Rettslære for økonomer

RET1 Rettslære for økonomer

 • Innhold

  Innhold

  Faget RET1 omhandler juridisk metode, avtalerett, kjøpsrett, gjeldsforfølgningsrett, panterett, pengekravrett, selskapsrett og skatterett. Juridisk metode omhandler de generelle retningslinjene for juridisk argumentasjon. Avtaleretten omhandler reglene om stiftelse og tolkning av avtaler, samt reglene om ugyldighet. Kjøpsretten omhandler reglene om kjøpers og selgers rettigheter knyttet til levering og varens egenskaper i forbindelse med kjøp av løsøre. Gjeldsforfølgningsretten omhandler reglene om ulike former for inndrivelse av pengekrav, individuelt eller kollektivt. Panteretten omhandler reglene for ulike former for sikkerhetsretter som garanti, kausjonsrett og panterett. Pengekravrett omhandler reglene for betalingsformidling, transport av pengekrav, motregning av pengekrav og foreldelse av pengekrav. Selskapsretten gir en oversikt over reglene for ulike former for organisering av selskaper, stiftelse av selskaper og kompetanseforhold mellom de ulike organene. Skatteretten gir en oversikt over personbeskatning og bedriftsbeskatning.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kunnskap: Kurset gir studentene kunnskap om en rekke sentrale juridiske emner med relevans for økonomer, til bruk i forretningsdrift, strategiske beslutninger og arbeidet med relasjoner til kunder.

  Ferdigheter: Etter kurset skal studentene kunne løse problemstillinger innenfor juridisk metode og på grunnlag av beskrivelsen av saksforholdet på en grundig og balansert måte innenfor avtaleretten og kjøpsretten.

  Studentene skal også være i stand til å ta imot tilbakemeldinger på sine analyser, og justere analysene i henhold til tilbakemeldingene. Studentene skal være i stand til å analysere hvordan rettstilstanden kan ha betydning for hvordan en innretter sin forretningsdrift.

  Kompetanse: Etter kurset skal studentene være i stand til å vurdere om forretningsvirksomheten er i samsvar med juridiske regler innen avtalerett og kjøpsrett. Studentene skal også være i stand til å formidle juridiske analyser skriftlig og muntlig.

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Forelesninger, oppgavekurs og innleveringsoppgaver.

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  Ingen

 • Overlapping med andre emner

  Overlapping med andre emner

  Tilsvarer RET010

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Kurset har to obligatoriske oppgaveinnleveringer som må være godkjente for at kandidaten skal få kursgodkjennelse.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Skoleeksamen 3 timer

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala A - F

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  Intet behov for dette i forelesningen

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst. Tilbys høsten 2018.

  Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester (jamfør Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, §3-1).

 • Litteratur

  Litteratur

  Knophs oversikt over Norges rett, siste utgave

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst

Kursansvarlig

Knut M. Tande, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.