Spansk språk

SPA10 Spansk språk

Vår 2021

 • Innhold

  SPA10 Spansk språk er første kurs i spansk valgfag. Anbefalte forkunnskaper er Nivå II. Kurset gir et godt grunnlag for å kommunisere effektivt på spansk i profesjonelle sammenhenger. Fokus er skriftlig og muntlig fagkommunikasjon. 

  Course content

  SPA10 Spanish language is the first course of Spanish as an elective subject. It provides a good basis for communicating effectively in professional settings. The focus is on written and oral professional communication.

 • Læringsutbytte

  Formålet med SPA10 er å legge grunnlaget for studentenes evne til å kommunisere på spansk i profesjonelle sammenhenger, både skriftlig og muntlig.

  Ved fullført kurs har studenten tilegnet seg følgende:

  Kunnskap:

  • Kjennskap til økonomisk-administrativ terminologi og uttrykk som er relevant i profesjonelle sammenhenger
  • Kjennskap nok til det spanske språksystemet til å produsere korte skriftlige dokumenter som er vanlige i næringslivet

  Ferdigheter:

  • Kan gi korte presentasjoner basert på økonomisk-administrative emner
  • Kan uttrykke/argumentere for sin mening i en arbeidsrelatert situasjon på en hensiktsmessig måte
  • Kan bruke økonomisk-administrativ terminologi og uttrykk som er relevante i profesjonelle sammenhenger
  • Kan bruke det spanske språksystemet til å produsere skriftlige dokumenter som er vanlige i næringslivet: skrive rapporter og e-poster på spansk

  Generell kompetanse:

  • Kan kommunisere med spansktalende i både sosiale og profesjonelle sammenhenger  

  Learning outcomes

  The aim of Spanish Language (SPA10) is to develop the students' skills in communicating in Spanish within a professional context.

  On completion of the course, the student has acquired the following:

  Knowledge

  • Knowledge about economic and administrative terminology and expressions that are relevant in professional contexts
  • Sufficient knowledge of the Spanish language system to produce short written documents common to the business world

  Skills

  • Are able to give short presentations on economic and administrative topics
  • Are able to argue their point of view in a professional setting
  • Are able to use economic and administrative terminology and expressions that are relevant to a professional setting
  • Are able to use the Spanish language system to produce written documents that are common to the business world: write reports and e-mail.

  General competence:

  • Are able to communicate with Spanish speakers in both social and professional settings

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid, skriving og gjennomgang av oppgaver samt studentpresentasjoner. Kurset krever aktiv deltakelse underveis. Bruk av e-læringsverktøy er integrert i undervisningen. Grunnet koronasituasjonen vil enkelte av foreleserens presentasjoner spilles inn som videosnutter, som studentene ser på i forkant av fellesundervisning. Undervisningen ellers vil foregå både på campus og via zoom. Studentpresentasjonene kan også gjøres enten ved fysisk tilstedeværelse eller via zoom.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Kurset bygger på forkunnskaper tilsvarende spansk Nivå II (jfr. læreplan i fremmedspråk) (dvs. 3 år på ungdomsskole og 2 år på videregående skole eller 3 år på videregående skole) eller tilsvarende.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer SPA010

 • Krav til kursgodkjenning

  Det er krav til minimum 75% oppmøte i undervisningen, enten fysisk på campus eller via Zoom.

  I tillegg må et sett med nettbaserte språkøvelser være godkjent (gjennomføres via Canvas).

 • Vurderingsform

  En mappe med:

  • 3 skriftlige oppgaver - ca. 60% av karakteren
  • 1 muntlig oppgave - ca. 20% av karakteren
  • 1 kort refleksjonsnotat (på norsk) - ca 20% av karakteren

  Hele mappen må avlegges i samme semester. Ved gjentak må hele mappen tas på nytt.

  Siden vurderingsformen i dette kurset er en mappeevaluering der både muntlige og skriftlige elementer inngår er den ikke etterprøvbar og vil ikke kunne påklages (jf. uhl §5-3)

 • Karakterskala

  Vurderes: Bestått/ikke bestått

 • Litteratur

  • "Socios 2. Curso de español orientado al mundo del trabajo. Libro del alumno " Lola Martínez y María Lluisa Sabater.    
  • "Socios 2. Curso de español orientado al mundo del trabajo.  Cuaderno de ejercicios " Jaime Corpas, Lola Martínez y María Lluisa Sabater.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk og spansk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2020.

Kursansvarlig

Margrete Dyvik Cardona Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.