Styring av større foretak

BUS400N Styring av større foretak

 • Innhold

  Innhold

  Vi innleder med å diskutere hva ledelse og stab kan gjøre for å påvirke verdiskapingen rundt om i virksomhetens ulike enheter.

  Vi ser spesielt på hvordan belønningsmekanismer (som provisjoner, bonuser, aksjer og aksjeopsjoner) kan brukes ut fra et styringsperspektiv, og hvilke positive og negative effekter dette kan få. Diskusjonen tar utgangspunkt i økonomisk teori, men vi trekker også på innsikt fra sosiologi, psykologi og praktiske erfaringer. Denne bolken gir derfor også en bredere forståelse av hvordan større virksomheter fungerer.

  Vi diskuterer så hvordan lønnsomheten i en avdeling eller en divisjon kan måles på ulike måter. Vi diskuterer ulike rentabilitetsmål (totalrentabilitet, ROCE, driftsrentabilitet og egenkapitalrentabilitet) og sammenligner med absolutte måltall (som RI og EVA). For å kunne bruke disse måltallene til styring er det viktig å forstå hva de egentlig måler (og ikke minst hva de ikke måler) og hvordan de påvirkes for eksempel av avskrivingsplan og om selskapet er i sterk vekst. Lønnsomhetsvurderingene ses opp mot et avkastningskrav.

  Etter å ha sett nærmere på et par styringsverktøy (måltall og belønninger), vurderer vi hvordan foretaket kan organiseres i ulike økonomiske ansvarssentre og ser dette opp mot graden av desentralisering og delegering som er ønskelig. Vi går så nærmere inn på hovedkvarterets rolle i små og store foretak, for eksempel i forhold til kravsettingsprosessen, organiseringen og styringen av de sentrale funksjonene og tjenestene, og realiseringen av synergi på tvers. Vi går spesielt inn hva slags rolle budsjettet kan spille og hva slags alternativer som finnes (som målstyring og rullerende prognoser).

  I samkvemmet mellom enheter i virksomheten kan prinsippene for internprising være av stor betydning for hvordan de ulike enhetene opptrer. Vi ser på ulike formål med internprising (insentiver, beslutningsgrunnlag og rettferdig fordeling av overskudd) og vurderer hvordan internprisen bør fastsettes i ulike situasjoner (basert på markedspriser, forhandlinger, selvkost eller variable kostnader).

  Intern vurdering av investeringsprosjekter og fordeling av investeringsmidler er i praksis en svært viktig styringsmekanisme for ledelsen, hvor økonomi-/finansavdelinger spiller en sentral rolle som premissleverandør. Vi ser nærmere på hvordan investeringsprosjekter bør analyseres, vurderes og sammenliknes, herunder hvordan vi kan analysere usikkerheten i prosjektene. Vi diskuterer også hvordan investeringer kan påvirke nøkkeltall og hvordan insentiver kan påvirke investeringsbeslutninger.

  Til sist forsøker vi å trekke sammen trådene og diskutere hvordan helhetlige styringsverktøy som balansert målstyring og risikostyring eventuelt kan spille en rolle. Hva er mulighetene og begrensningene i slike tilnærminger til økonomisk styring.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  -Når et foretak har en viss størrelse og kompleksitet, er det umulig for eierne eller ledelsen å styre alle dets aktiviteter direkte (med instruksjon og overvåkning). Den økonomiske styringen blir da sentral for å sørge for at aktivitetene rundt om i organisasjonen i størst mulig grad bidrar til å øke foretakets totale verdiskapning. I dette kurset diskuterer vi hvordan ulike styringsverktøy kan brukes i samspill med hverandre; innenfor den ledelsestradisjonen, organiseringen og bedriftskulturen som den enkelte bedrift har utviklet.

  Kunnskap - Etter å ha fullført kurset skal studentene:

  • Forstå de grunnleggende ideene bak desentralisert økonomisk styring i større foretak
  • Forstå hovedkvarterets ulike roller og betydning i forhold til resten av virksomheten
  • Forstå hvordan ulike styringsmekanismer og styringsverktøy kan virke i ulike foretak
  • Kunne diskutere belønningsmekanismer ut fra et styringsperspektiv; basert på økonomisk teori, innsikt fra sosiologi og psykologi og praktiske erfaringer i norske og internasjonale virksomheter
  • Forstå effektene av å anvende ulike nøkkeltall i styringen av en virksomhet, både ikke-finansielle og finansielle
  • Forstå hvordan ulike planleggingsverktøy kan brukes i foretak, for å sette krav og følge opp enhetene; for eksempel budsjettering, rullerende prognoser, balansert målstyring og risikostyring
  • Forstå motivene for internprising og kunne utforme prinsipper for internprising i et foretak (også når det har internasjonal handel)

