Tysk økonomisk språk II

TYS11 Tysk økonomisk språk II

Høst 2018

Vår 2019
 • Innhold

  -Næringsliv/økonomi i Tyskland, tysk språk.

 • Læringsutbytte

  Kurset er knyttet til generell fagkunnskap om bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi. TYS11 bygger på TYS10 og viderefører arbeidet med å utvikle studentenes evne til å kommunisere på tysk, både skriftlig og muntlig, på et mer avansert nivå.

  Studenten skal ved fullført kurs:

  Kunnskap

  - ha gode praktiske kunnskaper i de viktigste delene av det tyske språksystemet

  Generell kompetanse

  - ha grunnleggende kunnskap om økonomisk terminologi og uttrykksmåte

  Ferdigheter

  - ha tilstrekkelige realiakunnskaper innenfor økonomi til å kunne skrive enklere stiloppgaver på tysk

  - kunne skrive og presentere muntlig resymeer på tysk

  - ha tilstrekkelige muntlige ferdigheter til å kunne gjøre rede for et økonomisk emne fra pensum

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv undervisning med en blanding av forelesninger, presentasjoner samt innlevering og gjennomgang av besvarelser. Kurset krever aktiv deltakelse underveis.

  Samtalegrupper tilbys som suplement til forelesningene.

 • Krav til forkunnskaper

  Adgang til dette kurset forutsetter at TYS10 eller TYS010 er bestått.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer TYS011

 • Krav til kursgodkjenning

  3 godkjente skriftlige oppgaver. Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før  påmeldingsfristen

 • Vurderingsform

  • Skriftlig eksamen 4 timer (50 %).
  • Muntlig eksamen 20 min. (50 %)
   • Den muntlige eksamen består av ca. 5 minutters presentasjon /resymé av innholdet i utlevert tekst etter 20 minutters forberedelsestid
   •  samtale om pensumrelatert(e) emne(r)

  Det gis separat karakter for skriftlig og muntlig. Begge delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må begge deler bestås på nytt.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F

 • Litteratur

  Simonnæs, Ingrid: Grundzüge der deutschen Volkswirtschaft (rev. utg. ) Kompendium 191/08 - 59 sider

  Hinderaker, B.: Kompendium om utvalgte bedriftsøkonomiske emner på tysk.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Tysk og norsk
Semester

Vår.

Kursansvarlig

Bjørnulf Hinderaker, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.