Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising

BUS401N Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising

Høst 2021

 • Innhold

  Kurset fokuser på hvordan virksomheter kan fatte strategiske beslutninger for å nå sitt potensielle resultat. Kurset starter med en vurdering av bransje, relevant marked og virksomhetens konkurransearena som ramme for vurdering av en bedrifts lønnsomhet. Deretter er fokuset på estimering av kostnadsinformasjon, kundelønnsomhet, og data-analyser. Dette innebærer kalkulering av lønnsomheten av produkter, aktiviteter, kunder og produktegenskaper. Utforming og bruk av ABC står sentralt, i tillegg til behandling av kapasitets- og kapitalkostnader. Et annet sentralt moment er å tolke, forstå, og benytte seg av digitalisert prisings- og kostnadsdata. Videre kobles dette opp mot eksempler fra praksis. 

  Kurset baserer seg på verktøy og teorier fra strategi, regnskap og økonomisk styring.  

 • Læringsutbytte

  Studentene skal etter å ha fullført kurset:

  Kunnskap

  - Kunne utarbeide kalkyler for ulike formål og vurdere i hvilken grad disse gir et riktig bilde av lønnsomheten

  - Kunne beregne kapitalkostnader med ulike metoder

  - Kunne analysere lønnsomhetene for ulike aktiviteter, produkter, produktegenskaper, kunder og markedssegmenter

  - Kjenne til hvordan disse analysene kan brukes i ulike beslutningssituasjoner i virksomheten

  - Kjenne til studier om hvordan bedrifter faktisk fastsetter pris

  - Forstå grunnleggende økonomisk teori om optimal prising

  - Kunne analysere konkurranseforhold og beslektede faktorer som påvirker bedriftens pristilpasning

  - Kjenne til hvordan lønnsomhetsanalyser kan brukes i ulike beslutningssituasjoner i virksomheten

   

  Ferdigheter

  - Kunne utarbeide kalkyler for ulike formål og vurdere i hvilken grad disse gir et riktig bilde av lønnsomheten

  - Kunne analysere lønnsomhetene for ulike aktiviteter, produkter, produktegenskaper, kunder og markedssegmenter

  - Kunne anvende metoder for fastsetting eller justering av pris basert på: invers elastisitetsregelen og regresjonsanalyse av attributter

  - Kunne anvende økonometrisk innsikt i diskusjon av dataanalyser

 • Undervisningsopplegg

  Kurset er caseorientert og består av en kombinasjon av teoriforelesninger og casediskusjoner. Kurset legges opp så det kan følges digitalt. Teori- og metodeforelesninger vil bli filmet. Casegjennomgang vil i stor utrekning foregå digitalt. 

 • Overlapping med andre emner

  BUS401N og BUS401E er identisk med MRR415 og BUS401 (utgåtte koder).

  Kurset kan ikke kombineres med BUS401E.

 • Krav til kursgodkjenning

  To godkjente gruppeoppgaver. Hver gruppeoppgave består av en skriftlig innlevering og en evaluering av en annen gruppes innlevering.

  Oppdatert 15. september 2020: Kursgodkjenning i BUS401 (utgått) og BUS401E er gyldig for BUS401N.

 • Vurderingsordning

  Slutteksamen bestående av en 5-timers digital hjemmeeksamen.

 • Karakterskala

  A-F

 • Dataverktøy

  Noe bruk av standard dataverktøy i forbindelse med øvingsoppgaver.

 • Litteratur

  Bjørnenak, T. Strategiske lønnsomhetsanalyser. Fagbokforlaget 2019. I tillegg diverse materiale på Canvas. 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
 Norsk
Semester

Skifter fra høst til vår fra og med våren 2022.

Kursansvarlig

Trond Bjørnenak, Professor, NHH