Skatterett

RET14 Skatterett

Vår 2023

 • Innhold

  Kurset dekker følgende tema:

  - skattebegrepet, skattesubjekter, skatteobjekter, formålet med beskatning og beregningsgrunnlagene for inntektsskatt.

  - behandlingen av de forskjellige inntektsartene; inntekt vunnet ved arbeid, kapital og virksomhet.

  - fastsettelse av bruttoinntekt og fradragsposter i og utenfor virksomhet.

  - formuesbeskatning.

  - kort om beskatning av norske skattesubjekter inntekt og formue i utlandet, og utenlandske skattesubjekters inntekt og formue i Norge i henhold til norsk internrett.

  - beskatning av selskap og selskapsdeltakere, med særlig vekt på aksjeselskap og aksjonærer.

  - beregning av personinntekt i enkeltpersonforetak.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  • Ha grunnleggende forståelse av inntekts- og formuesbeskatningens grunnbegreper og grunnprinsipper, og den rettslige metodikk som fastleggingen av skattepliktig inntekt og formue skjer i henhold til for arbeids-, kapital-, virksomhets-,og formuesbeskatningens del.

  Ferdigheter

  • Kunne fastlegge skattepliktig inntekt og formue for fysiske og juridiske personer, nærmere bestemt være i stand til å
   • Beregne skattepliktig inntekt for fysiske personer når det gjelder kapitalinntekt, lønnsinntekt og gevinster,
   • Beregne skattepliktig formue for fysiske personer,
   • Avgjøre om formue eller inntekt er underlagt norsk beskatning i henhold til norsk skattelov (det kreves ikke kjennskap til skatteavtaler),
   • Kunne beregne skattepliktig inntekt (både alminnelig inntekt og personinntekt) fra virksomhet i enkeltpersonforetak,
   • Kunne beregne skattepliktig inntekt for aksjeselskaper, inkludert kunne beregne skattepliktig inntekt fra selskapet og formue i selskapet for aksjonærer,

  Generell kompetanse

  Kunne identifisere, og langt på vei selv ta stilling til, problemstillinger av skatterettslig art, og å være i stand til selv å oppdatere seg på sentrale skatterettslige temaer - samt å kunne kommunisere sine kunnskaper på området til andre.

  .

 • Undervisningsopplegg

  - Plenumsforelesninger

  - Løsning av praktiske oppgaver

  - Innleveringsoppgaver

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer RET014

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Studentene må ha levert to innleveringsoppgaver som vurderes som godkjent/ikke godkjent.

  Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før den formelle påmeldingsfristen.

 • Vurderingsordning

  4 timers individuell skriftlig skoleeksamen.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Dataverktøy

  Bruk av canvas og internett.

 • Litteratur

  Frederik Zimmer: Lærebok i skatterett, Universitetsforlaget, siste utgave, kap. 3 - 14 og 16-17.

  Arvid Aage Skaar og Roy K. Kristensen: Lærebok i bedriftsskatterett, Gyldendal Juridisk, siste utgave, kap. 18.

  Ole Gjems-Onstad: Skattelover og sentrale forskrifter, studenthefte, siste utgave.

  Anbefalt litteratur:

  Frederik Zimmer (red.): Bedrift, selskap og skatt, Universitetsforlaget, siste utgave (de deler av publikasjonen som dekker kursets tema).

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2023.

Emneansvarlig

Tormod Torvanger, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.