Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner

BUS435 Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner

Vår 2019

 • Innhold

  Kurset tar utgangspunkt i at regnskap (spesielt finansregnskap) har to grunnleggende målsettinger for alle typer organisasjoner: (1) kontroll og (2) beslutningstaking. Eller annerledes uttrykt: et regnskap skal rapportere informasjon til bruk i kontroll- og beslutningsprosessene i en organisasjon, eller m.a.o. i økonomistyringen  i en organisasjon. Men ettersom kontroll- og beslutningsproblemene er forskjellige for private og offentlige organisasjoner, utarbeides det ulike typer regnskap i privat og offentlig sektor.

  Etter en omtale og sammenligning av økonomistyringsproblemet (i betydningen anskaffelse av inntekter for å finansiere påløpte utgifter) i privat og offentlig sektor, rettes fokus mot ulike regnskapsmodeller som brukes i disse to sektorene. Her blir det lagt stor vekt å presentere - og bruke - et presist regnskapsmessig begrepsapparat, hvor de to hovedbegrepene er inntekt (definert som krav å innbetaling) og utgift (definert som forpliktelse til utbetaling). Et presist begrepsapparat vil nemlig øke forståelsen for hvilken type informasjon vi finner i ulike regnskapsmodeller og dermed også hva denne regnskapsinformasjonen kan brukes til - og ikke kan eller bør brukes til.

  Etter denne generelle og grunnleggende regnskapsomtalen (med fokus på finansregnskap, også omtalt som eksternregnskap), rettes fokus først mot forretningsregnskap (privat regnskapsteori) og deretter mot kameralregnskap (offentlig regnskapsteori). God forståelse for disse to ulike regnskapsmodellene vil gjøre det lettere å forstå offentlige regnskap i Norge, for selv om statsregnskapet og kommuneregnskapet er forskjellige, så er begge disse to regnskapene påvirket av både kameralregnskap (når det gjelder regnskapenes formål og oppgaver) og forretningsregnskap (når det gjelder bokføringen).

  Etter en innføring i de statlige og kommunale regnskapsreglene samt en studie av statsregnskapet samt noen utvalgte kommunale årsrapporter, gir kurset en innføring i regnskap for ideelle organisasjoner (omtalt som "nonprofit organizations" eller "nonbusiness organizations" på engelsk). Ideelle organisasjoner har nemlig flere likhetstrekk med offentlige organisasjoner når det gjelder anskaffelse av inntekter for å finansiere påløpte utgifter. Og i likhet med bokføringen i offentlige organisasjoner, er også bokføringen i ideelle organisasjoner i stor grad påvirket av bokføringen i private bedrifter. Dette betyr videre at grunnleggende kunnskap om kameralregnskap og forretningsregnskap ikke bare vil være er nyttig for å forstå statsregnskapet og kommuneregnskapet, denne kunnskapen vil også være også nyttig for å forstå regnskapene til ideelle organisasjoner. I denne delen av kurset skal vi ikke bare se på regnskapsreglene for ideelle organisasjoner, men vi skal også se nærmere på årsrapportene til noen utvalgte organisasjoner (slik som Røde kors og Kirkens nødhjelp).

  I neste del av kurset ser vi nærmere på den internasjonale utviklingen når det gjelder regnskap for offentlige organisasjoner (i form av International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) eller m.a.o. internasjonale offentlige regnskapsstandarder), som baseres på International Financial Reporting Standards (IFRS)), som er internasjonale regnskapsstandarder utviklet for private bedrifter. Denne internasjonale utviklingen i offentlig sektor settes også inn i en større og mer generell økonomistyringssammenheng (og relateres derfor til økonomistyringsomtalen i kursets første del), hvor tradisjonell offentlig økonomistyring (Traditional Public Management (TPM)) i økende grad erstattes av ny offentlig økonomistyring (New Public Management) (NPM)), som representerer økonomistyringsidéer overført fra privat til offentlig sektor.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap - kandidaten skal ved fullføring

  • ha grunnleggende forståelse om økonomistyring og regnskap i privat og offentlig sektor
  • ha et presist regnskapsmessig begrepsapparat
  • ha grunnleggende forståelse for ulike regnskapsteorier som er utviklet for privat og offentlig sektor (i form av forretningsregnskap og kameralregnskap)
  • ha grunnleggende kunnskap om statsregnskapet i Norge
  • ha grunnleggende kunnskap om kommuneregnskapet i Norge
  • ha grunnleggende kunnskap om regnskap for ideelle organisasjoner

   

  Ferdigheter - kandidaten skal ved fullføring

  • kunne utarbeide, forstå, analysere og bruke statsregnskapet
  • kunne utarbeide, forstå, analysere og bruke kommuneregnskapet
  • kunne utarbeide, forstå, analysere og bruke regnskap for ideelle organisasjoner

   

  Generell kompetanse - kandidaten skal ved fullføring

  • kunne kommunisere med personer i offentlig og privat sektor samt med personer i akademia om regnskapsfaglige spørsmål

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, klasseromsoppgaver og innleveringsoppgaver

 • Krav til kursgodkjenning

  Det er tre innleveringer, hvorav den ene må være godkjent for å få kursgodkjenning

 • Vurderingsform

  Skoleeksamen, skriftlig, 4 t

 • Karakterskala

  A-F

 • Litteratur

  Monsen, N., Finansregnskap og kameralregnskap: En sammenligning med henblikk på bruk i offentlig forvaltning (Norges Handelshøyskole/Universitetet i Stvanger: 2019).

  Monsen, N., Statsregnskapet og kommuneregnskapet: En innføring (Norges Handelshøyskole/Universitetet i Stvanger: femte utgave, 2018).

  BUS 435, Regnskap og budsjettering i offentlige organisasjoner: Forelesningsnotater (Norges Handelshøyskole: 2019).

  BUS 435, Oppgaver (Norges Handelshøyskole: 2019).

  Utvalgte artikler.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
 Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2019.

Kursansvarlig

 Norvald Monsen, Professor, RRR, NHH