Skatterett

RET14 Skatterett

Vår 2019

 • Innhold

  Kurset dekker følgende tema:

  - skattebegrepet, skattesubjekter, skatteobjekter, formålet med beskatning og beregningsgrunnlagene for inntektsskatt.

  - behandlingen av de forskjellige inntektsartene; inntekt vunnet ved arbeid, kapital og virksomhet.

  - fastsettelse av bruttoinntekt og fradragsposter i og utenfor virksomhet.

  - formuesbeskatning.

  - kort om beskatning av norske skattesubjekter inntekt og formue i utlandet, og utenlandske skattesubjekters inntekt og formue i Norge i henhold til norsk internrett.

  - beskatning av selskap og selskapsdeltakere, med særlig vekt på aksjeselskap og aksjonærer.

  - beregning av personinntekt i enkeltpersonforetak.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  • Gå ut med god oversikt over de sentrale temaene innenfor person-, bedrifts- og kapitalbeskatningen.

  Ferdigheter

  • Være i stand til selv å oppdatere seg på sentrale skatterettslige temaer.
  • Være i stand til å identifisere problemstillinger av skatterettslig art.
  • Ha opparbeidet seg tilfredsstillende analytiske ferdigheter, slik at man langt på vei selv kan ta stilling til de problemstillinger skatterettslig karakter som man typisk stilles overfor i praksis.

   

  • Studentene skal etter å ha fullført kurset:

  - kunne beregne skattepliktig inntekt for fysiske personer når det gjelder kapitalinntekt, lønnsinntekt og gevinster.

  - kunne beregne skattepliktig formue for fysiske personer.

  - kunne avgjøre om formue eller inntekt er underlagt norsk beskatning i henhold til norsk skattelov (det kreves ikke kjennskap til skatteavtaler).

  - kunne beregne skattepliktig inntekt (både alminnelig inntekt og personinntekt) fra virksomhet i enkeltpersonforetak.

  - kunne beregne skattepliktig inntekt for aksjeselskaper, inkludert kunne beregne skattepliktig inntekt fra selskapet og formue i selskapet for aksjonærer.

   

  Generell kompetanse

  Forstå viktige skatterettslige problemstillinger og finne relevante rettslige grunnlag for å løse problemet ved hjelp av juridisk metode og analyse.

 • Undervisningsopplegg

  - Plenumsforelesninger

  - Løsning av praktiske oppgaver

  - Innleveringsoppgaver

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer RET014

 • Krav til kursgodkjenning

  Studentene må ha levert to innleveringsoppgaver som vurderes som godkjent/ikke godkjent.

  Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før den formelle påmeldingsfristen.

 • Vurderingsform

  Skriftlig 3 timers skoleeksamen.

  Hjelpemidler til eksamen:

  -Ole Gjems-Onstad (red): Skattelover og sentrale forskrifter, studenthefte, siste utgave.

  -Ole Gjems-Onstad (red): Skattelovsamlingen, siste utgave.

  -Jacob Jarøy: Norsk skattelovsamling, Jacob Jarøy Forlag, siste utgave.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Bruk av canvas og internett.

 • Litteratur

  Frederik Zimmer: Lærebok i skatterett, Universitetsforlaget, siste utgave, kap. 3 - 14 og 16-17 (2014).

  Arthur J. Brudvik: Skatterett for økonomer, Cappelen Damm, siste utgave, kap. VI (2011). Særtrykk.

  Ole Gjems-Onstad: Skattelover og sentrale forskrifter, studenthefte, siste utgave.

  Anbefalt litteratur:

  Frederik Zimmer (red.): Bedrift, selskap og skatt, Universitetsforlaget, siste utgave (de deler av publikasjonen som dekker kursets tema).

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2019.

Kursansvarlig

Tormod Torvanger, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.