Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner

BUS435 Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner

Høst 2018

Vår 2019
 • Læringsutbytte

  Kunnskap - kandidaten

  • har tilegnet seg grunnleggende forståelse om økonomistyring og regnskap i privat og offentlig sektor
  • har tilegnet seg et presist regnskapsmessig begrepsapparat
  • har tilegnet seg grunnleggende forståelse for ulike regnskapsteorier som er utviklet for privat og offentlig sektor (i form av forretningsregnskap og kameralregnskap)
  • har tilegnet seg grunnleggende kunnskap om statsregnskapet i Norge
  • har tilegnet seg grunnleggende kunnskap om kommuneregnskapet i Norge
  • har tilegnet seg grunnleggende kunnskap om regnskap for ideelle organisasjoner

   

  Ferdigheter - kandidaten

  • kan anvende faglig kunnskap for å utarbeide, forstå, analysere og bruke statsregnskapet
  • kan anvende faglig kunnskap for å utarbeide, forstå, analysere og bruke kommuneregnskapet
  • kan anvende faglig kunnskap for å utarbeide, forstå, analysere og bruke regnskap for ideelle organisasjoner

   

  Generell kompetanse - kandidaten

  • kan kommunisere med personer i offentlig og privat sektor samt med personer i akademia om regnskapsfaglige spørsmål

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, klasseromsoppgaver og innleveringsoppgaver

 • Krav til kursgodkjenning

  Det er tre innleveringer, hvorav den ene må være godkjent for å få kursgodkjenning

 • Vurderingsform

  Skoleeksamen, skriftlig, 4 t

 • Karakterskala

  A-F

 • Litteratur

  Monsen, N., Forretningsregnskap og kameralregnskap: En sammenligning med henblikk på bruk i offentlig sektor (Norges Handelshøyskole: siste utgave).

  Monsen, N., Statsregnskapet og kommuneregnskapet: En innføring med refleksjoner om veien videre (Norges Handelshøyskole: siste utgave).

  BUS 435, Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner: Forelesningsnotater (Norges Handelshøyskole: siste utgave).

  BUS 435, Oppgaver (Norges Handelshøyskole: siste utgave).

  Utvalgte artikler.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
 Norsk
Semester

Vår

Kursansvarlig

 Norvald Monsen, RRR