Faglig innhold

Executive MBA i økonomisk styring og ledelse - toårig masterprogram på deltid som setter deg bedre i stand til å forstå utfordringer, fatte beslutninger og lede virksomheter til økt verdiskaping.

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Studiet gir deg kunnskap om økonomistyring i et bredt perspektiv og en forståelse av hvordan økonomistyring kan brukes som et strategisk verktøy for å øke virksomhetens verdiskaping. For å belyse dette integreres teori og praktisk anvendelse, samtidig som du arbeider med aktuelle problemstillinger fra egen bedrift. På den måten blir studiet både faglig interessant og direkte anvendbart for deg.

  Målet er å gi relevant kompetanse på et høyt og aktuelt faglig nivå. I tillegg er det et mål å bygge et nettverk for læring også utenom samlingene. Gruppen er liten og sammensatt, og hver enkelt bidrar med sin bakgrunn og erfaring i løpet av studiet. Dette nettverket er en viktig læringsfaktor i løpet av studiet, og ikke minst etterpå.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Studiet skal gi deg en bred kompetanseplattform for å arbeide som spesialister, rådgivere eller ledere i privat næringsliv og offentlig forvaltning.

  Du skal etter fullført studium ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  Du har

  • spesialisert innsikt i økonomistyring og hvordan ulike økonomistyringsverktøy kan virke i en organisasjon.
  • innsikt i hvordan ulike økonomistyringsverktøy kan bidra til utvikling og iverksetting av strategier i virksomheten
  • god forståelse av relevante og viktige tema innen strategi, organisering, ledelse, markedsføring, regnskap, finans og samfunnsøkonomi
  • et flerfaglig perspektiv som kan bidra til bedre forståelse for virksomheters utfordringer og alternativer.
  • forståelse for å bruke den kunnskapen du har opparbeidet deg på andre områder enn de som har vært diskutert i studiet.
  • oppdatert deg og tar aktivt i bruk ny kunnskap i ditt videre yrkesaktive liv.
  • forståelse av hvordan økonomisk styring i virksomheter har utviklet seg over tid.

  Ferdigheter

  Du kan

  • selv utføre analyser for å forstå verdiskapingen til ulike produkter, kunder, avdelinger og virksomheter.
  • bruke analyseverktøy for å ta bedre beslutninger (for eksempel kostnads- eller kundelønnsomhetsanalyser, strategiske analyser, regnskapsanalyser, prosjektanalyser eller finansielle analyser).
  • bruke økonomiske styringsverktøy for å få andre i organisasjonen til bidra bedre til verdiskapingen (for eksempel balansert målstyring, internprising, budsjettering, prognoser eller insentiver).
  • anvende dine kunnskaper om ledelse i aktuelle ledelsessituasjoner.
  • analysere og forholde deg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.
  • gjennomføre et selvstendig prosjektarbeide under veiledning.

  Generell kompetanse

  Du kan

  • forstå grunnleggende mekanismer og verktøy slik at kunnskapene og ferdighetene også kan anvendes på nye problemstillinger.
  • reflektere rundt etiske problemstillinger i egen virksomhet.
  • formidle omfattende selvstendig arbeid skriftlig med et språk som er naturlig innenfor fagområdet.
  • diskutere faglige problemstillinger og analyser både med spesialister og med allmennheten.
  • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.
 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Det avholdes fire eksamener i løpet av studiet, en i hvert semester. 

  Eksamensform varierer fra 5 timers hjemmeeksamen til 5 dagers hjemmeeksamen.  Det kan også bli gitt karakter for muntlig deltakelse på samlingene for deler av studiet.  I så fall reduseres antall studiepoeng som assosieres med hjemmeeksamen i de relevante modulene.

  Les mer om eksamensforskriften for NHH Executive

 • Modul 1: Strategisk lønnsomhetsanalyse

  Modul 1: Strategisk lønnsomhetsanalyse

  I denne modulen fokuserer vi på kalkulering av produkt- og kundelønnsomhet. Modulen starter med en moderne forståelse av kostnadsstruktur og kostnadsdrivere og hvordan disse estimeres og utnyttes i beslutningssituasjoner. Deretter vektlegges hvordan denne forståelsen kan integreres i utforming av ulike kalkyler for ulike formål. Flere teorietiske argumenter for kostnadsfordeling diskuteres. Teknisk sett legges det stor vekt på Aktivitetsbasert kalkulasjon og styring, Target Costing, Kunde- og segmentlønnsomhetsanalyser og Kvalitetskostnader. Beregning av kapitalkostnader (rente og avskrivninger) står også sentralt.

