Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for MBA i økonomisk styring og ledelse.

Executive MBA i økonomisk styring og ledelse - toårig masterprogram på deltid som setter deg bedre i stand til å forstå utfordringer, fatte beslutninger og lede virksomheter til økt verdiskaping.

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Studiet skal gi kandidatene forskningsbasert kunnskap om økonomistyring, ledelse, organisering, finans, regnskap, markedsføring, strategi, internasjonal økonomi, innovasjon, digitalisering, etikk m.m. I  studiet diskuteres hvordan ulike verktøy kan brukes strategisk for å øke virksomhetens verdiskaping, sett i lys av nye teknologiske muligheter og utfordringer. Teorier og praktisk anvendelse ses i sammenheng, og deltakerne kan arbeide med aktuelle problemstillinger fra egne virksomheter. Slik blir studiet faglig interessant og direkte anvendbart for den enkelte deltaker.

  Målet er å gi relevant kompetanse på et høyt og aktuelt faglig nivå. I tillegg er det et mål å bygge nettverk for læring også utenom samlingene. Deltakergruppen er relativt liten og nøye sammensatt, og hver enkelt er forventet å bidra i studiet, basert på sine ulike utdanningsbakgrunner og erfaringer.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidatene skal etter fullført studium ha følgende læringsutbytte; definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  • Kandidaten forstår godt hvordan innsikt fra fagområdene strategi, ledelse, organisering, markedsføring, operasjonsanalyse, regnskap, finans og samfunnsøkonomi (mikro- og makroøkonomi) kan brukes til å øke verdiskapingen i organisasjoner.
  • Kandidaten har spesialisert innsikt i økonomistyring og hvordan ulike økonomistyringsverktøy kan bidra til utvikling av og iverksetting av strategier og planer, herunder å forholde seg aktivt til den risikoen som tas og å utnytte mulighetene som informasjonssystemer gir.
  • Kandidaten har god forståelse av muligheter og utfordringer som ledere i organisasjoner møter på operasjonelt og strategisk nivå, herunder hvordan samfunnet og organisasjonene påvirkes av konjunkturelle, demografiske, etiske, miljømessige, sosiale og teknologiske endringer og risikofaktorer.
  • Kandidaten forstår hvordan virksomheter kan utnytte ny teknologi, i form av digitalisering og nye forretningsmodeller.
  • Kandidaten har god forståelse av hvordan ledere kan respondere på og styre endringer.
  • Kandidaten har forståelse av hvordan kreativitet, innovasjon og kunnskapsoverføringer kan påvirkes i mindre nystartede organisasjoner og større etablerte virksomheter.
  • Kandidaten har kunnskap om hvordan målsetninger om etisk adferd og bærekraftig utvikling kan inngå som en naturlig del av strategiske og økonomiske analyser, samt virksomhetens styringssystem (herunder risikostyring).
  • Kandidaten har god forståelse for hvordan globale forhold og trender i etablerte og fremvoksende økonomier, samt kulturelle forskjeller mellom land, påvirker organisasjoner og den måten de styres og ledes på.

  Ferdigheter

  • Kandidaten kan bruke avanserte metoder for å analysere lønnsomheten til produkter, kunder, forretningsmodeller, avdelinger og virksomheter.
  • Kandidaten kan analysere virksomheters komparative fortrinn, og hvordan disse kan utvikles og styrkes.
  • Kandidaten kan bruke avanserte analyseverktøy for å ta bedre beslutninger (analyser av kostnader, kundelønnsomhet, strategiske alternativer, regnskaper, prosjekter, finansielle investeringer og verdien av bedrifter).
  • Kandidaten kan bruke aktuelle økonomiske styringsverktøy for få andre i organisasjonen til å bidra til verdiskapingen (for eksempel nøkkeltall, balansert målstyring, internprising, budsjettering, prognoser og insentiver).
  • Kandidaten kan anvende sine kunnskaper om ledelse i aktuelle ledelsessituasjoner (for eksempel ledelse av team, endringer og forhandlinger i ulike kulturelle settinger).
  • Kandidaten kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.
  • Kandidaten kan utrede ulike problemstillinger i forsknings- og konsulentprosjekter, med anerkjente kvantitative og ikke-kvantitative metoder.

