Strategiske lønnsomhetsanalyser

BUS401N Strategiske lønnsomhetsanalyser

Høst 2023

Vår 2024
 • Innhold

  Emnet fokuser på hvordan virksomheter kan fatte strategiske beslutninger for å nå sitt potensielle resultat. Emnet starter med en vurdering av bransje, relevant marked og virksomhetens konkurransearena som ramme for vurdering av en bedrifts potensial for lønnsomhet. Deretter er fokuset på estimering av kostnadsinformasjon, kundelønnsomhet, og data-analyser. Dette innebærer kalkulering av lønnsomheten av produkter, aktiviteter, kunder og produktegenskaper. Utforming og bruk av ABC står sentralt, i tillegg til behandling av kapasitets- og kapitalkostnader. Et annet sentralt moment er å tolke, forstå, og benytte seg av digitalisert prisings- og kostnadsdata. Videre kobles dette opp mot eksempler fra praksis, samt teori, praksis og metoder for prising.

  Emnet baserer seg på verktøy og teorier fra strategi, mikroøkonomi, regnskap og økonomisk styring.

 • Læringsutbytte

  Studentene kan ved fullført emne:

  Kunnskap

  • forklare hvordan lønnsomhetsanalyser kan brukes i ulike beslutningssituasjoner i virksomheten
  • forklare hvordan kostnadsfordelinger kan bidra til et relevant lønnsomhetsbilde og hvor slike fordelinger kan gå feil
  • forklare hvordan analyser av kundedata kan benyttes til å estimere lønnsomheten av kunder og kundegrupper
  • gjengi studier av bruk av ulike produkt- og kundelønnsomhetsanalyser og koblingen til bedriftens prestasjoner
  • diskutere hvordan strukturelle og operasjonelle kostnadsdrivere kan forklare variasjoner i kostnadsnivå i ulike bransjer
  • diskutere når ulike metoder bør brukes til å beregne kapitalkostnader
  • beskrive og forklare ulike teorier, metoder og tilnærminger for å øke lønnsomhet gjennom å endre priser
  • forklare grunnleggende økonomisk teori om optimal prising
  • forklare når internregnskapstall kan brukes som alternativer til grensekostnad

  Ferdigheter

  • utarbeide kalkyler for ulike formål og vurdere i hvilken grad disse gir et riktig bilde av lønnsomheten
  • analysere lønnsomheten for ulike aktiviteter, produkter, produktegenskaper, kunder og markedssegmenter
  • beregne kapitalkostnader med ulike metoder
  • analysere konkurranseforhold og beslektede faktorer som påvirker bedriftens pristilpasning
  • anvende forskjellige metoder for fastsetting eller justering av pris
  • anvende økonometrisk innsikt i diskusjon av dataanalyser

 • Undervisningsopplegg

  Emnet er caseorientert og består av en kombinasjon av teoriforelesninger, videoer lagt ut i forkant og case-diskusjoner.

 • Overlapping med andre emner

  BUS401N og BUS401E er identisk med MRR415 og BUS401 (utgåtte koder).

  Emnet kan ikke kombineres med BUS401E.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  To godkjente gruppeoppgaver. Hver gruppeoppgave består av en skriftlig innlevering og en evaluering av en annen gruppes innlevering.

  Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) i BUS401 (utgått) og BUS401E er gyldig for BUS401N.

 • Vurderingsordning

  Slutteksamen bestående av en 4-timers individuell skoleeksamen.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Dataverktøy

  Noe bruk av standard dataverktøy i forbindelse med øvingsoppgaver.

 • Litteratur

  Bjørnenak, T. Strategiske lønnsomhetsanalyser. Fagbokforlaget 2019. I tillegg diverse materiale på Canvas.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Alle skriftlige hjelpemidler tillatt (kategori 3)

  Kalkulator

  Én tospråklig ordbok (kategori 1)

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2023.

Emneansvarlig

Professor Kenneth Fjell, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap (hovedemneansvarlig).

Professor Trond Bjørnenak, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.