Skatt og økonomisk politikk

ECO441 Skatt og økonomisk politikk

Vår 2024

 • Innhold

  Hvilken rolle spiller offentlig sektor i en markedsøkonomi? Hvordan kan vi bruke økonomisk teori til å vurdere effektivitets- og fordelingseffekter av offentlig styring, regulering og virkemiddelbruk? Hvordan foretas offentlige beslutninger og hva bestemmer fordelingen av knappe ressurser? Hvordan kan offentlige utgifter finansieres og hvordan bør skattene og avgiftene utformes? Emnet gir en grunnleggende forståelse av politiske beslutninger, kollektive goder og offentlig virkemiddelbruk, og hvordan aktørene i økonomien påvirkes av skatt og offentlig ressursbruk.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap 

  Etter å ha fullført emnet har studentene lært:

  • sentrale begrep og velferdsteoretiske modeller for offentlig økonomi
  • hvordan kollektive beslutninger om økonomisk politikk fattes
  • begrunnelsen for utformingen av offentlige styringsmodeller
  • hvordan beslutningstakere i økonomien påvirkes av skatt og offentlig ressursbruk

  Ferdigheter 

  Etter å ha fullført emnet kan studentene analysere:

  • forutsetninger for og egenskaper ved ulike kollektive beslutningsordninger
  • kollektive goder og eksternaliteter som ikke ivaretas av markedet
  • utforming av skattesystemet og hvordan det påvirker beslutningstagere
  • konkurranse innenfor offentlig sektor og forholdet mellom stat og kommuner

  Generell kompetanse 

  Etter å ha fullført emnet kan studentene:

  • lese og forstå rapporter og forskningsartikler som omhandler temaene diskutert i emnet

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Ingen spesielle anbefalte forkunnskaper utover de som er ervervet på bachelor.

 • Krav til forkunnskaper

  Det stilles ikke krav om spesielle forkunnskaper utover de som er ervervet på bachelor.

 • Overlapping med andre emner

  Ingen.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Få godkjent to individuelle innleveringsoppgaver.

 • Vurderingsordning

  4 timers skoleeksamen (på papir).

 • Vurderingsuttrykk

  A-F.

 • Litteratur

  J. Hindriks and G. Myles (2013), Intermediate Public Economics, Cambridge: MIT Press, og artikkelstoff.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Kalkulator 

  Én tospråklig ordbok (kategori 1) 

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/ 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Professor II Arild Aakvik, Institutt for foretaksøkonomi.