Skatterett

RET14 Skatterett

Vår 2024

 • Innhold

  Emnet omhandler inntekts- og formuesskatterett, herunder de grunnleggende regler og prinsipper om hvem som er skattepliktig, når inntektsskatteplikt oppstår, tidfesting, korresponderende spørsmål på fradragssiden og formuesskatteplikt.

  Følgende temaer vil bli dekket:

  • Skattebegrepet, skattesubjekter, skatteobjekter, formålet med beskatning og beregningsgrunnlagene for inntektsskatt.
  • Behandlingen av de forskjellige inntektsartene; inntekt vunnet ved arbeid, kapital og virksomhet.
  • Fastsettelse av bruttoinntekt og fradragsposter i og utenfor virksomhet.
  • Formuesbeskatning.
  • Kort om beskatning av norske skattesubjekter inntekt og formue i utlandet, og utenlandske skattesubjekters inntekt og formue i Norge i henhold til norsk internrett.
  • Beskatning av selskap og selskapsdeltakere, med særlig vekt på aksjeselskap og aksjonærer.
  • Beregning av personinntekt i enkeltpersonforetak.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  • Ha grunnleggende forståelse av inntekts- og formuesbeskatningens grunnbegreper og grunnprinsipper, og den rettslige metodikk som fastleggingen av skattepliktig inntekt og formue skjer i henhold til for arbeids-, kapital-, virksomhets-,og formuesbeskatningens del.

  Ferdigheter

  • Kunne fastlegge skattepliktig inntekt og formue for fysiske og juridiske personer, nærmere bestemt være i stand til å
   • Beregne skattepliktig inntekt for fysiske personer når det gjelder kapitalinntekt, lønnsinntekt og gevinster,
   • Beregne skattepliktig formue for fysiske personer,
   • Avgjøre om formue eller inntekt er underlagt norsk beskatning i henhold til norsk skattelov (det kreves ikke kjennskap til skatteavtaler),
   • Kunne beregne skattepliktig inntekt (både alminnelig inntekt og personinntekt) fra virksomhet i enkeltpersonforetak,
   • Kunne beregne skattepliktig inntekt for aksjeselskaper, inkludert kunne beregne skattepliktig inntekt fra selskapet og formue i selskapet for aksjonærer,

  Generell kompetanse

  Kunne identifisere, og langt på vei selv ta stilling til, problemstillinger av skatterettslig art, og å være i stand til selv å oppdatere seg på sentrale skatterettslige temaer - samt å kunne kommunisere sine kunnskaper på området til andre.

  .

 • Undervisningsopplegg

  • Plenumsforelesninger
  • Løsning av praktiske oppgaver
  • Innleveringsoppgaver

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen.

 • Overlapping med andre emner

  RET14 tilsvarer RET014 og kan ikke kombineres med RET014.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Studentene må ha levert to innleveringsoppgaver som vurderes som godkjent/ikke godkjent.

  Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i emnet før den formelle påmeldingsfristen.

 • Vurderingsordning

  4 timers individuell skriftlig digital skoleeksamen.

  Det blir ikke arrangert vurdering i RET14 i det undervisningsfrie semesteret. Fra og med høsten 2023 ble hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Dataverktøy

  Bruk av canvas og internett.

 • Litteratur

  Frederik Zimmer: Lærebok i skatterett, Universitetsforlaget, siste utgave, kap. 3 - 14 og 16-17.

  Arvid Aage Skaar og Roy K. Kristensen: Lærebok i bedriftsskatterett, Gyldendal Juridisk, siste utgave, kap. 18.

  Ole Gjems-Onstad: Skattelover og sentrale forskrifter, studenthefte, siste utgave.

  Anbefalt litteratur:

  Frederik Zimmer (red.): Bedrift, selskap og skatt, Universitetsforlaget, siste utgave (de deler av publikasjonen som dekker emnets tema).

 • Hjelpemidler til eksamen

  Ordbok: èn tospråklig ordbok tillatt (kategori 1)

  Kalkulator

  Følgende tekster - alle i kategori 2:

  • Norges Lover
  • Særtrykk av lover med eller uten forskrifter (men uten kommentarer)
  • Særtrykk av forskrifter (men uten kommentarer)
  • Lovsamlinger med eller uten forskrifter (men uten kommentarer).
  • Ole-Gjems-Onstad: Skattelovsamlingen
  • Ole Gjems-Onstad: Skattelover og sentrale forskrifter.
  • Eivind Furuseth/Ole Gjems-Onstad: Norges Lover, Skattelovsamling for studenter.

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.nhh.no%252Ffor-studenter%252Fforskrifter%252F&data=05%257C01%257CMaj-Brit.Iden%2540nhh.no%257C8f6a0e1045a94a513e7808db261731f3%257C33a15b2f849941998d56f20b5aa91af2%257C0%257C0%257C638145653274700850%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%257C%257C%257C&sdata=08YPkjfbSMWD%252Fom7TXH7pq7CVpDtom%252FGwhg%252BROIbdEY%253D&reserved=0https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fwww.nhh.no%252Ffor-studenter%252Feksamen%252Fhjelpemidler-ved-eksamen%252F&data=05%257C01%257CMaj-Brit.Iden%2540nhh.no%257C8f6a0e1045a94a513e7808db261731f3%257C33a15b2f849941998d56f20b5aa91af2%257C0%257C0%257C638145653274700850%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%257C%257C%257C&sdata=KgR89MEKrLWju6QPzrO8g1biDwjvIid837%252B12%252BxtVr8%253D&reserved=0https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Tormod Torvanger, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.