  Generell kompetanse

  • Kandidaten har en god forståelse av grunnleggende mekanismer og verktøy, slik at kunnskapen og ferdighetene også kan anvendes på nye problemstillinger og i en digital tid.
  • Kandidaten kan reflektere rundt etiske problemstillinger og bærekraft i egen virksomhet.
  • Kandidaten kan formidle omfattende selvstendig arbeid skriftlig med et språk som er naturlig innenfor fagområdet.
  • Kandidaten kan diskutere faglige problemstillinger og analyser både med spesialister og med allmennheten.
  • Kandidaten kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.
 • Vurdering

  Vurdering

  Det avholdes fire eksamener i løpet av studiet, en i hvert semester. Eksamensform varierer fra fem timers til fem dagers hjemmeeksamen.

  Studentene skal gjennom hele studieløpet arbeide med skriftlige arbeider (selvstendig arbeid), som til sammen utgjør 30 studiepoeng. Det selvstendige arbeidet skal vise forståelse, refleksjon og modning. I de skriftlige arbeidene er det naturlig å trekke inn problemstillinger fra studentenes arbeidssteder eller fra andre virksomheter som studentene fatter interesse for. Det gis faglig veiledning underveis. Studentene deles i grupper på inntil fire studenter.

  De skriftlige arbeidene  består av tre deler, som leveres på tre ulike tidspunkt. Semesteroppgaven i modul 1 gir fordypning innenfor modulens tema. Semesteroppgave 2 er trening i å bruke statistiske (økonometriske) metoder. Den avsluttende masteroppgaven er et større arbeid, som kan ta utgangspunkt i tema fra alle moduler. Den skal fungere både som et integrerende element og som trening i å anvende kunnskap fra studiet i forsknings- og konsulentprosjekter. Semesteroppgavene forventes å være på 5-10 sider, mens masteroppgaven kan være på 40-60 sider.

  Det gis karakter for muntlig deltakelse på samling 12, 13, 14 og 15.

  Les mer i Forskrift om studiene for etter- og videreutdanning ved Norges Handelshøyskole, NHH

 • Modul 1: Strategisk lønnsomhetsanalyse og kundeorientering

  Modul 1: Strategisk lønnsomhetsanalyse og kundeorientering

  I denne modulen fokuserer vi på produkt- og kundelønnsomhet. Modulen starter med en moderne forståelse av virksomheters kostnadsstruktur og hvordan denne påvirkes av ny teknologi. Vi ser så på hvordan denne forståelsen kan brukes i beslutningssituasjoner for ulike formål. Det legges særlig vekt på beslutninger av strategisk karakter, f.eks. hvilke produkter og kundesegmenter vi skal orientere oss mot og hvilken forretningsmodell vi bør velge for virksomheten. Teknisk sett ser vi på aktivitetsbasert kalkulasjon og styring, potensielt resultat, kundelønnsomhet og segmentanalyser. Beregning av kapitalkostnader (rente og avskrivninger) er en viktig del av analysene, og vi diskuterer hvordan avkastningskravet bør fastsettes. I modulen introduseres også tema som markedsføring, digitale innovasjoner og ledelse.

 • Modul 2: Strategi, styring og regnskap

  Modul 2: Strategi, styring og regnskap

  I modul 2 diskuterer og integrerer vi strategisk analyser, finansielle analyser og bærekraftige forretningsmodeller. Modulen starter med en gjennomgang av sentrale strategiske analyseverktøy, med vekt på analyser av konkurransearenaen og strategiske ressurser. Finansielle analyser er en viktig input til de strategiske analysene. Vi tar utgangspunkt i en ekstern analytikers perspektiv, og nøkkeltallsanalyser kombineres med innsikt i regnskaps-prinsipper. I det strategiske arbeidet er det naturlig å vurdere hva som er etisk forsvarlig og hvordan bærekraftige forretningsmodeller kan utvikles. Fokuset flyttes deretter mot bruk av ikke-finansielle nøkkeltall og dynamiske styringssystemer, som diskuteres opp mot mer tradisjonell budsjettering. Vi ser videre på hvordan organisering og styring henger sammen og vurderer om risikostyring kan være en integrert del av styringssystemet til organisasjonen.

