Tysk økonomisk språk II (B2)

TYS11 Tysk økonomisk språk II (B2)

Høst 2024

 • Innhold

  TYS11 er et frittstående emne som viderefører arbeidet fra TYS10 med å utvikle studentenes evne for å kommunisere effektivt både muntlig og skriftlig på tysk i profesjonelle sammenhenger. Dessuten får studentene innsikt i relevante tema innen økonomi og samfunn i Tyskand.

  Nivå (CEFR): B2

 • Læringsutbytte

  Ved fullført emne har studenten tilegnet seg følgende:

  Kunnskap

  • de viktigste delene av det tyske språksystemet
  • tyske fagtermer relatert til studier i økonomi og administrasjon
  • dagsaktuelle politiske og økonomiske temaer 

  Ferdigheter

  • kan skrive korte essay og holde korte presentasjoner på tysk om relevante emner
  • kan argumentere for egne meninger på tysk
  • kan skrive forretningsbrev og e-poster tilpasset sjangeren på tysk

  Generell kompetanse

  • kan anvende det tyske språket til relevante situasjoner i arbeidslivet

 • Undervisningsopplegg

  Emnet organiseres som interaktiv undervisning med en blanding av forelesninger, presentasjoner og gruppearbeid. Emnet krever aktiv deltakelse underveis.

  Samtalegrupper kan tilbys som suplement til forelesningene.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Emnet bygger på forkunnskaper tilsvarende tysk nivå II fra Læreplan i fremmedspråk, dvs. 3 år fra ungdomsskolen og 2 år fra videregående, eller 3 år fra videregående eller tilsvarende.

 • Krav til forkunnskaper

  Adgang til dette kurset forutsetter at TYS10 er bestått.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  3 godkjente, individuelle oppgaver (1 muntlig og 2 skriftlige).

  Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i emnet før  påmeldingsfristen

 • Vurderingsordning

  Digital skriftlig skoleeksamen på 4 timer (50 %). Karakterskala A-F.

  Individuell muntlig eksamen på 20 minutt (50 %). Karakterskala A-F.

  Det gis separat karakter for skriftlig skoleeksamen og muntlig eksamen. Begge delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må begge deler bestås på nytt.

  Emnet har ikke vurdering i det undervisningsfrie semesteret (vår). 

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A - F

 • Litteratur

  Reiten, Håvard. (2015). Tysk grammatikk (4. utg.). Aschehoug.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Én tospråklig ordbok (kategori 1). Tysk-tysk eller tysk-norsk/norsk-tysk papirordbok.

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/ 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Tysk og norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2024

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Christian Langerfeld, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.