Velferdsstatens utfordringer

ECN426 Velferdsstatens utfordringer

Vår 2024

 • Innhold

  Formålet med kurset er å gi innsikt i sentrale trekk ved den norske (skandinaviske) samfunnsmodellen, med spesiell vekt på velferdsordningenes innretning og omfang og på de insentivproblemene som oppstår i skjæringspunktet mellom velferdsstat og marked. Det vil bli lagt vekt på analyse av de mekanismene som har vært styrende for utviklingen av velferdsstaten, og på hvor robust den er overfor endrede økonomiske og sosiale rammebetingelser.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Deltakerne skal ved kursets avslutning

  • ha grunnleggende innsikt i velferdsstatens økonomiske og sosiale rolle i en markedsøkonomi som den norske - og dens økonomiske fundament
  • forstå de utfordringer ulike velferdspolitiske ordninger står overfor i dagens samfunn

  Ferdigheter

  Deltakerne skal ved kursets avslutning kunne analysere sentrale problemstillinger knyttet til

  • insentivproblemer som adferdsrisiko (moral hazard) og uheldig utvalg (adverse selection) i de ulike velferdspolitiske ordningene
  • beskatningens samfunnsøkonomiske kostnader og begrensninger
  • globalisering med økt mobilitet av mennesker og kapital (i tillegg til varer og tjenester)
  • kostnadsvekst i offentlig tjenesteproduksjon (Baumols syke)
  • nye organisasjonsformer som offentlig-privat samarbeid (OPS)

  Generell kompetanse

  Deltakerne skal ved kursets avslutning være i stand til å delta i samfunnsdebatten om velferdspolitikkens ulike virkemidler og deres bærekraft.

 • Undervisningsopplegg

  • Forelesninger som filmes og streames
  • Innleveringsoppgave
  • Gruppearbeid med obligatorisk presentasjon

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen.

 • Overlapping med andre emner

  Nei

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Godkjent innleverinsoppgave

  Godkjent gruppearbeid

 • Vurderingsordning

  Skriftlig 4 timers individuell hjemmeeksamen.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A - F

 • Dataverktøy

  Ingen.

 • Litteratur

  N. Barr: "The economics of the welfare state", Oxford University Press

  Diverse artikler, rapporter og bokkapitler

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Expired.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Karl Rolf Pedersen, Institutt for samfunnsøkonomi.