Styring av større foretak

BUS400N Styring av større foretak

Høst 2024

 • Innhold

  Vi innleder med å diskutere hva ledelse og stab kan gjøre for å påvirke verdiskapingen i virksomhetens ulike enheter.

  Vi ser spesielt på hvordan belønningsmekanismer (som bonuser, aksjer og aksjeopsjoner) kan brukes ut fra et styringsperspektiv, og hvilke positive og negative effekter dette kan få. Diskusjonen tar utgangspunkt i økonomisk teori, men vi trekker også på innsikt fra sosiologi, psykologi og praktiske erfaringer. Denne bolken gir derfor en bred forståelse av hvordan større virksomheter fungerer.

  Vi diskuterer så hvordan lønnsomheten i en avdeling, eller en divisjon, kan måles. Vi diskuterer ulike rentabilitetsmål (ROCE, driftsrentabilitet og egenkapitalrentabilitet) og sammenligner med absolutte måltall (som EVA). For å bruke måltallene til styring er det viktig å forstå hva de egentlig måler (og ikke minst hva de ikke måler) og hvordan de påvirkes av avskrivingsplan og vekst. Lønnsomhetsvurderingene ses opp mot enhetens lønnsomhetspotensiale og et avkastningskrav, som er basert på hva investorene krever av avkastning.

  Vi vurderer hvordan foretaket kan organiseres i økonomiske ansvarssentre og ser dette opp mot graden av desentralisering og delegering. Vi går så nærmere inn på hovedkvarterets rolle i små og store foretak, for eksempel i forhold til kravsetting, mål, synergier og sentrale funksjoner og tjenester. Vi ser spesielt på hva slags rolle budsjettet kan spille og hva slags alternativer som kan brukes dersom virksomheten ikke har budsjett - for å dekke eventuelle behov for ressursallokering, mål og prognoser. Når det gjelder å sette mål, ser vi på ulike måter dette kan gjøres på, jfr. for eksempel Management by Objectives (MBO), balansert målstyring og Objectives Key Results (OKRs).

  I samkvemmet mellom enheter i virksomheten kan prinsippene for internprising være av stor betydning for hvordan de ulike enhetene opptrer. Vi ser på formål med internprising (insentiver, beslutningsgrunnlag og rettferdig fordeling av overskudd) og vurderer hvordan internprisen bør fastsettes i ulike situasjoner (basert på markedspriser, forhandlinger, selvkost eller variable kostnader).

  Vi relaterer de ulike styringsverktøyene til en helhetlig styringsfilosofi. Hva er mulighetene og begrensningene til ulike verktøy for økonomisk styring, og hvordan skal man vurdere den totale styringspakken til virksomheten? Kan noe av det vi gjør innen økonomisk styring relateres til FNs bærekraftsmål (likestilling, anstendig arbeid og mindre ulikhet)?

 • Læringsutbytte

  Når et foretak har en viss størrelse og kompleksitet, er det umulig for eierne eller ledelsen å styre alle dets aktiviteter direkte (med instruksjon og overvåkning). Den økonomiske styringen blir da sentral for å sørge for at aktivitetene rundt om i organisasjonen i størst mulig grad bidrar til å øke foretakets totale verdiskapning. I dette emnet diskuterer vi hvordan ulike styringsverktøy kan brukes i samspill med hverandre; innenfor den ledelsestradisjonen, organiseringen og bedriftskulturen som den enkelte bedrift har utviklet.

  Kunnskap

  Etter fullført emne kan studentene:

  • Forstå de grunnleggende mekanismene for desentralisert økonomisk styring i større foretak og hvordan organiseringen av et selskap kan påvirke verdiskapingen.
  • Forstå hvordan belønningsmekanismer (insentiver) i en virksomhet kan virke som styringsverktøy; basert på økonomisk teori, innsikt fra sosiologi og psykologi og praktiske erfaringer i norske og internasjonale virksomheter.
  • Forstå effekter av å anvende ulike finansielle og ikke-finansielle nøkkeltall.
  • Forstå hvordan ulike planleggingsverktøy kan brukes i foretak, for å sette krav og følge opp enhetene; for eksempel budsjettering, rullerende prognoser, balansert målstyring og Objectives Key Results (OKRs).
  • Forstå motivene for internprising og kunne utforme prinsipper for internprising i et foretak.

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan studentene:

  • Bruke økonomiske modeller for å finne optimale insentiver i enkle settinger.
  • Beregne avkastningskrav, ulike rentabilitetsmål (f.eks. ROCE) og alternative måltall (som EVA), samt vise hvordan måltallene påvirkes av avskrivingsplaner og vekst.
  • Beregne teoretisk korrekt internpris basert på markedspriser eller kostnader og kunne diskutere hva internpris bør være opp mot formål.

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan studentene:

  • Tenke kritisk om hvilke positive og negative effekter styringsverktøy kan få i en gitt organisasjon, sett opp mot formålene.
  • Diskutere styringsverktøy opp mot relevante bærekraftsmål (likestilling, anstendig arbeid og mindre ulikhet).
  • Analysere relevant litteratur, og ha innsikt til å se teori opp mot praksis.
  • Reflektere kritisk rundt teorier, metoder, verktøy og data innen fagområdet.

  Emnet er spesielt relevant for studenter som tenker seg en karriere innen økonomifunksjoner, personal- og organisasjonsstaber, konsulentvirksomhet eller linjeledelse.

 • Undervisningsopplegg

  Det vil være diskusjoner av teori, empiri og praktiske erfaringer. Mellom forelesningene bør studentene jobbe med frivillige oppgaver og case, som vi går igjennom i plenum. Studentene oppfordres til å være godt forberedt på disse oppgavene/casene og å delta i diskusjoner i grupper og i plenum. Emnet kombinerer regning og diskusjoner. I noen tema (som resultatmåling) er det mye regning, mens vi under andre tema analyserer og diskuterer mekanismer og verktøy uten bruk av regning.

  Vi planlegger to gjesteforelesninger fra praksis, hvor sentrale personer diskuterer sine erfaringer med ulike styringsverktøy og prinsipper.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det stilles ingen spesielle forkunnskapskrav, og emnet egner seg godt som et av de første emnene som tas på profilen økonomisk styring. Det egner seg også godt for studenter som har valgt andre masterprofiler, som ønsker en bred innføring i fagområdet økonomisk styring.

 • Overlapping med andre emner

  Emnet kan ikke kombineres med BUS400E Management Control.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  To gruppebaserte oppgaver (med maksimalt 2 studenter på hver gruppe for den første oppgaven og maksimalt 4 studenter på hver gruppe for den andre oppgaven).  I tillegg skal studentene enten delta aktivt på en casediskusjon eller levere en individuell skriftlig oppgave.

  Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i emnet før den formelle påmeldingsfristen.

 • Vurderingsordning

  Digital skoleeksamen 5 timer, med tilgang til Excel.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Noe bruk av Excel, men spesielle forkunnskaper forutsettes ikke.

 • Litteratur

  Pensum, i form av bokkapitler og artikler, vil være tilgjengelige digitalt, gjennom Leganto på Canvas.

  Forelesningene er også en viktig del av pensum i dette emnet.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Kalkulator 

  Én tospråklig ordbok (kategori 1) 

   Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/ 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2024

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Iver Bragelien, Institutt for foretaksøkonomi.