Revisjon og internkontroll

MRR411 Revisjon og internkontroll

Vår 2022

Høst 2022
 • Innhold

  • Bakgrunnen for revisjon og revisjonens innhold
  • Revisjon i et samfunnsmessig perspektiv, revisorprofesjonen og reguleringer
  • Planlegging av revisjonen, inkludert fastsettelse av vesentlighet
  • Risikovurderinger, inkludert vurdering av mislighetsrisiko
  • Innhenting og evaluering av revisjonsbevis
  • Vurdering av intern kontroll og dets betydning for revisjonen
  • Bruk av statistiske og ikke-statistiske stikkprøver
  • Revisjon av konsern
  • Revisjon av inntekts-, innkjøps- og varelagerområdet
  • Revisors handlinger ved avslutningen av revisjonen
  • Revisors konkludering og rapportering i revisjonsberetningen

 • Læringsutbytte

  KUNNSKAP

  Kandidaten

  • har inngående kunnskap om de grunnleggende revisjonskonseptene: vesentlighet, revisjonsrisiko og revisjonsbevis
  • har kunnskap om etterspørselen etter revisjon og revisors fundamentale rolle i kapitalmarkeder
  • har innsikt i revisjon i et internasjonalt perspektiv, bakgrunnen for reguleringer og sentrale forhold som former innholdet i en moderne revisjon
  • har forståelse av samfunnets, myndighetenes, investorenes og andre interessenters forventninger til revisor, og kunnskap om hva som er revisors oppgaver og plikter
  • har god kunnskap om det sentrale innholdet i viktige revisjonsstandarder (International Standards on Auditing, ISA-er)

  FERDIGHETER

  Kandidaten

  • kan planlegge en revisjon, inkludert fastsette vesentlighet
  • kan vurdere risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, inkludert mislighetsrisiko
  • behersker hvordan revisjonsbevis innhentes for å håndtere de anslåtte risikoene og hvordan revisjonsbevis evalueres
  • forstår betydningen av foretakets intern kontroll for revisjonen og behersker hvordan revisjonen kan bygge på den interne kontrollen
  • behersker utformingen, gjennomføringen og evalueringen av resultatet av statistiske og ikke-statistiske stikkprøver i revisjon
  • kan anvende revisjonskonsepter på inntekts-, innkjøps- og varelagerområdet
  • behersker hvilke handlinger revisor gjennomfører ved avslutningen av revisjonen
  • behersker hvordan revisor konkluderer og gir utrykk for sin mening om regnskapet i revisjonsberetning og hvordan revisjonsberetningen er utformet

  GENERELL KOMPETANSE

  Kandidaten

  • har god innsikt i det grunnleggende teoretiske fundamentet, så vel som den reguleringsmessige og praktiske forståelsen, som er nødvendig for å gjennomføre en moderne og effektiv revisjon
  • har utviklet evnen til selvstendig resonnering omkring sentrale revisjonsproblemstillingene
  • kan kommunisere revisjonsfaglig både på norsk og engelsk

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningen følger den konseptuelle tilnærmingen og innholdet i læreboken som er tilpasset innholdet i de internasjonale og norske revisjonsstandardene (ISA-ene). Studentenes innsikt i revisjon utvikles med basis i grunnleggende revisjonskonsepter. Disse anvendes på sentrale revisjonsproblemstillinger og illustreres med praktiske case og eksempler.

  Forelesninger, oppgavegjennomgang (herunder studentpresentasjoner og casediskusjoner) og egne studier. Forelesninger og oppgavegjennomgang vil som hovedregel gjennomføres fysisk i auditorium; koronapandemien kan medføre behov for digital undervisning. Det vil foreligge et digitalt alternativ for forelesninger og oppgavegjennomganger som gjennomføres fysisk.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Ingen krav til forkunnskaper.

 • Overlapping med andre emner

  MRR411 Revisjon I er identisk med tidligere BUS426N Revisjon I (utgått kode).

  MRR411E (BUS426E) Auditing I tilsvarer MRR411 (BUS426N) Revisjon I og disse kan ikke kombineres.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Gruppebasert innleveringsoppgave med bestått karakter

  Gjentak:

  Tidligere kursgodkjenning vil fortsatt være gyldig selv om kursgodkjenningskravene senere er endret. Dette gjelder også for tidligere kurs med kurskoder BUS426N og BUS426E. Kursgodkjenning i MRR411E Auditing I er gyldig som kursgodkjenning for MRR411 Revisjon I.

  Ved gjentak under poststudierett etter Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole § 2-10 gjelder ingen krav til kursgodkjenning.»

 • Vurderingsordning

  4 timers skriftlig hjemmeeksamen som dekker pensum, inkludert innhold i forelesninger og øvelser.

 • Karakterskala

  A - F

 • Litteratur

  Eilifsen, Aa., W. F. Messier Jr., S. M. Glover and D. F. Prawitt. (EMGP) 2014. Auditing & Assurance Services Third International Edition, McGraw-Hill. Kapitlene 1-6, 8-11, 13 og 17-18.

  Se også bokens hjemmeside: http://highered.mheducation.com/sites/0077143019/information_center_view0/index.html

  Utvalgte revisjonsstandarder, ISA-er (fri nedlasting): https://www.revisorforeningen.no/fag/standarder-og-veiledninger/revisjonsstandardene

  Forelesningene, innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver er en viktig del av pensum i kurset.

  Oppgitte artikler.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2021.

Emneansvarlig

Kursansvarlig (Main course responsible): Kyrre Kjellevold, førsteamanuensis 2, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Andre forelesere:

Ellen M. Kulset, førsteamanuensis II, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH