Verdsettelse

ACC421A Verdsettelse

Høst 2023

Vår 2024
 • Innhold

  ACC421A startar med å presentere eit rammeverk for fundamental verdivurdering. Rammeverket har to hovuddelar; fundamentalanalyse og verdsetting. Sidan emnet legg opp til ein grundig prosess for å lage eit godt verdiestimat, så egnar ACC421A seg godt som utgangspunkt for å skrive ei masterutgreiing i verdivurdering. Det vert også skissert forenklingar i samsvar med beste praksis.

  Fundamentalanalyse byggjer på offentleg informasjon, særleg års- og kvartalsrapportar. Analysen har to steg: 1) Strategisk analyse, og 2) rekneskapsanalyse, som i kombinasjon blir kalla strategisk rekneskapsanalyse. Strategisk analyse inneheld bransjeanalyse for å finne ut om bransjen har ein felles bransjefordel, og ressursanalyse for å finne ut om verksemda har ein selskapsfordel i høve til bransjen.

  Rekneskapsanalyse går for det første ut på å bruke rapporterte rekneskapstal til å lage «trailing», omgruppere, og justere for målefeil for å gjere tala klare til forholdstalanalyse. Dernest blir forholdstal analyserte for å kartlegge risiko og superrentabilitet. Superrentabilitet måler strategisk fordel og blir kopla mot kvalitativ strategisk analyse, dvs steg 1).

  Innsikt frå fundamentalanalyse blir dernest nytta til fundamental verdsetting. Dette skjer i ytterlegare to steg: 3) utarbeiding av framtidsrekneskap og framtidskrav, og 4) fundamental verdsetting og analyse av uvisse. Til slutt kan det fundamentale verdiestimatet nyttast (i steg 5)), til dømes til å kjøpe aksjar om verdiestimatet er signifikant større enn børskursen i høve til uvissa i verdiestimatet.

  Framtidsrekneskap startar med å analysere vekst, fastsette budsjetthorisonten og å budsjettere driftsinntekter gjennom å framskrive veksten. Etterpå blir framtidsresultatet og balansen budsjetterte ved å framskrive nokre få budsjettdrivarar, mellom desse netto driftsmargin og omløpet til netto driftseigedelar. Etter at krava til avkasting framover i tid er estimerte, vil strategisk fordel i framtidsrekneskapen bli analysert og kjeldene kopla til strategisk rentabilitetsanalyse i steg 2).

  Fundamental verdsetting er å diskontere framtidsrekneskap til noverdi ved hjelp av avkastingskravet. Verdsetting blir gjennomført både etter eigenkapital- og selskapskapitalmetoden. Innan kvar metode vil fri kontantstraummodellen, superprofittmodellen og superprofittvekstmodellen bli nytta, og vektene bak kravet blir sekvensielt oppdaterte slik at alle metodar og modellar produserer same verdiestimat. Til sist vil uvissa i verdiestimatet bli synleggjort gjennom sensitivitets-, scenario- og simuleringsanalyse i Excel og ved hjelp av Crystal Ball.

  Emnet har heimeside:

  http://course.nhh.no/master/BUS440/ http://course.nhh.no/master/ACC421A/

  Her finn du ytterlegare informasjon om innhaldet i emnet.

 • Læringsutbytte

  Gjennom å ta ACC421A vil du som ivrig deltakar få kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse i rekneskapsanalyse og verdivurdering.

  Du vil få kunnskapar til å

  • gjennomføre strategisk rekneskapsanalyse av den verksemda som du ynskjer å analysere,
  • nytte innsikt frå slik fundamentalanalyse til å lage framtidsrekneskap og framtidskrav, og
  • lage eit godt estimat på nettoverdien - og å kunne synleggjere uvissa i verdiestimatet.

  Du vil få ferdigheiter til å

  • gjennomføre analyse av strategisk fordel, både bransje- og ressursfordel,
  • byggje inn i analysen seinaste rekneskapsinformasjon gjennom å kunne lage «trailing» årsrekneskap,
  • omgruppere rapporterte rekneskapsoppstillingar for investororientert rekneskapsanalyse,
  • analysere og justere for visse målefeil (forsking og utvikling, marknadsføring og individuell nedskriving),
  • analysere kredittrisiko og utarbeide syntetisk rating,
  • finne estimat på historisk avkastingskrav,
  • analysere superrentabilitet - og kople mot kvalitativ analyse av strategisk fordel,
  • analysere vekst, budsjettere driftsinntekter og vurdere kva som er ein passande budsjetthorisont,
  • framskrive andre budsjettdrivarar og lage framtidsresultat og framtidsbalanse - og finne fri kontantstraum,
  • finne estimat på framtidskravet og analysere strategisk fordel i framtidsrekneskapen,
  • gjennomføre fundamental verdivurdering både etter eigenkapital- og selskapskapitalmetoden, og
  • gjennomføre verdikonvergens til eitt verdiestimat - og analysere uvissa i dette estimatet.

  Du vil såleis ende opp med generell kompetanse til å kunne

  • gjennomføre rekneskapsanalyse og verdivurdering,
  • vurdere andre sine verdivurderingar på eit kritisk fagleg grunnlag, og
  • opptre som spesialist i fundamental verdivurdering.

 • Undervisningsopplegg

  Emnet inneheld

  • 2 førelesingar (introduksjon og avslutning),
  • 5 fagmøte og
  • om lag 100 fagvideoar (snuttar) med tilhøyrande plansjar som presenterer teorigrunnlaget for fundamental verdivurdering.

  Praktisk illustrasjon skjer ved hjelp av eit gjennomgangsdøme med tilhøyrande modell i Excel. Fagmøta presenterer døme (case), eksamensrelevante oppgåver og opnar for fagleg debatt.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det er ein fordel, men ikkje eit krav, at du på førehand har teke emner i finansrekneskap (til dømes ACC401N eller ACC401E) og emner i rekneskapsanalyse (ACC420N eller ACC420E).

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle.

 • Overlapping med andre emner

  ACC421A erstattar BUS440A.

  Emnet kan ikkje kombinerast med BUS440A, BUS440B, BUS440E, BUS440, MRR413A, ACC421B, FIE437X eller ACC421E

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Arbeidskravet er jamt deltaking på førelesing og fagmøte - og at du har budd deg gjennom å ha sett deg godt inn i videoane og gjer oppgåvene til kvar førelesing. Godkjent obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) frå BUS440ABE tilfredsstilller arbeidskravet i ACC421A.

  .

 • Vurderingsordning

  Skriftleg skuleeksamen over 4 timar.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F.

 • Dataverktøy

  Excel, Crystal Ball og eventuelt Zoom/Teams eller tilsvarande programvare.

 • Litteratur

  Kjernen i pensum er detaljerte førelesingsplansjar og fagvideoar, som kan lastast ned frå heimesida til emnet (http://course.nhh.no/master/BUS440/http://course.nhh.no/master/ACC421A/).

  For å få ytterlegare innsikt i praktisk verdivurdering kan du til dømes lese i Koller, T., Goedhart, M. og Vessels, D. "Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies", Seinaste utgåve, Wiley.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Alle skriftlige hjelpemidler tillatt (kategori 3

  Én tospråklig ordbok (kategori 1)

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2023.

Emneansvarlig

Professor Kjell Henry Knivsflå