Rettslære for økonomer

RET1 Rettslære for økonomer

Vår 2022

 • Innhold

  Faget RET1 omhandler juridisk metode, avtalerett, kjøpsrett, gjeldsforfølgningsrett, panterett, pengekravrett, selskapsrett og skatterett. Juridisk metode omhandler de generelle retningslinjene for juridisk argumentasjon. Avtaleretten omhandler reglene om stiftelse og tolkning av avtaler, samt reglene om ugyldighet. Kjøpsretten omhandler reglene om kjøpers og selgers rettigheter knyttet til levering og varens egenskaper i forbindelse med kjøp av løsøre. Gjeldsforfølgningsretten omhandler reglene om ulike former for inndrivelse av pengekrav, individuelt eller kollektivt. Panteretten omhandler reglene for ulike former for sikkerhetsretter som garanti, kausjonsrett og panterett. Pengekravrett omhandler reglene for betalingsformidling, transport av pengekrav, motregning av pengekrav og foreldelse av pengekrav. Selskapsretten gir en oversikt over reglene for ulike former for organisering av selskaper, stiftelse av selskaper og kompetanseforhold mellom de ulike organene. Skatteretten gir en oversikt over personbeskatning og bedriftsbeskatning.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap: Gå ut med god forståelse for kursets tema, herunder særlig juridisk metode og avtale- og kjøpsrett.

  Ferdigheter:  Være i stand til selv å oppdatere seg på temaer innenfor de rettsområder som kurset dekker. Være i stand til å identifisere problemstillinger innenfor disse rettsområdene. Ha opparbeidet seg tilfredsstillende analytiske ferdigheter, slik at man langt på vei selv kan ta stilling til de problemstillinger som man typisk stilles overfor i praksis innenfor de rettsområder som dekkes av kurset.

  Kompetanse: Forstå viktige rettslige problemstillinger og finne relevante rettslige grunnlag for å løse rettslige problemer ved hjelp av juridisk metode og analyse

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger i auditorium eller på nettet, oppgavekurs på nettet og innleveringsoppgaver på Canvas.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer RET010

 • Krav til kursgodkjenning

  Kurset har to obligatoriske oppgaveinnleveringer som må være godkjente for at kandidaten skal få kursgodkjenning.

 • Vurderingsordning

  Skoleeksamen 4 timer

 • Karakterskala

  A-F

 • Dataverktøy

  Datamaskin til undervisning på nett, inkludert bruk av digitale responssystemer

 • Litteratur

  Knophs oversikt over Norges rett, siste utgave

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2021.

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester (jamfør Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, §3-1).

Kursansvarlig

Knut M. Tande, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.