Spansk språk

SPA10 Spansk språk

Høst 2023

Vår 2024
 • Innhold

  SPA10 Spansk språk er første emne i spansk valgfag. Anbefalte forkunnskaper er Nivå II. SPA10 bruker pensum på nivå B1 i det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR) og sikter mot at studentene oppnår dette nivået i løpet av emnet. SPA10 gir et godt grunnlag for å kommunisere effektivt på spansk i profesjonelle sammenhenger. Fokus er skriftlig og muntlig fagkommunikasjon.

 • Læringsutbytte

  Formålet med SPA10 er å legge grunnlaget for studentenes evne til å kommunisere på spansk i profesjonelle sammenhenger, både skriftlig og muntlig.

  Ved fullført kurs har studenten tilegnet seg følgende:

  Kunnskap:

  • Kjennskap til økonomisk-administrativ terminologi og uttrykk som er relevant i profesjonelle sammenhenger
  • Kjennskap til det spanske språksystemet til å produsere korte skriftlige dokumenter som er vanlige i næringslivet

  Ferdigheter:

  • Kan gi korte presentasjoner basert på økonomisk-administrative emner
  • Kan uttrykke/argumentere for sin mening i en arbeidsrelatert situasjon på en hensiktsmessig måte
  • Kan bruke økonomisk-administrativ terminologi og uttrykk som er relevante i profesjonelle sammenhenger
  • Kan bruke det spanske språksystemet til å produsere skriftlige dokumenter som er vanlige i næringslivet: skrive rapporter og e-poster på spansk

  Generell kompetanse:

  • Kan kommunisere med spansktalende i både sosiale og profesjonelle sammenhenger

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid, skriving og gjennomgang av oppgaver samt studentpresentasjoner. Kurset krever aktiv deltakelse underveis. Bruk av e-læringsverktøy er integrert i undervisningen. Enkelte av foreleserens presentasjoner spilles inn som videosnutter, som studentene ser på i forkant av fellesundervisning. Undervisningen ellers vil foregå både på campus.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Kurset bygger på forkunnskaper tilsvarende spansk Nivå II (jfr. læreplan i fremmedspråk) (dvs. 3 år på ungdomsskole og 2 år på videregående skole eller 3 år på videregående skole) eller tilsvarende.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer SPA010

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Et sett med nettbaserte språkøvelser må være godkjent (gjennomføres via Canvas).

 • Vurderingsordning

  En mappe med:

  • 3 skriftlige oppgaver
  • 1 muntlig oppgave
  • 1 kort refleksjonsnotat (på norsk)

  Hele mappen må avlegges i samme semester. Ved gjentak må hele mappen tas på nytt.

  Siden vurderingsformen i dette kurset er en mappeevaluering der både muntlige og skriftlige elementer inngår er den ikke etterprøvbar og vil ikke kunne påklages (jf. uhl §5-3)

 • Vurderingsuttrykk

  Bestått/ikke bestått

 • Litteratur

  • "Socios 2. Curso de español orientado al mundo del trabajo. Libro del alumno " Lola Martínez y María Lluisa Sabater.
  • "Socios 2. Curso de español orientado al mundo del trabajo. Cuaderno de ejercicios " Jaime Corpas, Lola Martínez y María Lluisa Sabater.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk og spansk
Semester

Vår. Tilbudt våren 2023.

Emneansvarlig

Margrete Dyvik Cardona. Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.