Internkontroll og revisjon

ACC402N Internkontroll og revisjon

Vår 2024

Høst 2024
 • Innhold

  • Selskapets ansvar for å etablere god internkontroll og dokumentasjon av finansiell rapportering
  • Kartlegging, risikovurdering og etablering av internkontroll for henholdsvis inntekts-, innkjøps- og varelagerområdet
  • Bruk av data-analyser og stikkprøver for test av internkontroll for selskapet og i revisjon
  • Dokumentasjon av årsregnskap for selskapet
  • Bakgrunnen for revisjon og revisjonens innhold
  • Revisjon i et samfunnsmessig perspektiv, revisorprofesjonen og reguleringer
  • Planlegging av revisjonen, inkludert fastsettelse av vesentlighet
  • Risikovurderinger, inkludert vurdering av mislighetsrisiko
  • Vurdering av intern kontroll og dets betydning for revisjonen
  • Innhenting og evaluering av revisjonsbevis
  • Revisors konkludering og rapportering i revisjonsberetningen

 • Læringsutbytte

  KUNNSKAP

  Kandidaten

  • har kunnskap om selskapets vs. revisors ansvar for etablering av internkontroll over og dokumentasjon av finansiell rapportering
  • har god konseptuell og praktisk forståelse av moderne internkontroll, inkludert COSO-rammeverket og kjennskap til SOX.
  • har inngående kunnskap om kartlegging, risikovurdering og forslag til gode interne kontroller for henholdsvis inntekts-, innkjøps- og varelagerområdet
  • har kunnskap om ulike type dataanalyser og stikkprøver for test av internkontroll og til bruk i revisjon
  • har kunnskap om hvordan årsregnskapet skal dokumenteres for selskapet
  • har kunnskap om etterspørselen etter revisjon og revisors fundamentale rolle i kapitalmarkeder
  • har innsikt i revisjon i et internasjonalt perspektiv, bakgrunnen for reguleringer og sentrale forhold som former innholdet i en moderne revisjon
  • har forståelse av samfunnets, myndighetenes, investorenes og andre interessenters forventninger til revisor, og kunnskap om hva som er revisors oppgaver og plikter
  • har kunnskap om de grunnleggende revisjonskonseptene: vesentlighet, revisjonsrisiko og revisjonsbevis

  FERDIGHETER

  Kandidaten

  • kan vurdere risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, inkludert mislighetsrisiko
  • kan kartlegge, risikovurdere og foreslå gode interne kontroller for henholdsvis inntekts-, innkjøps- og varelagerområdet
  • kan planlegge en revisjon, inkludert fastsette vesentlighet
  • forstår betydningen av foretakets intern kontroll for revisjonen og behersker hvordan revisjonen kan bygge på den interne kontrollen
  • behersker hvordan revisjonsbevis innhentes for å håndtere de anslåtte risikoene og hvordan revisjonsbevis evalueres
  • kan utforme og evaluere resultatet av enkle dataanalyser og stikkprøver for test av internkontroll og til bruk i revisjon
  • Kan vurdere, konkludere og rapportere på resultatet av utført revisjon

  GENERELL KOMPETANSE

  Kandidaten

  • har god innsikt i det grunnleggende teoretiske og praktiske fundamentet til moderne internkontroll, inkludert de rammeverk som norske og internasjonale bedrifter følger
  • har god innsikt i det grunnleggende teoretiske fundamentet, så vel som den reguleringsmessige og praktiske forståelsen, som er nødvendig for å gjennomføre en moderne og effektiv revisjon
  • har utviklet evnen til selvstendig resonnering omkring sentrale internkontroll- og revisjonsproblemstillinger
  • kan kommunisere faglig innen temaet både på norsk og engelsk

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningen følger den konseptuelle tilnærmingen og innholdet i læreboken som er tilpasset innholdet i de internasjonale og norske revisjonsstandardene (ISA-ene). Studentenes innsikt i revisjon og internkontroll utvikles med basis i grunnleggende revisjonskonsepter og rammeverk. Disse anvendes på sentrale revisjons- og internkontrollproblemstillinger. og illustreres med praktiske case og eksempler.

  Forelesninger, oppgavegjennomgang og egne studier.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Ingen krav til forkunnskaper.

 • Overlapping med andre emner

  ACC402N erstatter MRR411, og kan ikke tas i kombinasjon med ACC402E, MRR411, MRR411E eller BUS426X.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  1.En gruppebasert innlevering og/eller gruppefremføring

  2. Delta på minst 9 timer med case/øvinger

  Gjentak:

  Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)  vil fortsatt være gyldig selv om krav til obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) senere er endret. Dette gjelder også for tidligere emner med emnekoder BUS426Xog MRR411X. Godkjent obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) i ACC402E er gyldig som obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)  for ACC402N,og omvendt.

  Ved gjentak under poststudierett etter Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole § 2-10 gjelder ingen krav til obligatorisk aktivitet (arbeidskrav).

 • Vurderingsordning

  Fire timers digital individuell skriftlig skoleeksamen som dekker pensum, inkludert innhold i forelesninger og øvelser.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Litteratur

  Eilifsen, Aa., W. F. Messier Jr., S. M. Glover and D. F. Prawitt. (EMGP) 2014. Auditing & Assurance Services Third International Edition, McGraw-Hill. .

  Se også bokens hjemmeside: http://highered.mheducation.com/sites/0077143019/information_center_view0/index.html

  Forelesningene, innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver er en viktig del av pensum i emnet.

  Oppgitte artikler.

 • Hjelpemidler til eksamen

  TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator ifølge regelverket. Ordbok: Én tospråklig ordbok tillatt  

  Digital eksamen: lockmode.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Høst. Tilbudt høsten 2023.

Emneansvarlig

Ellen M. Kulset, førsteamanuensis II, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH

Eva Annette Litlabø, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, NHH