 • Modul 2: Prestasjonsmåling og regnskapsanalyse

  Modul 2: Prestasjonsmåling og regnskapsanalyse

  I modul to diskuterer og integrerer vi strategisk analyse, finansregnskapsanalyse og prestasjonsmåling. Modulen starter med en gjennomgang av sentrale strategiske analyseverktøy, med vekt på analyser av konkurransearenaen. Den strategiske analysen danner grunnlaget for analyser av finansregnskapet. Vi tar i utgangspunktet en ekstern analytikers perspektiv, og nøkkeltallsanalyser kombineres med innsikt i regnskapsprinsipper. Fokuset flyttes deretter mot finansielle og ikke-finansielle nøkkeltall som brukes i den interne styringen. Her vektlegges budsjettstyring og balansert målstyring, samtidig som vi diskuterer. Modulen avsluttes med en samling om revisors rolle, corporate governance og forretningsetikk.

 • Modul 3: Prosjektanalyse og finans

  Modul 3: Prosjektanalyse og finans

  I modul tre står investeringsanalyser, finansielle markeder og verdsettelse i sentrum. Modulen starter med en gjennomgang av avkastningskrav og hvordan dette kan settes. Deretter gjennomgås ulike retningslinjer for å analysere prosjekter og vurdere lønnsomheten av disse. Fordeler og ulemper knyttet til å kjøpe eller produsere selv diskuteres også. Så flyttes fokus mot finansmarkedet og finansielle instrumenter. Vi diskuterer hvordan finansmarkedet fungerer, porteføljeteori og instrumenter til å sikring. Modulen avsluttes med at vi trekker linjene tilbake til regnskapsanalysen i modul to for å verdsette bedrifter. Vi budsjetterer kontantstrømmer og finner verdien av selskapet.  Denne delen tar også opp strategiske og ledelsesmessige aspekter ved fusjoner og oppkjøp.

 • Modul 4: Organisering, ledelse og helhetlige styringssystemer

  Modul 4: Organisering, ledelse og helhetlige styringssystemer

  Denne delen fokuserer på integrasjon av de tre øvrige modulene og har et bredere faglig grunnlag. Faglig starter modulen med organisering av virksomheter og hvordan økonomiske insentiver kan brukes i styringssammenheng.  Vi diskuterer både avlønning av den enkelte ansatt og hvordan interne markeder kan fungere mellom enheter i virksomheten.  Dette knyttes så opp mot de økonomiske styringssystemene generelt og resultatmåling spesielt (integrasjon mot modul 1 og 2). På en av samlingene fokuserer vi spesielt på ledelsesutfordringer knyttet til forhandlinger, bedriftskultur og teamarbeid.  Modulen benytter case og spill som verktøy for integrasjon.

 • Integrerende ledelsesaspekter

  Integrerende ledelsesaspekter

  På tvers av modulene integreres en del temaer knyttet til ledelse. Vi starter allerede på første samling med en forelesning om lederskap.  Vi har gjesteforelesere inne som diskuterer ulike aspekter ved ledelse (for eksempel sammensetning av lederteam).  Og vi har en dag om endringsledelse i modul tre, knyttet til større investeringsprosjekter og fusjoner/oppkjøp.  I fjerde modul har vi så en hel samling om ledelse, se nærmere beskrivelse ovenfor.

 • Andre fagområder

  Andre fagområder

  Underveis i studiet vil det også bli gjennomgått mikroøkonomiske teorier som basis for strategiske analyser og prising.  Makroøkonomi/internasjonal økonomi vil også bli diskutert, både som vanlige forelesninger og i form av såkalte reflection corners før de ordinære fore-lesningene starter.

 • Litteratur

  Litteratur

  • Burns, John, Quinn, Martin, Warren, Liz og Oliveira, João: Management Accounting
  • Besanko, David, Dranove, David, Shanley, Mark og Schaefer, Scott: Economics of Strategy
  • Bøhren, Øyvind og Gjærum, Per Ivar: Prosjektanalyse
  • Lien, Lasse B. og Jacobsen, Erik W.: Ekspansjon og konsernstrategi
  • Tofteland, Andre: Finansregnskap
  • Bogsnes, Bjarte: Beyond Budgeting
  • Meyer, Christine og Stensaker, Inger: Endringskapasitet
  • Rognes, Jørn: Forhandlinger
  • Bodie, Zvi, Cane, Alex & Marcus, Alan J.: Investments (global edition)
  • Kaldestad, Yngve & Møller, Bjarne: Verdivurdering

  Vi har kun listet opp bøkene som studentene får tilsendt. 

  Til hver samling legges det også opp artikler og bokkapitler som gjøres tilgjengelig elektronisk.