Team og teamledelse

STR437 Team og teamledelse

Høst 2024

 • Innhold

  Teamarbeid er en utbredt og viktig aktivitet i de fleste organisasjoner. Formålet med dette emnet er derfor å gi innsikt i sentrale utfordringer en møter som tilrettelegger, deltaker eller leder av team.

  For å kunne skape, delta i og lede team effektivt, trenger en både kunnskap om strukturelle utfordringer og forståelse for mellom-menneskelige relasjoner. Emnet består derfor av ulike aktiviteter (forelesninger, praktisk teamarbeid, cases, diskusjoner, øvelser og presentasjoner) som i sum belyser ulike typer av utfordringer. En variert bruk av ulike aktiviteter vil også gi flest mulig anledning til å tilegne seg kunnskap om team gjennom de læringsformer de selv har mest utbytte av.

  Sentrale temaer som tas opp i emnet er for eksempel utfordringer ved sammensetning av team, utfordringer i teams interne prosesser (kommunikasjon, beslutningstaking, kreativitet, ledelse) og utfordringer knyttet til teamets eksterne relasjoner.

 • Læringsutbytte

  Studenten vil ved fullført emne:

  Kunnskap

  • Ha god kunnskap om hvordan team kan etableres og designes i ulike situasjoner.
  • Ha god kunnskap om hva som fremmer og hemmer gode teamprosesser- og resultater.
  • Ha god kunnskap om verktøy som kan benyttes for å skape velfungerende team.

  Ferdigheter

  • Kunne identifisere sentrale utfordringer i team.
  • Kunne analysere sentrale utfordringer i team.
  • Kunne håndtere sentrale utfordringer i team.

  Generell kompetanse

  • Ha evne til å delta og lede ulike typer team på en konstruktiv måte.
  • Ha evne til å samarbeide med teammedlemmer og andre team.
  • Ha evne til refleksjon og læring fra erfaringer med teamarbeid.

 • Undervisningsopplegg

  Dette emnet har et pedagogisk opplegg som er basert på øvelser og aktiviteter som krever fysisk fremmøte. 

 • Adgangsbegrensing

  Dette emnet er adgangsbegrenset til ca. 35 studenter per gruppe/klasse. Dersom det er tilstrekkelig antall interesserte vil det bli opprettet 2 grupper/klasser. Alle adgangsbegrensede emner har tidligere frist for påmelding enn øvrige ordinære emner. For mer informasjon om adgangsbegrensede emner vennligst se: https://www.nhh.no/for-studenter/adgangsbegrensa-emne/ (kopier URL)

  Emnet er adgangsbegrenset og vil foregå fysisk på campus (NHH). Det er derfor et krav at studenter møter til første forelesning på campus.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Emnet krever aktiv deltakelse. Arbeidskravet er knyttet til fremmøte (minst 80 % og obligatorisk fremmøte på første samling), godkjente innleveringer fra øvelsene og godkjent arbeid med casene. 

 • Vurderingsordning

  Gruppebasert (normalt 4-6 studenter) term paper. Oppgaven utleveres midt i semesteret og har innlevering mot slutten av semesteret (1-2 mnd. fra utlevering til innlevering). 

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Litteratur

  "Making the Team. A guide for Managers" (siste utgave) av L. Thompson. Tidligere utgaver kan også benyttes.

  Artikkelsamling.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2024

Emneansvarlig

Professor Therese Egeland, Institutt for strategi og ledelse