Verdsettelse

ACC421B Verdsettelse

Vår 2024

Høst 2024
 • Innhold

  Emnet lærer deg verdsettelse i praksis basert på anerkjent teori og metoder. Emnet bruker en bedrift som gjennomgangs-case, som du gjennom gruppearbeid skal analysere og verdsettelse. Du må kombinere det du har lært fra finansteori, strategi og regnskapsanalyse. Foreleser har doktorgrad i verdsettelse, har vært partner i et private equity firma, vært mangeårig partner i EY og vært konsulent i McKinsey hvor han dermed har deltatt i mange verdivurderinger og oppkjøp og vil bringe inn erfaringer fra dette i undervisningen.

  Emneoversikt:

  • Introduksjon om ulike verdsettelsesmetoder og finansregnskap
  • Omgruppering og normalisering for analyseformål
  • Strategisk analyse, analyse av historiske trender og konkurrenter
  • Prognoser for fremtidige kontantstrømmer
  • Avkastningskrav (CAMP og WACC) i praksis
  • Verdsettelse og kritisk analyse av verdien ved hjelp av multipler m.v.
  • Verdsettelse av vekst-selskaper, bruk av scenarier/ulike utfall, håndtering av konkurs-risiko og illikviditet, vurdering av synergier ved oppkjøp
  • Analytikers arbeidsmetoder, markedseffisiens

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Kandidaten

  • Har inngående kunnskap om verdsettelsesmodeller og avkastningskrav.
  • Har inngående kunnskap til normalisering av et regnskap og omgruppering av en balanse for verdsettelsesformål.
  • Forstår trendanalyser, konkurrentsammenlikning, kan måle strategisk fordel og utifra det lage gode prognoser.

   

  Ferdigheter

  Kandidaten

  • Kan forklare de sentrale verdsettelsesmodellene for en bedrift og en aksje.
  • Kan anvende CAPM og WACC i praksis og vite svakheter med modellene.
  • Kan gjøre en analyse av årsregnskaper og foreta justeringer for å finne den reelle underliggende inntjening.
  • Kan analysere trender i historisk inntjening og kan forstå hvor bedriften tjener og taper penger.
  • Kan gjøre konkurrent-sammenlikninger og forstå bedriftens strategiske posisjon og markedstrender.
  • Utifra det ovenstående: kan lage en eller flere gode prognoser for fremtidig inntjening/cashflow.
  • Kan lage en komplett verdsettelse av en bedrift og teste om verdien virker fornuftig.

   

  Generell kompetanse

  Kandidaten

  • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.
  • Kan stille kritiske spørsmål til verdsettelsen: bruk av metode, forutsetninger og beregnet verdi.

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, studentpresentasjoner, casediskusjoner, innleveringsoppgaver og gruppepresentasjoner.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Emnet kan med fordel kombineres med ACC401 (Finansregnskap) og eventuelt med ACC420 (Regnskapsanalyse), men det er ingen betingelse. Emnet starter med en rask repetisjon av regnskapsregler og analyse. Anbefalt litteratur å lese foreslås og noe legges ut dersom man ikke har hatt om IFRS-regnskapsstandarder før. 

 • Krav til forkunnskaper

  Basiskunnskap i finansregnskap, regnskapsanalyse, strategi og finansteori (investeringsanalyse og CAPM).

 • Overlapping med andre emner

  ACC421A erstatter BUS440A.

  Dette emnet kan ikke kombineres med andre ACC421-emner eller FIE 437.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Gruppebaserte innleveringer. Fysisk fremmøte og deltakelse i eventuelle studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver.

  Ved gjentak under poststudierett etter Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole § 2-10 gjelder ingen krav obligatorisk aktivitet (arbeidskrav).

  Gyldige arbeidskrav fra BUS440B, BUS440A, BUS440B, BUS440E, BUS440, MRR413A, ACC421A, eller ACC421E oppfyller arbeidskravet i ACC412B

 • Vurderingsordning

  Skriftlig 4 timers digital skoleeksamen som dekker pensum, inkludert innhold i forelesninger, studentinnleveringer, casediskusjoner og oppgaver.

  Eksamensoppgavene vil bli gitt på norsk, men vedlegg kan forekomme på engelsk. I tillegg til norsk kan eksamen også besvares på engelsk eller delvis engelsk.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Dataverktøy

  Bruk av Excel på øvelser og gruppeoppgaver. 

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur:

  • Kallestad og Møller: "Verdivurdering" DnR, 2 utg (2016)                                        eventuelt (men anbefaler begge) Koller, Goedhart, Wessel/McKinsey & co: "Valuation", 7th edition (2020)
  • Utvalgte artikler og annet studiestoff angis av foreleserne.

  En detaljert oversikt over hvilke kapitler mv. som er pensum blir publisert på Canvas.

  Forelesningene, innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver er også en viktig del av pensum i emnet.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Alle skriftlige hjelpemidler tillatt (kategori 3) 

  Kalkulator 

  Én tospråklig ordbok (kategori 1) 

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/ 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
 Norsk
Semester

Tilbys høst 2023

Emneansvarlig

Finn Kinserdal, Associate Professor, Department of Accounting, Auditing and Law