Styring av større foretak

BUS400N Styring av større foretak

Vår 2021

Høst 2021
 • Innhold

  Vi innleder med å diskutere hva ledelse og stab kan gjøre for å påvirke verdiskapingen rundt om i virksomhetens ulike enheter.

  Vi ser spesielt på hvordan belønningsmekanismer (som provisjoner, bonuser, aksjer og aksjeopsjoner) kan brukes ut fra et styringsperspektiv, og hvilke positive og negative effekter dette kan få. Diskusjonen tar utgangspunkt i økonomisk teori, men vi trekker også på innsikt fra sosiologi, psykologi og praktiske erfaringer. Denne bolken gir derfor også en bredere forståelse av hvordan større virksomheter fungerer.

  Vi diskuterer så hvordan lønnsomheten i en avdeling eller en divisjon kan måles på ulike måter. Vi diskuterer ulike rentabilitetsmål (totalrentabilitet, ROCE, driftsrentabilitet og egenkapitalrentabilitet) og sammenligner med absolutte måltall (som EVA). For å kunne bruke disse måltallene til styring er det viktig å forstå hva de egentlig måler (og ikke minst hva de ikke måler) og hvordan de påvirkes for eksempel av avskrivingsplan og om selskapet er i sterk vekst. Lønnsomhetsvurderingene ses opp mot et avkastningskrav.

  Etter å ha sett nærmere på et par styringsverktøy (måltall og belønninger), vurderer vi hvordan foretaket kan organiseres i ulike økonomiske ansvarssentre og ser dette opp mot graden av desentralisering og delegering som er ønskelig. Vi går så nærmere inn på hovedkvarterets rolle i små og store foretak, for eksempel i forhold til kravsettingsprosessen, organiseringen og styringen av de sentrale funksjonene og tjenestene, og realiseringen av synergi på tvers. Vi går spesielt inn hva slags rolle budsjettet kan spille og hva slags alternativer som finnes (som målstyring og rullerende prognoser).

  I samkvemmet mellom enheter i virksomheten kan prinsippene for internprising være av stor betydning for hvordan de ulike enhetene opptrer. Vi ser på ulike formål med internprising (insentiver, beslutningsgrunnlag og rettferdig fordeling av overskudd) og vurderer hvordan internprisen bør fastsettes i ulike situasjoner (basert på markedspriser, forhandlinger, selvkost eller variable kostnader).

  Til sist forsøker vi å trekke sammen trådene og diskutere hvordan helhetlige styringsverktøy som balansert målstyring og risikostyring eventuelt kan spille en rolle. Hva er mulighetene og begrensningene i slike tilnærminger til økonomisk styring, og hvordan skal man vurdere den totale styringspakken til virksomheten?

 • Læringsutbytte

  Når et foretak har en viss størrelse og kompleksitet, er det umulig for eierne eller ledelsen å styre alle dets aktiviteter direkte (med instruksjon og overvåkning). Den økonomiske styringen blir da sentral for å sørge for at aktivitetene rundt om i organisasjonen i størst mulig grad bidrar til å øke foretakets totale verdiskapning. I dette kurset diskuterer vi hvordan ulike styringsverktøy kan brukes i samspill med hverandre; innenfor den ledelsestradisjonen, organiseringen og bedriftskulturen som den enkelte bedrift har utviklet.

  Kunnskap - Etter å ha fullført kurset kan studentene:

  • Forstå de grunnleggende mekanismene for desentralisert økonomisk styring i større foretak og hvordan organiseringen av et selskap kan påvirke verdiskapingen
  • Forstå hvordan ulike styringsmekanismer og styringsverktøy kan virke i ulike foretak
  • Forstå hvordan belønningsmekanismer (insentiver) i en virksomhet kan virke som styringsverktøy; basert på økonomisk teori, innsikt fra sosiologi og psykologi og praktiske erfaringer i norske og internasjonale virksomheter
  • Forstå effektene av å anvende ulike nøkkeltall i styringen av en virksomhet, både ikke-finansielle og finansielle
  • Forstå hvordan ulike planleggingsverktøy kan brukes i foretak, for å sette krav og følge opp enhetene; for eksempel budsjettering, rullerende prognoser, balansert målstyring og risikostyring
  • Forstå hvordan ulike styringsverktøy kan virke sammen (eller mot hverandre) i en virksomhet.
  • Forstå motivene for internprising og kunne utforme prinsipper for internprising i et foretak

