA i økonomisk styring og ledelse - toårig masterprogram på deltid som setter deg bedre i stand til å forstå utfordringer, fatte beslutninger og lede virksomheter til økt verdiskaping.

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Dette er et bredt studium, hvor studentene lærer om økonomistyring, ledelse, organisering, finans, regnskap, markedsføring, strategi, internasjonal økonomi, innovsjon, digitalisering, etikk m.m. Vi diskuterer hvordan ulike verktøy kan brukes strategisk for å øke virksomhetens verdiskaping, sett i lys av nye teknologiske muligheter og utfordringer. Teori og praktisk anvendelse ses i sammenheng, og deltakerne kan arbeide med aktuelle problemstillinger fra egne virksomheter. Slik blir studiet  faglig interessant og direkte anvendbart for den enkelte deltaker.

  Målet er å gi relevant kompetanse på et høyt og aktuelt faglig nivå. I tillegg er det et mål å bygge nettverk for læring underveis i studiet - og for etterpå. Det er relativt få deltakere på hvert program, som følger hverandre tett gjennom to år. Deltakerne vil ha ulike utdanningsbakgrunner og yrkeserfaringer, og alle forventes å bidra til læring og erfaringsutveksling.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Studiet skal gi kandidatene en bred kompetanseplattform for å arbeide som rådgiver, mellomleder, toppleder eller styreleder/-medlem i privat næringsliv og offentlig forvaltning. Kandidatene skal etter fullført studium ha følgende læringsutbytte; definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  • Kandidaten har spesialisert innsikt i økonomistyring og hvordan ulike økonomistyringsverktøy kan bidra til utvikling av og iverksetting av strategier
  • Kandidaten har en god forståelse av relevante og viktige tema innen strategi, ledelse, organisering, markedsføring, regnskap, finans og samfunnsøkonomi
  • Kandidaten har god forståelse av hvordan styringssystemer påvirkes av og utnytter ny teknologi (f.eks. digitalisering og nye forretningsmodeller)
  • Kandidaten ser hvordan et flerfaglig perspektiv kan bidra til bedre forståelse av virksomheters utfordringer og alternativer
  • Kandidaten har kunnskap om hvordan økonomisk styring og ledelse i virksomheter har utviklet seg over tid og varierer mellom land

  Ferdigheter

  • Kandidaten kan selv utføre analyser for å forstå verdiskapingen til ulike produkter, kunder, avdelinger og virksomheter
  • Kandidaten kan bruke analyseverktøy for å ta bedre beslutninger (for eksempel analyser av kostnader, kundelønnsomhet, strategiske alternativer, regnskaper, prosjekter, finansielle investeringer og for verdsettelsesformål)
  • Kandidaten kan bruke økonomiske styringsverktøy for få andre i organisasjonen til bidra bedre til verdiskapingen (for eksempel balansert målstyring, internprising, budsjettering, prognoser eller insentiver)
  • Kandidaten kan anvende sine kunnskaper om ledelse i aktuelle ledelsessituasjoner
  • Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
  • Kandidaten skal kunne analysere virksomheters komparative fortrinn, og hvordan disse kan utvikles og styrkes
  • Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig prosjektarbeid under veiledning

  Generell kompetanse

  • Kandidaten har en god forståelse av grunnleggende mekanismer og verktøy, slik at kunnskapen og ferdighetene også kan anvendes på nye problemstillinger og i en digital tid
  • Kandidaten kan reflektere rundt etiske problemstillinger i egen virksomhet
  • Kandidaten kan formidle omfattende selvstendig arbeid skriftlig med et språk som er naturlig innenfor fagområdet
  • Kandidaten kan diskutere faglige problemstillinger og analyser både med spesialister og med allmennheten
  • Kandidaten kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser
 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Det avholdes fire eksamener i løpet av studiet, en i hvert semester. Eksamensform varierer fra 5 timers hjemmeeksamen til 5 dagers hjemmeeksamen. På modul fire blir det også gitt karakter for muntlig deltakelse på samlingene.

  I tillegg skal studentene arbeide med to prosjektoppgaver. Studentene deles inn i grupper på 2 til 4 studenter, og det gis faglig veiledning underveis i arbeidet. I begge prosjektoppgavene er det naturlig å trekke inn problemstillinger fra studentenes arbeidssteder eller fra andre virksomheter som studentene fatter interesse for.

  Prosjektoppgave I, som leveres i slutten av modul 2, skal omhandle tema fra modul 1 og 2. I prosjektoppgave II kan tema fra hele studiet anvendes. Utvalgte prosjektoppgaver presenteres og forsvares i plenum. På prosjektoppgave II kan det gis dispensasjon til å levere oppgaven individuelt.

  En prosjektoppgave skal være på 30-45 sider. Forsiden skal utformes i henhold til gjeldende mal.

