Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner

ACC411 Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner

Vår 2024

 • Innhold

  Emnet gir en grunnleggende innføring i finansregnskap i offentlig sektor med fokus på statsregnskapet og kommuneregnskapet. Dessuten gir det økt grunnleggende forståelse om finansregnskap i privat sektor (som vanligvis omtales som ´finansregnskap´, men mer presist kan omtales som ´forretningsregnskap´).

  Emnet tar utgangspunkt i at finansregnskap for alle typer organisasjoner har to grunnleggende målsettinger: (1) kontroll og (2) beslutningstaking. Sagt på en annen måte: Et finansregnskap skal rapportere informasjon til bruk i kontroll- og beslutningsprosessene i en organisasjon, eller m.a.o. i økonomistyringen i en organisasjon. Men ettersom kontroll- og beslutningsproblemene er forskjellige for private bedrifter og offentlige organisasjoner (offentlig forvaltning), utarbeides det ulike typer regnskap i privat og offentlig sektor.

  Etter en omtale og sammenligning av økonomistyringsproblemet (i betydningen anskaffelse av inntekter for å finansiere påløpte utgifter) i privat og offentlig sektor, rettes fokus mot ulike regnskapsmodeller som brukes i disse to sektorene. Her blir det lagt stor vekt på å presentere - og bruke - et presist regnskapsmessig begrepsapparat, hvor de to hovedbegrepene er inntekt (definert som krav på innbetaling) og utgift (definert som forpliktelse til utbetaling). Et presist begrepsapparat vil nemlig øke forståelsen for hvilken type informasjon vi finner i ulike regnskapsmodeller.

  Etter denne generelle og grunnleggende regnskapsomtalen (med fokus på finansregnskap, også omtalt som eksternregnskap), rettes fokus først mot forretningsregnskap (privat regnskapsteori) og deretter mot kameralregnskap (offentlig regnskapsteori). God forståelse for disse to ulike regnskapsmodellene vil gjøre det lettere å forstå offentlige regnskap i Norge, for selv om statsregnskapet og kommuneregnskapet er forskjellige, er begge disse to regnskapene påvirket både av kameralregnskap (når det gjelder formål og oppgaver) og forretningsregnskap (når det gjelder bokføringen).

  Deretter rettes fokus mot statsregnskapet og kommuneregnskapet i Norge. Det blir gitt en innføring i de statlige og kommunale regnskapsreglene som bl.a. illustreres ved å se nærmere på statsregnskapet og noen utvalgte kommuneregnskap.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Kandidaten skal ved fullføring

  • ha grunnleggende forståelse om økonomistyring og regnskap i privat og offentlig sektor
  • ha et presist regnskapsmessig begrepsapparat
  • ha grunnleggende forståelse for ulike regnskapsteorier (regnskapsmodeller) som er utviklet for privat og offentlig sektor (i form av forretningsregnskap og kameralregnskap)
  • ha grunnleggende kunnskap om statsregnskapet i Norge
  • ha grunnleggende kunnskap om kommuneregnskapet i Norge

  Ferdigheter

  Kandidaten skal ved fullføring

  • kunne utarbeide, forstå, analysere og bruke statsregnskapet i Norge
  • kunne utarbeide, forstå og bruke kommuneregnskapet i Norge

  Generell kompetanse

  Kandidaten skal ved fullføring

  • kunne kommunisere med personer i offentlig og privat sektor samt med personer i akademia om regnskapsfaglige spørsmål.

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, klasseromsoppgaver og innleveringsoppgaver. 

 • Overlapping med andre emner

  ACC411 erstatter BUS435X, og kan ikke tas i kombinasjon med noen av BUS435-emnene.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Individuell oppgave.

 • Vurderingsordning

  Skriftlig skoleeksamen på papir, 4 t

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Litteratur

  Monsen, N., Forretningsregnskap og kameralregnskap: En sammenligning med henblikk på bruk i offentlig forvaltning (Norges Handelshøyskole/Universitetet i Stavanger: Rapport, 7. utgave, 2022).

  Monsen, N. Statsregnskapet og kommuneregnskapet: En innføring (Norges Handelshøyskole/Universitetet i Stavanger: Rapport, 6. utgave, 2022).

  Utvalgte artikler.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Tospråklig ordbok (kategori I)

  Kalkulator

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Professor Norvald Monsen, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.