Skatterett

RET14 Skatterett

Høst 2021

 • Innhold

  Kurset dekker følgende tema:

  - skattebegrepet, skattesubjekter, skatteobjekter, formålet med beskatning og beregningsgrunnlagene for inntektsskatt.

  - behandlingen av de forskjellige inntektsartene; inntekt vunnet ved arbeid, kapital og virksomhet.

  - fastsettelse av bruttoinntekt og fradragsposter i og utenfor virksomhet.

  - formuesbeskatning.

  - kort om beskatning av norske skattesubjekter inntekt og formue i utlandet, og utenlandske skattesubjekters inntekt og formue i Norge i henhold til norsk internrett.

  - beskatning av selskap og selskapsdeltakere, med særlig vekt på aksjeselskap og aksjonærer.

  - beregning av personinntekt i enkeltpersonforetak.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  • Gå ut med god oversikt over de sentrale temaene innenfor person-, bedrifts- og kapitalbeskatningen.

  Ferdigheter

  • Være i stand til selv å oppdatere seg på sentrale skatterettslige temaer.
  • Være i stand til å identifisere problemstillinger av skatterettslig art.
  • Ha opparbeidet seg tilfredsstillende analytiske ferdigheter, slik at man langt på vei selv kan ta stilling til de problemstillinger skatterettslig karakter som man typisk stilles overfor i praksis.

   

  • Studentene skal etter å ha fullført kurset:

  - kunne beregne skattepliktig inntekt for fysiske personer når det gjelder kapitalinntekt, lønnsinntekt og gevinster.

  - kunne beregne skattepliktig formue for fysiske personer.

  - kunne avgjøre om formue eller inntekt er underlagt norsk beskatning i henhold til norsk skattelov (det kreves ikke kjennskap til skatteavtaler).

  - kunne beregne skattepliktig inntekt (både alminnelig inntekt og personinntekt) fra virksomhet i enkeltpersonforetak.

  - kunne beregne skattepliktig inntekt for aksjeselskaper, inkludert kunne beregne skattepliktig inntekt fra selskapet og formue i selskapet for aksjonærer.

   

  Generell kompetanse

  Forstå viktige skatterettslige problemstillinger og finne relevante rettslige grunnlag for å løse problemet ved hjelp av juridisk metode og analyse.

 • Undervisningsopplegg

  - Plenumsforelesninger

  - Løsning av praktiske oppgaver

  - Innleveringsoppgaver

  Dersom koronapandemien ikke gjør det mulig å ha ordinær undervisning på campus, vil det bli undervist ved bruk av digitale løsninger eller en kombinasjon av fysiske og digital undervisning.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer RET014

 • Krav til kursgodkjenning

  Studentene må ha levert to innleveringsoppgaver som vurderes som godkjent/ikke godkjent.

  Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før den formelle påmeldingsfristen.

 • Vurderingsform

  Eksamen våren 2021 blir gjennomført som hjemmeeksamen. 

  Skriftlig 4 timers skoleeksamen. [I forbindelse med Covid-19-pandemien kan skoleeksamen på kort varsel bli omgjort til hjemmeeksamen dersom smittesituasjonen tilsier dette. Det kan også bli avholdt en ekstraordinær gjentakseksamen noen uker etter oppsatt eksamensdato for studenter som ikke kan møte til planlagt eksamen grunnet karantene og/eller isolasjon.]

 • Karakterskala

  A-F

 • Dataverktøy

  Bruk av canvas og internett.

 • Litteratur

  Frederik Zimmer: Lærebok i skatterett, Universitetsforlaget, siste utgave, kap. 3 - 14 og 16-17.

  Arvid Aage Skaar og Roy K. Kristensen: Lærebok i bedriftsskatterett, Gyldendal Juridisk, siste utgave, kap. 18.

  Ole Gjems-Onstad: Skattelover og sentrale forskrifter, studenthefte, siste utgave.

  Anbefalt litteratur:

  Frederik Zimmer (red.): Bedrift, selskap og skatt, Universitetsforlaget, siste utgave (de deler av publikasjonen som dekker kursets tema).

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2021.

Kursansvarlig

Tormod Torvanger, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.