Risiko og forsikring

MAT15 Risiko og forsikring

Vår 2021

Høst 2021
 • Innhold

  Grunnleggende emner i forsikringsmatematikk.

  Det sannsynlighetsteoretiske grunnlaget for livsforsikring.

  Statistisk analyse av livslengde og dødelighet.

  Beregning av premie og premiereserve.

 • Læringsutbytte

  Studentene kan, etter å ha gjennomført emnet:

  Kunnskap

  • Forstå grunnleggende konsepter i livsforsikringsmatematikk.   

  Ferdigheter

  • Beherske grunnleggende begreper i forsikringsmatematikk (preferanser og usikkerhet, ekvivalensprinsippet, premiereserver, stokastisk avhengighet, kostnader, overskudd og bonus).
  • Bruke dødelighetstabeller.
  • Bruke grunnleggende metoder innen livsforsikringsmatematikk (pensjonsforsikringer, livforsikringskontrakter på ett og flere liv).
  • Foreta forsikringsberegninger. Tolke og presentere oppnådde resultater.

  Generell kompetanse

  • Lære nye metoder i forsikringsmatematikk som har mange anvendelser i aktuarmatematikk.

 • Undervisningsopplegg

  Plenumsforelesninger  (med videoopptak)

 • Anbefalte forkunnskaper

  MAT10 Analyse og Lineær Algebra

 • Krav til forkunnskaper

  MET1 Matematikk for Økonomer

  MET2 Statistikk for Økonomer

 • Krav til kursgodkjenning

  Kursgodkjenning gis på bakgrunn av en individuell skriftlig innlevering. Denne innleveringen må være godkjent for at man skal kunne gå opp til eksamen.

 • Vurderingsform

  5 timers skriftlig skoleeksamen.

   

  OPPDATERT 13. oktober 2020:

  Skoleeksamen blir høsten 2020 omgjort til: 5-timers individuell hjemmeeksamen på samme tidspunkt som den opprinnelige eksamenen.

   

  Karakterskala: A-F

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur:

  Knut K Aase: Anvendt Sannsynlighetsteori: Forsikringsmatematikk (tilgjengelig online)

  Utvalgte notater/overheads tilgjengelig i Canvas.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2020 (første gang).

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester, jf. Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH §4-5 og utfyllende bestemmelser til forskriften, avsnitt 4.5.

 

OPPDATERT 13. oktober 2020: Vurderingsformen ble endret som følge av den pågående koronapandemien. Se under «Vurdering» for mer informasjon.

Kursansvarlig

Professor Roman Kozlov, Institutt for foretaksøkonomi.