Strategisk HR

STR447 Strategisk HR

Høst 2023

Vår 2024
 • Innhold

  Formålet med kurset er å bidra til kunnskap om ledelse av menneskelige ressurser, og vise hvordan endringer i teknologi, globalisering og krav til bærekraftighet har betydning for strategisk HR (Human Resources). Studentene vil jobbe aktivt med noen utvalgte temaer innenfor feltet ledelse av menneskelige ressurser. Gruppearbeid og forelesninger vil bidra til praktisk innsikt om sentrale aktiviteter innenfor strategisk HR.

  Tematisk handler kurset om

  • hvordan ledelse av menneskelige ressurser henger sammen med virksomheters overordnede strategi og hvordan virksomheter kan skape konkurransefortrinn gjennom slike ressurser
  • formål og utfordringer ved kjerneaktiviteter som bemanning, rekruttering, mangfold, prestasjonsledelse og HR-analyse. Hvordan slike aktiviteter påvirkes av økt grad av digitalisering står sentralt i kurset.
  • hvordan den norske konteksten gjennom samarbeidsmodellen danner grunnlag for normer og spilleregler i norsk arbeidsliv. Kurset belyser hvordan endringer i organisering av arbeid utløser spørsmål knyttet til arbeidsgiveransvar og rettigheter.

  Strategisk HR

  Bemanning og fleksibilitet

  Rekruttering, utvelgelse og mangfold

  Prestasjonsledelse

  Digital HR og HR analyse

  Fagforeninger og medvirkning

  Den norske modellen

  Bærekraftig HR

 • Læringsutbytte

  Kunnskap - Kandidaten...

  - har gode kunnskaper om ulike teorier og perspektiver innenfor ledelse av menneskelige ressurser

  - er i stand til å drøfte faglige problemstillinger innenfor fagfeltet

  - har god kunnskap om hvordan HR-praksiser henger sammen med virksomheters strategi og institusjonelle forhold

  - kan identifisere utfordringer relatert til bærekraftig HR

  Ferdigheter - Kandidaten...

  - kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder som er relevante for spørsmål knyttet til ledelse av menneskelige ressurser

  - kan bruke teoretiske rammeverk til å analysere HR-aktiviteter i virksomheter

  - kan analysere konsekvenser av HR-praksiser for arbeidsgivere og -takere

  Kompetanse - Kandidaten...

  - kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter til å forstå hovedutfordringer i ledelse av menneskelige ressurser

  - kan formidle faglige problemstillinger innenfor fagfeltet

  - kan mobilisere nødvendige ressurser i gjennomføring av gruppeprosjekter

 • Undervisningsopplegg

  Kurset består av en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner. I begynnelsen av semesteret former studentene grupper på 3-4 personer. Disse gruppene danner grunnlag for innlevering av 2 prosjekter (semesteroppgaver).

  De første ukene vil bestå av forelesninger. Deretter vil studentene jobbe med det første gruppeprosjektet under veiledning. Midtveis i kurset vil halvparten av gruppene presentere det første prosjektet og være opponent på en annen gruppes prosjekt. Den andre delen av kurset vil fortsette med forelesninger og arbeid med det andre gruppeprosjektet. Ved slutten av kurset vil de resterende gruppene presentere det andre prosjektet og være opponent på en annen gruppes prosjekt.

  Forelesningene vil ikke filmes.

 • Overlapping med andre emner

  Ingen.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Studentene må presentere ett av gruppeprosjektene og være opponent for en annen gruppes prosjekt. Disse presentasjonene vil bli vurdert som godkjent/ikke godkjent. Gruppene består av 3-4 personer.

  Studentene er forventet å være aktive i forelesningene.

  Studentene skal levere et individuelt refleksjonsnotat om sin erfaring med gruppearbeidet, dette leveres også inn ved slutten av semesteret. Dette notater teller ikke som del av karakteren, og er først og fremst for pedagogiske formål, men det er obligatorisk og må leveres for å få karakter på gruppeprosjektene.

 • Vurderingsordning

  Studentene skal levere 2 gruppebaserte prosjekter (semesteroppgaver) som hver teller 50% av karakteren. Gruppene består av 3-4 personer. Begge prosjektene (semesteroppgavene) leveres inn ved slutten av semesteret.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A-F.

 • Litteratur

  Mikkelsen, Aslaug og Laudal, Thomas (2016), Strategisk HRM 1 Ledelse, organisasjon, strategi og regulering. (2.utgave). Cappelen Damm Akademisk.

  Artikler annonsert ved kursstart.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2023.

Emneansvarlig

Professor Karen Modesta Olsen, Department of Strategy and Management