Strategisk HR

STR447 Strategisk HR

Høst 2024

 • Innhold

  Formålet med emnet er å bidra til kunnskap om ledelse av menneskelige ressurser, og vise hvordan endringer i teknologi, globalisering og krav til bærekraftighet har betydning for strategisk HR (Human Resources). Studentene vil jobbe aktivt med noen utvalgte temaer innenfor feltet ledelse av menneskelige ressurser. Gruppearbeid og forelesninger vil bidra til praktisk innsikt om sentrale aktiviteter innenfor strategisk HR.

  Tematisk handler emnet om

  • hvordan ledelse av menneskelige ressurser henger sammen med virksomheters overordnede strategi og hvordan virksomheter kan skape konkurransefortrinn gjennom slike ressurser
  • formål og utfordringer ved kjerneaktiviteter som bemanning, rekruttering, mangfold, prestasjonsledelse og HR-analyse. Hvordan slike aktiviteter påvirkes av økt grad av digitalisering står sentralt i emnet.
  • hvordan den norske konteksten gjennom samarbeidsmodellen danner grunnlag for normer og spilleregler i norsk arbeidsliv. Emnet belyser hvordan endringer i organisering av arbeid utløser spørsmål knyttet til arbeidsgiveransvar og rettigheter.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Kandidaten:

  • har gode kunnskaper om ulike teorier og perspektiver innenfor ledelse av menneskelige ressurser
  • er i stand til å drøfte faglige problemstillinger innenfor fagfeltet
  • har god kunnskap om hvordan HR-praksiser henger sammen med virksomheters strategi og institusjonelle forhold

  Ferdigheter

  Kandidaten kan:

  • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder som er relevante for spørsmål knyttet til ledelse av menneskelige ressurser
  • bruke teoretiske rammeverk til å analysere HR-aktiviteter i virksomheter
  • analysere konsekvenser av HR-praksiser for arbeidsgivere og -takere
  • identifisere utfordringer relatert til bærekraftig HR

  Generell kompetanse

  Kandidaten kan:

  • bruke sine kunnskaper og ferdigheter til å forstå hovedutfordringer i ledelse av menneskelige ressurser
  • formidle faglige problemstillinger innenfor fagfeltet
  • mobilisere nødvendige ressurser i gjennomføring av gruppeprosjekter

 • Undervisningsopplegg

  Emnet består av en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner. I begynnelsen av semesteret former studentene grupper på 3-4 personer. Disse gruppene danner grunnlag for innlevering av 2 prosjekter (semesteroppgaver).

  De første ukene vil bestå av forelesninger. Deretter vil studentene jobbe med det første gruppeprosjektet under veiledning. Midtveis i emnet vil halvparten av gruppene presentere det første prosjektet og være opponent på en annen gruppes prosjekt. Den andre delen av emnet vil fortsette med forelesninger og arbeid med det andre gruppeprosjektet. Ved slutten av emnet vil de resterende gruppene presentere det andre prosjektet og være opponent på en annen gruppes prosjekt.

  Forelesningene vil ikke bli filmet.

 • Overlapping med andre emner

  Ingen.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Studentene må presentere ett av gruppeprosjektene og være opponent for en annen gruppes prosjekt. Disse presentasjonene vil bli vurdert som godkjent/ikke godkjent. Gruppene består av 3-4 personer.

  Studentene er forventet å være aktive i forelesningene.

  Studentene skal levere et individuelt refleksjonsnotat om sine erfaringer med gruppearbeidet. Dette er obligatorisk og del av arbeidskravet. Notatet skal leveres før innlevering av gruppeprosjektene. Notatet teller ikke som del av karakteren, og er først og fremst for pedagogiske formål.

 • Vurderingsordning

  Studentene skal levere 2 gruppebaserte prosjekter (semesteroppgaver) som hver teller 50% av karakteren. Gruppene består av 3-4 personer. Begge prosjektene (semesteroppgavene) leveres inn ved slutten av semesteret.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A-F.

 • Litteratur

  Litteratur annonseres i Canvas.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Professor Karen Modesta Olsen, Department of Strategy and Management