 • Modul 3: Innovasjon, endring og finans

  Modul 3: Innovasjon, endring og finans

  I modul 3 ser vi på endring og innovasjon fra et strategisk, et ledelsesmessig, et teknologisk og et økonomisk perspektiv. Vi starter med å se på hvordan ytre forhold, som internasjonal økonomi og konjunkturelle forhold, kan skape endringsbehov og muligheter for innovasjon. Vi får en grundig innføring i rollen til toppledelsen og mellomledere i endringsprosesser. Under et studieopphold ved Bocconi Universitetet (Milano) lærer vi mer om hvordan differensierings­strategier kan utvikles og implementeres. I Milano diskuterer vi naturligvis også hvordan ramme­betingelser, næringsstruktur og bedriftskultur varierer mellom land. Tilbake i Norge diskuterer vi videre hvordan verdikjeder kan optimeres og hvilke muligheter teknologisk innovasjon gir for nye forretningsmodeller. Endringer kan innebære større investeringer, og vi lærer i denne modulen også om hvordan vi kan vurdere lønnsomheten av investeringer når gevinsten kommer langt frem i tid. Avslutningsvis i modulen ser vi på hvordan virksomheter kan finansieres og hvilke finansielle instrumenter som kan brukes for å redusere risikoen. Samlet sett skal modulen gi forståelse av hvordan virksomheter kan utvikle, vurdere, finansiere og lede nye prosjekter som innebærer endring og innovasjon.

 • Modul 4: Verdsettelse og ledelse

  Modul 4: Verdsettelse og ledelse

  I modul 4 kombinerer vi kunnskap fra tidligere moduler for å verdsette en bedrift. Dette krever både strategiske og økonomiske analyser, sett opp mot utviklingsmulighetene fremover. Oppkjøp og fusjoner skaper nye utfordringer med hensyn til styring og ledelse, og vi diskuterer hvordan virksomheter kan organiseres i ansvarssentre og hvordan interne markeder med internprising og økonomiske insentiver for den enkelte kan brukes i en organisasjon. Vi diskuterer videre organisasjonskultur og ledelse, og hvordan forhandlinger gjennomføres.  Våre diskusjoner om styring og ledelse i denne modulen knyttes også opp mot det vi har lært om disse temaene i tidligere moduler. Sånn sett begynner vi allerede i denne modulen integreringen av de ulike elementene i studiet.  Modul 4 avsluttes med et studieopphold i Asia, hvor vi lærer mer om hvordan virksomheter kan ekspandere på tvers av landegrenser og hvilke utfordringer det gir for styring og ledelse.

 • Modul 5: Integrasjon

  Modul 5: Integrasjon

  I den avsluttende modulen fortsetter vi integrasjonen av den faglige innsikten fra de fire forutgående modulene. Dette gjør vi blant annet med et større bedriftsspill over to dager, som inkluderer alt fra strategi og investeringsanalyser til markedsføring, optimering av verdikjede, etikk og ledelsesutfordringer. Etterpå lærer vi mer om team og teamledelse, som kan relateres direkte til erfaringene under bedriftsspillet. Det kommer også en avsluttende forelesning om ledelse – hvor vi diskuterer konflikter og destruktiv ledelse. Som et integrerende element, vurderer vi hvordan ulike styringsverktøy og -mekanismer kan virke sammen i såkalte styringspakker. Vi får flere innspill til hvordan ny teknologi og digitalisering gir nye muligheter og utfordringer for bedrifter. Og til slutt får vi en siste statusrapport for det makroøkonomiske bildet i verden. En viktig del av den avsluttende modulen er en større masteroppgave, som gir muligheter for å integrere kunnskap fra de ulike modulene og å anvende kunnskapen på en praktisk problemstilling i en virksomhet.  

 • Integrerende ledelsesaspekter

  Integrerende ledelsesaspekter

  Vi diskuterer ulike aspekter av ledelse gjennom alle modulene. Vi starter i første modul med en forelesning om ulike former for ledelse, og spredt utover studiet har vi forelesninger om tema som endringsledelse, teamledelse, ledelse og bedriftskultur, møteledelse, forhandlingsledelse, ledelse som fremmer prestasjoner, konflikthåndtering og destruktiv ledelse. På kveldstid har vi forelesere fra politikk, næringsliv og akademia for å supplere og gi alternative innfallsvinkler.

 • Bærekraftig utvikling og etikk

  Bærekraftig utvikling og etikk

  Bærekraftig utvikling og etikk er en integrert del av programmet og tas opp i alle moduler. Vi drøfter hvordan bærekraftige forretningsmodeller kan skape verdier, og hvordan styringssystemet kan utformes for å iverksette bærekraftsmålsetninger og evaluere graden av måloppnåelse. Bærekraftig utvikling har også betydning for finansielle plasseringer og verdsettelse av virksomheter.