  Les mer i Forskrift om studiene for etter- og videreutdanning ved Norges Handelshøyskole, NHH

 • Modul 1: Strategisk lønnsomhetsanalyse

  Modul 1: Strategisk lønnsomhetsanalyse

  I denne modulen fokuserer vi på produkt- og kundelønnsomhet. Modulen starter med en moderne forståelse av kostnadsstruktur og –drivere. Vi ser så på hvordan denne forståelsen kan brukes i beslutningssituasjoner for ulike formål. Det legges særlig vekt på beslutninger av strategisk karakter, f.eks. hvilke produkter og kundesegmenter vi skal orientere oss mot. Teknisk sett ser vi på aktivitetsbasert kalkulasjon og styring, Target Costing, kundelønnsomhet og segmentanalyser. Beregning av kapitalkostnader (rente og avskrivninger) er en viktig del av analysene, og vi diskuterer hvordan avkastningskravet bør fastsettes. I modulen introduseres også tema som ledelse, organisering, samfunnsøkonomi (mikroøkonomi) og markedsstrategier (merkeledelse).

 • Modul 2: Strategi, prestasjonsmåling og regnskapsanalyse

  Modul 2: Strategi, prestasjonsmåling og regnskapsanalyse

  I modul 2 diskuterer og integrerer vi strategisk analyse, finansregnskapsanalyse og prestasjonsmåling. Modulen starter med en gjennomgang av sentrale strategiske analyseverktøy, med vekt på analyser av konkurransearenaen og strategiske ressurser. Den strategiske analysen danner grunnlaget for analyser av finansregnskapet. Vi tar utgangspunkt i en ekstern analytikers perspektiv, og nøkkeltallsanalyser kombineres med innsikt i regnskapsprinsipper. Fokuset flyttes deretter mot finansielle og ikke-finansielle nøkkeltall som brukes i den interne styringen, for eksempel i form av balansert målkort. Vi diskuterer styringsmodeller med og uten budsjetter. Modulen inneholder også tema som internasjonal økonomi (makroøkonomi) og endringsledelse. Som avslutning på modulen har vi en samling, med forelesninger og bedriftsbesøk, som skal gi bedre innsikt i differensieringsstrategier og merkevareledelse.

 • Modul 3: Prosjektanalyse og finans

  Modul 3: Prosjektanalyse og finans

  I modul 3 står investeringsanalyse, finansielle markeder og verdsettelse i sentrum. Modulen starter med en gjennomgang av ulike teknikker for å analysere prosjekter og vurdere lønnsomheten av disse. Så flyttes fokus mot finansmarkedet og finansielle instrumenter. Vi diskuterer finansmarkedenes aktører og funksjonsmåter, porteføljeteori og instrumenter til sikring. Modulen avsluttes med at vi trekker linjene tilbake til regnskapsanalysen i modul 2 for å verdsette bedrifter. Vi budsjetterer kontantstrømmer og finner verdien av selskapet. Andre emner i modulen inkluderer strategisk prising, teamledelse, forretningsetikk, innovasjon og nye forretningsmodeller.

 • Modul 4: Ledelse og styringssystemer

  Modul 4: Ledelse og styringssystemer

  I den avsluttende modulen forsøker vi å integrere de tre øvrige modulene, med et bredere faglig grunnlag. Faglig starter modulen med organisering av virksomheter og hvordan økonomiske insentiver kan brukes i styringssammenheng. Vi diskuterer både avlønning av den enkelte medarbeider og hvordan interne markeder kan fungere mellom enheter i virksomheten. Dette knyttes så opp mot de økonomiske styringssystemene generelt og resultatmåling spesielt (integrasjon mot modul 1 og 2). I modulen benytter vi case eller bedriftsspill som verktøy for integrasjon. Andre emner i modulen inkluderer norsk økonomi, utviklingen i Asia, ekspansjonsstrategier (med fokus på Asia), corporate governance, risikostyring, bedriftskultur, forhandlingsledelse og destruktiv ledelse.

 • Integrerende ledelsesaspekter

  Integrerende ledelsesaspekter

  Vi diskuterer ulike aspekter av ledelse gjennom alle de fire modulene. Vi starter allerede på første samling med en forelesning om ulike former for ledelse, og spredt utover studiet har vi forelesninger om tema som endringsledelse, teamledelse, ledelse og bedriftskultur, møteledelse, forhandlingsledelse og destruktiv ledelse.

  På kveldstid har vi forelesere fra politikk, næringsliv og akademia for å supplere og gi alternative innfallsvinkler.

 • Andre fagområder

  Andre fagområder

  Underveis i studiet henter vi innsikt fra flere fagområder for å belyse problemstillingene (for eksempel fra psykologi). I såkalte reflection corners tar vi opp aktuelle tema før de ordinære forelesningene starter. Disse kan knyttes til samlingens tema eller gi et bredere perspektiv på ledelse, økonomi, politikk eller samfunnsliv.