Skatterett

RET14 Skatterett

Høst 2018

Vår 2019
 • Innhold

  Kurset dekker følgende tema:

  - skattebegrepet, skattesubjekter, skatteobjekter, formålet med beskatning og beregningsgrunnlagene for inntektsskatt.

  - behandlingen av de forskjellige inntektsartene; inntekt vunnet ved arbeid, kapital og virksomhet.

  - fastsettelse av bruttoinntekt og fradragsposter i og utenfor virksomhet.

  - formuesbeskatning.

  - kort om beskatning av norske skattesubjekter inntekt og formue i utlandet, og utenlandske skattesubjekters inntekt og formue i Norge i henhold til norsk internrett.

  - beskatning av selskap og selskapsdeltakere, med særlig vekt på aksjeselskap og aksjonærer.

  - beregning av personinntekt i enkeltpersonforetak.

 • Læringsutbytte

  Kurset skal gi studentene oversikt over norsk skatterett både når det gjelder personbeskatning og bedriftsbeskatning inkludert selskapsbeskatning. Kurset er lagt opp teoretisk men med en praktisk vinkling slik at kandidatene skal kunne anvende skattereglene på praktiske eksempler.

  Studentene skal etter å ha fullført kurset:

   

  - kunne beregne skattepliktig inntekt for fysiske personer når det gjelder kapitalinntekt, lønnsinntekt og gevinster

  - kunne beregne skattepliktig formue for fysiske personer

  - kunne avgjøre om formue eller inntekt er underlagt norsk beskatning i henhold til norsk skattelov (det kreves ikke kjennskap til skatteavtaler)

  - kunne beregne skattepliktig inntekt (både alminnelig inntekt og personinntekt) fra virksomhet i enkeltpersonforetak

  - kunne beregne skattepliktig inntekt for aksjeselskaper, inkludert kunne beregne skattepliktig inntekt fra selskapet og formue i selskapet for aksjonærer

   

   

   

  Learning outcome:

  The course will give the students an overview over the Norwegian tax law regarding personal tax and tax on business income including corporate tax and tax on partnerships. The course is theoretical but with emphasis on practical application of the tax rules.

   

  After completing the course, students will:

   

  - be able to assess taxable income for physical persons regarding income from work, capital and capital gains

  - be able to assess taxable wealth for physical persons

  - be able to distinguish between wealth and income taxable in Norway and wealth and income taxable abroad according to internal law (knowledge of tax treaties is not required)

  - be able to asses taxable income in one man undertakings

  - be able to assess taxable income in share companies, including assessment of taxable income and wealth for shareholders

 • Undervisningsopplegg

  - Plenumsforelesninger

  - Løsning av praktiske oppgaver

  - Innleveringsoppgaver

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer RET014

 • Krav til kursgodkjenning

  Studentene må ha levert to innleveringsoppgaver som vurderes som godkjent/ikke godkjent.

  Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før den formelle påmeldingsfristen.

 • Vurderingsform

  Skriftlig 3 timers skoleeksamen.

  Hjelpemidler til eksamen:

  -Ole Gjems-Onstad (red): Skattelover og sentrale forskrifter, studenthefte, siste utgave.

  -Ole Gjems-Onstad (red): Skattelovsamlingen, siste utgave.

  -Jacob Jarøy: Norsk skattelovsamling, Jacob Jarøy Forlag, siste utgave.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Bruk av canvas og internett.

 • Litteratur

  Frederik Zimmer: Lærebok i skatterett, Universitetsforlaget, siste utgave, kap. 3 - 14 og 16-17 (2014).

  Arthur J. Brudvik: Skatterett for økonomer, Cappelen Damm, siste utgave, kap. VI (2011). Særtrykk.

  Ole Gjems-Onstad: Skattelover og sentrale forskrifter, studenthefte, siste utgave.

  Anbefalt litteratur:

  Frederik Zimmer (red.): Bedrift, selskap og skatt, Universitetsforlaget, siste utgave (de deler av publikasjonen som dekker kursets tema).

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår.

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester (jamfør Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, §3-1).

Kursansvarlig

Tormod Torvanger, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.