  Ferdigheter - Etter å ha fullført kurset skal studentene:

  • Kunne bruke lineære og stegvise økonomiske modeller for å finne optimale insentiver i enkle settinger
  • Kunne beregne avkastningskrav, ulike rentabilitetsmål (f.eks. ROCE) og alternative måltall (som EVA og CFROI), samt vise hvordan måltallene påvirkes av avskrivingsplan, vekst og inflasjon
  • Kunne beregne teoretisk korrekt internpris basert på markedspriser eller kostnader og kunne diskutere hva internpris bør være opp mot formål

  Kompetanse - Etter å ha fullført kurset skal studentene:

  • Evne å reflektere rundt hvordan ulike elementer i et økonomisk styringssystem gjensidig påvirker hverandre
  • Evne å tenke kritisk rundt hvilke positive og negative effekter nye styringsverktøy kan få i en gitt organisasjon, sett opp mot formålene

  Kurset er spesielt relevant for studenter som tenker seg en karriere innen økonomifunksjoner, personal- og organisasjonsstaber, konsulentvirksomhet eller linjeledelse.

  English translation of learning outcome

  When companies reach a certain size it will become difficult for owners or the top management to give all employees detailed instructions on how to perform certain tasks. Instead there will be economic control mechanisms in place allowing a certain freedom for the managers and employees of the different units in the company. In this course we discuss how management control tools can be used to maximize the value creation. The effects may depend on the management traditions, the organization and the culture of the company, and it is therefore important to understand how the underlying mechanisms work and relate to each other.

  Knowledge - After completing the course students will:

  • Understand the basic ideas behind management control in large companies
  • Understand the role of the headquarters of the company
  • Understand how coordination mechanisms and management control tools can affect the activities in different ways in different companies
  • Be able to discuss how rewards can be used as a management tool, based on economic theory, insights from sociology and psychology and practical experience
  • Understand the effects of using different financial and other key performance indicators in the management control system
  • Understand how various planning methods can be used in a company, to set targets and follow up managers; e.g. budgets, rolling forecasts, balanced scorecards and risk management
  • Understand the motives behind transfer pricing and be able to develop transfer pricing principles for a company (also for international transactions)

  Skills - After completing the course students will:

  • Be able to use linear and stepwise economic models to find optimal incentives in simple settings
  • Be able to calculate the cost of capital of a company and different financial performance measures (e.g. ROCE, EVA and CFROI), and understand how the measures are affected by depreciation plan, growth and inflation
  • Be able to determine the theoretically correct transfer price based on market prices or costs and be able to discuss what the transfer price should be based on its purpose

  Competences - After completing the course students will:

  • Be able to reflect on how components of a management control system interact
  • Be able to reflect on what positive and negative effects a new management control system may have in a specific organization

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Ordinære forelesninger med diskusjoner av teori og praktiske erfaringer. Det gis frivillige oppgaver / case til mange av forelesningene som så gås igjennom i plenum. Studentene oppfordres til å være godt forberedte på disse oppgavene / casene og å delta i diskusjonene under forelesningene.

  Vi tar sikte på å ha 2 gjesteforelesninger fra praksis hvor sentrale personer diskuterer sine erfaringer med ulike styringsverktøy og prinsipper.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Anbefalte forkunnskaper

  Det stilles ingen spesielle forkunnskapskrav, og kurset egner seg godt som et av de første kursene som tas på profilen økonomisk styring. Det egner seg også godt som støttekurs for studenter som har valgt andre masterprofiler.

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  Det stilles ingen spesielle forkunnskapskrav, og kurset egner seg godt som et av de første kursene som tas på profilen økonomisk styring. Det egner seg også godt som støttekurs for studenter som har valgt andre masterprofiler.

 • Overlapping med andre emner

  Overlapping med andre emner

  Kurset kan ikke kombineres med BUS400E Management Control.

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  2-3 gruppebaserte innleveringer med 3-4 studenter på hver gruppe.

  Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før den formelle påmeldingsfristen.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Skriftlig 4 timers skoleeksamen.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  Noe bruk av Excel, men spesielle forkunnskaper forutsettes ikke.

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst

 • Litteratur

  Litteratur

  Basisbok: Robert S. Kaplan og Anthony A. Atkinson. Advanced Management Accounting. Third Edition. Prentice Hall 1998. Vi fokuserer på kapittel 7-14 i dette kurset.

  I tillegg vil det bli laget en pensumsamling, med artikler og bokkapitler. Denne vil være en like viktig del av pensum som basisboken.

  Forelesningene er også en viktig del av pensum i dette kurset.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst

Kursansvarlig

Iver Bragelien, Institutt for foretaksøkonomi.