  Ferdigheter - Etter å ha fullført kurset kan studentene:

  • Bruke økonomiske modeller for å finne optimale insentiver i enkle settinger
  • Beregne avkastningskrav, ulike rentabilitetsmål (f.eks. ROCE) og alternative måltall (som EVA), samt vise hvordan måltallene påvirkes av avskrivingsplaner og vekst
  • Beregne teoretisk korrekt internpris basert på markedspriser eller kostnader og kunne diskutere hva internpris bør være opp mot formål

  Kompetanse - Etter å ha fullført kurset kan studentene:

  • Reflektere rundt hvordan ulike elementer i et økonomisk styringssystem gjensidig påvirker hverandre
  • Tenke kritisk rundt hvilke positive og negative effekter nye styringsverktøy kan få i en gitt organisasjon, sett opp mot formålene
  • Analysere relevant litteratur, og de har innsikten til å se teori opp mot praksis
  • Reflektere kritisk rundt teorier, metoder, verktøy og data innen fagområdet

  Kurset er spesielt relevant for studenter som tenker seg en karriere innen økonomifunksjoner, personal- og organisasjonsstaber, konsulentvirksomhet eller linjeledelse.

 • Undervisningsopplegg

  Kurset kan følges digitalt. Det blir en kombinasjon av fysiske forelesninger i auditorium og digitale forelesninger i zoom. Vi vil forsøke å få til en løsning slik at også de fysiske forelesningene kan følges direkte på Zoom, og at studentene som følger undervisningen digitalt, kan stille spørsmål, svare på spørsmål fra foreleser, diskutere i "break-out rooms", svare på meningsmålinger ("polls"), osv.  Vi vil legge ut opptak fra mange av forelesningene (men ikke de som har mye casediskusjoner med studentene).  Balansen mellom fysiske forelesninger og rene digitale forelesninger vil avhenge av hvor mange som deltar fysisk på forelesningene. Jo flere som deltar fysisk (innenfor smittereglene), jo bedre.

  Forelesningene vil inneholde diskusjoner av teori, empiri og praktiske erfaringer. Det gis frivillige oppgaver / case, som vi går igjennom i plenum, til mange av forelesningene. Studentene oppfordres til å være godt forberedt på disse oppgavene / casene og å delta i diskusjoner i grupper og i plenum. Kurset kombinerer regning og diskusjoner. I noen tema (som resultatmåling) er det mye regning, mens vi i andre tema analyserer og diskuterer mekanismer/verktøy uten bruk av regning.

  Vi vil ha to gjesteforelesninger fra praksis, hvor sentrale personer diskuterer sine erfaringer med ulike styringsverktøy og prinsipper.

  Den første uken kjøres forelesningene digitalt på Zoom. Mandag 17. august blir det Zoom-møte kl. 1215. Meld deg opp i kurset i god tid på forhånd, slik at du får invitasjonen til Zoom-møtet på Canvas. På Canvas er det også mer informasjon om bruken av Zoom (for eksempel om at du må laste ned Zoom programmet/appen til maskinen du skal bruke, for å få full funksjonalitet).

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det stilles ingen spesielle forkunnskapskrav, og kurset egner seg godt som et av de første kursene som tas på profilen økonomisk styring. Det egner seg også godt som støttekurs for studenter som har valgt andre masterprofiler.

 • Overlapping med andre emner

  Kurset kan ikke kombineres med BUS400E Management Control.

 • Krav til kursgodkjenning

  To gruppebaserte oppgaver (med maksimalt 2 studenter på hver gruppe for den første oppgaven og maksimalt 4 studenter på hver gruppe for den andre oppgaven).  I tillegg skal studentene enten delta på en casediskusjon (digitalt i Zoom) eller levere en individuell skriftlig oppgave.

  Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før den formelle påmeldingsfristen.

 • Vurderingsform

  Skriftlig 5-timers digital hjemmeeksamen.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Noe bruk av Excel, men spesielle forkunnskaper forutsettes ikke.

 • Litteratur

  Pensum, i form av bokkapitler og artikler, vil være tilgjengelige digitalt, på Canvas.

  Forelesningene er også en viktig del av pensum i dette kurset.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2020.

.

Kursansvarlig

Førsteamanuensis Iver Bragelien, Institutt for foretaksøkonomi.