Verdsettelse

ACC421B Verdsettelse

Vår 2023

Høst 2023
 • Innhold

  Kurset lærer deg verdsettelse i praksis basert på anerkjent teori og metoder. Kurset bruker en bedrift som gjennomgangs-case, som du gjennom gruppearbeid skal analysere og verdsettelse. Du må kombinere det du har lært fra finansteori, strategi og regnskapsanalyse. Foreleser har doktorgrad i verdsettelse, har vært partner i et private equity firma, vært mangeårig partner i EY og vært konsulent i McKinsey hvor han dermed har deltatt i mange verdivurderinger og oppkjøp og vil bringe inn erfaringer fra dette i undervisningen.

  Emneoversikt:

  • Introduksjon om ulike verdsettelsesmetoder og finansregnskap
  • Omgruppering og normalisering for analyseformål
  • Strategisk analyse, analyse av historiske trender og konkurrenter
  • Prognoser for fremtidige kontantstrømmer
  • Avkastningskrav (CAMP og WACC) i praksis
  • Verdsettelse og kritisk analyse av verdien ved hjelp av multipler m.v.
  • Verdsettelse av vekst-selskaper, bruk av scenarier/ulike utfall, håndtering av konkurs-risiko og illikviditet, vurdering av synergier ved oppkjøp
  • Analytikers arbeidsmetoder, markedseffisiens

 • Læringsutbytte

  Kunnskap - studenten skal ved fullføring

  • Ha inngående kunnskap om verdsettelsesmodeller og avkastningskrav.
  • Ha inngående kunnskap til normalisering av et regnskap om omgruppering av en balanse for verdsettelsesformål.
  • Forstå trendanalyser, konkurrentsammenlikning, måle strategisk fordel og utifra det lage gode prognoser.

  Ferdigheter - studenten skal ved fullføring

  • Kunne forklare de sentrale verdsettelsesmodellene for en bedrift og en aksje.
  • Anvende CAPM og WACC i praksis og vite svakheter med modellene.
  • Gjøre en analyse av årsregnskaper og foreta justeringer for å finne den reelle underliggende inntjening.
  • Analysere trender i historisk inntjening og kunne forstå hvor bedriften tjener og taper penger.
  • Gjøre konkurrent-sammenlikninger og forstå bedriftens strategiske posisjon og markedstrender.
  • Utifra det ovenstående: kunne lage en eller flere gode prognoser for fremtidig inntjening/cashflow.
  • Lage en komplett verdsettelse av en bedrift og teste om verdien virker fornuftig.

  Generell kompetanse - studenten skal ved fullføring

  • Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.
  • Kunne stille kritiske spørsmål til verdsettelsen; bruk av metode, forutsetninger og beregnet verdi.

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, studentpresentasjoner, casediskusjoner, innleveringsoppgaver og gruppepresentasjoner.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Kurset kan med fordel kombineres med MRR412 og BUS424, men det er ingen betingelse. Kurset starter med en rask repetisjon av regnskapsregler og analyse. Anbefalt litteratur å lese foreslås og noe legges ut dersom man ikke har hatt om IFRS-regnskapsstandarder før.

 • Krav til forkunnskaper

  Basiskunnskap i finansregnskap, regnskapsanalyse, strategi og finansteori (investeringsanalyse og CAPM).

 • Overlapping med andre emner

  ACC421A erstatter BUS440A, og kan ikke kombineres med BUS440A, BUS440B, BUS440E, BUS440,FIE437X MRR413A, ACC421B, eller ACC421E

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Gruppebaserte innleveringer. Fysisk fremmøte og deltakelse i eventuelle studentpresentasjoner (evt. digitalt om påkrevd), casediskusjoner og oppgaver.

  Ved gjentak under poststudierett etter Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole § 2-10 gjelder ingen krav obligatorisk aktivitet (arbeidskrav).

  Gyldige arbeidskrav fra BUS440B, BUS440A, BUS440B, BUS440E, BUS440, MRR413A, ACC421A, eller ACC421E oppfyller arbeidskravet i ACC412B

 • Vurderingsordning

  Skriftlig 4 timers skoleeksamen som dekker pensum, inkludert innhold i forelesninger, studentinnleveringer, casediskusjoner og oppgaver.

  Eksamensoppgavene vil bli gitt på norsk, men vedlegg kan forekomme på engelsk. I tillegg til norsk kan eksamen også besvares på engelsk eller delvis engelsk.

  Dersom det skulle bli endring til hjemmeeksamen er alle hjelpemidler tillatt, men kontakt med andre under eksamen er ikke tillatt.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Dataverktøy

  Bruk av Excel på øvelser og gruppeoppgaver.

  Wiseflow på eksamen, men ikke krav om bruk av Excel el.l.

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur:

  • Kallestad og Møller: "Verdivurdering" DnR, 2 utg (2016) eventuelt (men anbefaler begge) Koller, Goedhart, Wessel/McKinsey & co: "Valuation", 7th edition (2020)
  • Utvalgte artikler og annet studiestoff angis av foreleserne.

  En detaljert oversikt over hvilke kapitler mv. som er pensum blir publisert på Canvas.

  Forelesningene, innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver er også en viktig del av pensum i kurset.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst.Tilbudt høsten 2022.

Emneansvarlig

Kursansvarlig: Finn Kinserdal, Associate Professor, Department of Accounting, Auditing and Law